25.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1940

(2017. gada 13. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 attiecībā uz tādu zootehnisko sertifikātu saturu un formu, ko izsniedz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem un ietver zirgu dzimtas dzīvnieka individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2016/1012 paredzēti zootehniskie un ģenealoģiskie noteikumi vaislas dzīvnieku tirdzniecībai un to ievešanai Savienībā. Regulu (ES) 2016/1012 piemēro no 2018. gada 1. novembra.

(2)

Regulas (ES) 2016/1012 30. pantā paredzēti noteikumi par zootehnisko sertifikātu, kas ir līdzi vaislas dzīvniekiem un to reproduktīvajiem produktiem (“zootehniskais sertifikāts”), izsniegšanu, saturu un formu. Tajā noteikts, ka, ja tiek tirgoti tīršķirnes vaislas dzīvnieki, kas ierakstīti ciltsgrāmatā, ko uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, un ja minētos vaislas dzīvniekus ir paredzēts ierakstīt citā ciltsgrāmatā, minētajiem vaislas dzīvniekiem līdzi ir zootehniskais sertifikāts.

(3)

Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 6. punktā paredzēts, ka zootehniskie sertifikāti satur minētās regulas V pielikuma attiecīgajās daļās un nodaļās norādīto informāciju. Regulas (ES) 2016/1012 32. panta 1. punktā noteikts, ka, atkāpjoties no 30. panta 6. punkta, attiecībā uz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem V pielikuma 2. daļas I nodaļā noteiktā informācija ir iekļauta zirgu dzimtas dzīvnieka individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā, un tiek pieņemti deleģētie akti attiecībā uz šādu identifikācijas dokumentu saturu un formu.

(4)

Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 2. daļas I nodaļā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz informāciju, kas iekļaujama tīršķirnes vaislas dzīvnieku zootehniskajos sertifikātos. Šajā informācijā iekļauj identifikācijas sistēmu un individuālo identifikācijas numuru, kas piešķirts tīršķirnes vaislas dzīvniekam saskaņā ar Savienības dzīvnieku veselības tiesību aktiem par attiecīgo sugu dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/429 (2) ir noteiktas izsekojamības prasības attiecībā uz turētiem sauszemes dzīvniekiem un reproduktīvajiem produktiem. Minētās regulas 114. pantā noteikts, ka operatoriem,kas tur turētus zirgu sugu dzīvniekus, jānodrošina, lai minētie dzīvnieki tiktu individuāli identificēti ar unikālu kodu, kuru reģistrē minētajā regulā paredzētajā datorizētajā datubāzē, un ar pareizi aizpildītu individuālo pastāvīgo identifikācijas dokumentu. Lai zootehniskais sertifikāts satura un administratīvās procedūras ziņā pēc iespējas vairāk atbilstu minētajam individuālajam pastāvīgajam identifikācijas dokumentam un administratīvajai procedūrai, Regulā (ES) 2016/1012 paredzēta deleģēto aktu pieņemšana attiecībā uz zirgu sugu dzīvnieku individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta formu un saturu.

(6)

Tādēļ ir nepieciešams noteikt tāda zootehniskā sertifikāta saturu un formu, kas iekļaujams zirgu dzimtas dzīvnieka individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā, ar kuru zirgu dzimtas dzīvniekus identificē saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta c) apakšpunktu un kas jāpievieno zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem jebkurā laikā, tostarp tad, ja tie tiek tirgoti Savienībā.

(7)

Regulas (ES) 2016/1012 31. pantā ir noteiktas atkāpes no prasībām attiecībā uz vaislas dzīvnieku tirdzniecībai paredzēto zootehnisko sertifikātu saturu un formu. Tajā noteikts, ka gadījumā, ja snieguma pārbaudes vai ģenētiskās izvērtēšanas rezultāti ir publiski pieejami tīmekļa vietnē, zootehniskajā sertifikātā var norādīt uz šo tīmekļa vietni, kurā šie rezultāti pieejami, nevis minētos rezultātus norādīt pašā zootehniskajā sertifikātā. Šāda iespēja būtu jāatspoguļo šajā regulā noteiktajās zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku tirdzniecībai paredzētā zootehniskā sertifikāta prasībās.

(8)

Regulas (ES) 2016/1012 I pielikuma 3. daļā noteiktas papildu prasības šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām, kas izveido vai uztur zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku ciltsgrāmatas. Saskaņā ar minētā pielikuma 3. daļas 1. punktu zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekus ieraksta ciltsgrāmatās vienīgi gadījumos, ja tie ir identificēti ar lecināšanas sertifikātu un, ja to prasa audzēšanas programma, identificēti kā kumeļi pirms atšķiršanas. Atkāpjoties no minētā noteikuma, dalībvalsts vai – atbilstoši tās lēmumam – tās kompetentā iestāde var atļaut, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība ieraksta zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekus ciltsgrāmatā, kuru tā uztur, ja šie dzīvnieki ir identificēti ar jebkuru citu piemērotu metodi, kas nodrošina vismaz tāda paša līmeņa noteiktību kā lecināšanas sertifikāts, piemēram, vecāku pārbaude, izmantojot DNS analīzi vai to asinsgrupas analīzi, ar noteikumu, ka minētā atļauja ir saskaņā ar tās šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības noteiktajiem principiem, kas uztur šīs šķirnes izcelsmes ciltsgrāmatu.

