8.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1430

(2017. gada 18. maijs),

ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi (1), un jo īpaši tās 42.a pantu, 43. panta 3. punktu, 57.a pantu, 65.a pantu, 77. panta 4. punktu, 78. panta 6. punktu, 79. panta 5. punktu, 79.b panta 2. punktu, 79.c panta 5. punktu, 80. panta 3. punktu, 82.a panta 3. punktu, 93.a pantu, 136.b pantu, 154.a panta 3. punktu un 156. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 (2), kas kodificēta kā Regula (EK) Nr. 207/2009, tika izveidota Savienībai specifiska sistēma preču zīmju aizsardzības iegūšanai Savienības līmeni, pamatojoties uz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (“Birojs”) iesniegtu pieteikumu.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2424 (3), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 207/2009, Komisijai ar minēto regulu piešķirtās pilnvaras tiek pielāgotas Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. punktam. Lai ievērotu šo jauno tiesisko regulējumu, kurš izriet no minētās pielāgošanas, ar īstenošanas un deleģētajiem aktiem būtu jāpieņem daži noteikumi. Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro pašreizējo, Komisijas Regulā (EK) Nr. 2868/95 (4) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 216/96 (5) paredzēto noteikumu vietā, un to mērķim vajadzētu būt Regulas (EK) Nr. 207/2009 īstenošanai. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96 būtu jāatceļ.

(3)

Procesuālajiem noteikumiem, kas reglamentē iebilduma procedūru, vajadzētu garantēt efektīvu, iedarbīgu un ātru ES preču zīmes pieteikuma izskatīšanu un reģistrēšanu Birojā, izmantojot caurskatāmu, rūpīgu, godīgu un taisnīgu procedūru. Lai palielinātu juridisko skaidrību un noteiktību, minētajos noteikumos par iebilduma procesu vajadzētu ņemt vērā, ka ar Regulu (EK) Nr. 207/2009 ir ievērojami izvērsti atteikuma relatīvie pamatojumi, jo īpaši attiecībā uz prasībām par pieņemamību un pamatotību iebilduma procesos, un noteikumi būtu jākoriģē tā, lai tie pienācīgi atspoguļotu Eiropas Savienības Tiesas judikatūru un kodificētu Biroja pašreizējo praksi.

(4)

Preču zīmju sistēmai Savienībā jākļūst elastīgākai, konsekventākai un modernākai, taču tajā pašā laikā ir jānodrošina juridiskā noteiktība, tāpēc ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu inter partes procesos, proti, vajadzētu atvieglināt prasības par agrāko tiesību pamatošanu gadījumos, kad attiecīgo pierādījumu saturs ir pieejams tiešsaistē no Biroja atzīta avota, kā arī prasību par pierādījumu iesniegšanu procesa valodā.

(5)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad ir svarīgi skaidri un izsmeļoši noteikt prasības, kas piemērojamas ES preču zīmes pieteikuma grozījumiem.

(6)

Procesuālajiem noteikumiem, kas reglamentē ES preču zīmes atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, vajadzētu nodrošināt, ka ES preču zīmi var atcelt vai atzīt par spēkā neesošu efektīvā un iedarbīgā veidā, izmantojot caurskatāmas, rūpīgas, godīgas un taisnīgas procedūras. Lielākas skaidrības, konsekvences, efektivitātes un juridiskās noteiktības labad noteikumi, kas reglamentē ES preču zīmes atcelšanas vai spēkā neesības atzīšanas procesu, būtu jāsalāgo ar noteikumiem par iebilduma procesu, un vajadzētu saglabāt tikai tās atšķirības, kas ir nepieciešamas zīmes atsaukšanas vai spēkā neesības atzīšanas specifikas dēļ. Bez tam pieprasījumus par tādas ES preču zīmes nodošanu, kas reģistrēta uz starpnieka vārda bez īpašnieka atļaujas, vajadzētu izskatīt tādā pašā procesuālajā kārtībā kā spēkā neesības lietas, proti, praksē tā būtu alternatīva zīmes atzīšanai par spēkā neesošu.

(7)

Saskaņā ar Tiesas iedibināto judikatūru (6), ja vien nav noteikts citādi, Birojam ir rīcības brīvība, kad tas iebilduma lietās vai spēkā neesības atzīšanas lietās izvērtē novēlotus pierādījumus, kas iesniegti nolūkā vai nu pamatot iebildumu, vai pierādīt agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, tas, cik tālu šāda rīcības brīvība sniedzas, būtu skaidri jāatspoguļo noteikumos, kas reglamentē ES preču zīmju iebilduma procesu vai spēkā neesības atzīšanas procesu.

(8)

Lai būtu iespējams efektīvi, iedarbīgi un – pušu iesniegtās apelācijas robežās – pilnīgi izskatīt Biroja pirmajā instancē pieņemtos lēmumus, izmantojot caurskatāmu, rūpīgu, taisnīgu un objektīvu apelācijas procedūru, kas piemērota intelektuālā īpašuma tiesību specifiskajai būtībai, un ņemot vērā Regulā (EK) Nr. 207/2009 paredzētos principus, ir lietderīgi juridisko noteiktību un paredzamību stiprināt, precizējot un konkretizējot procesuālos noteikumus un pušu procesuālās garantijas, jo īpaši tad, ja atbildētājs izmanto tiesības iesniegt pretapelāciju.

(9)

Lai nodrošinātu Apelācijas padomju darba efektīvu un produktīvu organizāciju, no Apelācijas padomju prezidenta, priekšsēdētājiem un locekļiem vajadzētu prasīt, lai tie, pildīdami ar Regulu (EK) Nr. 207/2009 un ar šo regulu uzticētos uzdevumus, nodrošinātu gan Apelācijas padomju neatkarīgi pieņemto lēmumu augstu kvalitāti un konsekvenci, gan apelācijas procesa efektivitāti.

(10)

Lai nodrošinātu Apelācijas padomju prezidenta, priekšsēdētāju un locekļu neatkarību, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 207/2009 136. pantā, valdei minētais pants būtu jāņem vērā, kad tā pieņem attiecīgus īstenošanas noteikumus, ar kuriem realizē Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu.

(11)

Lai apelāciju izskatīšanu padarītu caurskatāmāku un paredzamāku, Regulā (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96 paredzēto Apelācijas padomju reglamentu vajadzētu apvienot vienā tekstā un pienācīgi sasaistīt ar procesuālajiem noteikumiem, kas piemērojami tām Biroja instancēm, par kuru lēmumiem iesniedz apelāciju.

(12)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad ir jākodificē un jāprecizē atsevišķi procesuālie noteikumi par procesa mutisko daļu, jo īpaši par procesa valodu. Tāpat ir lietderīgi lielāku efektivitāti un elastību nodrošināt, paredzot iespēju, ka procesa mutiskajā daļā var piedalīties, izmantojot tehniskus līdzekļus, un ka mutiskās daļas protokolu var aizstāt ar tās ierakstu.

(13)

Lai procesu vēl vairāk optimizētu un padarītu konsekventāku, ir lietderīgi noteikt to pierādījumu pamatstruktūru un formātu, kas visos procesos iesniedzami Birojam, kā arī būtu lietderīgi noteikt, kādas ir sekas, ja pierādījumus neiesniedz saskaņā ar šo struktūru un formātu.

(14)

Lai preču zīmju sistēmu Savienībā modernizētu, to pielāgojot interneta laikmetam, ir lietderīgi definēt, kas paziņošanas kontekstā ir “elektroniski līdzekļi”, un paredzēt paziņošanas veidus, kas nav novecojuši.

(15)

Efektivitātes, caurskatāmības un lietotāju ērtības labad Birojam vajadzētu darīt pieejamas visās Biroja oficiālajās valodās standarta veidlapas, kuras izmanto saziņai ar Biroju procesa gaitā un kuras var aizpildīt tiešsaistē.

(16)

Lielākas skaidrības, konsekvences un efektivitātes labad būtu jāievieš noteikums par iebilduma, atcelšanas, spēkā neesības atzīšanas un apelācijas procesu apturēšanu, un tāpat būtu jāparedz, kāds ir abu pušu prasītas apturēšanas maksimālais ilgums.

(17)

Noteikumiem, kas reglamentē termiņu aprēķināšanu un ilgumu, lēmuma atcelšanas procedūru vai reģistra ierakstu anulēšanas procedūru, detalizētu procesa atsākšanas kārtību un to, kā norit pārstāvība Birojā, ir jānodrošina ES preču zīmju sistēmas nevainojama, efektīva un lietderīga funkcionēšana.

(18)

Ir jānodrošina starptautisko preču zīmju efektīva un racionāla reģistrēšana tādā veidā, kas ir pilnībā saskanīgs ar Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju Madrides protokolu.

(19)

Šajā regulā noteiktie noteikumi papildina normas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 207/2009, kuras grozījumi ar Regulu (ES) 2015/2424 stāsies spēkā 2017. gada 1. oktobrī. Tāpēc šiem noteikumiem jānosaka tāds pats piemērošanas datums.

(20)

Neraugoties uz Regulu (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96 atcelšanu, ir nepieciešams specifiskus šo regulu noteikumus turpināt piemērot konkrētiem, pirms iepriekš minētā datuma uzsāktiem procesiem līdz šo procesu noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas precizē:

a)

kāda ir procedūra, lai Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (“Birojs”) iesniegtu un izskatītu iebildumu pret ES preču zīmes reģistrāciju;

b)

kāda procedūra reglamentē grozījumus ES preču zīmes pieteikumā;

c)

kā notiek ES preču zīmes atcelšana un spēkā neesības atzīšana, kā arī tādas ES preču zīmes nodošana, kas reģistrēta uz starpnieka vārda bez īpašnieka atļaujas;

d)

kāds ir paziņojuma par apelāciju formālais saturs un kāda ir apelācijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, kāds ir Apelācijas padomes lēmuma formālais saturs un forma, kā tiek atlīdzināta apelācijas nodeva, kā tiek organizēta Apelācijas padome un ar kādiem nosacījumiem lēmumus par apelācijām var pieņemt viens vienīgs loceklis;

e)

kā norit procesa mutiskā daļa un kā tiek iegūti pierādījumi;

f)

kā Birojs realizē paziņošanu un kādi ir noteikumi par saziņā ar Biroju izmantojamiem līdzekļiem;

g)

kā tiek aprēķināti termiņi un kāds ir to ilgums;

h)

kāda ir lēmuma atcelšanas vai ES preču zīmju reģistra ieraksta anulēšanas procedūra;

i)

kāda ir kārtība procesa atsākšanai Birojā;

j)

kādi ir nosacījumi un procedūra kopīgā pārstāvja iecelšanai, ar kādiem nosacījumiem darbinieki un profesionālie pārstāvji Birojā iesniedz pilnvaru, kāds ir minētās pilnvaras saturs un kādos apstākļos personu var svītrot no pielaisto profesionālo pārstāvju saraksta;

k)

kāda ir procedūra attiecībā uz starptautiskajām reģistrācijām, kuru pamatā ir vai nu pamata pieteikums, vai pamata reģistrācija attiecībā uz kolektīvo zīmi, sertifikācijas zīmi vai garantijas zīmi, un kāda ir procedūra iebilduma iesniegšanai un izskatīšanai pret starptautisko reģistrāciju.

II SADAĻA

IEBILDUMA PROCEDŪRA UN IZMANTOŠANAS PIERĀDĪJUMI

2. pants

Paziņojums par iebildumu

1.   Paziņojumu par iebildumu var iesniegt, pamatojoties uz vienu vai vairākām agrākām zīmēm vai citām tiesībām Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta nozīmē, ar nosacījumu, ka īpašnieki vai pilnvarotās personas, kas paziņojumu iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 41. pantu, ir tiesīgi šādi rīkoties attiecībā uz visām agrākajām zīmēm vai tiesībām. Ja agrākai zīmei ir vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki) vai ja agrākas tiesības var izmantot vairākas personas, iebildumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 41. pantu var iesniegt jebkurš vai visi no īpašniekiem vai pilnvarotajām personām.

2.   Paziņojums par iebildumu satur šādas ziņas:

a)

tā pieteikuma lietas numurs, pret kuru iesniedz iebildumu, un ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums;

b)

skaidra norāde uz agrāku preču zīmi vai tiesībām, kas ir iebilduma pamatā, proti:

i)

ja iebildums pamatots ar agrāku preču zīmi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkta nozīmē – agrākās zīmes pieteikuma numurs vai reģistrācijas numurs, norāde par to, vai agrākā zīme ir reģistrēta vai ir iesniegts tās reģistrācijas pieteikums, kā arī norāde uz dalībvalstīm, attiecīgā gadījumā arī Beniluksa valstīm, kurās vai attiecībā uz kurām agrākā zīme ir aizsargāta, vai attiecīgā gadījumā norāde, ka tā ir ES preču zīme;

ii)

ja iebildums pamatots ar plaši pazīstamu zīmi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē – norāde, kurā(-s) dalībvalstī(-s) zīme ir plaši pazīstama, un zīmes atveidojums;

iii)

ja iebildums pamatots ar to, ka nav īpašnieka piekrišanas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 3. punktā – norāde uz teritoriju, kurā agrākā preču zīme ir aizsargāta, zīmes atveidojums un attiecīgā gadījumā norāde, vai agrākā preču zīme ir pieteikuma stadijā vai jau reģistrēta, un tādā gadījumā norāda arī pieteikuma numuru vai reģistrācijas numuru;

iv)

ja iebildums pamatots ar agrāku zīmi vai citu apzīmējumu Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta nozīmē – norāde par zīmes veidu un būtību, agrākās zīmes vai apzīmējuma atveidojums un norāde, vai tiesības uz agrāko zīmi vai apzīmējumu pastāv visā Savienībā vai vienā vai vairākās dalībvalstīs, un tādā gadījumā – norāde uz attiecīgajām dalībvalstīm;

v)

ja iebildums pamatots ar agrāku cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4.a punkta nozīmē – norāde par tā(-s) būtību, agrākā cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atveidojums un norāde, vai tas(tā) ir aizsargāts visā Savienībā vai vienā vai vairākās dalībvalstīs, un tādā gadījumā – norāde uz attiecīgajām dalībvalstīm;

c)

iebilduma pamatojumu izklāsts, proti, paziņojums, ka Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1., 3. 4., 4.a vai 5. punkta prasības ir izpildītas attiecībā uz katru no agrākajām zīmēm vai tiesībām, uz ko atsaucas iebilduma iesniedzējs;

d)

ja agrāka preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta – agrākās zīmes pieteikuma iesniegšanas datums un, ja pieejams, reģistrācijas datums un prioritātes datums;

e)

ja pastāv agrākas tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4.a punktu – reģistrācijas pieteikuma datums vai, ja šis datums nav pieejams, datums, no kura ir piešķirta aizsardzība;

f)

ja agrāka preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta – agrākās zīmes atveidojums, kāda tā tikusi reģistrēta vai pieteikta; ja agrākā zīme ir krāsaina, arī atveidojums ir krāsains;

g)

norāde, uz kurām precēm vai pakalpojumiem attiecas katrs iebilduma pamatojums;

h)

ziņas par iebilduma iesniedzēju:

i)

ziņas par iebilduma iesniedzēju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 (7) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

ii)

ja iebilduma iesniedzējs ir iecēlis pārstāvi vai ja pārstāvība ir obligāta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punktu – pārstāvja vārds vai nosaukums un darījumdarbības adrese saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

iii)

ja iebildumu ir cēlis licenciāts vai persona, kas saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga izmantot agrākas tiesības, attiecīgs paziņojums un norādes par atļauju vai tiesībām iesniegt iebildumu;

i)

norāde, uz kurām precēm vai pakalpojumiem vērsts iebildums; ja šādas norādes nav, tiek uzskatīts, ka iebildums ir vērsts pret visām precēm un pakalpojumiem, kas ietverti ES preču zīmes pieteikumā, pret ko vērsts iebildums.

3.   Ja iebildums pamatots ar vairākām agrākām zīmēm vai agrākām tiesībām, 2. punkts attiecas uz katru no šīm zīmēm, apzīmējumiem, cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

4.   Paziņojumā par iebildumu var ietvert arī argumentētu paziņojumu, kurā izklāstīts pamatojums, fakti un argumenti, uz kā iebildums dibināts, kā arī iebildumu apstiprinošus pierādījumus.

