23.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2177

(2017. gada 22. novembris)

par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 13. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2012/34/ES pamatnoteikumi par piekļuvi apkalpes vietām un tajās sniegto pakalpojumu izmantošanu, piemēram, noteikumi par piekļuves tiesībām, procedūras pamatnoteikumi par pieprasījumu izskatīšanu un prasības par informācijas publicēšanu, attiecas uz visām apkalpes vietām. Direktīvā 2012/34/ES arī paredzēti dažādi noteikumi, kas attiecas uz dažādiem pakalpojumu veidiem, kurus sniedz apkalpes vietās. Šīs atšķirības būtu jāatspoguļo arī šajā regulā.

Ņemot vērā Direktīvas 2012/34/ES mērķi un darbības jomu, noteikumiem par piekļuvi apkalpes vietās sniegtajiem pakalpojumiem būtu jāaptver tikai pakalpojumi, kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu.

(2)

Lai nesamērīgi neapgrūtinātu mazsvarīgu apkalpes vietu operatorus, šķiet lietderīgi dot regulatīvajām iestādēm iespēju gadījumā, ja regulatīvā iestāde uzskata, ka apkalpes vieta nav stratēģiski svarīga tirgus darbībai, atbrīvot apkalpes vietu operatorus no visu vai kādu šīs regulas noteikumu piemērošanas, izņemot dažus noteikumus, kas attiecas uz pienākumu publicēt apkalpes vietas aprakstu. Ja attiecīgā apkalpes vietu tirgus raksturīgā iezīme ir daudzi un dažādi operatori, kuri konkurējot sniedz salīdzināmus pakalpojumus, vai ja regulatīvā iestāde uzskata, ka konkrēti šīs regulas noteikumi var nelabvēlīgi ietekmēt apkalpes vietu tirgus darbību, regulatīvajai iestādei tāpat vajadzētu būt tiesībām piešķirt šādus atbrīvojumus. Šāds gadījums varētu būt, piemēram, tad, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums citam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam sniedz pakalpojumus nolūkā nodrošināt tam palīdzību attālās vietās un šie pakalpojumi ir daļa no sadarbības, kas nepieciešama to ekonomisko izmaksu dēļ, kuras rastos pretējā gadījumā.

Regulatīvajām iestādēm atbrīvojumu pieprasījumi katrā atsevišķā gadījumā būtu jānovērtē individuāli. Ja pēc sūdzības saistībā ar piekļuvi apkalpes vietai vai attiecīgajam ar dzelzceļu saistītajam pakalpojumam regulatīvā iestāde uzskata, ka apstākļi ir mainījušies tā, ka agrāk piešķirts atbrīvojums nelabvēlīgi ietekmē dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu tirgu, regulatīvajai iestādei būtu jāpārskata atbrīvojums un tā var atbrīvojumu atcelt.

Regulatīvajām iestādēm būtu jānodrošina atbrīvojumu konsekventa piemērošana visās dalībvalstīs; līdz 2. panta piemērošanas sākuma dienai tām būtu jāizstrādā kopīgi principi, pēc kuriem piemērojami noteikumi par atbrīvojumiem. Ja vajadzīgs, Komisija saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 57. panta 8. punktu varētu pieņemt pasākumus, ar kuriem nosaka šādus principus.

Uz apkalpes vietu operatoriem, kuri atbrīvoti no šīs regulas noteikumu piemērošanas, joprojām attiecas visi citi Direktīvā 2012/34/ES paredzētie noteikumi par piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu izmantošanu.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/352 (2) izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgus noteikumus par ostu finanšu pārredzamību. Šī regula, kurā sīki izklāstīta procedūra un noteikti kritēriji, kas jāizpilda apkalpes vietu operatoriem un pieprasījumu iesniedzējiem, būtu jāpiemēro arī jūras un iekšējo ostu iekārtām, kuras saistītas ar dzelzceļa darbību.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/798 (3) noteikti par apkopi atbildīgās struktūrvienības pienākumi. Šai regulai nebūtu jāskar minētās direktīvas noteikumi.

(4)

To nosacījumu pārredzamība, kuri attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, un informācija par maksām ir priekšnoteikums, kas visiem pieprasījumu iesniedzējiem dod iespēju bez diskriminācijas piekļūt apkalpes vietām un tajās sniegtajiem pakalpojumiem. Slēptas atlaides, par kurām notiek sarunas ar katru pieprasījuma iesniedzēju atsevišķi, neievērojot vienus un tos pašus principus, apdraudētu principu, kas paredz nediskriminējošu piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem. Apkalpes vietas aprakstā sniegtajā informācijā par atlaižu sistēmu principiem tomēr būtu jāņem vērā komercnoslēpuma prasības.

(5)

Direktīvā 2012/34/ES apkalpes vietu operatoriem prasīts nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi apkalpes vietām un tajās sniegtajiem pakalpojumiem. Minēto direktīvu piemēro gan pašapkalpošanās gadījumā, gan gadījumos, kad pakalpojumus sniedz apkalpes vietas operators. Ja jānovērš tirgus izkropļojumi vai nevēlamas tirgus pārmaiņas, regulatīvajai iestādei vajadzētu būt iespējai prasīt, lai apkalpes vietas operators atver apkalpes vietu pašapkalpošanās vajadzībām, ja tas ir juridiski un tehniski iespējams un neapdraud darbību drošību.

(6)

Ja piekļūšana apkalpes vietai iespējama tikai, braucot pa privātu dzelzceļa atzaru vai rezerves sliežu ceļu, apkalpes vietas operatoram būtu jāgādā par informācijas sniegšanu par privāto dzelzceļa atzaru vai rezerves sliežu ceļu. Šādai informācijai būtu jādod pieprasījuma iesniedzējam iespēja izprast, ar ko sazināties, lai pieprasītu piekļuvi šim sliežu ceļam saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 10. pantu.

(7)

Infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāveicina informācijas vākšana par apkalpes vietām un jāatvieglo apkalpes vietu operatoru administratīvais slogs, šim nolūkam viegli pieejamā vietā, piemēram, savā tīmekļa portālā, ievietojot veidni. Šī veidne būtu jāizstrādā dzelzceļa nozarei un regulatīvajām iestādēm, apspriežoties ar apkalpes vietu operatoriem. Apkalpes vietu operatoriem ir pienākums sniegt infrastruktūras pārvaldītājiem visu attiecīgo informāciju saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 31. panta 10. punktu un IV pielikuma 6. punktu. Galvenajam infrastruktūras pārvaldītājam, kuram iesniedzams apkalpes vietas apraksts gadījumā, ja infrastruktūras pārvaldītājs, ar kura tīklu attiecīgā apkalpes vieta savienota, ir atbrīvots no pienākuma publicēt tīkla pārskatu, vajadzētu būt infrastruktūras pārvaldītājam, kuru dalībvalsts izvirzījusi dalībai Direktīvas 2012/34/ES 7.f pantā minētajā tīklā.

