22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2169

(2017. gada 21. novembris)

par Eiropas statistikas attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām nosūtīšanas formātu un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1952

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/1952 par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (1) un jo īpaši 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2016/1952 izveido kopēju regulējumu salīdzināmas Eiropas statistikas izstrādei par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Savienībā mājsaimniecību lietotājiem un tiešajiem lietotājiem, kuri nav mājsaimniecību lietotāji.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1952 5. panta 2. punktu dalībvalstīm statistikas dati būtu jānosūta elektroniski, lai tie atbilstu attiecīgajam tehniskajam formātam, kuru pieņems Komisija.

(3)

Statistikas datu un metadatu apmaiņa (SDMX) nodrošina statistikas un tehniskos standartus apmaiņai ar oficiālo statistiku. Tādējādi Komisijai (Eurostat) Eiropas Statistikas sistēmas ietvaros ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jānosaka tehniskais formāts saskaņā ar šiem standartiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datus par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Savienībā mājsaimniecību lietotājiem un tiešajiem lietotājiem, kuri nav mājsaimniecību lietotāji, sniedz Eurostat, izmantojot vienoto kontaktpunktu, lai Komisija (Eurostat) varētu izgūt minētos datus, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

2. pants

Struktūra, ko izmanto datu nosūtīšanai Komisijai (Eurostat), ir izklāstīta pielikumos.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 311, 17.11.2016., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Struktūra, ko izmanto statistikas datu nosūtīšanai par dabasgāzes cenām

Nosūtāmās datnēs iekļaujamā informācija

Vispārīga informācija

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Valsts

Ziņotājvalsts nosaukums

Reizi pusgadā

Organizācija

Ziņotājorganizācijas nosaukums

Reizi pusgadā

Kontaktpersona

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds

Reizi pusgadā

E-pasta adrese

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas e-pasta adrese

Reizi pusgadā

Gads

Datu pārskata gads (2017. g., 2018. g. utt.)

Reizi pusgadā

Reizi pusgadā

1. vai 2. pusgads

Reizi pusgadā

Katrai patēriņa grupai sniedzami lauki 1., 2. un 4. tabulā.

Mājsaimniecību patērētāju grupas ir šādas:

grupa-D1 (mazs): gada patēriņš zem 20 GJ,

grupa-D2 (vidējs): gada patēriņš 20 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 GJ,

grupa-D3 (liels): gada patēriņš 200 GJ vai vairāk.

Patērētāju, kuri nav mājsaimniecību patērētāji, grupas ir šādas:

grupa-I1: gada patēriņš zem 1 000 GJ,

grupa-I2: gada patēriņš 1 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 000 GJ,

grupa-I3: gada patēriņš 10 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 000 GJ,

grupa-I4: gada patēriņš 100 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 000 000 GJ,

grupa-I5: gada patēriņš 1 000 000 GJ vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 000 000 GJ,

grupa-I6: gada patēriņš 4 000 000 GJ vai vairāk.

Dati 3. tabulā norādāmi kā vidējie lielumi, kas aptver visas patēriņa grupas kopā.

1. tabula. Svarīgākie cenu līmeņi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

Reizi pusgadā

Cenas bez nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīklu komponentu

Reizi pusgadā

Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, bet neietver PVN

Reizi pusgadā

Cenas ar visiem nodokļiem un PVN (atgūstamie un neatgūstamie)

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ieskaitot PVN

Reizi pusgadā

Vērtības norāda valsts valūtā par gigadžoulu (augstākā siltumspēja).

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

2. tabula. Sīks cenu dalījums pa komponentiem un apakškomponentiem

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Enerģijas un piegādes cena

vērtība

novērojuma statuss

Šis komponents ietver dabasgāzes izejvielas cenu, ko maksā piegādātājs, vai dabasgāzes cenu pārvades sistēmas ievadpunktā, tostarp attiecīgā gadījumā šādas tiešo lietotāju izmaksas: uzglabāšanas izmaksas plus izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes pārdošanu tiešajiem lietotājiem