3. pants

Valodu lietojums iebilduma procesā

Iebilduma iesniedzējs vai pieteikuma iesniedzējs pirms dienas, kurā paredzēts uzsākt iebilduma procesa sacīkstes daļu saskaņā ar 6. panta 1. punktu, var informēt Biroju, ka pieteikuma iesniedzējs un iebilduma iesniedzējs ir vienojušies iebilduma procesā izmantot citu valodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 7. punktu. Ja paziņojums par iebildumu nav iesniegts šajā valodā, tad pieteikuma iesniedzējs var prasīt, lai iebilduma iesniedzējs iesniedz tā tulkojumu attiecīgajā valodā. Šis pieprasījums Birojam jāsaņem ne vēlāk kā dienā, kurā paredzēts uzsākt iebilduma procesa sacīkstes daļu. Birojs nosaka termiņu, līdz kuram iebilduma iesniedzējam jāiesniedz tulkojums. Ja tulkojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar novēlošanos, procesa valoda, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. pantu (“procesa valoda”), netiek mainīta.

4. pants

Iebilduma procesa pusēm sniedzamā informācija

Paziņojumu par iebildumu un visus iebilduma iesniedzēja iesniegtos dokumentus, kā arī kādai no pusēm adresētos Biroja paziņojumus, pirms izteikts atzinums par pieņemamību, Birojs nosūta otrai pusei, lai to informētu par iebilduma iesniegšanu.

5. pants

Iebilduma pieņemamība

1.   Ja Regulas (EK) Nr. 207/2009 41. panta 1. punktā noteiktajā iebilduma periodā nav nomaksāta iebilduma nodeva, uzskata, ka iebildums nav iesniegts. Ja iebilduma nodeva ir samaksāta pēc iebilduma perioda beigām, to atmaksā iebilduma iesniedzējam.

2.   Ja paziņojums par iebildumu ir iesniegts pēc iebilduma perioda beigām, Birojs iebildumu noraida kā nepieņemamu.

3.   Ja paziņojums par iebildumu ir – pretēji Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 5. punktā noteiktajam – iesniegts valodā, kas nav viena no Biroja oficiālajām valodām, vai ja tas neatbilst šīs regulas 2. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktam, un ja šie trūkumi nav novērsti līdz iebilduma perioda beigām, Birojs iebildumu noraida kā nepieņemamu.

4.   Ja iebilduma iesniedzējs neiesniedz tulkojumu, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 6. punktā, iebildumu noraida kā nepieņemamu. Ja iebilduma iesniedzējs iesniedz nepilnīgu tulkojumu, paziņojuma par iebildumu neiztulkoto daļu iebilduma pieņemamības izskatīšanas gaitā neņem vērā.

5.   Ja paziņojums par iebildumu neatbilst 2. panta 2. punkta d) līdz h) apakšpunkta prasībām, Birojs attiecīgi informē iebilduma iesniedzēju un aicina to divu mēnešu laikā novērst pamanītos trūkumus. Ja trūkumi nav novērsti pirms šā termiņa beigām, Birojs iebildumu noraida kā nepieņemamu.

6.   Birojs pieteikuma iesniedzējam paziņo, ja saskaņā ar 1. punktu paziņojums par iebildumu ir uzskatāms par neiesniegtu vai ja ir pieņemts lēmums iebildumu noraidīt kā nepieņemamu saskaņā ar 2., 3., 4. vai 5. punktu. Ja iebildums kā nepieņemams ir pilnībā noraidīts saskaņā ar 2., 3., 4. vai 5. punktu pirms paziņošanas saskaņā ar 6. panta 1. punktu, lēmumu par izdevumiem nepieņem.

6. pants

Iebilduma procesa sacīkstes daļas uzsākšana un procesa priekšizbeigšana

1.   Ja iebildums saskaņā ar 5. pantu ir atzīts par pieņemamu, Birojs pusēm nosūta paziņojumu par to, ka iebilduma procesa sacīkstes daļa tiks uzskatīta par uzsāktu divus mēnešus pēc šā paziņojuma saņemšanas. Šo periodu var pagarināt līdz 24 mēnešiem, ja pirms minētā divu mēnešu perioda beigām abas puses lūdz pagarinājumu.

2.   Ja 1. punktā minētajā periodā pieteikumu atsauc vai ierobežo, attiecinot to tikai uz tām precēm vai pakalpojumiem, pret ko nav vērsts iebildums, vai ja Birojam paziņo par pušu izlīgumu, vai ja pieteikums ir noraidīts paralēlā procesā, iebilduma procesu izbeidz.

3.   Ja 1. punktā minētajā periodā pieteikuma iesniedzējs pieteikumu ierobežo, proti, no tā svītro atsevišķas preces vai pakalpojumus, pret ko vērsts iebildums, Birojs aicina iebilduma iesniedzēju Biroja noteiktajā termiņā norādīt, vai tas uztur iebildumu, un, ja uztur, tad pret kurām nesvītrotajām precēm vai pakalpojumiem. Ja iebilduma iesniedzējs pieteikuma ierobežošanas dēļ iebildumu atsauc, iebilduma procesu izbeidz.

4.   Ja pirms 1. punktā minētā perioda beigām iebilduma procesu saskaņā ar 2. vai 3. punktu izbeidz, lēmumu par izdevumiem nepieņem.

5.   Ja pirms 1. punktā minētā perioda beigām iebilduma procesu izbeidz tāpēc, ka pieteikums ir atsaukts vai ierobežots saskaņā ar 2. punktu vai iebildums ir atsaukts saskaņā ar 3. punktu, iebilduma nodevu atmaksā.

7. pants

Iebilduma pamatojums

1.   Birojs dod iebilduma iesniedzējam iespēju iesniegt faktus, pierādījumus un argumentus, uz kuriem dibināts iebildums, vai papildināt tos faktus, pierādījumus vai argumentus, kas jau ir iesniegti saskaņā ar 2. panta 4. punktu. Tālab Birojs nosaka termiņu, kas ilgst vismaz divus mēnešus un sākas dienā, kurā saskaņā ar 6. panta 1. punktu uzskata par uzsāktu iebilduma procesa sacīkstes daļu.

2.   1. punktā minētajā termiņā iebilduma iesniedzējs iesniedz arī pierādījumus par agrākās zīmes vai agrāko tiesību pastāvēšanu, spēkā esību un aizsardzības apjomu, kā arī pierādījumus par to, ka tam ir tiesības iesniegt iebildumu. Konkrētāk, iebilduma iesniedzējs sniedz šādus pierādījumus:

a)

ja iebildums pamatots ar agrāku preču zīmi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē, un šī agrākā zīme nav ES preču zīme – pierādījumus par zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu vai reģistrāciju, proti, iesniedz:

i)

ja preču zīme vēl nav reģistrēta – pieteikuma iesniegšanas apliecību vai līdzvērtīgu dokumentu, ko izdevusi iestāde, kurā iesniegts pieteikums par preču zīmes reģistrāciju; vai

ii)

ja agrākā preču zīme ir reģistrēta – attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju un attiecīgā gadījumā pēdējās pagarināšanas apliecības kopiju, kurā norādīts, ka preču zīmes aizsardzības laiks pārsniedz 1. punktā noteikto termiņu un visus tā pagarinājumus, vai līdzvērtīgus dokumentus no iestādes, kas preču zīmi ir reģistrējusi;

b)

ja iebildums pamatots ar plaši pazīstamu preču zīmi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē – pierādījumus par to, ka šī zīme attiecīgajā teritorijā ir plaši pazīstama attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti saskaņā ar šīs regulas 2. panta 2. punkta g) apakšpunktu;

c)

ja iebildums pamatots ar to, ka nav īpašnieka piekrišanas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 3. punktā – pierādījumus par iebilduma iesniedzēja īpašumtiesībām uz agrāko preču zīmi un par tā attiecībām ar starpnieku vai pārstāvi;

d)

ja iebildums pamatots ar agrākām tiesībām Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta nozīmē – pierādījumus par šo tiesību izmantošanu plašākā nekā tikai vietējas nozīmes tirdzniecībā, kā arī pierādījumus par to iegūšanu, nepārtrauktu pastāvēšanu un aizsardzības apjomu; tostarp, ja atsaucas uz agrākām tiesībām saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem – skaidru norādi uz attiecīgo valsts tiesību aktu saturu, pievienojot attiecīgo noteikumu publikācijas vai jurisprudenci;

e)

ja iebildums pamatots ar agrāku cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4.a punkta nozīmē – pierādījumus par to iegūšanu, nepārtrauktu pastāvēšanu un aizsardzības apjomu; tostarp, ja atsaucas uz agrāku cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem – skaidru norādi uz attiecīgo valsts tiesību aktu saturu, pievienojot attiecīgo noteikumu publikācijas vai jurisprudenci;

f)

ja iebildums pamatots ar preču zīmi, kam ir reputācija Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta nozīmē – papildus šā punkta a) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem pierādījumus par to, ka zīmei Savienībā vai attiecīgajā dalībvalstī ir reputācija attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas norādīti saskaņā ar šīs regulas 2. panta 2. punkta g) apakšpunktu, kā arī pierādījumus vai argumentus, kas apstiprina, ka ar pieteiktās preču zīmes lietošanu bez pamatota iemesla tiku netaisnīgi gūts labums no ES preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai tiktu tai kaitēts.

3.   Ja pierādījumi par 2. punkta a) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā d) vai e) apakšpunktā minēto agrāko tiesību pieteikumu vai reģistrāciju vai pierādījumi par attiecīgo valsts tiesību aktu saturu ir pieejami tiešsaistē no Biroja atzīta avota, iebilduma iesniedzējs var šādus pierādījumus sniegt, iesniedzot atsauci uz šo avotu.

4.   Visas 2. punkta a), d) vai e) apakšpunktā minētās pieteikuma iesniegšanas, reģistrācijas vai pagarināšanas apliecības vai līdzvērtīgi dokumenti, kā arī visi to valsts tiesību aktu noteikumi, kas reglamentē tiesību iegūšanu un aizsardzības apjomu, kā minēts 2. punkta d) un e) apakšpunktā, tostarp 3. punktā minētie tiešsaistē pieejamie pierādījumi, ir procesa valodā vai arī tiek pievienots to tulkojums procesa valodā. Iebilduma iesniedzējs tulkojumu iesniedz pēc savas iniciatīvas un oriģināldokumenta iesniegšanai noteiktajā termiņā. Uz visiem pārējiem pierādījumiem, ko iebilduma iesniedzējs iesniedzis, lai iebildumu pamatotu, attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 24. pants. Tulkojumus, kas iesniegti pēc attiecīgo termiņu beigām, vērā neņem.

5.   Birojs neņem vērā rakstiskus iesniegumus vai to daļas, kas nav iesniegti vai nav pārtulkoti procesa valodā Biroja saskaņā ar 1. punktu noteiktajā termiņā.

8. pants

Iebilduma izskatīšana

1.   Ja līdz 7. panta 1. punktā minētā perioda beigām iebilduma iesniedzējs nav iesniedzis nekādus pierādījumus vai arī iesniegtie pierādījumi ir acīmredzami nebūtiski vai acīmredzami nepietiekami, lai izpildītu 7. panta 2. punkta prasības attiecībā uz jebkādām agrākām tiesībām, iebildumu noraida kā nepamatotu.

2.   Ja iebildums nav noraidīts saskaņā ar 1. punktu, Birojs pieteikuma iesniedzējam dara zināmus iebilduma iesniedzēja iesniegtos materiālus, un aicina to Biroja noteiktajā termiņā iesniegt savus apsvērumus.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs apsvērumus neiesniedz, Birojs nolēmumā par iebildumu pamatojas uz pierādījumiem, kas ir tā rīcībā.

4.   Pieteikuma iesniedzēja iesniegtos apsvērumus paziņo iebilduma iesniedzējam, kuru Birojs, ja tas to uzskata par nepieciešamu, aicina atbildēt Biroja noteiktā termiņā.

5.   Ja pēc 7. panta 1. punktā noteiktā termiņa iebilduma iesniedzējs iesniedz faktus vai pierādījumus, kas papildina attiecīgajā termiņā iesniegtos būtiskos faktus vai pierādījumus un attiecas uz to pašu 7. panta 2. punktā noteikto prasību, Birojs var realizēt tam ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punktu doto rīcības brīvību un izlemt, vai akceptēt šos papildinošos faktus vai pierādījumus. Tālab Birojs jo īpaši ņem vērā to, kādā posmā ir nonācis process, un to, vai fakti vai pierādījumi prima facie ir tādi, kas ir būtiski lietas iznākumam, un vai pastāv pamatoti iemesli, kāpēc fakti vai pierādījumi iesniegti ar novēlošanos.

6.   Ja Birojs to uzskata par lietderīgu konkrētajos apstākļos, tas aicina pieteikuma iesniedzēju iesniegt atbildi ar papildu apsvērumiem.

7.   Ja iebildums nav noraidīts saskaņā ar 1. punktu un iebilduma iesniedzēja iesniegtie pierādījumi nav pienācīgs iebilduma pamatojums saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz jebkādām agrākām tiesībām, iebildumu noraida kā nepamatotu.

8.   6. panta 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis pēc dienas, kurā iebilduma procesa sacīkstes daļa tiek uzskatīta par uzsāktu. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas apstrīdēto pieteikumu atsaukt vai ierobežot, tas iesniedz attiecīgu atsevišķu dokumentu.

9.   Attiecīgos gadījumos Birojs var aicināt puses apsvērumos aprobežoties ar konkrētiem jautājumiem – tādā gadījumā tas ļauj pusēm pārējos jautājumus izvirzīt vēlākā procesa posmā. Birojam nav pienākuma informēt pusi par iespēju nākt klajā ar kādiem būtiskiem faktiem vai pierādījumiem, kurus šī puse nav iesniegusi iepriekš.

9. pants

Vairāki iebildumi

1.   Ja attiecībā uz to pašu ES preču zīmes reģistrācijas pieteikumu ir iesniegti vairāki iebildumi, Birojs tos var izskatīt vienā procesā. Birojs var vēlāk nolemt šos iebildumus izskatīt atsevišķi.

2.   Ja viena vai vairāku iebildumu sākotnējā izskatīšanā konstatēts, ka ES preču zīme, par kuras reģistrāciju ir iesniegts pieteikums, var nebūt reģistrējama attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz ko to vēlas reģistrēt, Birojs var apturēt pārējos ar šo pieteikumu saistītos iebilduma procesus. Šādas apturēšanas skartos iebilduma iesniedzējus Birojs informē par visiem būtiskajiem lēmumiem, kas pieņemti notiekošā procesa kontekstā.

3.   Kad lēmums par pieteikuma noraidīšanu saskaņā ar 1. punktu ir kļuvis par galīgu lēmumu, iebildumus, kuru izskatīšana ir apturēta saskaņā ar 2. punktu, uzskata par nokārtotiem, un par to pienācīgi informē attiecīgos iebilduma iesniedzējus. Šādi nokārtots iebildums uzskatāms par lietu, kas nav nonākusi līdz spriedumam Regulas (EK) Nr. 207/2009 85. panta 4. punkta nozīmē.

4.   Birojs atmaksā 50 % no iebilduma nodevas, ko samaksājis katrs iebilduma iesniedzējs, kura iebildumu uzskata par nokārtotu saskaņā ar 3. punktu, ar nosacījumu, ka ar šo iebildumu saistītais process apturēts, pirms sākusies procesa sacīkstes daļa.

10. pants

Izmantošanas pierādījumi

1.   Lūgums sniegt pierādījumus (apliecinājumu) par agrākās zīmes izmantošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punktu ir pieņemams tad, ja tas iesniegts kā beznosacījumu lūgums atsevišķā dokumentā Biroja noteiktā termiņā saskaņā ar šīs regulas 8. panta 2. punktu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis sniegt agrākas zīmes izmantošanas pierādījumus, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. vai 3. punkta prasībām, Birojs aicina iebilduma iesniedzēju prasītos pierādījumus iesniegt Biroja norādītā termiņā. Ja iebilduma iesniedzējs pirms norādītā termiņa beigām neiesniedz nekādus pierādījumus vai nenorāda neizmantošanas iemeslus vai ja iesniegtie pierādījumi vai norādītie iemesli ir acīmredzami nepietiekami vai nebūtiski, Birojs noraida iebildumu, ciktāl tas pamatots ar minēto agrāko zīmi.

3.   Izmantošanas norādes un pierādījumi liecina par pretstatītās preču zīmes izmantošanas vietu, laiku, apmēru un veidu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, uz ko tā reģistrēta un kas ir iebilduma pamatā.

