17.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/62


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2268 (2017. gada 26. septembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 334, 2017. gada 15. decembris )

49. lappusē, pirmajā rindā:

tekstu:

“0B001

b.

(turpinājums)”

lasīt šādi:

“1C005

b.

(turpinājums)”

56. lappusē, pirmajā rindā:

tekstu:

“0B001

a. 2. a.

(turpinājums)”

lasīt šādi:

“1C111

a. 2. a.

(turpinājums)”

57. lappusē, pirmajā rindā:

tekstu:

“0B001

a. 4.

(turpinājums)”

lasīt šādi:

“1C111

a. 4.

(turpinājums)”

58. lappusē, pirmajā rindā:

tekstu:

“0B001

c.

(turpinājums)”

lasīt šādi:

“1C111

c.

(turpinājums)”

79. lappusē, pirmajā rindā:

tekstu:

“0B001

d.

(turpinājums)”

lasīt šādi:

“2B002

d.

(turpinājums)”