(8)

Lēmumu pieņemšana par nosacījumiem, kuri attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai, jaudas sadale apkalpes vietā un ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu sniegšana apkalpes vietā var būt dažādu struktūru atbildībā. Šādos gadījumos visas attiecīgās struktūras uzskata par apkalpes vietas operatoriem Direktīvas 2012/34/ES nozīmē. Turklāt katrai no tām būtu jāatbilst šīs regulas prasībām attiecībā uz to daļu, kas ir tās atbildībā. Ja apkalpes vietas īpašnieces, pārvaldītājas un ekspluatantes ir vairākas struktūras, par apkalpes vietas operatoriem būtu jāuzskata tikai tās struktūras, kuras faktiski atbild par informācijas sniegšanu un lēmumu pieņemšanu par pieprasījumiem, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai un ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu izmantošanu.

(9)

Pašreizējā prakse liecina, ka daudzos gadījumos piekļuvi apkalpes vietām pieprasa tādi pieprasījumu iesniedzēji kā kravas nosūtītāji un kravas ekspeditori. Tomēr bieži vien gadās, ka pieprasījuma iesniedzēja norīkotajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam nav līgumattiecību ar apkalpes vietas operatoru. Tāpēc būtu jāprecizē, ka arī citiem pieprasījumu iesniedzējiem, ne tikai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, vajadzētu būt tiesībām pieprasītpiekļuvi apkalpes vietām ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem, ja šāda iespēja paredzēta valsts tiesību aktos. Šādu apkalpes vietu operatoriem šai regulai vajadzētu būt saistošai neatkarīgi no tā, vai tiem ir līgumattiecības ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai citu pieprasījuma iesniedzēju, kuram ir tiesības pieprasīt jaudu apkalpes vietās saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

(10)

Vilcienu ceļus un jaudu apkalpes vietās bieži vien sadala dažādas struktūras. Tāpēc ir svarīgi, lai šīs struktūras cita ar citu sazinātos nolūkā nodrošināt, ka plānotie vilcienu ceļi un plānotās laika nišas apkalpes vietās ir saskaņotas tā, lai būtu iespējama netraucēta un efektīva vilcienu ekspluatācija. Tam būtu jāattiecas arī uz situācijām, kad pieprasījuma iesniedzējs apkalpes vietā pieprasa ar dzelzceļu saistītos pakalpojumus, kurus nodrošina dažādi pakalpojumu sniedzēji. Attiecībā uz pakalpojumiem, kas nav tieši saistīti ar infrastruktūras jaudu, šāda sadarbība netiktu prasīta.

(11)

Lokalizācijas un izsekošanas datu un paredzamās ierašanās un izbraukšanas datu apmaiņai starp struktūrām, kuras pasūta pārvadājumu pakalpojumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un termināļiem būtu jāveicina pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un loģistikas ķēdes izmaksu lietderības palielināšanās.

(12)

Prasību kopīgā tīmekļa portālā darīt pieejamu indikatīvu reāllaika informāciju par pieejamo apkalpes vietas jaudu varētu izpildīt, sniedzot informāciju, vai apkalpes vieta ir pilnībā aizņemta, vēl ir atlicis ierobežots apjoms jaudas vai atlikušās jaudas pietiek, lai apmierinātu jebkura veida pieprasījumu. Par tādiem pakalpojumiem kā apkope, kad riteklis uz ilgāku laiku jāizņem no ekspluatācijas, šāda informācija var nebūt vajadzīga. Maksimālā darbības jauda var būt mazāka nekā maksimālā teorētiskā jauda. Tas ir tāpēc, ka ilgāks laiks attiecīgi var būt vajadzīgs, lai būtu iespējams sniegt stabilus pakalpojumus, piemēram, situācijās, kad kavējas vilciena ierašanās apkalpes vietā, vai darbības traucējumu gadījumā. Norādot jaudu, būtu jāatsaucas uz pieejamo darbības jaudu.

(13)

Apkalpes vietu operatoriem nebūtu jānosaka pieprasījumu iesniedzējiem pienākums iegādāties apkalpes vietā piedāvātos pakalpojumus, kuri pieprasījuma iesniedzējam nav vajadzīgi. Tomēr šim principam nebūtu jānozīmē, ka pieprasījuma iesniedzējs var piespiest apkalpes vietas operatoru atļaut pašapkalpošanos operatora telpās, ja operators attiecīgo pakalpojumu piedāvā veidā, kas atbilst Direktīvai 2012/34/ES un šai regulai.

(14)

Ja apkalpes vietas operators saņem pieprasījumu, kas konfliktē ar citu pieprasījumu vai jau iedalīto jaudu, apkalpes vietas operatoram pirmām kārtām būtu jāpārbauda, vai papildu pieprasījumu iespējams apmierināt, piedāvājot citu laika nišu, mainot iedalīto laika nišu, ja attiecīgais pieprasījuma iesniedzējs tam piekrīt, vai veicot pasākumus, kuri dod iespēju palielināt apkalpes vietas jaudu. Operatoram nav jābūt pienākumam veikt tādus pasākumus kā mainīt apkalpes vietas darba laiku vai veikt apkalpes vietas jaudas palielināšanas pasākumus, kas prasītu ieguldījumus. Tomēr gadījumā, ja pieprasījuma iesniedzējs garantē radušos ieguldījumu izmaksu vai papildu darbības izmaksu segšanu, apkalpes vietas operatoram būtu jāapsver šī iespēja.

(15)

Ja nav bijis iespējams ar koordinācijas procedūras palīdzību panākt konfliktējošo pieprasījumu saskaņošanu, apkalpes vietas operators var piemērot prioritātes kritērijus, lai izšķirtos par labu kādam no konfliktējošajiem pieprasījumiem, Šiem kritērijiem vajadzētu būt nediskriminējošiem un pārredzamiem, un tie būtu jāpublicē apkalpes vietas aprakstā, ko pārskata regulatīvā iestāde.