4.   3. punktā minētos pierādījumus iesniedz saskaņā ar 55. panta 2. punktu, 63. pantu un 64. pantu, un iesniedz tikai apstiprinošos dokumentus un priekšmetus – piemēram, iepakojumus, etiķetes, cenrāžus, katalogus, faktūrrēķinus, fotogrāfijas, laikrakstu sludinājumus –, un Regulas (EK) Nr. 207/2009 78. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētos rakstveida paziņojumus.

5.   Lūgumu sniegt izmantošanas pierādījumus var iesniegt vienlaikus ar apsvērumiem par iebilduma pamatojumu. Šādus apsvērumus var iesniegt arī kopā ar apsvērumiem, ar ko atbild uz lūgumu sniegt izmantošanas pierādījumus.

6.   Ja iebilduma iesniedzēja sniegtie pierādījumi nav iebilduma procesa valodā, Birojs var pieprasīt, lai iebilduma iesniedzējs iesniedz pierādījumu tulkojumu attiecīgajā valodā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 24. pantu.

7.   Ja pēc 2. punktā noteiktā termiņa iebilduma iesniedzējs iesniedz norādes vai pierādījumus, kas papildina vēl attiecīgajā termiņā iesniegtās būtiskās norādes vai pierādījumus un attiecas uz to pašu 3. punktā noteikto prasību, Birojs var realizēt tam ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punktu doto rīcības brīvību un izlemt, vai akceptēt šīs papildinošās norādes vai pierādījumus. Birojs jo īpaši ņem vērā to, kādā posmā ir nonācis process, un to, vai norādes vai pierādījumi prima facie ir tādi, kas ir būtiski lietas iznākumam, un vai pastāv pamatoti iemesli, kāpēc norādes vai pierādījumi iesniegti ar novēlošanos.

III SADAĻ

APIETEIKUMA GROZĪŠANA

11. pants

Pieteikuma grozīšana

1.   Lūgumā pieteikumu grozīt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 43. panta 2. punktu ietver:

a)

pieteikuma lietas numuru;

b)

pieteikuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

norādi par grozāmo pieteikuma elementu un šo elementu tā grozītajā versijā;

d)

ja grozījums attiecas uz zīmes atveidojumu – zīmes grozīto atveidojumu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 3. pantu.

2.   Ja nav izpildītas prasības, kas attiecas uz pieteikuma grozīšanu, Birojs par šiem trūkumiem paziņo pieteikuma iesniedzējam un norāda termiņu, kurā trūkumi jānovērš. Ja pieteikuma iesniedzējs trūkumus nenovērš noteiktajā termiņā, Birojs grozīšanas lūgumu noraida.

3.   Ja grozīto preču zīmes pieteikumu publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 43. panta 2, punktu, tad mutatis mutandis piemēro šīs regulas 2. līdz 10. pantu.

4.   Viena un tā paša elementa grozīšanai viena un tā paša pieteikuma iesniedzēja divos vai vairākos pieteikumos var iesniegt vienu grozījuma lūgumu.

5.   Šā panta 1., 2. un 4. punktu mutatis mutandis piemēro pieteikumiem labot pieteikuma iesniedzēja ieceltā pārstāvja vārdu/nosaukumu vai darījumdarbības adresi.

IV SADAĻA

ATCELŠANA UN SPĒKĀ NEESĪBA VAI NODOŠANA

12. pants

Pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu

1.   Pieteikumā Birojam par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 56. pantu ietver šādas ziņas:

a)

tās ES preču zīmes reģistrācijas numurs, kuras atcelšana vai atzīšana par spēkā neesošu tiek prasīta, un tās īpašnieka vārds/nosaukums;

b)

šāda pieteikuma pamatojumu izklāsts, proti, paziņojums, ka ir izpildītas Regulas (EK) Nr. 207/2009 51., 52., 53., 73., 74., 74.i vai 74.j panta attiecīgās prasības;

c)

attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju:

i)

ziņas par pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

ii)

ja pieteikuma iesniedzējs ir iecēlis pārstāvi vai ja pārstāvība ir obligāta Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punkta nozīmē – pārstāvja vārds vai nosaukums un darījumdarbības adrese saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

d)

norāde uz precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz ko tiek prasīta atcelšana vai spēkā neesības atzīšana; ja šādas norādes nav, uzskata, ka pieteikums attiecas uz visām apstrīdētās ES preču zīmes aptvertajām precēm un pakalpojumiem.

2.   Papildus 1. punktā paredzētajām prasībām pieteikumā preču zīmi atzīt par spēkā neesošu, balstoties uz relatīvo pamatojumu, ietver šādas ziņas:

a)

ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 1. punktu – norāde uz pieteikuma pamatā esošām agrākām tiesībām saskaņā ar šīs regulas 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ko šādam pieteikumam piemēro mutatis mutandis;

b)

ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punktu – norāde uz pieteikuma pamatā esošo agrāko tiesību būtību, to atveidojums un norāde, vai šīs agrākās tiesības pastāv visā Savienībā vai vienā vai vairākās dalībvalstīs; tādā gadījumā norāda attiecīgās dalībvalstis;

c)

ziņas saskaņā ar 2. panta 2. punkta d) līdz g) apakšpunktu, ko šādam pieteikumam piemēro mutatis mutandis;

d)

ja pieteikumu iesniedzis licenciāts vai persona, kas saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga izmantot agrākas tiesības – norādes uz pilnvaru vai tiesībām iesniegt pieteikumu.

3.   Ja pieteikums atzīt zīmi par spēkā neesošu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. pantu ir pamatots ar vairākām agrākām zīmēm vai agrākām tiesībām, šā panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punktu piemēro katrai no šīm zīmēm vai tiesībām.

4.   Pieteikumā var ietvert arī argumentētu paziņojumu par pamatojumu, kurā izklāstīti fakti un argumenti, uz ko pieteikums dibināts, kā arī attiecīgus pierādījumus.

13. pants

Atcelšanas vai spēkā neesības procesā lietotās valodas

Atcelšanas vai spēkā neesības atzīšanas pieteikuma iesniedzējs vai ES preču zīmes īpašnieks divu mēnešu laikā kopš brīža, kad ES preču zīmes īpašnieks saņēmis 17. panta 1. punktā minēto paziņojumu, var informēt Biroju, ka puses saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 7. punktu vienojušās procesā izmantot citu valodu. Ja pieteikums nav iesniegts šajā citā valodā, tad īpašnieks var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs iesniedz tulkojumu attiecīgajā valodā. Birojam šis pieprasījums jāsaņem, pirms beidzies divu mēnešu periods, kopš ES preču zīmes īpašnieks ir saņēmis 17. panta 1. punktā minēto paziņojumu. Birojs nosaka termiņu, kurā pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz tulkojums. Ja tulkojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar novēlošanos, procesa valoda netiek mainīta.

14. pants

Informācija pusēm par atcelšanas vai spēkā neesības atzīšanas pieteikumu

Pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu un visus pieteikuma iesniedzēja iesniegtos dokumentus, kā arī visus Biroja paziņojumus vienai no pusēm, pirms izteikts atzinums par pieņemamību, Birojs nosūta otrai pusei, lai to informētu, ka ir iesniegts pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu.

15. pants

Pieteikuma par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu pieņemamība

1.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 56. panta 2. punktu maksājamā nodeva nav samaksāta, Birojs aicina pieteikuma iesniedzēju nodevu samaksāt Biroja noteiktajā termiņā. Ja prasīto nodevu noteiktajā termiņā nesamaksā, Birojs informē pieteikuma iesniedzēju, ka pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu uzskatāms par neiesniegtu. Ja nodeva ir samaksāta pēc norādītā termiņa beigām, to atmaksā pieteikuma iesniedzējam.

2.   Ja pieteikums ir – pretēji Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 5. punktā noteiktajam – iesniegts valodā, kas nav viena no Biroja oficiālajām valodām, vai ja tas neatbilst šīs regulas 12. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktam vai attiecīgā gadījumā 12. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktam, Birojs pieteikumu noraida kā nepieņemamu.

3.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 119. panta 6. punkta otro daļu vajadzīgais tulkojums nav iesniegts viena mēneša laikā kopš dienas, kad iesniegts pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, tad Birojs pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu noraida kā nepieņemamu.

4.   Ja pieteikums neatbilst 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta vai 12. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunkta prasībām, Birojs attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju un aicina to divu mēnešu laikā novērst pamanītos trūkumus. Ja trūkumi nav novērsti pirms šā termiņa beigām, Birojs pieteikumu noraida kā nepieņemamu.

5.   Birojs pieteikuma iesniedzējam un ES preču zīmes īpašniekam paziņo, ja saskaņā ar 1. punktu pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu ir uzskatāms par neiesniegtu vai ja ir pieņemts lēmums pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu noraidīt kā nepieņemamu saskaņā ar 2., 3. vai 4. punktu. Ja pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu kā nepieņemams ir pilnībā noraidīts saskaņā ar 2., 3. vai 4. punktu pirms 17. panta 1. punktā minētās paziņošanas, lēmumu par izdevumiem nepieņem.

16. pants

Pieteikuma par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu pamatošana

1.   Pieteikuma iesniedzējs pieteikumu pamatojošos faktus, pierādījumus un argumentus iesniedz līdz brīdim, kad noslēgusies atcelšanas vai spēkā neesības atzīšanas procesa sacīkstes daļa. Konkrētāk, pieteikuma iesniedzējs sniedz:

a)

ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktu vai 52. pantu – faktus, argumentus un pierādījumus, kas apstiprina pamatojumu, uz kā dibināts pieteikums par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu;

b)

ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 1. punktu – pierādījumus, kas prasīti šīs regulas 7. panta 2. punktā un 3. punktā, ko piemēro mutatis mutandis;

c)

ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punktu – pierādījumus, kas apstiprina attiecīgo agrāko tiesību iegūšanu, nepārtrauktu pastāvēšanu un aizsardzības apjomu, kā arī pierādījumus, kas apstiprina, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs pieteikumu iesniegt, tostarp – ja atsaucas uz agrākām tiesībām saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem – skaidru norādi uz attiecīgo valsts tiesību aktu saturu, pievienojot attiecīgo noteikumu publikācijas vai jurisprudenci. Ja pierādījumi par agrāko tiesību pieteikumu vai reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta d) apakšpunktu vai pierādījumi par attiecīgo valsts tiesību aktu saturu ir pieejami tiešsaistē no Biroja atzīta avota, pieteikuma iesniedzējs var šādus pierādījumus sniegt, iesniedzot atsauci uz šo avotu

2.   Pierādījumus par agrāko tiesību pieteikumu, reģistrāciju vai pagarināšanu vai – attiecīgā gadījumā – par attiecīgo valsts tiesību aktu saturu, ieskaitot tiešsaistē pieejamos pierādījumus, kā minēts 1. punkta b) un c) punktā, iesniedz procesa valodā, vai arī iesniedz tulkojumu šajā valodā. Pieteikuma iesniedzējs tulkojumu iesniedz pēc savas iniciatīvas viena mēneša laikā kopš šādu pierādījumu iesniegšanas. Uz visiem pārējiem pierādījumiem, ko kā pieteikuma pamatojumu iesniedzis pieteikuma iesniedzējs vai – ja pieteikums ir uz atcelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu – apstrīdētās ES preču zīmes īpašnieks, attiecas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 24. pants. Tulkojumus, kas iesniegti pēc attiecīgo termiņu beigām, vērā neņem.

17. pants

Pieteikuma par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu izskatīšana pēc būtības

1.   Ja pieteikums saskaņā ar 15. pantu ir atzīts par pieņemamu, Birojs pusēm nosūta paziņojumu par to, ka ir uzsākta atcelšanas vai spēkā neesības atzīšanas procesa sacīkstes daļa, un aicina ES preču zīmes īpašnieku norādītā termiņā iesniegt savus apsvērumus.

2.   Ja Birojs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 1. punktu ir aicinājis pusi iesniegt apsvērumus noteiktā termiņā, un puse šajā termiņā nekādus apsvērumus nav iesniegusi, Birojs procesa sacīkstes daļu izbeidz un savu nolēmumu par atcelšanu vai spēkā neesību balsta uz tā rīcībā esošiem pierādījumiem.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis faktus, argumentus vai pierādījumus, kas nepieciešami pieteikuma pamatošanai, pieteikumu noraida kā nepamatotu.

4.   Neskarot 62. pantu, visus pušu iesniegtos apsvērumus nosūta attiecīgajai otrai pusei.

5.   Ja īpašnieks atsakās no ES preču zīmes, par ko iesniegts 12. pantā minētais pieteikums, tā, lai tiktu aizsargātas tikai tās preces vai pakalpojumi, uz ko minētais pieteikums neattiecas, vai ja ES preču zīme tiek anulēta paralēlā procesā vai tās reģistrācija ir beigusies, procesu izbeidz, izņemot gadījumos, kad piemēro Regulas (EK) Nr. 207/2009 50. panta 2. punktu vai kad pieteikuma iesniedzējam ir tiesiska interese saņemt lēmumu pēc būtības.

6.   Ja īpašnieks no ES preču zīmes atsakās daļēji, proti, svītro kādas preces vai pakalpojumus, par ko iesniegts pieteikums, Birojs uzaicina pieteikuma iesniedzēju Biroja noteiktajā termiņā norādīt, vai tas uztur pieteikumu, un, ja uztur, tad pret kurām nesvītrotajām precēm vai pakalpojumiem. Ja pieteikuma iesniedzējs atteikšanās dēļ pieteikumu atsauc vai ja Birojam paziņo par pušu izlīgumu, procesu izbeidz.

7.   Ja īpašnieks vēlas atteikties no apstrīdētās ES preču zīmes, tas to dara atsevišķā dokumentā.

8.   8. panta 9. punktu piemēro mutatis mutandis.

18. pants

Vairāki pieteikumi par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu

1.   Ja attiecībā uz to pašu ES preču zīmi ir iesniegti vairāki pieteikumi par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, Birojs tos var izskatīt vienā procesā. Birojs var vēlāk nolemt šos pieteikumus izskatīt atsevišķi.

2.   9. panta 2., 3. un 4. punktu piemēro mutatis mutandis.

19. pants

Izmantošanas pierādījumi saistībā ar pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu

1.   Ja ir iesniegts pieteikums par atcelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu, Birojs aicina ES preču zīmes īpašnieku Biroja noteiktā termiņā sniegt pierādījumus par zīmes faktisko izmantošanu vai norādīt pamatotus neizmantošanas iemeslus. Ja īpašnieks noteiktajā termiņā neiesniedz šādus pierādījumus vai nenorāda neizmantošanas iemeslus vai ja sniegtie pierādījumi vai norādītie iemesli ir acīmredzami nepietiekami vai nebūtiski, ES preču zīmi atceļ. Šīs regulas 10. panta 3., 4., 6. un 7. punktu piemēro mutatis mutandis.

2.   Lūgums sniegt pierādījumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. vai 3. punktu ir pieņemams tad, ja ES preču zīmes īpašnieks to iesniedzis kā beznosacījumu lūgumu atsevišķā dokumentā Biroja noteiktā termiņā saskaņā ar šīs Regulas 17. panta 1. punktu. Ja ES preču zīmes īpašnieks ir lūdzis sniegt agrākas zīmes izmantošanas pierādījumus vai norādīt pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. vai 3. punkta prasībām, Birojs aicina spēkā neesības atzīšanas pieteikuma iesniedzēju prasītos pierādījumus iesniegt Biroja norādītā termiņā. Ja spēkā neesības atzīšanas pieteikuma iesniedzējs norādītajā termiņā neiesniedz šādus pierādījumus vai nenorāda neizmantošanas iemeslus vai ja sniegtie pierādījumi vai norādītie iemesli ir acīmredzami nepietiekami vai nebūtiski, Birojs noraida spēkā neesības atzīšanas pieteikumu, ciktāl tas pamatots ar minēto agrāko zīmi. Šīs regulas 10. panta 3. līdz 7. punktu piemēro mutatis mutandis.

20. pants

Nodošanas pieprasījums

1.   Ja preču zīmes īpašnieks saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 18. panta 1. punktu un 2. punkta a) apakšpunktu prasa nevis spēkā neesības atzīšanu, bet gan preču zīmes nodošanu, šīs regulas 12. līdz 19. pantu piemēro mutatis mutandis.