Reizi gadā

Tīklu cena

vērtība

novērojuma statuss

Tīklu cenā ietver šādas tiešo lietotāju izmaksas: pārvades un sadales tarifus, pārvades un sadales zudumus, tīklu izmaksas, pēcpārdošanas pakalpojumu izmaksas, sistēmas apkalpošanas izmaksas un skaitītāju īres un nolasīšanas izmaksas

Reizi gadā

Pievienotās vērtības nodoklis

vērtība

novērojuma statuss

Pievienotās vērtības nodoklis, kas definēts Padomes Direktīvā 2006/112/EK (1)

Reizi gadā

Nodokļi saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar atjaunojamo enerģijas avotu, energoefektivitātes un koģenerācijas veicināšanu

Reizi gadā

Jaudas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar stratēģisko krājumu uzglabāšanu, jaudas maksājumiem un enerģētisko drošību; dabasgāzes sadales nodokļi; balasta izmaksas un nodevas, kas saistītas ar energoregulatoru vai tirgus un sistēmas operatoru finansējumu

Reizi gadā

Vides nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar gaisa kvalitāti un citiem ar vidi saistītiem mērķiem; nodokļi, kas saistīti ar CO2 vai citu siltumnīcefekta gāzu emisijām

Reizi gadā

Pārējie nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Visi pārējie nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas nav ietverti četrās iepriekšējās kategorijās: centralizētās siltumapgādes atbalsts; vietējie vai reģionālie nodokļu maksājumi; kompensācija salu teritorijām; koncesijas nodevas, kas saistītas ar licencēm un nodevām par zemi vai publiskām vai privātām tīklu vai citu iekārtu īpašumtiesībām

Reizi gadā

Visu komponentu un apakškomponentu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda valsts valūtā par gigadžoulu (GJ), pamatojoties uz augstāko siltumspēju.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

3. tabula. Tīklu izmaksas

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Pārvades izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Pārvades izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un pārvades izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Sadales izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Sadales izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un sadales izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Pārvades un sadales izmaksu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

4. tabula. Patēriņa apjomi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Patēriņa apjomi

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Dabasgāzes īpatsvars katrā patēriņa grupā, pamatojoties uz kopējo apjomu, uz kuru attiecas cenas

Reizi gadā

Patēriņa apjomu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Struktūra, ko izmanto statistikas datu nosūtīšanai par elektroenerģijas cenām

Nosūtāmās datnēs iekļaujamā informācija.

Vispārīga informācija

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Valsts

Ziņotājvalsts nosaukums

Reizi pusgadā

Organizācija

Ziņotājorganizācijas nosaukums

Reizi pusgadā

Kontaktpersona

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds

Reizi pusgadā

E-pasta adrese

Par ziņošanu atbildīgās amatpersonas e-pasta adrese

Reizi pusgadā

Gads

Datu pārskata gads (2017. g., 2018. g. utt.)

Reizi pusgadā

Reizi pusgadā

1. vai 2. pusgads

Reizi pusgadā

Katrai patēriņa grupai sniedzami lauki 1., 2. un 4. tabulā.

Mājsaimniecību patērētāju grupas ir šādas:

grupa-DA (ļoti mazs): gada patēriņš zem 1 000 kWh,

grupa-DB (mazs): gada patēriņš 1 000 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 500 kWh,

grupa-DC (vidējs): gada patēriņš 2 500 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 000 kWh,

grupa-DD (liels): gada patēriņš 5 000 kWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 000 kWh,

grupa-DE (ļoti liels): gada patēriņš 15 000 kWh vai vairāk.

Patērētāju, kuri nav mājsaimniecību patērētāji, grupas ir šādas:

grupa-IA: gada patēriņš zem 20 MWh,

grupa-IB: gada patēriņš 20 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 MWh,

grupa-IC: gada patēriņš 500 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 000 MWh,

grupa-ID: gada patēriņš 2 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 000 MWh,

grupa-IE: gada patēriņš 20 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 000 MWh,

grupa-IF: gada patēriņš 70 000 MWh vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 000 MWh,

grupa-IG: gada patēriņš 150 000 MWh vai vairāk.

Dati 3. tabulā norādāmi kā vidējie lielumi, kas aptver visas patēriņa grupas.