(16)

Termins “piemērota alternatīva” aptver dažādus elementus, jo īpaši fiziskos un tehniskos parametrus, kā apkalpes vietas atrašanās vieta, piekļuve ar autotransportu, dzelzceļa, ūdensceļu vai sabiedrisko transportu, būvju tuvinājuma gabarīts, sliežu ceļa garums un elektrifikācija; darbības parametrus, kā darba laiks, jauda apkalpes vietā un ap to, prasības mašīnistu apmācībai, piedāvāto pakalpojumu joma un veids; pārvadājumu pakalpojumu pievilcīgumu un konkurētspēju, piemēram, tādus aspektus kā maršrutizācija, savienojumi ar citiem transporta veidiem un pārvadājuma ilgums; un ekonomiskos aspektus, kā ietekme uz darbības izmaksām un paredzēto pakalpojumu rentabilitāte.

(17)

Apkalpes vietas izbūve prasa ievērojamus ieguldījumus, un tas, ka dzelzceļš pēc būtības ir tīkls, nozīmē, ka vieta, kur var būvēt apkalpes vietas, nav neierobežota; šo iemeslu dēļ daudzas apkalpes vietas nav vienkārši dublēt. Ja pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai, neizdodas apmierināt, īstenojot koordinācijas procedūru, un apkalpes vieta ir teju pārslogota, regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt iespējai prasīt apkalpes vietu operatoriem īstenot pasākumu apkalpes vietas izmantošanas optimizācijai. Apkalpes vietas operatoram būtu jānosaka šā mērķa sasniegšanai piemēroti pasākumi. Šādi pasākumi varētu būt, piemēram, finansiālas sankcijas, ko piemēro pieprasījumu iesniedzējiem, kuri neizmanto piešķirtās piekļuves tiesības, vai prasība pieprasījumu iesniedzējiem atteikties no tiesībām piekļūt apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, ja pieprasījumu iesniedzēji atkārtoti un tīšuprāt nav izmantojuši šīs tiesības vai radījuši traucējumus apkalpes vietu darbībai vai citiem pieprasījumu iesniedzējiem.

(18)

Lai iespējami labāk izmantotu esošās apkalpes vietas, tādas apkalpes vietas, kuras nav izmantotas vismaz divus gadus, būtu publiski jāpiedāvā izpirkumnomai vai nomai, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izteicis ieinteresētību šīs apkalpes vietas izmantošanā, pamatojoties uz pierādītām vajadzībām. Jebkuram ekonomikas dalībniekam, kas izteicis ieinteresētību ekspluatēt minēto apkalpes vietu, vajadzētu būt iespējai piedalīties konkursa procedūrās un iesniegt piedāvājumu pārņemt apkalpes vietas ekspluatāciju. Tomēr konkursa procedūra nav jāsāk, ja norit oficiāls process nolūkā atteikties no apkalpes vietas atvēlēšanas dzelzceļa vajadzībām un apkalpes vieta tiek pārveidota citiem mērķiem, nevis izmantošanai par apkalpes vietu.

(19)

Šajā regulā noteikts jauns apkalpes vietu operatoriem piemērojamo noteikumu kopums. Minētajiem operatoriem vajadzīgs laiks, lai esošās iekšējās procedūras pielāgotu nolūkā nodrošināt pilnīgu atbilstību visām šīs regulas prasībām. Tāpēc regula būtu jāpiemēro tikai no 2019. gada 1. jūnija. Tas nozīmē, ka saskaņā ar 4. pantu prasītais apkalpes vietas apraksts vai saite uz attiecīgo informāciju būs jāsagatavo un pirmo reizi jāiekļauj tīkla pārskatā tikai attiecībā uz kustības grafiku, kas stāsies spēkā 2020. gada decembrī.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās Eiropas dzelzceļa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā sīki izklāstīta procedūra un noteikti kritēriji, kas jāizpilda, lai iegūtu piekļuvi pakalpojumiem, kuri sniedzami apkalpes vietās un norādīti Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2., 3. un 4. punktā.

Ja šīs regulas noteikumos minēti pieprasījumu iesniedzēji, tie jāsaprot kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi. Ja valsts tiesību akti dod tiesības pieprasīt piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem arī citiem pieprasījumu iesniedzējiem, ne tikai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, attiecīgos šīs regulas noteikumus piemēro arī minētajiem pieprasījumu iesniedzējiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. pants

Atbrīvojumi

1.   Šā panta 2. punktā minēto apkalpes vietu operatori var pieprasīt atbrīvojumu no visu vai kādu šīs regulas noteikumu piemērošanas, izņemot 4. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkta un m) apakšpunkta un 5. panta noteikumus.

To apkalpes vietu operatori, kuras savām vajadzībām izmanto tikai vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektu operatori, var pieprasīt atbrīvojumu no visu šīs regulas noteikumu piemērošanas.

Šādus pieprasījumus iesniedz regulatīvajai iestādei un pienācīgi pamato.

2.   Regulatīvās iestādes var pieņemt lēmumu piešķirt atbrīvojumu apkalpes vietu operatoriem, kuri ekspluatē šādas apkalpes vietas vai sniedz šādus pakalpojumus:

apkalpes vietas vai pakalpojumi, kas nav stratēģiski svarīgi dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu tirgus darbībai, jo īpaši, ņemot vērā apkalpes vietas izmantojuma līmeni, iespējami ietekmētās satiksmes veidu un apjomu un apkalpes vietā piedāvāto pakalpojumu veidu,

apkalpes vietas vai pakalpojumi, kas darbojas vai ko sniedz tirgus vidē, kurā valda konkurence un kurā daudzi un dažādi konkurenti sniedz salīdzināmus pakalpojumus,

apkalpes vietas vai pakalpojumi, attiecībā uz kuriem piemērojot šo regulu, varētu tikt nelabvēlīgi ietekmēta apkalpes vietu tirgus darbība.

3.   Regulatīvās iestādes divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē savā tīmekļa vietnē visus lēmumus par 2. punktā minētā atbrīvojuma piešķiršanu.

4.   Ja kritēriji 2. punktā minētā atbrīvojuma piešķiršanai vairs netiek izpildīti, regulatīvā iestāde atbrīvojumu atceļ.