2.   Ja Birojs vai ES preču zīmju tiesa nodošanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 18. panta 2. punktu daļēji vai pilnībā apmierina un lēmums vai spriedums ir kļuvis galīgs, Birojs nodrošina, ka attiecīgā daļējā vai pilnīgā ES preču zīmes nodošana tiek ierakstīta reģistrā un publicēta.

V SADAĻA

APELĀCIJAS

21. pants

Paziņojums par apelāciju

1.   Paziņojums par apelāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. panta 1. punktu ietver šādas ziņas:

a)

apelācijas iesniedzēja vārds/nosaukums un adrese saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b)

ja apelācijas iesniedzējs iecēlis pārstāvi, šī pārstāvja vārds/nosaukums un darījumdarbības adrese saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

c)

ja apelācijas iesniedzēja pārstāvība ir obligāta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punktu – pārstāvja vārds/nosaukums un darījumdarbības adrese saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

d)

skaidra un nepārprotama tā lēmuma identifikācija, uz kuru attiecas apelācija, norādot lēmuma izdošanas datumu un tā procesa lietas numuru, kurā pieņemts lēmums, par kuru iesniegta apelācija;

e)

ja lēmumu, uz kuru attiecas apelācija, apstrīd tikai daļēji – skaidra un nepārprotama to preču vai pakalpojumu identifikācija, attiecībā uz kuriem tiek apstrīdēts lēmums, par kuru iesniegta apelācija.

2.   Ja paziņojums par apelāciju iesniegts nevis procesa valodā, bet kādā citā Savienības oficiālajā valodā, apelācijas iesniedzējs nodrošina paziņojuma tulkojumu četru mēnešu laikā no dienas, kad paziņots par lēmumu, uz kuru attiecas apelācija.

3.   Ja ex parte procesā lēmums, uz kuru attiecas apelācija, ir pieņemts oficiālajā valodā, nevis procesa valodā, apelācijas iesniedzējs var paziņojumu par apelāciju iesniegt vai nu procesa valodā, vai valodā, kurā pieņemts lēmums, uz kuru attiecas apelācija; abos gadījumos valoda, kurā iesniegts paziņojums par apelāciju, kļūst par apelācijas procesa valodu, un 2. punktu nepiemēro.

4.   Tiklīdz paziņojums par apelāciju ir iesniegts inter partes procesā, par to paziņo atbildētājam.

22. pants

Pamatojuma izklāsts

1.   Paziņojumā, kurā izklāsta apelācijas pamatojumu un kuru iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. panta 1. punkta ceturto teikumu, ietver šādas skaidras un nepārprotamas norādes:

a)

apelācijas process, uz kuru paziņojums attiecas, proti, norāda vai nu attiecīgo apelācijas numuru, vai lēmumu, uz kuru attiecas apelācija, saskaņā ar šīs regulas 21. panta 1. punkta d) apakšpunkta prasībām;

b)

apelācijas pamatojums, uz kura dibinās prasība apstrīdēto lēmumu anulēt tādā mērā, kā norādīts saskaņā ar šīs regulas 21. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

c)

fakti, pierādījumi un argumenti, kas apstiprina izvirzīto pamatojumu un kas iesniegti saskaņā ar 55. panta 2. punkta prasībām.

2.   Pamatojuma izklāstu iesniedz apelācijas procesa valodā, ko nosaka saskaņā ar 21. panta 2. un 3. punktu. Ja pamatojuma izklāstu iesniedz citā Savienības oficiālajā valodā, tad apelācijas iesniedzējam ir jānodrošina tā tulkojums viena mēneša laikā kopš sākotnējā izklāsta iesniegšanas dienas.

23. pants

Apelācijas pieņemamība

1.   Apelācijas padome apelāciju noraida kā nepieņemamu jebkurā šādā gadījumā:

a)

ja paziņojums par apelāciju nav iesniegts divu mēnešu laikā, kopš paziņots lēmums, uz kuru attiecas apelācija;

b)

ja apelācija neatbilst Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. un 59. pantam vai prasībām, kas noteiktas šīs regulas 21. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 21. panta 2. un 3. punktā, ja vien šie trūkumi netiek novērsti četru mēnešu laikā, kopš paziņots lēmums, uz kuru attiecas apelācija;

c)

ja paziņojums par apelāciju neatbilst 21. panta 1. punkta a), b), c) un e) apakšpunkta prasībām un apelācijas iesniedzējs, kuru Apelācijas padome par to informējusi, nav novērsis šos trūkumus Apelācijas padomes noteiktajā termiņā;

d)

ja pamatojuma izklāsts nav iesniegts četru mēnešu laikā, kopš paziņots lēmums, uz kuru attiecas apelācija;

e)

ja pamatojuma izklāsts neatbilst 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām un apelācijas iesniedzējs, kuru Apelācijas padome par to informējusi, nav novērsis šos trūkumus Apelācijas padomes noteiktajā termiņā vai nav iesniedzis pamatojuma izklāsta tulkojumu viena mēneša laikā kopš sākotnējā izklāsta iesniegšanas saskaņā ar 22. panta 2. punktu.

2.   Ja šķiet, ka apelācija varētu būt nepieņemama, tās Apelācijas padomes priekšsēdētājs, kurai lieta iedalīta saskaņā ar 35. panta 1. punktu, var lūgt Apelācijas padomei bez kavēšanās pieņemt lēmumu par apelācijas pieņemamību, vēl pirms atbildētājs ir informēts attiecīgi par paziņojumu par apelāciju vai par pamatojuma izklāstu.

3.   Apelācijas padome paziņo, ka apelācija uzskatāma par neiesniegtu, ja apelācijas nodeva ir samaksāta pēc Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. panta 1. punkta pirmajā teikumā noteiktā termiņa. Tādā gadījumā piemēro šā panta 2. punktu.

24. pants

Atbildes raksts

1.   Inter partes procesā atbildētājs var iesniegt atbildes rakstu divu mēnešu laikā, kopš tam paziņots apelācijas iesniedzēja iesniegtais pamatojuma izklāsts. Ārkārtas apstākļos šo termiņu pēc atbildētāja pamatota lūguma var pagarināt.

2.   Atbildes rakstā norāda atbildētāja vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un atbildes raksts mutatis mutandis atbilst šīs regulas 21. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkta, 22. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta un 22. panta 2. punkta prasībām.

25. pants

Pretapelācija

1.   Ja atbildētājs vēlas panākt lēmumu, ar kuru apstrīdētais lēmums tiek anulēts vai grozīts, pamatojoties uz apelācijā neizvirzītu apstākli [punktu, kurš nav minēts apelācijā] saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. panta 2. punktu, tad pretapelāciju iesniedz termiņā, kas noteikts atbildes raksta iesniegšanai saskaņā ar šīs regulas 24. panta 1. punktu.

2.   Pretapelāciju iesniedz kā no atbildes raksta atsevišķu dokumentu.

3.   Pretapelācijā norāda atbildētāja vārdu/nosaukumu un adresi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un pretapelācija mutatis mutandis atbilst šīs regulas 21. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunkta un 22. panta prasībām.

4.   Pretapelāciju noraida kā nepieņemamu jebkurā šādā gadījumā:

a)

ja tā nav iesniegta 1. punktā norādītajā termiņā;

b)

ja tā nav iesniegta, ievērojot 2. punkta vai 21. panta 1. punkta d) apakšpunkta prasības;

c)

ja tā neatbilst 3. punkta prasībām un atbildētājs, kuru Apelācijas padome par to informējusi, nav novērsis šos trūkumus Apelācijas padomes noteiktajā termiņā vai nav iesniedzis pretapelācijas un attiecīgā pamatojuma tulkojumu viena mēneša laikā kopš sākotnējās iesniegšanas.

5.   Apelācijas iesniedzēju aicina iesniegt savus apsvērumus par atbildētāja pretapelāciju divu mēnešu laikā kopš dienas, kad tā paziņota apelācijas iesniedzējam. Izņēmuma kārtā pēc apelācijas iesniedzēja pamatota lūguma Apelācijas padome šo termiņu var pagarināt. Mutatis mutandis piemēro 26. pantu.

26. pants

Replikas raksts un atbildes raksts uz repliku inter partes procesā

1.   Ja divu nedēļu laikā kopš atbildes raksta paziņošanas apelācijas iesniedzējs izsaka pamatotu lūgumu, Apelācijas padome var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 63. panta 2. punktu atļaut apelācijas iesniedzējam pamatojuma izklāstu Apelācijas padomes norādītā termiņā papildināt ar repliku.

2.   Tādā gadījumā Apelācijas padome atļauj arī atbildētājam atbildes rakstu Apelācijas padomes norādītā termiņā papildināt ar atbildes rakstu uz repliku.

27. pants

Apelācijas izskatīšana

1.   Ex parte procesā un attiecībā uz tām precēm un pakalpojumiem, kas ir apelācijas priekšmets, Apelācijas padome, ievērodama Regulas (EK) Nr. 207/2009 40. panta 3. punktu, rīkojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 37. pantu, ja tā, piemērojot iepriekš minēto noteikumu, izvirza tādu preču zīmes pieteikuma atteikuma pamatojumu, kas nav bijis izvirzīts lēmumā, uz kuru attiecas apelācija.

2.   Inter partes procesā apelācijas un – attiecīgā gadījumā – pretapelācijas izskatīšanā aprobežojas tikai ar pamatojumiem, kas izvirzīti pamatojumu izklāstā un – attiecīgā gadījumā – pretapelācijā. Pušu neizvirzītus tiesību jautājumus Apelācijas padome izskata tikai tad, ja tie skar būtiskus procedūras noteikumus vai ja to izšķiršana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 207/2009 pareizu piemērošanu, ņemot vērā pušu sniegtos faktus, pierādījumus un argumentus.

3.   Apelācijas izskatīšana attiecas arī uz tālāk minētajiem prasījumiem vai lūgumiem, ar nosacījumu, ka tie ir minēti jau apelācijas vai – attiecīgā gadījumā – pretapelācijas pamatojumā un ka tie ir savlaicīgi izteikti procesa gaitā tajā Biroja instancē, kas pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas apelācija:

a)

izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja, kā minēts Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punktā un 52. panta 2. punktā;

b)

izmantošanas rezultātā iegūta agrākas preču zīmes atpazīstamība tirgū Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

c)

izmantošanas pierādījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punktu vai 57. panta 2. punktu un 3. punktu.

4.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punktu Apelācijas padome var akceptēt faktus vai pierādījumus, kas pirmo reizi iesniegti tieši tai tikai tad, ja šie fakti vai pierādījumi atbilst šādām prasībām:

a)

tie pirmšķietami ir tādi, kas ir būtiski lietas iznākumam, un

b)

tie laikus nav iesniegti pamatotu iemeslu dēļ, jo īpaši, ja tie tikai papildina jau laikus iesniegtus būtiskus faktus un pierādījumus vai tiek iesniegti, lai apstrīdētu secinājumus, ko pirmā instance izdarījusi vai izskatījusi pēc savas iniciatīvas lēmumā, uz kuru attiecas apelācija.

5.   Apelācijas padome vēlākais savā lēmumā par apelāciju un – attiecīgā gadījumā – pretapelāciju lemj par tiem lūgumiem ierobežot vai sadalīt apstrīdēto zīmi vai no apstrīdētās zīmes daļēji atteikties, kurus pieteikuma iesniedzējs vai īpašnieks izteicis apelācijas procesā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 43., 44. vai 50. pantu. Ja Apelācijas padome akceptē ierobežošanu, sadalīšanu vai daļēju atteikšanos, tā bez kavēšanās informē attiecīgi par reģistru atbildīgo nodaļu un nodaļas, kuras nodarbojas ar paralēlajiem procesiem, kas skar to pašu zīmi.

28. pants

Apelācijas padomes paziņojumi

1.   Apelācijas padomes paziņojumus apelācijas izskatīšanas gaitā vai nolūkā veicināt izlīguma panākšanu sagatavo referents un paraksta referents Apelācijas padomes vārdā un ar Apelācijas padomes priekšsēdētāja piekrišanu.

2.   Ja Apelācijas padome sazinās ar pusēm saistībā ar savu provizorisko atzinumu par faktiskajiem vai tiesiskajiem apstākļiem, tā norāda, ka minētais paziņojums tai nav saistošs.

29. pants

Komentāri par vispārējas ieinteresētības jautājumiem

Apelācijas padome var pēc savas iniciatīvas vai pēc Biroja izpilddirektora rakstiska un argumentēta lūguma aicināt izpilddirektoru sniegt komentārus par vispārējas ieinteresētības jautājumiem, kuri radušies izskatāmā procesa gaitā. Pusēm ir tiesības iesniegt savus apsvērumus par izpilddirektora komentāriem.

30. pants

Absolūto pamatojumu izskatīšanas atsākšana

1.   Ja ex parte procesā Apelācijas padome uzskata, ka atteikuma absolūto pamatojumu var piemērot tādām preču zīmes pieteikumā uzskaitītām precēm vai pakalpojumiem, kas nav apelācijas priekšmets, tā informē pārbaudītāju, kas ir kompetents attiecīgo pieteikumu pārbaudīt, un tas savukārt var lemt par pārbaudes atsākšanu attiecībā uz šīm precēm un pakalpojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 40. panta 3. punktu.

2.   Ja apelācija attiecas uz Iebildumu nodaļas lēmumu, tad Apelācijas padome var ar pamatotu starplēmumu un neskarot Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. panta 1. punktu apturēt apelācijas procesu un apstrīdēto pieteikumu nodot pārbaudītājam, kas ir kompetents šo pieteikumu pārbaudīt, ar ieteikumu atsākt pārbaudi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 40. panta 3. punktu gadījumos, ja tā uzskata, ka atteikuma absolūtais pamatojums attiecas uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, kas uzskaitīti preču zīmes pieteikumā.

3.   Ja apstrīdētais pieteikums, piemērojot 2. punktu, ir nodots pārbaudītājam, pārbaudītājs bez kavēšanās informē Apelācijas padomi par to, vai apstrīdētā pieteikuma pārbaude ir vai nav atsākta. Ja pārbaude ir atsākta, apelācijas process paliek apturēts līdz brīdim, kad ir pieņemts pārbaudītāja lēmums un, ja apstrīdētais pieteikums tiek pilnībā vai daļēji atteikts, līdz brīdim, kad attiecīgais pārbaudītāja lēmums ir kļuvis galīgs.

31. pants

Apelācijas izskatīšana prioritārā kārtā

1.   Pēc apelācijas iesniedzēja vai atbildētāja pamatota lūguma un otras puses uzklausīšanas Apelācijas padome var pieņemt lēmumu, ņemot vērā īpašo steidzamību un lietas apstākļus, apelāciju izskatīt prioritārā kārtā, neskarot 23. un 26. panta noteikumus, tostarp noteikumus par termiņiem.

2.   Lūgumu apelāciju izskatīt prioritārā kārtā var iesniegt jebkurā apelācijas procesa brīdī. To iesniedz kā atsevišķu dokumentu, un tam pievieno pierādījumus par steidzamību un konkrētajiem lietas apstākļiem.

32. pants

Apelācijas padomes lēmuma formālais saturs

Apelācijas padomes lēmums ietver šādus elementus:

a)

paziņojums, ka lēmumu pieņēmusi Apelācijas padome;

b)

lēmuma pieņemšanas datums;

c)

pušu un to pārstāvju vārdi/nosaukumi;

d)

tās apelācijas numurs, uz kuru lēmums attiecas, un tā lēmuma identifikācija, uz kuru attiecas apelācija, saskaņā ar šīs regulas 21. panta 1. punkta d) apakšpunkta prasībām;

e)

norāde par Apelācijas padomes sastāvu;

f)

lēmuma pieņemšanā iesaistītā priekšsēdētāja un locekļu vārds un, neskarot 39. panta 5. punktu, paraksts, tostarp norāde, kurš loceklis lietā darbojās kā referents vai – ja lēmumu pieņem viens vienīgs loceklis – lēmumu pieņēmušā locekļa vārds un paraksts;

g)

sekretāra vārds un paraksts vai – attiecīgā gadījumā – tā sekretariāta locekļa vārds un paraksts, kas parakstās sekretāra vārdā;

h)

pušu iesniegto faktu un argumentu kopsavilkums;

i)

to iemeslu izklāsts, kuru dēļ pieņemts lēmums;

j)

Apelācijas padomes rīkojums, tostarp vajadzības gadījumā lēmums par izdevumiem.