(9)

Ņemot vērā Regulas (ES) 2016/1012 I pielikuma 3. daļas 1. punktā noteiktās prasības, šajā regulā noteiktajos zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku zootehniskā sertifikāta noteikumos būtu jāatspoguļo informācija par lecināšanas sertifikātu, par identificēšanu kā kumeļus pirms atšķiršanas un vecāku kontroles rezultāti.

(10)

Lai nodrošinātu zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku identifikācijas neatkārtojamību un nepārtrauktību un saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 1. punkta c) apakšpunktā un 3. punktā, unikālais kods, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un šāda vaislas dzīvnieka vārds būtu jāiekļauj tirdzniecībai paredzētā dzīvnieka zootehniskajā sertifikātā kā daļa no tā identifikācijas datiem.

(11)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/262 (3) izdevējinstitūcijai, tostarp organizācijai vai apvienībai, kas izveidojusi vai uztur reģistrēto zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas, uzdots piešķirt katram zirgu dzimtas dzīvniekam unikālo dzīvesnumuru, kas burtciparu kodā ietver informāciju par atsevišķo zirgu dzimtas dzīvnieku, datubāzi un valsti, kurā šī informācija pirmoreiz reģistrēta. Šim unikālajam dzīvesnumuram ir jābūt saderīgam ar universālo zirgu dzimtas dzīvnieku dzīvesnumuru (UELN) sistēmu.

(12)

Par UELN sistēmu pasaules mērogā ir vienojušās lielākās zirgu audzēšanas un sacensību organizācijas. Sistēma izstrādāta pēc Pasaules sporta zirgu audzētāju federācijas (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), Starptautiskās ciltsgrāmatu komitejas (International Stud-Book Committee, ISBC), Pasaules arābu zirgu organizācijas (World Arabian Horse Organization, WAHO), Eiropas arābu zirgu organizāciju konferences (European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), Starptautiskās angloarābu zirgu konferences (Conférence internationale de l'anglo-arabe, CIAA), Starptautiskās Jātnieku federācijas (Fédération equestre internationale, FEI) un Eiropas Rikšotāju apvienības (Union européenne du trot, UET) iniciatīvas, un informācija par šo sistēmu atrodama UELN vietnē (4).

(13)

Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 3. punktā minētā individuālā identifikācijas numura saturu un formu nevar izlemt, līdz kamēr saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 118. panta 1. punkta a) apakšpunktu tiek pieņemti deleģēti akti, ar ko nosaka sīki izstrādātas prasības par identifikācijas līdzekļiem unmetodēm, tostarp to piemērošanu un lietojumu. Tomēr zootehniskajā sertifikātā būtu jāparedz tukši lauki, lai ierakstītu unikālo dzīvesnumuru, kas zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem piešķirts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/262.

(14)

Līdz 2021. gada 21. aprīlim, kas ir Regulas (ES) 2016/429 piemērošanas diena, minētās regulas pielikumā noteiktā zootehniskā sertifikāta I daļa nav obligāta, ja zirgu dzimtas dzīvnieka individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā ietverta Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 I pielikuma 1. daļā noteiktā identifikācijas dokumenta parauga V iedaļa.

(15)

Šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. novembra, kas atbilst Regulā (ES) 2016/1012 norādītajai piemērošanas dienai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zootehniskā sertifikāta, kas ir daļa no Regulas (ES) 2016/1012 32. panta 1. punktā noteiktā zirgu sugu dzīvnieku individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta, (“zootehniskais sertifikāts”) saturu un formu veido, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta c) apakšpunktu izdotā zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā iekļauj zootehniskā sertifikāta I un II daļu, un tās atbilst šādām prasībām:

a)

I daļa ir iedaļa individuālā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 118. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

b)

II daļa ir vai nu:

i)

daļa no šāpanta a) punktā minētās iedaļas un tādā gadījumā vairāk nekā viena lapa ar norādi, ka II daļa jāsniedz informācijas atjauninājumiem; vai

ii)

ja saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 32. panta 4. punktu to atļāvusi kompetentā iestāde, pievienota individuālajam pastāvīgajam identifikācijas dokumentam, un tādā gadījumā to saista ar šā panta a) apakšpunktā minēto I daļu, norādot individuālās identifikācijas numuru, kas Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēts kā “unikāls kods”.