5.   Regulatīvās iestādes izstrādā un publicē kopīgus lēmumu pieņemšanas principus 2. punktā minēto kritēriju piemērošanai.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pamatpakalpojums” ir pakalpojums, ko sniedz kādā no Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītajām apkalpes vietām;

2)

“ar dzelzceļu saistīts pakalpojums” ir pamatpakalpojums, papildpakalpojums vai palīgpakalpojums, kas norādīts Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2., 3. un 4. punktā;

3)

“apkalpes vietas apraksts” ir dokuments, kurā sīki izklāstīta informācija, kas vajadzīga, lai piekļūtu apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem;

4)

“apkalpes vietas jauda” ir apkalpes vietas izmantošanas un pakalpojuma sniegšanas potenciāls noteiktā laikposmā, ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs, lai piekļūtu apkalpes vietai un izkļūtu no tās;

5)

“koordinācijas procedūra” ir procedūra, ar kuras palīdzību apkalpes vietas operators un pieprasījumu iesniedzēji tiecas atrisināt situācijas, kad vajadzības, kuru dēļ nepieciešama piekļuve apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, attiecas uz vienu un to pašu apkalpes vietas jaudu un konfliktē;

6)

“savienotas apkalpes vietas” ir apkalpes vietas, kuras atrodas blakus viena otrai un viena apkalpes vieta ir jāšķērso, lai sasniegtu otru apkalpes vietu;

7)

“kontrolējošā struktūra” ir organizācija vai uzņēmums, kas īsteno tiešu vai netiešu kontroli pār apkalpes vietas operatoru un arī aktīvi darbojas un ieņem dominējošu vietu valsts dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu tirgos, kuru vajadzībām apkalpes vieta tiek izmantota, vai īsteno tiešu vai netiešu kontroli pār apkalpes vietas operatoru un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas ieņem šādu vietu;

8)

“pašapkalpošanās” ir situācija, kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pats veic ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu apkalpes vietas operatora telpās, ar nosacījumu, ka ir juridiski un tehniski iespējams minētajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam piekļūt apkalpes vietai un to izmantot pašapkalpošanās vajadzībām, ka tas neapdraud darbību drošību un ka attiecīgās apkalpes vietas operators piedāvā šādu iespēju;

9)

“rekonversija” ir oficiāls process, ar kuru apkalpes vietas mērķis tiek mainīts, paredzot citu izmantojumu, nevis ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu sniegšanu;

10)

ad hoc pieprasījums” ir pieprasījums, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītajam pakalpojumam un ir saistīts ar Direktīvas 2012/34/ES 48. panta 1. punktā minēto ad hoc pieprasījumu par atsevišķu vilcienu ceļu;

11)

“ar novēlošanos iesniegts pieprasījums” ir pieprasījums, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītajam pakalpojumam un ir iesniegts pēc attiecīgās apkalpes vietas operatora noteiktā pieprasījumu iesniegšanas termiņa beigām.

4. pants

Apkalpes vietas apraksts

1.   Apkalpes vietu operatori izstrādā apkalpes vietas aprakstu par apkalpes vietām un pakalpojumiem, kas ir to atbildībā.

2.   Apkalpes vietas aprakstā iekļauj vismaz šādu informāciju, ciktāl prasīts šajā regulā:

a)

visu to iekārtu saraksts, kurās tiek sniegti ar dzelzceļu saistītie pakalpojumi, ietverot informāciju par to atrašanās vietu un darba laiku;

b)

apkalpes vietas operatora galvenā kontaktinformācija;

c)

apkalpes vietas tehnisko parametru apraksts, piemēram, rezerves sliežu ceļi vai manevrēšanas un šķirošanas sliežu ceļi, tehniskais aprīkojums iekraušanai un izkraušanai, mazgāšanai, apkopei un pieejamā uzglabāšanas jauda; informācija par privātajiem dzelzceļa atzariem un rezerves sliežu ceļiem, kas nav dzelzceļa infrastruktūras daļa, bet kas vajadzīgi, lai piekļūtu apkalpes vietām, kuras ir svarīgas dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai;

d)

visu apkalpes vietā sniegto ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu un to veida (pamatpakalpojums, papildpakalpojums vai palīgpakalpojums) apraksts;

e)

iespēja ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem izmantot pašapkalpošanos un attiecīgi piemērojamie nosacījumi;

f)

informācija par procedūrām, kas izmantojamas, lai pieprasītu piekļuvi apkalpes vietai un/vai tajā sniegtajiem pakalpojumiem, ietverot pieprasījumu iesniegšanas termiņus un šo pieprasījumu izskatīšanas laika ierobežojumus;

g)

apkalpes vietās, kuras ekspluatē vairāki operatori vai kurās ar dzelzceļu saistītos pakalpojumus sniedz vairāki operatori, – norāde par to, vai jāiesniedz atsevišķi pieprasījumi, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai un minētajiem pakalpojumiem;

h)

informācija par pieprasījuma, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, obligāto saturu un formātu vai šāda pieprasījuma veidne;

i)

vismaz gadījumā, kad apkalpes vietas ekspluatē un ar dzelzceļu saistītos pakalpojumus sniedz operatori, kuri ir kontrolējošās struktūras tiešā vai netiešā kontrolē, – piekļuves līgumu paraugi un vispārīgie noteikumi;

j)

attiecīgā gadījumā informācija par operatora IT sistēmu izmantošanas nosacījumiem, ja pieprasījumu iesniedzējiem tiek prasīts izmantot šīs sistēmas, un sensitīvu datu un komercdatu aizsardzības noteikumi;

k)

10. pantā minētās koordinācijas procedūras un regulatīvo pasākumu un 11. pantā minēto prioritātes kritēriju apraksts;

l)

informācija par apkalpes vietas tehnisko parametru izmaiņām un jaudas pagaidu ierobežojumiem, kas var būtiski ietekmēt apkalpes vietas darbību, tostarp par plānotajiem būvdarbiem;

m)

informācija par maksām, ko iekasē par piekļuvi apkalpes vietām, un maksām, ko iekasē par katru tajās sniegto ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu;

n)

informācija par pieprasījumu iesniedzējiem piedāvāto atlaižu sistēmu principiem, vienlaikus ņemot vērā komercnoslēpuma prasības.

5. pants

Apkalpes vietas apraksta publicēšana

1.   Apkalpes vietu operatori apkalpes vietas aprakstu dara publiski pieejamu bez maksas kādā no šādiem veidiem:

a)

publicējot to savā tīmekļa portālā vai kopīgā tīmekļa portālā un norādot infrastruktūras pārvaldītājiem tīkla pārskatā iekļaujamo saiti;

b)

sniedzot infrastruktūras pārvaldītājiem attiecīgu publicēšanai gatavu informāciju, kas iekļaujama tīkla pārskatā.