33. pants

Apelācijas nodevas atlīdzināšana

Apelācijas nodevu atlīdzina saskaņā ar rīkojumu, ko izdevusi Apelācijas padome kādā no šādiem gadījumiem:

a)

ja apelāciju uzskata par neiesniegtu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. panta 1. punkta otro teikumu;

b)

ja Biroja lēmējinstance, kas pieņēmusi apstrīdēto lēmumu, piekrīt labot lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 61. panta 1. punktu vai atceļ apstrīdēto lēmumu, piemērojot Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. pantu;

c)

ja pēc pārbaudes procesa atsākšanas Regulas (EK) Nr. 207/2009 40. panta 3. punkta nozīmē, kas notikusi pēc Apelācijas padomes ieteikuma saskaņā ar šīs regulas 30. panta 2. punktu, apstrīdētais pieteikums ir noraidīts ar pārbaudītāja galīgu lēmumu un līdz ar to ir zudis apelācijas priekšmets;

d)

ja Apelācijas padome uzskata, ka šāda atlīdzināšana ir taisnīga, jo ir noticis būtisks procesuāls pārkāpums.

34. pants

Tāda lēmuma pārskatīšana un atcelšana, uz kuru attiecas apelācija

1.   Ja ex parte procesā apelācija nav noraidīta saskaņā ar 23. panta 1. punktu, Apelācijas padome paziņojumu par apelāciju un apelācijas pamatojuma izklāstu iesniedz apstrīdēto lēmumu pieņēmušajai Biroja instancei, lai tā rīkotos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 61. pantu.

2.   Ja Biroja instance, kas pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas apelācija, nolemj pārskatīt lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 61. panta 1. punktu, tā par to nekavējoties informē Apelācijas padomi.

3.   Ja Biroja instance, kas pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas apelācija, ir uzsākusi procedūru, lai lēmumu, uz kuru attiecas apelācija, atceltu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. panta 2. punktu, tā par to nekavējoties informē Apelācijas padomi, lai tā varētu rīkoties saskaņā ar šīs regulas 71. pantu. Tā arī nekavējoties informē Apelācijas padomi par minētās procedūras galīgo iznākumu.

35. pants

Apelācijas iedalīšana Apelācijas padomei un referenta iecelšana

1.   Tiklīdz ir iesniegts paziņojums par apelāciju, Apelācijas padomju prezidents iedala lietu Apelācijas padomei saskaņā ar objektīviem kritērijiem, ko noteicis Apelācijas padomju prezidijs, kā minēts Regulas (EK) Nr. 207/2009 136. panta 4. punkta c) apakšpunktā.

2.   Katrā Apelācijas padomei saskaņā ar 1. punktu iedalītajā lietā tās priekšsēdētājs par referentu ieceļ vai nu attiecīgās Apelācijas padomes locekli vai priekšsēdētāju.

3.   Ja lieta ir viena vienīga locekļa kompetencē saskaņā ar 36. panta 1. punktu, Apelācijas padome, kas nodarbojas ar šo lietu, nosaka, ka referents ir vienīgais loceklis, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 5. punktu.

4.   Ja Apelāciju padomes lēmums lietā ir anulēts vai grozīts ar Vispārējās tiesas vai – attiecīgā gadījumā – Tiesas galīgu nolēmumu, Apelācijas padomju prezidents nolūkā šo nolēmumu izpildīt atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 207/2009 65. panta 6. punktam, lietu saskaņā ar šā panta 1. punktu iedala Apelācijas padomei, kuras sastāvā nav locekļu, kuri pieņēmuši anulēto lēmumu, izņemot, ja lieta nodota paplašinātajai Apelācijas padomei (“Lielajai padomei”) vai ja anulēto lēmumu pieņēmusi Lielā padome.

5.   Ja par vienu un to pašu lēmumu ir iesniegtas vairākas apelācijas, tās izskata vienā procesā. Ja apelācijas, kurās iesaistītas tās pašas puses, tiek iesniegtas par dažādiem lēmumiem, kas skar to pašu zīmi, vai ja tām citi kopīgi faktoloģiski vai juridiski elementi, šīs apelācijas ar pušu piekrišanu var izskatīt apvienotā procesā.

36. pants

Lietas, kas ietilpst viena locekļa kompetencē

1.   Apelācijas padome, kas nodarbojas ar lietu, var iecelt vienu vienīgu locekli Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 2. punkta nozīmē, kurš pieņem šādus lēmumus:

a)

lēmumi saskaņā ar 23. pantu;

b)

lēmumi, ar ko izbeidz apelācijas procesu, jo apstrīdētā zīme vai agrākā zīme ir atsaukta, atteikta, no tās ir atteikušies vai tā ir anulēta;

c)

lēmumi, ar ko izbeidz apelācijas procesu, jo ir atsaukts iebildums, atcelšanas pieprasījums, spēkā neesības atzīšanas pieprasījums vai apelācija;

d)

lēmumi par pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 79.d panta 1. punktu un 80. panta 2. punktu, ar nosacījumu, ka apelācijas lēmuma labojums vai – attiecīgā gadījumā – atcelšana attiecas uz lēmumu, ko pieņēmis viens vienīgs loceklis;

e)

lēmumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. panta 4. punktu;

f)

lēmumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 85. panta 3., 4. un 7. punktu;

g)

lēmumi attiecībā uz apelācijām pret lēmumiem ex parte procesos, kas pieņemti, balstoties uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. pantā minētajiem pamatojumiem, un kas ir acīmredzami nedibināti vai acīmredzami ļoti dibināti.

2.   Ja viens vienīgais loceklis uzskata, ka 1. punkta vai Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 5. punkta nosacījumi nav vai vairs nav izpildīti, viņš nodod lietu atpakaļ Apelācijas padomei trīs locekļu sastāvā, proti, iesniedz lēmuma projektu saskaņā ar šīs regulas 41. pantu.

37. pants

Nodošana Lielajai padomei

1.   Neskarot iespēju nodot lietu Lielajai padomei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 3. punktu, Apelācijas padome, kurai iedalīta lieta, nodod to Lielajai padomei, ja tā uzskata, ka tai būtu jāpieņem lēmums, kas atšķirtos no interpretācijas, kādu attiecīgajai tiesību normai devusi Lielā padome agrāk pieņemtā lēmumā, vai ja tā konstatē, ka Apelācijas padomes ir pieņēmušas atšķirīgus lēmumus par tiesību jautājumu, kas varētu ietekmēt lietas iznākumu.

2.   Visos lēmumos par apelācijas lietu nodošanu Lielajai padomei norāda iemeslus, kuru dēļ attiecīgā Apelācijas padome vai – attiecīgā gadījumā – Apelācijas padomju prezidijs uzskata, ka tas ir pamatoti, un lēmumus paziņo lietas pusēm un publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Lielā padome nekavējoties nodod lietu atpakaļ Apelācijas padomei, kurai tā bija sākotnēji iedalīta, ja Lielā padome uzskata, ka nepastāv vai vairs nepastāv lietas pārņemšanai nepieciešamie nosacījumi.

4.   Lūgumus sniegt pamatotu atzinumu par juridiskiem jautājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 128. panta 4. punkta l) apakšpunktu Lielajai padomei nodod rakstiski, un tajos norāda, kāda juridiska jautājuma interpretācija tiek lūgta, un var norādīt arī izpilddirektora viedokli par dažādām iespējamām interpretācijām, kā arī to attiecīgās juridiskās un praktiskās sekas. Šo lūgumu publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

5.   Ja Apelācijas padomei kādā tai izskatāmajā lietā ir jālemj par kādu juridisku jautājumu, kas jau ir izvirzīts lietā, kura nodota Lielajai padomei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 3. punktu vai 128. panta 4. punkta l) apakšpunktu, tā aptur procesu, līdz Lielā padome ir pieņēmusi savu lēmumu vai sniegusi argumentētu atzinumu.

6.   Grupas vai organizācijas, kas pārstāv izgatavotājus, ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, tirgotājus vai patērētājus, kas var pamatot savu interesi par to, kāds būs iznākums apelācijas lietai vai Lielajai padomei iesniegtam argumentēta atzinuma pieprasījumam, var rakstveidā iesniegt komentārus divu mēnešu laikā dienas, kad Biroja Oficiālajā Vēstnesī publicēts lēmums par lietas nodošanu vai – attiecīgā gadījumā – lūgums sniegt argumentētu atzinumu. Šīs grupas vai organizācijas nav Lielajai padomei nodotā procesa puses un pašas sedz savus izdevumus.

38. pants

Padomes sastāva izmaiņas

1.   Ja pēc procesa mutiskās daļas Apelācijas padomes sastāvu maina saskaņā ar 43. panta 2. un 3. punktu, visas procesa puses tiek informētas, ka pēc jebkuras puses pieprasījuma Apelācijas padome jaunajā sastāvā noturēs jaunu procesa mutisko daļu. Jaunu procesa mutisko daļu notur arī tad, ja to prasa jaunais loceklis, ar nosacījumu, ka pārējie Apelācijas padomes locekļi ir devuši savu piekrišanu.

2.   Visi jau pieņemtie starplēmumi jaunajam Apelācijas padomes loceklim ir saistoši tādā pašā mērā kā pārējiem padomes locekļiem.

39. pants

Apspriedes, balsošana un lēmumu parakstīšana

1.   Referents iesniedz pārējiem Apelācijas padomes locekļiem pieņemamā lēmuma projektu un nosaka saprātīgu termiņu, kurā var izteikt iebildumus pret šo projektu vai lūgt to grozīt.

2.   Ja izrādās, ka ne visi Apelācijas padomes locekļi ir vienisprātis, Apelācijas padome sanāk, lai apspriestu pieņemamo lēmumu. Apspriedēs piedalās tikai Apelācijas padomes locekļi; attiecīgās Apelācijas padomes priekšsēdētājs tomēr var pilnvarot piedalīties citus darbiniekus, piemēram, sekretāru vai tulkus. Apspriedes ir un paliek slepenas.

3.   Apelācijas padomes locekļu apspriedēs vispirms uzklausa referenta atzinumu un, ja referents nav priekšsēdētājs, kā pēdējo uzklausa priekšsēdētāja atzinumu.

4.   Ja vajadzīga balsošana, balsis nodod tādā pašā kārtībā, tomēr priekšsēdētājs allaž balso pēdējais. Atturēšanās no balsošanas nav atļauta.

5.   Lēmumu paraksta visi to pieņēmušie Apelācijas padomes locekļi. Tomēr, ja Apelācijas padome jau ir pieņēmusi galīgo lēmumu un tās loceklis nevar rīkoties, attiecīgo locekli neaizstāj, un lēmumu paraksta priekšsēdētājs locekļa vārdā. Ja rīkoties nevar priekšsēdētājs, tad lēmumu priekšsēdētāja vārdā paraksta šīs Apelācijas padomes loceklis ar visaugstāko rangu saskaņā ar 43. panta 1. punktu.

6.   Šā panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro, ja lēmums jāpieņem vienam vienīgam loceklim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 2. punktu un šīs regulas 36. panta 1. punktu. Tādā gadījumā lēmumu paraksta šis vienīgais loceklis.

40. pants

Apelācijas padomes priekšsēdētājs

Apelācijas padomi vada priekšsēdētājs, kam ir šādi pienākumi:

a)

iecelt Apelācijas padomes locekli vai pats sevi par referentu katrā lietā, kas šai Apelācijas padomei iedalīta, saskaņā ar 35. panta 2. punktu;

b)

Apelācijas padomes vārdā noteikt, ka referents ir vienīgais loceklis, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 2. punktu;

c)

prasīt, lai Apelācijas padome izlemj par apelācijas pieņemamību saskaņā ar šīs regulas 23. panta 2. punktu;

d)

vadīt lietas sākotnējo izskatīšanu, ko veic referents saskaņā ar šīs regulas 41. pantu;

e)

vadīt lietas mutisko izskatīšanu un pierādījumu iegūšanu un parakstīt to protokolus.

41. pants

Apelācijas padomes referents

1.   Referents veic tam piešķirtās apelācijas lietas iepriekšēju izpēti, sagatavo lietu izskatīšanai un apspriešanai Apelācijas padomē un sagatavo projektu lēmumam, kas jāpieņem Apelācijas padomei.

2.   Tālab referentam vajadzības gadījumā un Apelācijas padomes priekšsēdētāja vadībā ir šādi pienākumi:

a)

aicināt puses iesniegt savus apsvērumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 63. panta 2. punktu;

b)

lemt par lūgumiem pagarināt termiņus vai – attiecīgā gadījumā – noteikt termiņus šīs regulas 24. panta 1. punkta, 25. panta 5. punkta un 26. panta nozīmē, un lemt par apturēšanu saskaņā ar 71. pantu;

c)

sagatavot paziņojumus saskaņā ar 28. pantu, un mutisko uzklausīšanu;

d)

parakstīt procesa mutiskās daļas un pierādījumu iegūšanas protokolus.

42. pants

Sekretariāts

1.   Apelācijas padomēs izveido sekretariātu. Tas atbild par visu to dokumentu saņemšanu, nosūtīšanu, saglabāšanu un paziņošanu, kuri attiecas uz Apelācijas padomēs izskatāmajiem procesiem, un par attiecīgo lietu apkopošanu.

2.   Sekretariātu vada sekretārs. Sekretārs šajā pantā minētos uzdevumus pilda Apelācijas padomju prezidenta vadībā, neskarot 3. punkta noteikumus.

3.   Sekretārs nodrošina, ka tiek ievērotas visas formālās prasības un termiņi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, šajā regulā vai Apelācijas padomju prezidija lēmumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 136. panta 4. punkta c) un d) apakšpunktu. Tālab sekretāram ir šādi pienākumi:

a)

parakstīt Apelācijas padomju pieņemtos lēmumus par apelācijām;

b)

protokolēt procesu mutisko daļu un pierādījumu iegūšanu un protokolus parakstīt;

c)

vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc Apelācijas padomes pieprasījuma sagatavot Apelācijas padomei argumentētus atzinumus par procesuālajām un formālajām prasībām, tostarp par nepilnībām saskaņā ar šīs regulas 23. panta 2. punktu;

d)

saskaņā ar šīs regulas 34. panta 1. punktu iesniegt apelāciju tai Biroja instancei, kas apstrīdēto lēmumu pieņēmusi;

e)

Apelācijas padomes vārdā dot rīkojumu par apelācijas nodevas atlīdzināšanu šīs regulas 33. panta a) un b) punktā minētajās lietās.

4.   Sekretāram Apelācijas padomju prezidents deleģē šādus pienākumus:

a)

iedalīt lietas saskaņā ar 35. panta 1. un 4. punktu;

b)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 136. panta 4. punkta b) apakšpunktu īstenot Apelācijas padomju prezidija lēmumus par procesu izskatīšanu Apelācijas padomēs.

5.   Pēc Apelācijas padomju prezidenta priekšlikuma Apelācijas padomju prezidijs var deleģēt sekretāram citus pienākumus, kas attiecas uz apelācijas procesu vešanu Apelācijas padomēs un uz to darba organizēšanu.

6.   Sekretārs šajā pantā minētos uzdevumus var deleģēt sekretariāta loceklim.

7.   Ja sekretārs nevar rīkoties 43. panta 4. punkta nozīmē vai ja sekretāra amata vieta ir vakanta, Apelācijas padomju prezidents norīko sekretariāta locekli pildīt sekretāra pienākumus tā prombūtnē.

8.   Sekretārs vada sekretariāta locekļu darbu.

43. pants

Rangs pēc amata stāža un locekļu un priekšsēdētāju aizstāšana

1.   Priekšsēdētāju un locekļu amata stāžu aprēķina no dienas, kad viņi sākuši pildīt savus pienākumus, kā norādīts iecelšanas dokumentā vai – ja tāda nav – kā noteikusi Biroja valde. Ja amata stāžs ir vienāds, tad rangu nosaka pēc vecuma. Priekšsēdētāji un locekļi, kurus amatā ieceļ atkārtoti, saglabā savu iepriekšējo stāžu.

2.   Ja Apelācijas padomes priekšsēdētājs nevar rīkoties, šo priekšsēdētāju aizstāj šīs Apelācijas padomes loceklis ar visaugstāko rangu, ko nosaka pēc amata stāža saskaņā ar 1. punktu, vai, ja neviens loceklis no šīs Apelācijas padomes nav pieejams, kāds pārējo Apelācijas padomju loceklis ar visaugstāko rangu.