3. pants

1.   Sākot no 2018. gada 1. novembra, saskaņā ar Īstenošanas Regulu (ES) 2015/262 zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekam izsniegta identifikācijas dokumenta V iedaļu aizpilda saskaņā ar minētās regulas 9. panta 2. punktu un vajadzības gadījumā Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 4. punkta nolūkā to papildina ar zootehniskā sertifikāta II daļu, kā aprakstīts šīs regulas 2. panta b) punkta ii) apakšpunktā.

2.   Zootehniskā sertifikāta II daļu pievieno saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/262 izsniegtam individuālajam pastāvīgajam identifikācijas dokumentam un saista ar izcelsmes sertifikātu, kā izklāstīts minētās regulas I pielikuma 1. daļas V iedaļā, norādot unikālo dzīvesnumuru, kā noteikts minētās regulas 2. panta o) punktā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 66. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (“Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula”) (OV L 59, 3.3.2015., 1. lpp.).

(4)  http://www.ueln.net.


PIELIKUMS

Zootehniskais sertifikāts

tirdzniecībai ar zirgu sugu (Equus caballus and Equus asinus) tīršķirnes vaislas dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 V pielikuma 2. daļas 1. nodaļu

I DAĻA

1.

Sertifikātu izsniegušās šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai kompetentās iestādes nosaukums

(norādiet kontaktinformāciju un, ja iespējams, atsauci uz tīmekļa vietni)

2.

Ciltsgrāmatas nosaukums

3.

Šķirnes nosaukums

4.

Dzīvnieka vārds un komercnosaukums (1) un dzimšanas valsts kods (2)

5.1.

Individuālais identifikācijas numurs (3)

6.

Ciltsgrāmatas numurs (5)

5.2.

Unikālais dzīvesnumurs (4)

☐☐☐–☐☐☐–☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Dzīvnieka identifikācija (1)  (6)

7.1.

Retranslatora kods (1)

Lasīšanas sistēma (ja tā nav ISO 11784) (1)

Svītrkods (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Alternatīva identitātes pārbaudes metode (1)

8.

Dzīvnieka dzimšanas datums

(izmantot dd/mm/gggg formātu)

9.

Dzīvnieka dzimšanas valsts

10.

Audzētāja vārds, adrese un e-pasta adrese (1)

11.

Ģenētiskā izcelsme (7)  (8)

11.1.

Tēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.1.1.

Tēvatēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.1.1.1. (1)

Tēva tēvatēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Tēva tēvamāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.1.2.

Tēvamāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.1.2.1. (1)

Tēva mātestēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.1.2.2. (1)

Tēva mātesmāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.2.

Māte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.2.1.

Mātestēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.2.1.1. (1)

Mātes tēvatēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.2.1.2. (1)

Mātes tēvamāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.2.2.

Mātesmāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

11.2.2.1. (1)

Mātes mātestēvs

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

11.2.2.2. (1)

Mātes mātesmāte

Ciltsgrāmatas Nr. un daļa

 

 

12.1.

[Vieta]

(norādīt izsniegšanas vietu)

12.2.

[Datums]

(norādīt izsniegšanas datumu dd/mm/gggg formātā)

 

12.3.

Parakstītāja vārds un amats

(ierakstīt ar drukātiem burtiem personas  (9) vārdu un amatu, kuru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde pilnvarojusi parakstīt šo zootehniskā sertifikāta daļu)

12.4.

Paraksts


II DAĻA

1.1.

Individuālais identifikācijas numurs (10)

1.2.

Unikālais dzīvesnumurs (11) ☐☐☐–☐☐☐–☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Dzīvnieka identifikācija (12)

2.1.

Retranslatora kods (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Lasīšanas sistēma (ja tā nav ISO 11784) (13)

Svītrkods (13)

3.

Dzimums

2.2.

Alternatīva identitātes pārbaudes metode (12)

4.

Ciltsgrāmatas pamatdaļas klase (13)

5.

Īpašnieka (16) vārds, adrese un e-pasta adrese (13)

4.1.

Ciltsgrāmatas nosaukums (14)

4.2.

Pamatdaļas klase (15)

6.

Papildinformācija (13)  (17)  (18)

6.1.

Snieguma pārbaudes rezultāti

6.2.

Jaunākie ģenētiskās izvērtēšanas rezultāti pēdējoreiz iegūti

(norādīt datumu dd/mm/gggg formātā)

6.3.

Ar audzēšanas programmu saistītie dzīvnieka ģenētiskie defekti un ģenētiskās īpatnības

6.4.

Identitātes pārbaudes metode un rezultāts (13)  (19)  (20)

6.5.

Vecāku pārbaudes rezultāti (13)  (19)  (21)

7.

Apsēklošana/pārošana (22)  (23)

7.1.