Ja infrastruktūras pārvaldītājs, ar kura tīklu apkalpes vieta savienota, ir atbrīvots no pienākuma publicēt tīkla pārskatu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 2. panta 3. vai 4. punktu, apkalpes vietas operators attiecīgo saiti norāda vai attiecīgo publicēšanai gatavo informāciju sniedz galvenajam infrastruktūras pārvaldītājam.

2.   Infrastruktūras pārvaldītāji tīkla pārskatā vai savā tīmekļa portālā nosaka termiņu tīkla pārskatā publicējamās informācijas sniegšanai vai saites norādīšanai, ņemot vērā Direktīvas 2012/34/ES 27. panta 4. punktā minēto publicēšanas datumu.

Infrastruktūras pārvaldītāji līdz 2018. gada 30. jūnijam sagatavo kopīgu veidni, ko izstrādā dzelzceļa nozare sadarbībā ar regulatīvajām iestādēm un ko apkalpes vietu operatori var izmantot informācijas sniegšanai. Veidni pēc vajadzības pārskata un atjaunina.

3.   Apkalpes vietu operatori apkalpes vietas aprakstu pēc vajadzības atjaunina. Pieprasījumu iesniedzējiem, kuri jau pieprasījuši piekļuvi vai abonējuši vienu vai vairākus pakalpojumus apkalpes vietā, tie laikus paziņo par visām attiecīgajām izmaiņām apkalpes vietas aprakstā.

4.   Ja apkalpes vietu ekspluatē vairāki apkalpes vietas operatori vai ja pakalpojumus apkalpes vietā sniedz vairāki pakalpojumu sniedzēji, minētie operatori vai pakalpojumu sniedzēji veic savstarpēju koordināciju, lai:

a)

savus apkalpes vietas aprakstus darītu pieejamus vienuviet; vai

b)

savos apkalpes vietas aprakstos norādītu visus apkalpes vietas operatorus, kuru atbildībā ir pieņemt lēmumus par pieprasījumiem, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai tajā pašā apkalpes vietā sniegtajiem ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem.

Ja šī koordinācija nav sekmīga, regulatīvā iestāde var pieņemt lēmumu, ar ko vienu no apkalpes vietas operatoriem norīko izpildīt pirmajā daļā noteikto prasību. Visas attiecīgās izmaksas sadala starp visiem attiecīgajiem apkalpes vietas operatoriem.

5.   Šā panta 1. punktā un 4. pantā minēto pienākumu izpilda samērīgi attiecīgās apkalpes vietas lielumam, tehniskajiem parametriem un svarīgumam.

6. pants

Papildu informācija

1.   Regulatīvā iestāde var prasīt apkalpes vietu operatoriem pamatot, kāpēc tie ar dzelzceļu saistīto pakalpojumu norādījuši kā pamatpakalpojumu, papildpakalpojumu vai palīgpakalpojumu.

2.   Pēc pieprasījuma iesniedzēja lūguma Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā norādīto apkalpes vietu operatori sniedz indikatīvu informāciju par pieejamo apkalpes vietas jaudu.

3.   Ja vien tehniski iespējams, pieliekot samērīgus ekonomiskus pūliņus, apkalpes vietu operatori šā panta 2. punktā minēto informāciju un 4. panta 2. punkta l) apakšpunktā minēto informāciju dara pieejamu reāllaikā, izmantojot kopīgu tīmekļa portālu.

7. pants

Sadarbība apkalpes vietas jaudas sadales un izmantojuma jomā

1.   Pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, pieprasījumu iesniedzēji iesniedz apkalpes vietu operatoru noteiktajos termiņos. Attiecīgā gadījumā Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādīto apkalpes vietu operatori, nosakot šos termiņus, nolūkā novērst nesaskaņotību pienācīgi ņem vērā grafikus un prioritātes kritērijus, ko infrastruktūras pārvaldītāji noteikuši kustības grafika izstrādāšanas procesa vajadzībām.

2.   Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādīto apkalpes vietu operatori un infrastruktūras pārvaldītāji sadarbojas, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu infrastruktūras un apkalpes vietu jaudas sadales saskaņotību. Pienākums sadarboties attiecas arī uz savienotu apkalpes vietu operatoriem. Attiecīgie pieprasījumu iesniedzēji drīkst iesaistīties šajā sadarbībā pēc to lūguma. Pieprasījumu iesniedzēji drīkst arī lūgt iesaistīties struktūras, kuru atbildībā ir piešķirt piekļuvi privātajiem dzelzceļa atzariem un rezerves sliežu ceļiem, kas vajadzīgi, lai piekļūtu apkalpes vietām, kuras ir svarīgas dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, īstenojot sadarbību.

Ja pieprasījuma iesniedzējs vēlas saņemt Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 3. un 4. punktā norādītos papildpakalpojumus vai palīgpakalpojumus, ko apkalpes vietā piedāvā viens vai vairāki apkalpes vietas operatori, kuri nav operators, kura atbildībā ir piešķirt piekļuvi apkalpes vietai, pieprasījuma iesniedzējs drīkst lūgt visu apkalpes vietas operatoru dalību šo pakalpojumu sniegšanā, īstenojot sadarbību.

Kamēr noris infrastruktūras pārvaldītāja īstenotais kustības grafika izstrādāšanas process, pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, nenoraida, pamatojoties uz to, ka pieprasītais vilcienu ceļš vēl nav iedalīts. Tomēr Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādīto apkalpes vietu operatori un attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji tiecas panākt savu attiecīgo lēmumu saskaņotību.

3.   Apkalpes vietu operatori, infrastruktūras pārvaldītāji un pieprasījumu iesniedzēji attiecīgā gadījumā sadarbojas, lai nodrošinātu efektīvu vilcienu kustību uz apkalpes vietām un no tām. Ja vilcieni izmanto dzelzceļa kravas termināļus, tostarp jūras vai iekšējās ostās, šī sadarbība ietver vilcienu lokalizācijas un izsekošanas informācijas apmaiņu un, ja pieejams, paredzamo ierašanās un izbraukšanas laiku kavēšanās un satiksmes traucējumu gadījumā.

4.   Pēc regulatīvās iestādes pieprasījuma apkalpes vietu operatori rakstiski pierāda, ka pēdējo trīs gadu laikā tie ir izpildījuši sadarbības prasības saskaņā ar šo pantu.

8. pants

Pieprasījumi, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem

1.   Pieprasījumu iesniedzēji var iesniegt pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem.

2.   Pieprasījumos iesniedzēji norāda apkalpes vietu un/vai ar dzelzceļu saistītos pakalpojumus, kam tie prasa piekļuvi. Apkalpes vietu operatori attiecībā uz piekļuvi apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītā pakalpojuma sniegšanu nenosaka obligātu pienākumu iegādāties citus pakalpojumus, kas nav saistīti ar pieprasīto pakalpojumu.