3.   Ja Apelācijas padomes loceklis nevar rīkoties, šo locekli aizstāj šīs Apelācijas padomes loceklis ar visaugstāko rangu, ko nosaka pēc amata stāža saskaņā ar 1. punktu, vai, ja neviens loceklis no šīs Apelācijas padomes nav pieejams, kāds pārējo Apelācijas padomju loceklis ar visaugstāko rangu.

4.   Piemērojot 2. un 3. punktu, uzskata, ka Apelācijas padomju priekšsēdētāji un locekļi nevar rīkoties šādos gadījumos: atvaļinājums, slimība, neizbēgamas saistības un izslēgšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. pantu un šīs regulas 35. panta 4. punktu. Tiek uzskatīts, ka priekšsēdētājs nevar rīkoties arī tādos gadījumos, ja viņš ad interim darbojas kā Apelācijas padomju prezidents saskaņā ar šīs regulas 47. panta 2. punktu. Ja priekšsēdētāja vai locekļa amata vieta ir vakanta, attiecīgos uzdevumus pilda ad interim saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu par aizstāšanu.

5.   Jebkurš loceklis, kas uzskata, ka nevar rīkoties, nekavējoties informē attiecīgās Apelācijas padomes priekšsēdētāju. Jebkurš priekšsēdētājs, kas uzskata, ka nevar rīkoties, nekavējoties vienlaikus informē savu aizstājēju, kas noteikts saskaņā ar 2. punktu, un Apelācijas padomju prezidentu.

44. pants

Izslēgšana un iebilšana

1.   Pirms Apelācijas padome pieņem lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. panta 4. punktu, attiecīgo priekšsēdētāju vai locekli uzaicina iesniegt savas piezīmes par to, vai pastāv iemesls izslēgšanai vai iebilšanai.

2.   Ja Apelācijas padome no avota, kas nav pats attiecīgais loceklis vai procesa puse, uzzina par iespējamu iemeslu izslēgšanai vai iebilšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. panta 3. punktu, tad piemēro Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

3.   Attiecīgo procesu aptur, līdz tiek pieņemts lēmums par rīcību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. panta 4. punktu.

45. pants

Lielā padome

1.   Sarakstā, kurš vajadzīgs Lielās padomes locekļu izvēlēšanai rotācijas kārtībā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 136.a panta 2. punktu, ir iekļauti visu Apelācijas padomju locekļu –izņemot Apelācijas padomju prezidentu un Apelācijas padomju priekšsēdētājus – vārdi, un tie sarakstā ir sakārtoti pēc ranga, ko nosaka saskaņā ar šīs regulas 43. panta 1. punktu. Ja apelācija ir nodota Lielajai padomei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 3. punkta b) apakšpunktu, Lielās padomes sastāvā iekļauj referentu, kas iecelts pirms lietas nodošanas.

2.   Uz Apelācijas padomju prezidentu, kas darbojas kā Lielās padomes priekšsēdētājs, attiecina 40. pantu. Uz Lielās padomes referentu attiecina 41. pantu.

3.   Ja Apelācijas padomju prezidents nevar rīkoties kā Lielās padomes priekšsēdētājs, tad Apelācijas padomju prezidenta vietā šos un – attiecīgā gadījumā – Lielās padomes referenta pienākumus pilda kāds Apelācijas padomes priekšsēdētājs ar visaugstāko rangu, ko nosaka saskaņā ar 43. panta 1. punktu. Ja Lielās padomes loceklis nevar rīkoties, šo locekli aizstāj cits kādas Apelācijas padomes loceklis, kuru ieceļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 136.a panta 2. punktu un šā panta 1. punktu. Šīs regulas 43. panta 4. un 5. punktu piemēro mutatis mutandis.

4.   Lielā padome nespriež un nebalso lietās un neuzklausa procesa mutisko daļu, ja klāt nav vismaz septiņi tās locekļi, ieskaitot tās priekšsēdētāju un referentu.

5.   Uz apspriešanu un balsošanu Lielajā padomē attiecas 39. panta 1. līdz 5. punkts. Vienāda balsu skaita gadījumā priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

6.   32. pantu piemēro Lielās padomes lēmumiem un mutatis mutandis argumentētiem atzinumiem Regulas (EK) Nr. 207/2009 128. panta 4. punkta l) apakšpunkta nozīmē.

46. pants

Apelācijas padomju prezidijs

1.   Apelācijas padomju prezidijam ir šādi pienākumi:

a)

lemt par Apelācijas padomju izveidi un sastāvu;

b)

noteikt objektīvus kritērijus, kā apelācijas lietas iedala Apelācijas padomēm, un izlemt jebkuru strīdu saistībā ar to piemērošanu;

c)

pēc Apelācijas padomju prezidenta ierosinājuma gatavot Apelāciju padomju izdevumu pieprasījumus nolūkā sagatavot Biroja izdevumu tāmes;

d)

paredzēt prezidija iekšējos noteikumus;

e)

paredzēt noteikumus par locekļu izslēgšanas un iebilšanas kārtību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. pantu;

f)

sagatavot sekretariāta darba instrukcijas;

g)

veikt jebkādus citus pasākumus nolūkā pildīt savus uzdevumus – paredzēt noteikumus un organizēt Apelācijas padomju darbu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 135. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 136. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

2.   Prezidijs var pilntiesīgi apspriesties tikai tad, ja klāt ir vismaz divas trešdaļas tā locekļu, ieskaitot prezidija priekšsēdētāju un pusi Apelācijas padomju priekšsēdētāju, vajadzības gadījumā skaitu noapaļojot uz augšu. Prezidijs pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.

3.   Saskaņā ar 43. panta 1. punktu, 45. panta 1. punktu un šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu pieņemtos Prezidija lēmumus publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.

47. pants

Apelācijas padomju prezidents

1.   Ja Apelācijas padomju prezidents nevar rīkoties 43. panta 4. punkta nozīmē, tad vadības un organizatoriskās funkcijas, kas Apelācijas padomju prezidentam uzticētas ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 136. panta 4. punktu, pilda kāds Apelācijas padomes priekšsēdētājs ar visaugstāko rangu, ko nosaka saskaņā ar šīs regulas 43. panta 1. punktu.

2.   Ja Apelācijas padomju prezidenta amata vieta ir vakanta, tad prezidenta funkcijas ad interim pilda kāds Apelācijas padomes priekšsēdētājs ar visaugstāko rangu, ko nosaka saskaņā ar 43. panta 1. punktu.

48. pants

Citu procesuālo noteikumu piemērojamība apelācijas procesiem

Ja vien šajā sadaļā nav paredzēts citādi, apelācijas procesiem mutatis mutandis piemēro noteikumus, kas attiecas uz procesiem tajā Biroja instancē, kas pieņēmusi lēmumu, uz kuru attiecas apelācija.

VI SADAĻA

PROCESA MUTISKĀ DAĻA UN PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANA

49. pants

Uzaicinājums uz procesa mutisko daļu

1.   Puses uzaicina uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 77. pantā paredzēto procesa mutisko daļu un vērš to uzmanību uz šā panta 3. punktu.

2.   Izsūtot uzaicinājumus, Birojs vajadzības gadījumā pieprasa, lai puses līdz sēdei iesniegtu visu būtisko informāciju un dokumentus. Birojs var aicināt puses procesa mutiskajā daļā koncentrēties uz vienu vai vairākiem konkrētiem jautājumiem. Tas var arī piedāvāt pusēm iespēju procesa mutiskajā daļā piedalīties, izmantojot videokonferences vai citus tehniskus līdzekļus.

3.   Ja iesaistītā puse, kas pienācīgi uzaicināta piedalīties procesa mutiskajā daļā Birojā, neierodas, process var turpināties bez attiecīgās puses klātbūtnes.

4.   Birojs nodrošina, ka procesa mutiskās daļas noslēgumā lieta ir gatava lēmumam, ja vien nav īpašu iemeslu pretējam.

50. pants

Procesa mutiskās daļas valodas

1.   Procesa mutiskā daļa notiek procesa valodā, izņemot, ja puses vienojas izmantot citu Savienības oficiālo valodu.

2.   Birojs var procesa mutiskajā daļā sazināties citā ES oficiālajā valodā un var pēc pieprasījuma atļaut šādi rīkoties pusei, ar nosacījumu, ka ir iespējams nodrošināt puses iesaistīšanās sinhronu tulkošanu procesa valodā. Ar sinhrono tulkošanu saistītos izdevumus sedz puse, kura iesniegusi lūgumu, vai – attiecīgā gadījumā – Birojs.

51. pants

Pušu, liecinieku vai ekspertu mutiskās liecības un pārbaudes

1.   Ja Birojs uzskata par vajadzīgu uzklausīt pušu, liecinieku vai ekspertu mutiskās liecības vai izdarīt pārbaudi, tas šajā nolūkā pieņem starplēmumu, norādot līdzekļus, ar kādiem tas iecerējis iegūt pierādījumus, attiecīgos pierādāmos faktus un uzklausīšanas vai pārbaudes datumu, laiku un vietu. Ja liecinieku un ekspertu mutisko liecību uzklausīšanu prasa kāda puse, Birojs savā lēmumā nosaka termiņu, kurā šai pusei jādara Birojam zināmi liecinieku un ekspertu vārdi un adreses.

2.   Pušu, liecinieku vai ekspertu uzaicinājums sniegt liecību ietver šādas ziņas:

a)

1. punktā minētā lēmuma izraksts, kurā norādīts paredzētās uzklausīšanas datums, laiks un vieta un izklāstīti fakti, par kuriem puses, liecinieki un eksperti tiks uzklausīti;

b)

procesa pušu vārdi/nosaukumi un ziņas par tiesībām, kuras liecinieki vai eksperti var izmantot saskaņā ar 54. panta 2. līdz 5. punktu.

Uzaicinājumos uzaicinātajiem lieciniekiem vai ekspertiem piedāvā arī iespēju procesa mutiskajā daļā piedalīties, izmantojot videokonferences vai citus tehniskus līdzekļus.

3.   Mutatis mutandis piemēro 50. panta 2. punktu.

52. pants

Ekspertu piesaistīšana un ekspertu atzinumi

1.   Birojs izlemj, kādā formā ekspertam ir jāsniedz atzinums.

2.   Eksperta darba uzdevumā ietver šādas ziņas:

a)

precīzs eksperta uzdevuma apraksts;

b)

eksperta atzinuma iesniegšanai noteiktais termiņš;

c)

procesā iesaistīto pušu vārdi/nosaukumi;

d)

ziņas par tiesībām, kuras eksperts var izmantot saskaņā ar 54. panta 2., 3. un 4. punktu.

3.   Ja ir iecelts eksperts, atzinumu iesniedz procesa valodā vai tam pievieno tulkojumu šajā valodā. Jebkura rakstveida atzinumu kopiju un vajadzības gadījumā tulkojumu iesniedz pusēm.

4.   Puses var iebilst pret eksperta iecelšanu, vai nu pamatojoties uz nekompetenci, vai ar tādu pašu pamatojumu kā to, uz kā var balstīt iebildumu pret pārbaudītāju vai nodaļas vai Apelācijas padomes locekli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 137. panta 1. un 3. punktu. Iebildumu pret eksperta iecelšanu iesniedz procesa valodā vai tam pievieno tulkojumu šajā valodā. Lēmumu par iebildumu pieņem attiecīgā Biroja struktūra.

53. pants

Procesa mutiskās daļas protokoli

1.   Procesa mutiskās daļas vai pierādījumu iegūšanas protokolus sagatavo, norādot tajos šādas ziņas:

a)

mutiskajā daļā izskatāmās lietas numurs un mutiskās daļas norises datums;

b)

Biroja amatpersonu, pušu, to pārstāvju, kā arī klātesošo liecinieku un ekspertu vārdi/nosaukumi;

c)

pušu iesniegumi un lūgumi;

d)

informācija, kā sniegtas vai saņemtas liecības;

e)

attiecīgā gadījumā – Biroja izdoti rīkojumi vai lēmums.

2.   Protokolu pievieno attiecīgās ES preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas lietai. Protokolu izsniedz pusēm.

3.   Ja procesa mutiskā daļa vai pierādījumu iegūšana Birojā tiek ierakstīta, ieraksts aizstāj protokolu un 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

54. pants

Izdevumi par pierādījumu iegūšanu procesa mutiskajā daļā

1.   Pierādījumu iegūšanai Birojā var tikt izvirzīts nosacījums, ka pusei, kas ir pieprasījusi šādu pierādījumu iegūšanu, Birojā jādeponē summa, kuras apmēru nosaka, pamatojoties uz izdevumu tāmi.

2.   Liecinieki un eksperti, kurus Birojs ir uzaicinājis un kuri ierodas Birojā, ir tiesīgi saņemt samērīgu ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzinājumu, ja šādi izdevumi ir radušies. Birojs var piešķirt šādu izdevumu atlīdzinājumu avansā.

3.   Lieciniekiem, kas ir tiesīgi saņemt atlīdzinājumu saskaņā ar 2. punktu, ir tiesības saņemt pienācīgu kompensāciju par negūto peļņu, un ekspertiem ir tiesības saņemt atlīdzību par saviem pakalpojumiem. Kompensācijas lieciniekiem un ekspertiem izmaksā, kad tie izpildījuši savus pienākumus vai uzdevumus, ja šos lieciniekus un ekspertus ir uzaicinājis Birojs pēc savas ierosmes.

4.   Izdevumu summas un avansus, kas maksājami saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, nosaka Biroja izpilddirektors, un tos publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī. Summas aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas paredzēta Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (8) un tās VII pielikumā.

5.   Atbildība par summām, kas jāmaksā vai kas ir samaksātas saskaņā ar 1. līdz 4. punktu, ir:

a)

Birojam, ja Birojs pēc savas ierosmes ir uzaicinājis lieciniekus vai ekspertus;

b)

attiecīgajai pusei, ja šī puse ir pieprasījusi, lai uzklausa liecinieku vai ekspertu mutiskās liecības, saskaņā ar lēmumu par izdevumu sadalījumu un noteikšanu, kas pieņemts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 207/2009 85. un 86. pantam un Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 18. pantam. Šī puse atlīdzina Birojam jebkādus pienācīgi izmaksātus avansus.

55. pants

Rakstisko pierādījumu izskatīšana

1.   Birojs visus procesā iegūtos vai saņemtos pierādījumus izskata tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai attiecīgajā procesā pieņemtu lēmumu.

2.   Dokumentus vai citus pierādījumus iekļauj iesnieguma pielikumos, ko numurē pēc kārtas. Iesniegumā iekļauj rādītāju, kurā par katru dokumentu vai pierādījumu norāda šādas ziņas:

a)

pielikuma numurs;

b)

īss dokumenta vai pierādījuma apraksts, kā arī vajadzības gadījumā lappušu skaits;

c)

iesnieguma lappuse, kurā dokuments vai pierādījums minēts.

Iesniedzēja puse var arī pielikumu rādītājā norādīt, kuras konkrētas dokumenta daļas tā izmanto savu argumentu pamatošanai.

3.   Ja iesniegums vai pielikumi neatbilst 2. punktā minētajām prasībām, Birojs var iesniedzēju pusi aicināt Biroja izraudzītā termiņā trūkumus novērst.

4.   Ja trūkums nav novērsts Biroja noteiktajā termiņā un ja Birojam nav iespējams skaidri konstatēt, uz kuru pamatojumu vai argumentu dokuments vai pierādījums attiecas, šo dokumentu vai pierādījumu neņem vērā.

VII SADAĻA

BIROJA IZDARĪTA PAZIŅOŠANA

56. pants

Vispārīgi noteikumi par paziņošanu

1.   Lietas izskatīšanas gaitā Birojs visu paziņošanu izdara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. panta 2. punktu, un paziņošana nozīmē, ka attiecīgajām pusēm nosūta paziņojamo dokumentu. Dokumentu var arī nosūtīt, nodrošinot elektronisku piekļuvi šim dokumentam.

2.   Paziņošana notiek ar kādu no šiem paņēmieniem:

a)

ar elektroniskiem līdzekļiem saskaņā ar 57. pantu;

b)

pa pastu vai ar kurjeru saskaņā ar 58. pantu;

c)

publiski paziņojot saskaņā ar 59. pantu.

3.   Ja adresāts pie savas saziņai domātās kontaktinformācijas ir norādījis, kā ar to sazināties ar elektroniskiem līdzekļiem, tad Birojs var izvēlēties saziņai izmantot šos elektroniskos līdzekļus vai paziņošanu pa pastu vai ar kurjeru.