Datums (izmantot dd/mm/gggg formātu)

7.2.

Lecināšanas sertifikāta Nr. (24)

7.3.

Donortēviņa identifikācija

7.3.1.

Individuālais identifikācijas numurs (10)

7.3.2.

Unikālais dzīvesnumurs (11) ☐☐☐–☐☐☐–☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Identitātes pārbaudes metode un rezultāts (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Vecāku pārbaudes rezultāti (13)

8.1.

[Vieta]

(norādīt izsniegšanas vietu)

8.2.

[Datums]

(norādīt izsniegšanas datumu dd/mm/gggg formātā)

 

8.3.

Parakstītāja vārds un amats

(ierakstīt ar drukātiem burtiem personas  (25) vārdu un amatu, kuru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde pilnvarojusi parakstīt šo sertifikāta daļu)

8.4.

Paraksts


(1)  Neaizpildīt, ja nav piemērojams.

(2)  Ievadīt valsts kodu, ja to paredz starptautiski nolīgumi par šķirni.

(3)  Individuālais identifikācijas numurs saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 3. punktu, kas Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēts kā “unikāls kods”.

(4)  Unikālais dzīvesnumurs, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 2. panta o) punktā, ja tāds ir piešķirts saskaņā ar minēto regulu.

(5)  Vajadzīgs, ja atšķiras no individuālā identifikācijas numura vai unikālā dzīvesnumura, kuri piešķirti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/262.

(6)  Nav vajadzīgs, ja zootehniskā sertifikāta I daļa ir neatņemama daļa no šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības izsniegtā individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta. Ja individuālais pastāvīgais identifikācijas dokuments izdots saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/262, norāda unikālo dzīvesnumuru, kā definēts minētās regulas 2. panta o) punktā.

(7)  Vajadzības gadījumā I daļas 11. punktā ietver papildu paaudzes.

(8)  Ievadīt individuālo identifikācijas numuru saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 3. punktu, kas Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēts kā “unikāls kods”. Ja individuālais identifikācijas numurs nav pieejams vai atšķiras no numura, ar kādu dzīvnieks ierakstīts ciltsgrāmatā, norādīt ciltsgrāmatas numuru.

(9)  Šī persona ir šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai kompetentās iestādes, kas minēta Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pārstāvis.

(10)  Individuālais identifikācijas numurs saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas I nodaļas 3. punktu, kas Regulas (ES) 2016/429 114. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēts kā “unikāls kods”.

(11)  Unikālais dzīvesnumurs, kā definēts Īstenošanas regulas (ES) 2015/262 2. panta o) punktā, ja tāds ir piešķirts saskaņā ar minēto regulu.

(12)  Nav vajadzīgs, ja informācija atbilst I daļas 7. punkta informācijai un I un II daļa ir daļa no viena veseluma vai ietverta individuālajā pastāvīgajā identifikācijas dokumentā, vai pievienota tam. Ja individuālais pastāvīgais identifikācijas dokuments izdots saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/262, norāda unikālo dzīvesnumuru, kā definēts minētās regulas 2. panta o) punktā.

(13)  Neaizpildīt, ja nav piemērojams.

(14)  Vajadzīgs, ja atšķiras no I daļas 2. punkta.

(15)  Nav vajadzīga, ja šī informācija ir sniegta saskaņā ar Īstenošanas Regulu (ES) 2015/262 izdota identifikācijas dokumenta V iedaļā.

(16)  Nav vajadzīgs, ja informāciju par īpašnieku ir pieejama un atjaunināta citās individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta daļās.

(17)  Vajadzības gadījumā izmantot papildu lapas.

(18)  Ja šī ģenētiskā informācija ir pieejama tīmekļa vietnē, tā vietā var norādīt tiešu atsauci uz šo tīmekļa vietni, ja kompetentā iestāde to atļāvusi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 32. panta 3. punktu.

(19)  Pamatojoties uz DNS analīzi vai to asinsgrupas analīzi.

(20)  Jānorāda saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 22. panta 1. punktu attiecībā uz zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, ko izmanto spermas savākšanai mākslīgās apsēklošanas nolūkā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 22. panta 2. punktu šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības to var prasīt norādīt attiecībā uz zirgu sugu vaislas dzīvniekiem, ko izmanto olšūnu un embriju savākšanai.

(21)  Ja vajadzīgs audzēšanas programmai.

(22)  Jānorāda grūsnu mātīšu gadījumā. Informāciju var norādīt atsevišķā dokumentā.

(23)  Lieko svītro.

(24)  Ja nav piemērojams, sniegt vecāku pārbaudes rezultātus saskaņā ar 7.3.4. punktu.

(25)  Šī persona ir šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai kompetentās iestādes, kas minēta Regulas (ES) 2016/1012 30. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pārstāvis.