3.   Apkalpes vietas operators bez liekas kavēšanās apstiprina pieprasījuma saņemšanu. Ja pieprasījumā nav ietverta visa informācija, kas prasīta saskaņā ar apkalpes vietas aprakstu un vajadzīga lēmuma pieņemšanai, attiecīgās apkalpes vietas operators par to paziņo pieprasījuma iesniedzējam un nosaka samērīgu termiņu trūkstošās informācijas iesniegšanai. Ja šī informācija minētajā termiņā netiek iesniegta, pieprasījumu var noraidīt.

9. pants

Atbilde uz pieprasījumiem

1.   Pēc visas vajadzīgās informācijas saņemšanas apkalpes vietas operators samērīgi ilgā laikā, kuru regulatīvā iestāde nosaka saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 4. punktu, atbild uz pieprasījumiem, kas attiecas uz piekļuvi Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītajām apkalpes vietām un pakalpojumu sniegšanu tajās. Dažāda veida apkalpes vietām un/vai pakalpojumiem var noteikt dažādus termiņus.

2.   Ja apkalpes vietas operators atbildējis ar piedāvājumu, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai, minētais piedāvājums paliek spēkā samērīgu laikposmu, kas norādīts piedāvājumā, ņemot vērā pieprasījuma iesniedzēja uzņēmējdarbības vajadzības.

3.   Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2012/34/ES 27. panta 4. punktam, regulatīvā iestāde nosaka laika ierobežojumus atbildes sniegšanai uz pieprasījumu iesniedzēju iesniegtajiem pieprasījumiem, kā noteikts Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 4. punktā, pirms tiek publicēts pirmais tīkla pārskats, uz ko attiecas šīs īstenošanas regulas noteikumi.

4.   Kad regulatīvās iestādes saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 4. punktu nosaka laika ierobežojumus ad hoc pieprasījumiem, kas attiecas uz piekļuvi II pielikuma 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un f) līdz i) apakšpunktā norādītajām apkalpes vietām un pakalpojumiem, tās ņem vērā Direktīvas 2012/34/ES 48. panta 1. punktā noteiktos laika ierobežojumus. Ja regulatīvās iestādes nav noteikušas laika ierobežojumus šādiem ad hoc pieprasījumiem, apkalpes vietas operators atbild uz pieprasījumu direktīvas 48. panta 1. punktā noteiktajā laikā.

Ja apkalpes vietas operators ir noteicis ikgadēju termiņu tādu pieprasījumu iesniegšanai, kas attiecas uz piekļuvi II pielikuma 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un f) līdz i) apakšpunktā norādītajām apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, laika ierobežojumos, ko regulatīvā iestāde noteikusi atbildes sniegšanai uz pieprasījumiem, kas iesniegti ar novēlošanos, ņem vērā laika ierobežojumus, ko infrastruktūras pārvaldītāji piemēro šādu pieprasījumu apstrādei.

Attiecībā uz II pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā norādītajām apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem laika ierobežojums sākas, tiklīdz novērtēta ritošā sastāva tehniskā savietojamība ar minētajām apkalpes vietām un iekārtām un par to informēts pieprasījuma iesniedzējs.

5.   Tādu apkalpes vietu operatori, kurās sniedz Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 3. un 4. punktā norādītos papildpakalpojumus un palīgpakalpojumus, uz šādu pakalpojumu pieprasījumiem atbild regulatīvās iestādes noteiktajā laikā vai, ja šāds laika ierobežojums nav noteikts, samērīgi ilgā laikā. Ja pieprasījumu iesniedzējs iesniedz ad hoc pieprasījumus, kas attiecas uz vairākiem ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, kurus sniedz vienā apkalpes vietā, un norāda, ka minētie pakalpojumi ir lietderīgi tikai tad, ja tie iedalīti vienlaicīgi, visi attiecīgie apkalpes vietas operatori, tostarp II pielikuma 3. un 4. punktā norādīto papildpakalpojumu un palīgpakalpojumu sniedzēji, uz minētajiem pieprasījumiem atbild samērīgi ilgā laikā, kas minēts 4. punktā.

Attiecībā uz II pielikuma 4. punkta e) apakšpunktā norādītajiem ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem laika ierobežojums sākas, tiklīdz novērtēta ritošā sastāva tehniskā savietojamība ar apkalpes vietām un iekārtām un par to informēts pieprasījuma iesniedzējs.

6.   Šā panta 3., 4. un 5. punktā minētos laika ierobežojumus var pagarināt, ja tam piekritis attiecīgais pieprasījuma iesniedzējs.

7.   Tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem nenodod citiem pieprasījumu iesniedzējiem.

8.   Ja pieprasījuma iesniedzējs negrasās izmantot apkalpes vietas operatora piešķirtās tiesības piekļūt apkalpes vietai vai ar dzelzceļu saistītajam pakalpojumam, tas bez liekas kavēšanās informē attiecīgo apkalpes vietas operatoru.

10. pants

Koordinācijas procedūra

1.   Ja Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas operators saņem pieprasījumu, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai pakalpojuma sniegšanu un kas konfliktē ar citu pieprasījumu vai attiecas uz jau iedalītu apkalpes vietas jaudu, tas, apspriežoties un īstenojot koordināciju ar attiecīgajiem pieprasījumu iesniedzējiem, tiecas nodrošināt visu pieprasījumu iespējami labāku saskaņotību. Šajā koordinācijā iesaistās arī Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 3. un 4. punktā norādīto papildpakalpojumu un palīgpakalpojumu sniedzēji, ja šādi pakalpojumi tiek piedāvāti apkalpes vietā un pieprasījuma iesniedzējs tos pieprasījis. Piešķirtas piekļuves tiesības var grozīt tikai ar attiecīgā pieprasījuma iesniedzēja piekrišanu.

2.   Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādīto apkalpes vietu operatori nenoraida pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai pakalpojuma sniegšanu, un nenorāda pieprasījuma iesniedzējam piemērotas alternatīvas, ja attiecīgajā apkalpes vietā ir pieejama pieprasījuma iesniedzēja vajadzībām atbilstoša jauda vai paredzams, ka tā kļūs pieejama koordinācijas procedūras laikā vai pēc tās.

