29.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2200

(2017. gada 28. novembris),

ar ko atklāj tarifa kvotas dažu veidu labības importēšanai no Ukrainas un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a) un c) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1566 (2) paredz preferenču režīmus attiecībā uz muitas nodokļiem dažu Ukrainas izcelsmes preču importēšanai. Minētās regulas II pielikumā norādītās importa tarifa kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu. Tās piemēro trīs gadus, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

(2)

Lai nodrošinātu, ka šo tarifa kvotu aptvertās dažu veidu Ukrainas izcelsmes labības importēšana notiek organizēti un nav spekulatīva, ir lietderīgi noteikt, ka šāda importēšana būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences. Šajā saistībā būtu jāpiemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3), (EK) Nr. 1342/2003 (4) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1239 (5), izņemot gadījumus, kad šajā regulā noteiktas atkāpes.

(3)

Lai nodrošinātu pienācīgu šo kvotu pārvaldību, būtu jānosaka importa licenču pieteikumu iesniegšanas termiņi, kā arī jāprecizē, kādas ziņas norādāmas pieteikumos un licencēs.

(4)

Pārvaldības efektivitātes labad dalībvalstīm, kad tās saskaņā ar šo regulu nosūta paziņojumus Eiropas Komisijai, būtu jāizmanto informācijas sistēmas, kas paredzētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1183 (6) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185 (7).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifa kvotu atklāšana un pārvaldība

1.   Importa tarifa kvotas dažiem Ukrainas izcelsmes produktiem, kas minēti šīs regulas pielikumā, atklāj ik gadu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

2.   Ievedmuitas nodoklis importa tarifa kvotām, kas minētas 1. punktā, ir EUR 0 par tonnu.

3.   Piemēro Regulas (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 1301/2006 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/1239, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Importa licences pieteikumu iesniegšanas un importa licenču izdošanas noteikumi

1.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu importa licences pieteikumu par vienu un to pašu kārtas numuru nedēļā. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Importa licences pieteikumus katru nedēļu iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā piektdienā plkst. 13.00 (pēc Briseles laika).

2.   Katrā importa licences pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos), kas nedrīkst pārsniegt attiecīgās kvotas kopējo daudzumu.

3.   Importa licences izdod ceturtajā darbdienā pēc 4. panta 1. punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas termiņa beigām.

4.   Importa licences pieteikuma un importa licences 8. ailē norāda valsts nosaukumu “Ukraina” un “jā” ailē ievelk krustiņu. Licences ir derīgas tikai Ukrainas izcelsmes produktiem.

3. pants

Importa licenču derīgums

Importa licence ir derīga no tās faktiskās izdošanas dienas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 7. panta 2. punktu līdz otrā mēneša beigām pēc attiecīgā mēneša.

4. pants

Paziņojumi

1.   Ne vēlāk kā plkst. 18.00 (pēc Briseles laika) nākamajā pirmdienā, kas seko nedēļai pēc importa licences pieteikumu iesniegšanas dalībvalstis elektroniski nosūta Komisijai paziņojumu par visiem pieteikumiem, par katru no tiem norādot kārtas numuru, produkta izcelsmes valsti un katram KN kodam atbilstošo pieprasīto daudzumu, kā arī “nulles” paziņojumus. Paziņojumu sagatavo saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/1183 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185.

2.   Importa licenču izdošanas dienā dalībvalstis elektroniski nosūta Komisijai Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto informāciju par izdotajām licencēm, norādot katram KN kodam atbilstošos kopējos daudzumus, attiecībā uz kuriem importa licences izdotas.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra Regula (ES) 2017/1566 par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (OV L 254, 30.9.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu (OV L 206, 30.7.2016., 44. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1183, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai (OV L 171, 4.7.2017., 100. lpp.).

(7)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (OV L 171, 4.7.2017., 113. lpp.).


PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem preču apraksta formulējums uzskatāms vienīgi par informatīvu; preferenču sistēmas darbības jomu šā pielikuma kontekstā nosaka pēc tiem KN kodiem, kuri ir spēkā 2017. gada 1. janvārī. Ja pirms KN koda norādīts “ex”, preferenču režīma piemērošanu nosaka, pamatojoties uz KN kodu un produkta aprakstu.

Kārtas numurs

Produkts

KN kods

Daudzums tonnās

09.4277

Speltas kvieši, parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums, izņemot sēklu

1001 99 00

65 000

Parasto kviešu un speltas kviešu milti

1101 00 15

Kviešu un rudzu maisījuma milti

1101 00 90

Labības milti, izņemot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma, rudzu, kukurūzas, miežu, auzu, rīsu miltus

1102 90 90

Parasto kviešu un speltas kviešu putraimi un rupja maluma milti

1103 11 90

Kviešu granulas

1103 20 60

09.4278

Kukurūza, izņemot sēklu

1005 90 00

625 000

Kukurūzas milti

1102 20

Kukurūzas putraimi un rupja maluma milti

1103 13

Kukurūzas granulas

1103 20 40

Apstrādāti kukurūzas graudi

1104 23

09.4279

Mieži, izņemot sēklu

1003 90 00

325 000

Miežu milti

1102 90 10

Miežu granulas

ex 1103 20 25