1. tabula. Svarīgākie cenu līmeņi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

Reizi pusgadā

Cenas bez nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīklu komponentu

Reizi pusgadā

Cenas bez PVN un citiem atgūstamiem nodokļiem

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem. Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, bet neietver PVN

Reizi pusgadā

Cenas ar visiem nodokļiem un PVN (atgūstamie un neatgūstamie)

vērtība

novērojuma statuss

Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentu, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ieskaitot PVN

Reizi pusgadā

Vērtības norāda valsts valūtā par kilovatstundu.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

2. tabula. Sīks cenu dalījums pa komponentiem un apakškomponentiem

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Enerģijas un piegādes cena

vērtība

novērojuma statuss

Kopējās cenas komponents, kas attiecas uz enerģiju un piegādi, neieskaitot nodokļus.

Šis komponents ietver šādas izmaksas tiešajiem lietotājiem: ražošana, akumulēšana, enerģijas līdzsvarošana, piegādātās enerģijas izmaksas, klientu apkalpošana, pēcpārdošanas pakalpojumi un citas piegādes izmaksas

Reizi gadā

Tīklu cena

vērtība

novērojuma statuss

Kopējās cenas komponents, kas attiecas uz tīklu cenām, neieskaitot nodokļus.

Tīklu cenā ietver šādas tiešo lietotāju izmaksas: pārvades un sadales tarifi, pārvades un sadales zudumi, tīklu izmaksas, pēcpārdošanas pakalpojumu izmaksas, sistēmas apkalpošanas izmaksas un skaitītāju īres un nolasīšanas izmaksas

Reizi gadā

Pievienotās vērtības nodoklis

vērtība

novērojuma statuss

Pievienotās vērtības nodoklis, kas definēts Direktīvā 2006/112/EK

Reizi gadā

Nodokļi saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar atjaunojamo enerģijas avotu, energoefektivitātes un koģenerācijas veicināšanu

Reizi gadā

Jaudas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar jaudas maksājumiem, enerģētisko drošību un ražošanas jaudu atbilstību; akmeņogļu rūpniecības pārstrukturēšanas nodokļi; elektroenerģijas sadales nodokļi; balasta izmaksas un nodevas, kas saistītas ar energoregulatoru vai tirgus un sistēmas operatoru finansējumu

Reizi gadā

Vides nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar gaisa kvalitāti un citiem ar vidi saistītiem mērķiem; nodokļi, kas saistīti ar CO2 vai citu siltumnīcefekta gāzu emisijām

Reizi gadā

Kodolenerģētikas nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar kodolenerģētiku, tostarp kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu, inspekcijām un kodoliekārtu maksu

Reizi gadā

Pārējie nodokļi

vērtība

novērojuma statuss

Visi pārējie nodokļi, nodevas, maksas un maksājumi, kas nav ietverti piecās iepriekšējās kategorijās: centralizētās siltumapgādes atbalsts; vietējie vai reģionālie nodokļu maksājumi; kompensācija salu teritorijām; koncesijas nodevas, kas saistītas ar licencēm un nodevām par zemi vai publiskām vai privātām tīklu vai citu iekārtu īpašumtiesībām

Reizi gadā

Visu komponentu un apakškomponentu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda valsts valūtā par kilovatstundu.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

3. tabula. Tīklu izmaksas

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Pārvades izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Pārvades izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un pārvades izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Sadales izmaksas

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Sadales izmaksu vidējais īpatsvars mājsaimniecību lietotājiem un sadales izmaksu vidējais īpatsvars tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, izteikts procentos no kopējām tīklu izmaksām

Reizi gadā

Pārvades un sadales izmaksu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.

4. tabula. Patēriņa apjomi

Lauks

Piezīmes

Ziņošanas biežums

Konfidencialitātes statuss

 

 

Patēriņa apjomi

procentuālā daļa

novērojuma statuss

Elektroenerģijas īpatsvars katrā patēriņa grupā, pamatojoties uz kopējo apjomu, uz kuru attiecas cenas

Reizi gadā

Patēriņa apjomu pārskata periods ir viens gads.

Vērtības norāda procentos.

Konfidencialitātes un novērojuma statusu norāda, izmantojot standarta kodu sarakstus.