31.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/110


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1510

(2017. gada 30. augusts),

ar ko attiecībā uz CMR vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikuma papildinājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 28., 29. un 30. ieraksts aizliedz laist tirgū vai izmantot, lai piegādātu plašam patērētāju lokam, vielas, kas klasificētas kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR), un maisījumus, kas noteiktās koncentrācijās šādas vielas satur. Attiecīgās vielas ir uzskaitītas minētā pielikuma 1. līdz 6. papildinājumā.

(2)

Vielas klasificē kā CMR saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2), un tās ir uzskaitītas minētās regulas VI pielikuma 3. daļā.

(3)

Kopš Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 1. līdz 6. papildinājums tika pēdējoreiz atjaunināts, lai ņemtu vērā, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par CMR ir klasificētas jaunas vielas, Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļa ir tikusi grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 605/2014 (3), (ES) 2015/1221 (4) un (ES) 2016/1179 (5).

(4)

Operatori Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā sniegto harmonizēto klasifikāciju drīkst piemērot agrāk, tāpēc būtu jāparedz iespēja, ka brīvprātīgi šīs regulas noteikumus var piemērot agrāk.

(5)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no spēkā stāšanās dienas, izņemot:

pielikuma 1), 2) un 3) punktu, ko piemēro no 2018. gada 1. marta, un

pielikuma 4) punkta a) apakšpunktu, ko piemēro no 2018. gada 1. marta, ciktāl tas attiecas uz kādu no turpmāk uzskaitītajām vielām:

bisfenols A; [fenols, dodecil-, sazarotas virknes]; [fenols, 2-dodecil-, sazarotas virknes]; [fenols, 3-dodecil-, sazarotas virknes]; [fenols, 4-dodecil-, sazarotas virknes]; [fenols, (tetrapropenil) atvasinājumi]; hlorfacinons (ISO); kumatetralils (ISO); difenakums (ISO); flokumafēns (ISO); dinātrija oktaborāts, bezūdens; dinātrija oktaborāta tetrahidrāts; bromadiolons (ISO); difetialons; [perfluornonān-1-skābe, tās nātrija un amonija sāļi]; dicikloheksilftalāts un triflumizols (ISO).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 30. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 5. jūnija Regula (ES) Nr. 605/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai (OV L 167, 6.6.2014., 36. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 24. jūlija Regula (ES) 2015/1221, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai (OV L 197, 25.7.2015., 10. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 19. jūlija Regula (ES) 2016/1179, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 195, 20.7.2016., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“1,2-dihlorpropāns; propilēndihlorīds

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

reprezentatīva sastāva e-stikla mikrošķiedras; [kalcija-alumīnija-silikāta nejaušās orientācijas šķiedras ar šādu reprezentatīvo sastāvu (norādīti pēc svara %): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Parastais ražošanas process: stiepšana ar liesmu un rotācijas process. (Nelielos daudzumos var izmantot atsevišķus papildu elementus; procesa saraksts neliedz inovāciju).]

014-046-00-4

—”

 

2)

pielikuma 4. papildinājuma tabulā šeit minētā indeksa numura secībā iekļauj šādu ierakstu:

“3,7-dimetilokta-2,6-diēnnitrils

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3)

pielikuma 5. papildinājumā:

a)

papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“brodifakums (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-brom-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarīns

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

svina pulveris;

[daļiņu diametrs < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

svins masīvā formā:

[daļiņu diametrs ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

ierakstu attiecībā uz varfarīnu; 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-kumarīnu aizstāj ar šādu ierakstu:

“varfarīns (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-hromen-2-ons; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopirons; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopirons [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4)

pielikuma 6. papildinājumā:

a)

papildinājuma tabulā šeit minēto indeksa numuru secībā iekļauj šādus ierakstus:

“tetrahidro-2-furil-metanols; tetrahidrofurfurilspirts

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

gallija arsenīds

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributilalvas savienojumi, izņemot citur šajā pielikumā norādītos

050-008-00-3

 

1,2-benzoldikarboksilskābe, diheksilesteris, sazarotas un lineāras virknes

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazols

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisfenols A; 4,4′-izopropilidēndifenols

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenols, dodecil-, sazarotas virknes; [1]

fenols, 2-dodecil-, sazarotas virknes; [2]

fenols, 3-dodecil-, sazarotas virknes; [3]

fenols, 4-dodecil-, sazarotas virknes; [4]

fenols, (tetrapropenil) atvasinājumi [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

hlorfacinons (ISO); 2-[(4-hlorfenil)(fenil)acetil]-1H-indēn-1,3(2H)-dions

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

kumatetralils (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarīns

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenakums (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarīns

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flokumafēns (ISO); šādu vielu reakcijas masa: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarīns un trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarīns

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinātrija oktaborāts, bezūdens; [1]

dinātrija oktaborāta tetrahidrāts [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolons (ISO); 3-[3-(4′-brombifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-hromen-2-ons

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialons (ISO);

3-[3-(4′-brombifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalēn-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-ons

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluornonān-1-skābe [1]

un tās nātrija [2]

un amonija [3] sāļi

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

dicikloheksilftalāts

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizols (ISO);

(1E)-N-[4-hlor-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimīns

612-289-00-6

68694-11-1”

 

b)

ierakstu attiecībā uz flumioksazinu (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil)–2,H 1,4-benzoksazin-6-il)-cikloheks-1-ēn-1,2-dikarboksamīdu aizstāj ar šādu ierakstu:

“flumioksazīns (ISO); 2-[7-fluor-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazīn-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3(2H)-dions

613-166-00-X

103361-09-7”