57. pants

Paziņošana ar elektroniskiem līdzekļiem

1.   Paziņošana ar elektroniskiem līdzekļiem ir nosūtīšana pa vadiem, pa radio, ar optiskiem līdzekļiem vai citiem elektromagnētiskiem līdzekļiem, tostarp izmantojot internetu.

2.   Izpilddirektors sīkāk nosaka, kādi konkrēti elektroniski līdzekļi izmantojami, kā elektroniskie līdzekļi izmantojami un kāds ir paziņošanas termiņš, ja izmanto elektroniskos līdzekļus.

58. pants

Paziņošana pa pastu vai ar kurjeru

1.   Neskarot 56. panta 3. punktu, lēmumus, uz kuriem attiecas laika ierobežojums apelācijas iesniegšanai, uzaicinājumus un citus dokumentus, kā noteicis izpilddirektors, paziņo ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā vēstulē, abos gadījumos ar piegādes apstiprinājumu. Pārējos gadījumos paziņošana notiek vai nu ar kurjeru, vai pa pastu ierakstītā vēstulē – ar piegādes apstiprinājumu vai bez tā –, vai pa parasto pastu.

2.   Neskarot 56. panta 3. punktu, paziņošana adresātiem, kuru domicils, galvenā darījumdarbības vieta vai faktiskā ražošanas vai tirdzniecības struktūra neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) un kuri nav iecēluši pārstāvi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punktu, notiek, nosūtot paziņojamo dokumentu pa parasto pastu.

3.   Ja paziņošana notiek ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā vēstulē ar piegādes apstiprinājumu vai bez tā, paziņojums uzskatāms par piegādātu adresātam desmitajā dienā pēc tās nosūtīšanas, ja vien vēstule nav noklīdusi vai nav sasniegusi adresātu vēlāk. Jebkādu domstarpību gadījumā Biroja ziņā ir attiecīgi konstatēt, vai vēstule ir sasniegusi galamērķi, vai konstatēt datumu, kurā tā piegādāta adresātam.

4.   Ja paziņošana notiek ar kurjeru vai ierakstītā vēstulē, tā uzskatāma par notikušu pat tad, ja adresāts atsakās pieņemt vēstuli.

5.   Ja paziņošana notiek pa parasto pastu, tā uzskatāma par notikušu desmitajā dienā pēc tā nosūtīšanas.

59. pants

Publiska paziņošana ar publisku paziņojumu

Ja adresāta adresi nevar noskaidrot vai ja vismaz viens paziņošanas mēģinājums saskaņā ar 56. panta 2. punkta a) un b) punktu ir bijis nesekmīgs, paziņošana notiek ar publisku paziņojumu.

60. pants

Paziņošana pārstāvjiem

1.   Ja ir iecelts pārstāvis vai kopīgā pieteikumā pirmo nosaukto pieteikuma iesniedzēju atbilstīgi 73. panta 1. punktam uzskata par kopīgo pārstāvi, paziņojumus adresē minētajam ieceltajam vai kopīgajam pārstāvim.

2.   Ja viena puse ir iecēlusi vairākus pārstāvjus, paziņošana notiek saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu. Ja vairākas puses ir iecēlušas kopīgu pārstāvi, ir pietiekami, ja par vienu konkrētu dokumentu paziņo kopīgajam pārstāvim.

3.   Paziņošanai vai citāda veida saziņai, ko Birojs adresējis pienācīgi pilnvarotam pārstāvim, ir tādas pašas tiesiskās sekas, it kā adresāts būtu pārstāvamā persona.

61. pants

Pārkāpumi paziņošanā

Ja dokuments ir nonācis pie adresāta un ja Birojs nespēj pierādīt, ka šis dokuments ir pienācīgi paziņots, vai ja nav ievēroti noteikumi par paziņošanu, dokuments uzskatāms par paziņotu dienā, kas noskaidrota kā saņemšanas diena.

62. pants

Dokumentu paziņošana gadījumos, ja puses ir vairākas

No pusēm saņemtus dokumentus automātiski paziņo pārējām pusēm. Bez paziņošanas var iztikt, ja dokumentā nav jaunu apgalvojumu un attiecīgais jautājums ir gatavs lēmuma pieņemšanai.

VIII SADAĻA

RAKSTVEIDA PAZIŅOJUMI UN VEIDLAPAS

63. pants

Paziņojumi Birojam rakstveidā vai ar citādiem līdzekļiem

1.   ES preču zīmes reģistrācijas pieteikumus, kā arī visus citus Regulā (EK) Nr. 207/2009 paredzētos pieteikumus un visus pārējos Birojam adresētos paziņojumus iesniedz šādi:

a)

paziņojumu nosūta ar elektroniskiem līdzekļiem, un tādā gadījumā norāde uz sūtītāja vārdu uzskatāma par līdzvērtīgu parakstam;

b)

attiecīgā dokumenta parakstītu oriģināleksemplāru Birojam nosūta pa pastu vai ar kurjeru.

2.   Procesa gaitā Birojā dienu, kurā Birojs paziņojumu saņēmis, uzskata par tā iesniegšanas dienu.

3.   Ja ar elektroniskiem līdzekļiem saņemtais paziņojums ir nepilnīgs vai nesalasāms vai ja Birojam ir pamatotas šaubas par pārsūtīšanas precizitāti, Birojs attiecīgi informē sūtītāju un lūdz, lai sūtītājs Biroja noteiktā termiņā vai nu oriģināleksemplāru pārsūta atkārtoti, vai oriģināleksemplāru iesniedz saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu. Ja šo lūgumu izpilda noteiktajā termiņā, tad atkārtotā sūtījuma vai oriģināleksemplāra saņemšanas dienu uzskata par sākotnējā paziņojuma saņemšanas dienu. Tomēr gadījumā, ja nepilnības attiecas uz preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma noteikšanu, piemēro noteikumus par iesniegšanas datumu. Ja lūgumu neizpilda noteiktajā termiņā, uzskata, ka paziņojums nav saņemts.

64. pants

Pa pastu vai ar kurjeru nosūtīto paziņojumu pielikumi

1.   Pielikumus paziņojumiem var pievienot datu nesējos saskaņā ar izpilddirektora noteiktām tehniskām specifikācijām.

2.   Ja paziņojumu ar pielikumiem puse saskaņā ar 63. panta 1. punkta b) apakšpunktu iesniedz tādā procesā, kurā iesaistītas vairākas puses, šī puse iesniedz tik daudz pielikuma kopiju, cik pušu ir iesaistīts procesā. Pielikumus norāda satura rādītājā saskaņā ar 55. panta 2. punkta prasībām.

65. pants

Veidlapas

1.   Birojs nodrošina, ka sabiedrībai bez maksas ir pieejamas veidlapas, kuras var aizpildīt tiešsaistē, šādām vajadzībām:

a)

ES preču zīmes pieteikuma iesniegšana, tostarp – attiecīgā gadījumā – pieprasījums sagatavot meklēšanas ziņojumu;

b)

iebilduma iesniegšana;

c)

pieteikuma iesniegšana par tiesību atcelšanu;

d)

pieteikuma iesniegšana par ES preču zīmes spēkā neesības atzīšanu vai nodošanu;

e)

pieteikuma iesniegšana par nodošanas reģistrāciju, kā arī nodošanas veidlapa vai dokuments, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 13. panta 3. punkta d) apakšpunktā;

f)

pieteikuma iesniegšana par licences reģistrēšanu;

g)

pieteikuma iesniegšana par ES preču zīmes pagarināšanu;

h)

apelācijas iesniegšana;

i)

pārstāvja pilnvarošana vai nu ar individuālu pilnvaru, vai ar ģenerālpilnvaru;

j)

starptautiska pieteikuma vai teritoriālā attiecinājuma iesniegšana Birojam saskaņā ar Madridē 1989. gada 27. jūnijā pieņemto Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju Madrides protokolu (9).

2.   Puses Birojam var iesniegt arī:

a)

veidlapas, kas ieviestas saskaņā ar Preču zīmju līgumu vai atbilstoši ieteikumiem, ko sniegusi Parīzes Savienības rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai asambleja;

b)

izņemot 1. punkta i) apakšpunktā minēto veidlapu – veidlapas ar tādu pašu saturu un formātu kā 1. punktā minētajām veidlapām.

3.   Birojs 1. punktā norādītās veidlapas dara pieejamas visās Savienības oficiālajās valodās.

66. pants

Pārstāvju paziņojumi

Visiem paziņojumiem, ko Birojam adresē pienācīgi pilnvarots pārstāvis, ir tādas pašas tiesiskās sekas, it kā tos būtu sūtījusi pārstāvamā persona.

IX SADAĻ

ATERMIŅI

67. pants

Termiņu aprēķināšana un ilgums

1.   Termiņu sāk skaitīt nākamajā dienā pēc dienas, kurā noticis attiecīgais notikums, proti, vai nu procesuāls pasākums, vai cita termiņa izbeigšanās. Ja minētais procesuālais pasākums ir paziņošana, tad par notikumu uzskata paziņotā dokumenta saņemšanu, ja vien nav paredzēts citādi.

2.   Ja termiņš ir noteikts kā viens vai vairāki gadi, tas beidzas attiecīgā vēlākā gada tajā pašā mēnesī un datumā, kad noticis minētais notikums. Ja attiecīgajā mēnesī nav tāda paša datuma, termiņš beidzas mēneša pēdējā datumā.

3.   Ja termiņš ir noteikts kā viens vai vairāki mēneši, tas beidzas attiecīgā vēlākā mēneša tajā pašā datumā, kad noticis attiecīgais notikums. Ja attiecīgajā mēnesī nav tāda paša datuma, termiņš beidzas mēneša pēdējā datumā.

4.   Ja termiņš ir noteikts kā viena vai vairākas nedēļas, tas beidzas attiecīgās vēlākās nedēļas tajā pašā dienā, kad noticis minētais notikums.

68. pants

Termiņa pagarinājums

Ievērojot specifiskos vai maksimālos termiņus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 207/2009, Īstenošanas regulā (ES) 2017/1431 vai šajā regulā, Birojs var pēc pamatota lūguma piešķirt noteiktā termiņa pagarinājumu. Lūgumu iesniedz attiecīgā puse pirms attiecīgā termiņa izbeigšanās dienas. Ja ir divas vai vairākas puses, tad termiņa pagarināšanu Birojs var darīt atkarīgu no pārējo pušu piekrišanas.

69. pants

Termiņu izbeigšanās īpašos gadījumos

1.   Ja termiņš izbeidzas dienā, kurā Birojs nepieņem dokumentus vai kurā 2. punktā neminētu iemeslu dēļ Biroja atrašanās vietā nepiegādā parasto pastu, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai, kurā Birojs pieņem dokumentus un kurā piegādā parasto pastu.

2.   Ja termiņš beidzas dienā, kad dalībvalstī, kurā atrodas Birojs, ir vispārēji pārtraukta pasta piegāde, vai, ja un ciktāl izpilddirektors ir atļāvis paziņojumus sūtīt ar elektroniskiem līdzekļiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 79.b panta 1. punktu, ir pārtrūcis Biroja savienojums ar attiecīgajiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai pēc pārtraukuma, kurā Birojs var saņemt dokumentus un kurā tiek piegādāts parastais pasts, vai kurā ir atjaunots Biroja savienojums ar šiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem.

X SADAĻA

LĒMUMA ATCELŠANA

70. pants

Lēmuma vai reģistra ieraksta atcelšana

1.   Ja Birojs pēc savas ierosmes vai pēc procesā iesaistītas puses sniegtas informācijas konstatē, ka lēmums vai reģistra ieraksts ir atceļams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. pantu, tas skarto pusi informē par iecerēto atcelšanu.

2.   Skartā puse Biroja noteiktā termiņā iesniedz apsvērumus par iecerēto atcelšanu.

3.   Ja skartā puse piekrīt iecerētajai atcelšanai vai ja tā noteiktajā termiņā neiesniedz apsvērumus, Birojs lēmumu vai ierakstu atceļ. Ja skartā puse nepiekrīt atcelšanai, Birojs jautājumā par iecerēto atcelšanu pieņem lēmumu.

4.   Ja iecerētā atcelšana var skart vairākas puses, 1., 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis. Šādos gadījumos par katras puses apsvērumiem, kas iesniegti saskaņā ar 3. punktu, paziņo otrai pusei vai pārējām pusēm, uzaicinot tās iesniegt savus apsvērumus.

5.   Ja lēmuma vai Reģistra ieraksta atcelšana attiecas uz jau publicētu lēmumu vai ierakstu, arī atcelšanu publicē.

6.   Atcelšana saskaņā ar 1. līdz 4. punktu ir lēmumu pieņēmušā nodaļas vai struktūrvienības kompetencē.

XI SADAĻA

PROCESA APTURĒŠANA

71. pants

Procesa apturēšana

1.   Iebilduma procesu, atcelšanas un spēkā neesības atzīšanas procesu un apelācijas procesu kompetentā nodaļa vai Apelācijas padome var apturēt:

a)

pēc savas ierosmes, ja apturēšana ir lietderīga atkarībā no lietas apstākļiem;

b)

pēc vienas puses pamatota lūguma inter partes procesā, ja apturēšana ir lietderīga atkarībā no lietas apstākļiem, ņemot vērā pušu intereses un procesa posmu.

2.   Pēc abu pušu lūguma inter partes procesā kompetentā nodaļa vai Apelācijas padome aptur procesu uz periodu, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Šo apturēšanu var pagarināt pēc abu pušu lūguma uz ne ilgāk kā diviem gadiem.

3.   Visi ar attiecīgo procesu saistītie termiņi, izņemot piemērojamo nodevu maksāšanas termiņus, tiek apturēti no procesa apturēšanas dienas. Neskarot Regulas (EK) Nr. 207/2009 137.a panta 5. punktu, termiņus pārrēķina tā, lai tie atsāktu ritēt no procesa atsākšanas dienas.

4.   Ja pēc lietas apstākļiem tas ir piemēroti, puses var tikt uzaicinātas iesniegt savus apsvērumus par procesa apturēšanu vai atsākšanu.

XII SADAĻA

PROCESA PĀRTRAUKUMS

72. pants

Procesa atsākšana

1.   Ja process Birojā ir pārtraukts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 82.a panta 1. punktu, Biroju informē par tās personas identitāti, kas ir pilnvarota procesu Birojā turpināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 82.a panta 2. punktu. Birojs šai personai un visām ieinteresētajām trešajām personām paziņo, ka process tiks atsākts Biroja noteiktā dienā.

2.   Ja trīs mēnešus pēc procesa pārtraukuma sākuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 82.a panta 1. punkta c) apakšpunktu Birojs nav ticis informēts par jauna pārstāvja iecelšanu, tas ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēju vai īpašnieku informē par to, ka:

a)

ja tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punkts – ES preču zīmes pieteikumu uzskatīs par atsauktu, ja informācija netiks iesniegta divu mēnešu laikā no dienas, kurā ir paziņots minētais paziņojums, vai

b)

ja netiek piemērots Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punkts – procesu ar ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēju vai īpašnieku atsāks no dienas, kurā ir paziņots minētais paziņojums.

3.   Termiņi, kas ir spēkā attiecībā uz ES preču zīmes pieteikuma iesniedzēju vai īpašnieku procesa pārtraukšanas dienā, izņemot pagarināšanas nodevu samaksas termiņus, atsāk ritēt procesa atsākšanas dienā.

XIII SADAĻA

PĀRSTĀVĪBA

73. pants

Kopīga pārstāvja iecelšana

1.   Gadījumā, ja ir vairāki pieteikuma iesniedzēji un ES preču zīmes reģistrācijas pieteikumā nav nosaukts kopīgs pārstāvis, par kopīgo pārstāvi uzskata pirmo pieteikumā nosaukto pieteikuma iesniedzēju, kura domicils, galvenā darījumdarbības vieta vai faktiskā ražošanas vai tirdzniecības struktūra atrodas EEZ, vai tā pārstāvi, ja tāds ir iecelts. Ja visiem pieteikuma iesniedzējiem ir pienākums iecelt profesionālu pārstāvi, par kopējo pārstāvi uzskata to profesionālo pārstāvi, kas pieteikumā nosaukts pirmais. Tas mutatis mutandis attiecas arī uz trešām personām, kas, iesniegdamas paziņojumu par iebildumu vai pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu, darbojas kopā, un uz ES preču zīmes kopīpašniekiem.