3.   Apkalpes vietu operatori apsver dažādas iespējas, kuras tiem ļauj apmierināt konfliktējošus pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai pakalpojumu sniegšanu apkalpes vietā. Šīs iespējas vajadzības gadījumā ietver pasākumus nolūkā maksimāli palielināt apkalpes vietā pieejamo jaudu, ciktāl tas neprasa papildu ieguldījumus resursos vai apkalpes vietās. Šādi pasākumi var ietvert:

alternatīva laika grafika ierosināšanu,

darba laika vai maiņu darba modeļu izmaiņas, ja tās ir iespējamas,

piekļuves piešķiršanu apkalpes vietai pašapkalpošanās vajadzībām.

4.   Pieprasījumu iesniedzēji un apkalpes vietu operatori var kopīgi lūgt regulatīvo iestādi kā novērotāju piedalīties koordinācijas procedūrā.

5.   Ja pieprasījumu, kas attiecas uz piekļuvi Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītajai apkalpes vietai, neizdodas apmierināt, īstenojot koordinācijas procedūru, un apkalpes vieta ir teju pārslogota, regulatīvā iestāde var prasīt apkalpes vietas operatoram īstenot pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt iespēju apmierināt papildu pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi attiecīgajai apkalpes vietai. Šādi pasākumi ir pārredzami un nediskriminējoši.

11. pants

Prioritātes kritēriji

Apkalpes vietu operatori var noteikt prioritātes kritērijus jaudas sadalei gadījumā, kad konfliktējošus pieprasījumus, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, nav iespējams apmierināt pēc koordinācijas procedūras.

Šādi prioritātes kritēriji ir nediskriminējoši un objektīvi un tiek publicēti apkalpes vietas aprakstā saskaņā ar 4. panta 2. punkta k) apakšpunktu. Tie ņem vērā apkalpes vietas mērķi, attiecīgo dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu mērķi un būtību un uzdevumu nodrošināt pieejamās jaudas efektīvu izmantojumu.

Prioritātes kritēriji var ņemt vērā arī šādus aspektus:

esošos līgumus,

nodomu un spēju izmantot pieprasīto jaudu, tostarp agrākus gadījumus, kad nav izmantota visa iedalītā jauda vai tās daļa, ja tādi ir, un šādu gadījumu iemeslus,

jau iedalītus vilcienu ceļus, kas saistīti ar pieprasītajiem pakalpojumiem,

prioritātes kritērijus vilcienu ceļu iedalīšanai,

pieprasījumu iesniegšanas savlaicīgumu.

12. pants

Piemērotas alternatīvas

1.   Ja pieprasījumu, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietām un ar dzelzceļu saistītajiem pakalpojumiem, nav iespējams apmierināt pēc koordinācijas procedūras, Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas operators bez liekas kavēšanās informē attiecīgo pieprasījuma iesniedzēju un regulatīvo iestādi pēc tās pieprasījuma. Dalībvalstis var prasīt, lai regulatīvā iestāde tiktu informēta pat tad, ja šāds pieprasījums nav pausts.

2.   Ja pieprasījumu nav iespējams apmierināt, Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas operators un pieprasījuma iesniedzējs kopīgi novērtē, vai ir pieejamas piemērotas alternatīvas, kas ļauj ar ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem veikt attiecīgo kravas vai pasažieru pārvadājumu tajā pašā maršrutā vai alternatīvos maršrutos. Pieprasījuma iesniedzējam neprasa izpaust tā uzņēmējdarbības stratēģiju.

3.   Šā panta 2. punkta nolūkā apkalpes vietas operators, pamatojoties uz citu apkalpes vietu aprakstiem, informāciju, kas saskaņā ar 5. pantu publicēta kopīgā tīmekļa portālā, un visu pieprasījuma iesniedzēja sniegto informāciju, norāda piemērotas alternatīvas, attiecīgā gadījumā arī citās dalībvalstīs. Kad apkalpes vietas operators ierosina piemērotas alternatīvas, tas ņem vērā vismaz turpmāk norādītos kritērijus, ciktāl tas spēj tos novērtēt:

alternatīvās apkalpes vietas darbības parametru aizstājamību,

alternatīvās apkalpes vietas fizisko un tehnisko parametru aizstājamību,

skaidro ietekmi uz pieprasījuma iesniedzēja paredzētā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma pievilcīgumu un konkurētspēju,

prognozētās papildu izmaksas, kas radīsies pieprasījuma iesniedzējam.

Apkalpes vietas operators ievēro pieprasījuma iesniedzēja sniegtās informācijas komercnoslēpumu.

4.   Ja informācija par ierosinātās alternatīvas jaudu nav publiski pieejama, pieprasījuma iesniedzējs to pārbauda.

Pieprasījuma iesniedzējs novērtē, vai ierosinātās alternatīvas izmantošana tam ļautu nodrošināt paredzēto dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu ar ekonomiski pieņemamiem nosacījumiem. Tas savstarpēji saskaņotā termiņā paziņo apkalpes vietas operatoram par šā novērtējuma rezultātiem.

5.   Pieprasījuma iesniedzējs var lūgt apkalpes vietas operatoru nenorādīt piemērotas alternatīvas un neveikt kopīgo novērtēšanu.

13. pants

Piekļuves atteikšana

1.   Ja Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas operators un pieprasījuma iesniedzējs secina, ka nav pieejama piemērota alternatīva, un ja pieprasījumu, kas attiecas uz piekļuvi apkalpes vietai vai pakalpojuma sniegšanu apkalpes vietā, nav iespējams apmierināt, īstenojot koordinācijas procedūru, apkalpes vietas operators var pieprasījumu noraidīt.

Ja apkalpes vietas operators un pieprasījuma iesniedzējs nespēj vienoties par piemērotu alternatīvu, apkalpes vietas operators var pieprasījumu noraidīt, norādot alternatīvas, kuras tas uzskata par piemērotām.

Pieprasījuma iesniedzējs var iesniegt sūdzību regulatīvajai iestādei saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 5. punktu.

2.   Ja apkalpes vietas operators un pieprasījuma iesniedzējs kopīgi noteikuši piemērotas alternatīvas, apkalpes vietas operators var pieprasījumu noraidīt.

3.   Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 3. punktā minētas apkalpes vietas operators pieprasījuma iesniedzējam rakstiski pamato, kāpēc pieprasījumu nav bijis iespējams apmierināt, īstenojot koordinācijas procedūru, un kāpēc apkalpes vietas operators, pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka kāda ierosinātā alternatīva atbilst pieprasījuma iesniedzēja prasībām un ir piemērota.

