4.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1413

(2017. gada 3. augusts),

ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 IV pielikuma 144. ierakstu cinka oksīdu ir atļauts lietot kā krāsvielu kosmētikas līdzekļos.

(2)

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) 2012. gada 18. septembra atzinumā (2), kas tika pārskatīts 2014. gada 23. septembrī (3), secināja, ka ir droši lietot tādu cinka oksīdu bez pārklājuma, kas nav nano formā, ja to izmanto kā krāsvielu kosmētikas līdzekļos lietošanai uz ādas. Tomēr SCCS arī uzskatīja, ka, ņemot vērā plaušu iekaisumu, ko izraisa cinka oksīda daļiņu ieelpošana, pastāv bažas par cinka oksīda lietošanu kosmētikas līdzekļos, jo tas var izraisīt patērētāju plaušu eksponētību cinka oksīdam, to ieelpojot.

(3)

Ņemot vērā SCCS atzinumus, tādu cinka oksīdu bez pārklājuma, kas nav nano formā, lietošana par krāsvielu kosmētikas līdzekļos būtu jāierobežo, atļaujot tikai tādu lietojumu, kas nevar izraisīt galapatērētāja plaušu eksponētību cinka oksīdam, to ieelpojot.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1223/2009 IV pielikums.

(5)

Nozarei būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā veikt vajadzīgās izmaiņas līdzekļu sastāvā, ņemot vērā to laišanu tirgū, un neatbilstošo līdzekļu izņemšanai no tirgus.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

No 2018. gada 24. februāra Savienības tirgū laiž tikai šīs regulas prasībām atbilstošus kosmētikas līdzekļus.

No 2018. gada 24. maija Savienības tirgū dara pieejamus tikai šīs regulas prasībām atbilstošus kosmētikas līdzekļus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  SCCS/1489/12, pārskatīts 2012. gada 11. decembrī, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, pārskatīts 2015. gada 25. jūnijā, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 IV pielikuma 144. ierakstu aizstāj ar šādu:

Atsauces numurs

Vielas identifikācija

Nosacījumi

Lietošanas noteikumu un brīdinājumu formulējums

Ķīmiskais nosaukums

Krāsas indeksa numurs / kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā

CAS numurs

EK numurs

Krāsa

Kosmētikas līdzekļa veids, ķermeņa daļas

Maksimālā koncentrācija gatavā maisījumā

Citi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

“144

Cinka oksīds (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Balta

 

 

Nelietot veidos, kā rezultātā viela, to ieelpojot, varētu nonākt saskarē ar galapatērētāja plaušām.

 


(*1)  Izmantošanai par UV filtru, sk. VI pielikumu, Nr. 30 un Nr. 30a.”