2.   Ja procesa gaitā tiesības nodod vairākām personām un šādas personas nav iecēlušas kopīgo pārstāvi, piemēro 1. punktu. Ja šāda iecelšana nav iespējama, Birojs prasa attiecīgajām personām iecelt kopīgu pārstāvi divu mēnešu laikā. Ja šo prasību neizpilda, kopīgo pārstāvi ieceļ Birojs.

74. pants

Pilnvaras

1.   Darbinieki, kas pārstāv fiziskas vai juridiskas personas Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 3. punkta nozīmē, kā arī praktizējoši juristi un profesionālie pārstāvji, kas iekļauti sarakstā, kuru Birojs uztur saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 2. punktu, iesniedz Birojam parakstītu pilnvaru, kas pievienojama lietas dokumentiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 3. punktu un 93. panta 1. punktu, tikai tādā gadījumā, ja Birojs to īpaši pieprasa vai ja procesā, kurā kādu pusi pārstāv pārstāvis, ir vairākas puses un otra puse to īpaši lūdz.

2.   Ja saskaņā Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 3. punktu vai 93. panta 1. punktu ir jāiesniedz parakstīta pilnvara, šādu pilnvaru var iesniegt jebkurā Savienības oficiālajā valodā. Tā var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem vai reģistrētām preču zīmēm vai tā var būt ģenerālpilnvara, ar kuru pārstāvis ir pilnvarots rīkoties visos Biroja procesos, kuros pilnvaras devējs ir puse.

3.   Birojs nosaka šādas pilnvaras iesniegšanas termiņu. Ja pilnvaru neiesniedz savlaicīgi, procesu turpina ar pārstāvēto personu. Visi procesuālie pasākumi, ko veicis pārstāvis, izņemot pieteikuma iesniegšanu, uzskatāmi par neveiktiem, ja pārstāvētā persona tos neapstiprina Biroja noteiktā termiņā.

4.   Šā panta 1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro dokumentam, ar ko pilnvaru atsauc.

5.   Pārstāvi, kas vairs nav pilnvarots, turpina uzskatīt par pārstāvi līdz brīdim, kad par pilnvarojuma izbeigšanos ir paziņots Birojam.

6.   Ja vien nav noteikts citādi, tad tās personas nāves gadījumā, kura attiecīgo pilnvaru ir piešķīrusi, šīs pilnvaras derīgums attiecībā uz Biroju automātiski nebeidzas.

7.   Ja par pārstāvja iecelšanu tiek paziņots Birojam, pārstāvja vārdu un darījumdarbības adresi norāda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 2. noteikuma 1. punkta e) apakšpunktu. Ja Biroja priekšā stājas jau iecelts pārstāvis, šis pārstāvis norāda savu vārdu un identifikācijas numuru, ko piešķīris Birojs. Ja viena un tā pati puse ieceļ vairākus pārstāvjus, tie neatkarīgi no pilnvarās iekļautiem pretējiem noteikumiem var rīkoties vai nu kopā, vai atsevišķi.

8.   Ja ir iecelta vai pilnvarota pārstāvju asociācija, uzskata, ka ir iecelts vai pilnvarots ikviens pārstāvis, kas praktizē šajā asociācijā.

75. pants

Grozījumi profesionālo pārstāvju sarakstā

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 5. punktu, profesionālu pārstāvi automātiski svītro no saraksta:

a)

profesionālā pārstāvja nāves vai tiesībnespējas gadījumā;

b)

ja profesionālais pārstāvis vairs nav nevienas EEZ dalībvalsts pilsonis, ja vien izpilddirektors nav noteicis izņēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 4. punkta b) apakšpunktu;

c)

ja profesionālā pārstāvja darījumdarbības vieta vai nodarbinātības vieta vairs nav EEZ;

d)

ja profesionālajam pārstāvim vairs nav Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmajā teikumā norādīto tiesību.

2.   Profesionālā pārstāvja iekļautību sarakstā Birojs aptur pēc savas ierosmes, ja ir apturētas pārstāvja tiesības pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā vai kādā dalībvalsts centrālajā rūpnieciskā īpašuma birojā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmajā teikumā.

3.   Ja vairs nepastāv apstākļi, kuru dēļ persona svītrota no saraksta, tad šo personu pēc tās lūguma, kam pievienota apliecība saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 3. punktu, atjauno profesionālo pārstāvju sarakstā.

4.   Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojs un attiecīgo dalībvalstu centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji nekavējoties informē Biroju, ja to rīcībā nonāk ziņas par kādu no 1. un 2. punktā minētajiem notikumiem.

XIV SADAĻA

PROCEDŪRAS SAISTĪBĀ AR PREČU ZĪMJU STARPTAUTISKO REĢISTRĀCIJU:

76. pants

Kolektīvās preču zīmes un sertifikācijas zīmes

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 207/2009 154. pantu, ja ar uz Savienību attiecinātu starptautisku reģistrāciju rīkojas kā ar ES kolektīvo preču zīmi vai ES sertifikācijas zīmi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154.a panta 1. punktu, tad par ex officio pagaidu atteikumu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1431 33. pantu paziņo šādos gadījumos:

a)

ja pastāv kāds no atteikuma pamatojumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 207/2009 68. panta 1. vai 2. punktā saistībā ar minētā panta 3. punktu, vai Regulas (EK) Nr. 207/2009 74.c panta 1. vai 2. punktā saistībā ar minētā panta 3. punktu;

b)

ja noteikumi, kas reglamentē zīmes lietošanu, nav iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154.a panta 2. punktu.

2.   Paziņojumu par to noteikumu grozījumiem, kas reglamentē zīmes izmantošanu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 71. un 74.f pantu publicē Eiropas Savienības Preču Zīmju Biļetenā.

77. pants

Iebilduma process

1.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 156. pantu iesniedz iebildumu pret starptautisku reģistrāciju, kas attiecināta uz Savienību, tad paziņojumā par iebildumu ietver šādu informāciju:

a)

tās starptautiskās reģistrācijas numurs, pret ko iesniegts iebildums;

b)

norāde uz starptautiskajā reģistrācijā uzskaitītajām precēm vai pakalpojumiem, pret ko iesniegts iebildums;

c)

starptautiskās reģistrācijas īpašnieka vārds/nosaukums;

d)

šīs regulas 2. panta 2. punkta b) līdz h) apakšpunktā noteiktās prasības.

2.   Šīs regulas 2. panta 1., 3. un 4. punktu un 3. līdz 10. pantu iebilduma procesos pret starptautiskām reģistrācijām, kas attiecinātas uz Savienību, piemēro ar šādiem nosacījumiem:

a)

jebkuru atsauci uz ES preču zīmes reģistrācijas pieteikumu uzskata par atsauci uz starptautisku reģistrāciju;

b)

jebkuru atsauci uz ES preču zīmes reģistrācijas pieteikuma atsaukšanu uzskata par atsauci uz starptautiskas reģistrācijas atsaukšanu attiecībā uz Savienību;

c)

jebkuru atsauci uz pieteikuma iesniedzēju uzskata par atsauci uz starptautiskās reģistrācijas īpašnieku.

3.   Ja paziņojums par iebildumu ir iesniegts, pirms beidzies Regulas (EK) Nr. 207/2009 156. panta 2. punktā minētais viena mēneša periods, paziņojumu par iebildumu uzskata par iesniegtu pirmajā dienā pēc tam, kad viena mēneša termiņš ir izbeidzies.

4.   Ja starptautiskās reģistrācijas īpašniekam procesos Birojā ir jābūt pārstāvētam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 92. panta 2. punktu, un ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks vēl nav iecēlis pārstāvi Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 1. punkta nozīmē, tad paziņojumā par iebildumu starptautiskās reģistrācijas īpašniekam saskaņā ar šīs regulas 6. panta 1. punktu ietver pieprasījumu iecelt pārstāvi Regulas (EK) Nr. 207/2009 93. panta 1. punkta nozīmē divu mēnešu laikā no dienas, kad paziņots par paziņojumu.

Ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieks neieceļ pārstāvi noteiktajā termiņā, Birojs pieņem lēmumu, ar kuru atsaka starptautiskās reģistrācijas aizsardzību.

5.   Iebilduma procedūru aptur, ja ex officio aizsardzības pagaidu atteikums ir izdots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154. pantu. Ja ex officio aizsardzības pagaidu atteikuma dēļ ir pieņemts lēmums atteikt preču zīmes aizsardzību, kas ir kļuvis par galīgu lēmumu, Birojs lietas izskatīšanu neturpina, atmaksā iebilduma nodevu un nepieņem lēmumu par izdevumu sadalījumu.

78. pants

Paziņošana par pagaidu atteikumu, pamatojoties uz iebildumu

1.   Ja paziņojums par iebildumu pret starptautisku reģistrāciju tiek iesniegts Birojā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 156. panta 2. punktu vai ja iebildumu uzskata par iesniegtu saskaņā ar šīs regulas 77. panta 3. punktu, Birojs Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajam birojam (“Starptautiskais birojs”) izdod paziņojumu par aizsardzības pagaidu atteikumu, kura pamatā ir iebildums.

2.   Paziņojumā par aizsardzības pagaidu atteikumu, kura pamatā ir iebildums, iekļauj šādu informāciju:

a)

starptautiskās reģistrācijas numurs;

b)

norāde, ka atteikuma pamatā fakts, ka ir iesniegts iebildums, un atsauce uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta noteikumiem, kas ir pamatā iebildumam;

c)

iebilduma iesniedzēja vārds/nosaukums un adrese.

3.   Ja iebilduma pamatā ir preču zīmes pieteikums vai reģistrācija, 2. punktā minētajā paziņojumā iekļauj šādus datus:

a)

pieteikuma iesniegšanas datums, kā arī reģistrācijas datums un prioritātes datums, ja tādi ir;

b)

pieteikuma iesniegšanas numurs un reģistrācijas numurs, ja tas atšķiras;

c)

īpašnieka vārds/nosaukums un adrese;

d)

zīmes reprodukcija (atveidojums);

e)

to preču vai pakalpojumu saraksts, kas ir iebilduma pamatā.

4.   Ja pagaidu atteikums attiecas tikai uz daļu preču vai pakalpojumu, 2. punktā minētajā paziņojumā norāda, uz kurām precēm vai pakalpojumiem tas attiecas.

5.   Birojs informē Starptautisko biroju:

a)

ja iebilduma procesa rezultātā pagaidu atteikums ir atsaukts – ka attiecīgā preču zīme Savienībā ir aizsargāta;

b)

ja pēc apelācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. pantu vai prasības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 65. pantu lēmums atteikt preču zīmes aizsardzību ir kļuvis par galīgo lēmumu – ka zīmes aizsardzība Savienībā ir atteikta;

c)

ja b) apakšpunktā minētais atteikums attiecas tikai uz daļu preču vai pakalpojumu – attiecībā uz kurām precēm vai pakalpojumiem preču zīme Savienībā ir aizsargāta.

6.   Ja attiecībā uz vienu starptautisko reģistrāciju ir izdoti vairāki pagaidu atteikumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154. panta 2. punktu vai šā panta 1. punktu, šā panta 5. punktā minētais paziņojums attiecas uz pilnīgu vai daļēju preču zīmes aizsardzības atteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154. un 156. pantu.

79. pants

Paziņojums par aizsardzības piešķiršanu

1.   Ja Birojs nav ex officio izdevis pagaidu paziņojumu par atteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 154. pantu un Regulas (EK) Nr. 207/2009 156. panta 2. punktā minētajā iebilduma periodā Birojs nav saņēmis nekādus iebildumus, un Birojs nav ex officio izdevis pagaidu paziņojumu par atteikumu sakarā ar trešās personas iesniegtajiem apsvērumiem, Birojs Starptautiskajam birojam nosūta paziņojumu par aizsardzības piešķiršanu, norādot, ka attiecīgā preču zīme ir aizsargāta Savienībā.

2.   Regulas (EK) Nr. 207/2009 151. panta 2. punkta nolūkā šā panta 1. punktā minētajam paziņojumam par aizsardzības piešķiršanu ir tādas pašas sekas kā Biroja paziņojumam par to, ka paziņojums par atteikumu ir atsaukts.

XV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

80. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96 atceļ. Tomēr tās turpina piemērot jau uzsāktiem procesiem, kuriem šo regulu nepiemēro saskaņā ar 81. pantu, līdz šie procesi ir izbeigti.

81. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2017. gada 1. oktobra ar šādiem izņēmumiem:

a)

2. līdz 6. pantu nepiemēro paziņojumiem par iebildumu, kas iesniegti pirms minētā datuma;

b)

7. un 8. pantu nepiemēro iebilduma procedūrām, kuru sacīkstes daļa sākusies pirms minētā datuma;

c)

9. pantu nepiemēro apturēšanai, kas notikusi pirms minētā datuma;

d)

10. pantu nepiemēro izmantošanas pierādījumu pieprasījumiem, kas iesniegti pirms minētā datuma;

e)

III sadaļu nepiemēro pieteikuma grozīšanas lūgumiem, kas iesniegti pirms minētā datuma;

f)

12. līdz 15. pantu nepiemēro pieteikumiem par atcelšanu vai spēkā neesības atzīšanu vai nodošanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms minētā datuma;

g)

16. un 17. pantu nepiemēro procesiem, kuru sacīkstes daļa ir sākusies pirms minētā datuma;

h)

18. pantu nepiemēro apturēšanai, kas notikusi pirms minētā datuma;

i)

19. pantu nepiemēro izmantošanas pierādījumu pieprasījumiem, kas iesniegti pirms minētā datuma;

j)

V sadaļu nepiemēro apelācijām, kas iesniegtas pirms minētā datuma;

k)

VI sadaļu nepiemēro procesa mutiskajai daļai, kas sākusies pirms minētā datuma, vai rakstiskajiem pierādījumiem, ja to iesniegšanas periods ir sācies pirms minētā datuma;

l)

VII sadaļu nepiemēro paziņošanai, kas izdarīta pirms minētā datuma;

m)

VIII sadaļu nepiemēro paziņojumiem, kas saņemti pirms minētā datuma, un veidlapām, kas darītas pieejamas pirms minētā datuma;

n)

IX sadaļu nepiemēro termiņiem, kas noteikti pirms minētā datuma;

o)

X sadaļu nepiemēro tādu lēmumu vai reģistra ierakstu atcelšanai, kas pieņemti vai izdarīti pirms minētā termiņa;

p)

XI sadaļu nepiemēro apturēšanai, ko puses lūgušas vai Birojs piemērojis pirms minētā datuma;

q)

XII sadaļu nepiemēro procesiem, kas pārtraukti pirms minētā datuma;

r)

73. pantu nepiemēro ES preču zīmes pieteikumiem, kas saņemti pirms minētā datuma;

s)

74. pantu nepiemēro pārstāvjiem, kas iecelti pirms minētā datuma;

t)

75. pantu nepiemēro ierakstiem profesionālo pārstāvju sarakstā, kuri izdarīti pirms minētā datuma;

u)

XIV sadaļu nepiemēro ES preču zīmes attiecinājumiem, kas izdarīti pirms minētā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regula (ES) 2015/2424, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp.).

(4)  Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 1996. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 216/96, ar ko paredz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācijas padomes procesuālos noteikumus (OV L 28, 6.2.1996., 11. lpp.).

(6)  2007. gada 13. marta spriedums lietā C-29/05P, OHIM/Kaul GmbH, (ARCOL/CAPOL), ECR I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, 42.–44. punkts; 2013. gada 18. jūlija spriedums lietā C-621/11P, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHIM, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), ECLI:EU:C:2013:484, 28.–30. punkts; 2013. gada 26. septembra spriedums lietā C-610/11P, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHIM, (CENTROTHERM), ECLI:EU:C:2013:593, 85.–90. punkts un 110.–113. punkts; 2013. gada 3. oktobra spriedums lietā C-120/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTI SNACK/PROTI), ECLI:EU:C:2013:638, 32. punkts un 38.–39. punkts; 2013. gada 3. oktobra spriedums lietā C-121/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIVITAL/PROTI), ECLI:EU:C:2013:639, 33. punkts un 39.–40. punkts; 2013. gada 3. oktobra spriedums lietā C-122/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIACTIVE/PROTI), ECLI:EU:C:2013:628; 33. punkts un 39.–40. punkts; 2016. gada 21. jūlija spriedums lietā C-597/14P, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, 26.–27. punkts.

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1431 (2017. gada 18. maijs), ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenojamas dažas Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi normas (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 39. lpp.).

(8)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(9)  OV L 296, 14.11.2003., 22. lpp.