4.   Apkalpes vietas operators, kas noraida pieprasījumu, regulatīvajai iestādei un pieprasījuma iesniedzējam pēc to lūguma norāda atteikuma iemeslus, ietverot izskatītās alternatīvas un koordinācijas procedūras rezultātu.

5.   Šīs regulas 12. panta 5. punktā minētajos gadījumos apkalpes vietas operators var noraidīt pieprasījumu, neizpildot šā panta 3. un 4. punktā noteiktās prasības.

6.   Ja pieprasījuma iesniedzējs vairākkārt nav samaksājis par jau piešķirtajām un izmantotajām piekļuves tiesībām, apkalpes vietas operators var prasīt finansiālas garantijas nolūkā aizsargāt savu tiesisko paļāvību saistībā ar apkalpes vietas turpmākajiem ieņēmumiem un izmantojumu. Informāciju par šādām garantijām publicē apkalpes vietas aprakstā.

14. pants

Sūdzības

Ja pieprasījuma iesniedzējs iesniedz sūdzību regulatīvajai iestādei saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 13. panta 5. punktu, minētā regulatīvā iestāde, novērtējot ietekmi, ko var atstāt tās pieņemts lēmums piešķirt pieprasījuma iesniedzējam atbilstīgu jaudas daļu, attiecīgā gadījumā ņem vērā vismaz šādus elementus:

citu skarto apkalpes vietas izmantotāju līgumsaistības un uzņēmējdarbības modeļu dzīvotspēju,

citiem skartajiem izmantotājiem jau iedalītās apkalpes vietas jaudas vispārējo apjomu,

citu skarto izmantotāju ieguldījumus apkalpes vietā,

piemērotu alternatīvu pieejamību nolūkā apmierināt citu skarto izmantotāju vajadzības, starptautisko vilcienu pārvadājumu gadījumā ietverot citās dalībvalstīs pieejamās alternatīvas,

apkalpes vietas operatora uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju,

tiesības piekļūt savienojošai infrastruktūrai.

15. pants

Neizmantotas apkalpes vietas

1.   Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītām apkalpes vietām, kas nav izmantotas vismaz divus gadus pēc kārtas, piemēro ieinteresētības izteikšanu un izpirkumnomu vai nomu. Informāciju par neizmantotām apkalpes vietām publicē saskaņā ar 5. pantu.

2.   Šā panta 1. punktā minētais divu gadu laikposms sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad attiecīgajā apkalpes vietā pēdējo reizi sniegts ar dzelzceļu saistīts pakalpojums.-

3.   Pieprasījuma iesniedzējs, kurš ir ieinteresēts izmantot Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītu apkalpes vietu, kas nav izmantota vismaz divus gadus pēc kārtas, rakstiski izsaka ieinteresētību attiecīgās apkalpes vietas operatoram un par to paziņo regulatīvajai iestādei. Šādā ieinteresētības izteikšanā pierāda attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vajadzības. Apkalpes vietas operators var pieņemt lēmumu atsākt darbību tādā veidā, kas apmierina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pierādītās vajadzības.

4.   Ja apkalpes vietas īpašnieks nav minētās apkalpes vietas operators, tad minētās apkalpes vietas operators 10 dienās pēc tam, kad apstiprināta ieinteresētības izteikšana, par to paziņo īpašniekam. Apkalpes vietas īpašnieks publisko informāciju, ka apkalpes vieta pilnībā vai daļēji ir pieejama izpirkumnomai vai nomai, ja vien apkalpes vietas operators pēc tam, kad izteikta ieinteresētība, nav pieņēmis lēmumu atsākt darbību.

5.   Pirms šādas publiskošanas apkalpes vietas īpašnieks var atļaut apkalpes vietas operatoram četru nedēļu laikā iesniegt apsvērumus par minēto publiskošanu. Operators var iebilst pret minēto publiskošanu, tālab iesniedzot dokumentus, kas pierāda, ka notiek rekonversijas process, kas uzsākts, pirms izteikta ieinteresētība.

6.   Īpašnieks par rekonversijas procesu paziņo regulatīvajai iestādei, un tā var pieprasīt no operatora dokumentus ticamības novērtēšanas vajadzībām.

Ja novērtējums nav apmierinošs, regulatīvā iestāde pieprasa publiskot informāciju, ka apkalpes vieta pilnībā vai daļēji ir pieejama izpirkumnomai vai nomai.

7.   Neskarot piemērojamos publiskā iepirkuma noteikumus, Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas īpašnieks savā tīmekļa portālā publicē paziņojumu par attiecīgās apkalpes vietas izpirkumnomu vai nomu un par to paziņo regulatīvajai iestādei un infrastruktūras pārvaldītājam, ar kura tīklu apkalpes vieta savienota. Publikācijā ietver visu informāciju, kas vajadzīga, lai ieinteresētajiem uzņēmumiem būtu iespēja iesniegt piedāvājumu pilnībā vai daļēji pārņemt apkalpes vietas ekspluatāciju. Šī informācija jo īpaši ietver:

a)

sīki izklāstītu informāciju par atlases procedūru, kas ir pārredzama un nediskriminējoša un ņem vērā mērķi nodrošināt apkalpes vietas jaudas optimāli efektīvu izmantojumu;

b)

atlases kritērijus;

c)

apkalpes vietas tehniskā aprīkojuma galvenos parametrus;

d)

adresi un laika ierobežojumu piedāvājumu iesniegšanai, kas ir vismaz 30 dienas pēc paziņojuma publicēšanas.

8.   Arī attiecīgais infrastruktūras pārvaldītājs savā tīmekļa portālā publicē 7. punktā minēto informāciju.

9.   Neskarot piemērojamos publiskā iepirkuma noteikumus, Direktīvas 2012/34/ES II pielikuma 2. punktā norādītas apkalpes vietas īpašnieks izvēlas sekmīgo kandidātu un bez liekas kavēšanās izsaka pamatotu piedāvājumu.

10.   Dalībvalstis var piemērot esošās procedūras apkalpes vietu ekspluatācijas pārtraukšanas regulatīvajai kontrolei. Šādā gadījumā regulatīvā iestāde var piešķirt atbrīvojumus no šā panta noteikumu piemērošanas.

16. pants

Pārskatīšana

Komisija līdz 2024. gada 1. jūnijam novērtē šīs regulas piemērošanu un, pamatojoties uz novērtējumu, vajadzības gadījumā šo regulu pārskata.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. jūnija.

Tomēr 2. pantu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. februāra Regula (ES) 2017/352, ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (OV L 57, 3.3.2017., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).