28.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/24


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1370

(2017. gada 4. jūlijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 1683/95 (2) ir noteikta vienota vīzu forma.

(2)

Ņemot vērā nopietnus viltošanas un krāpšanas gadījumus, pašreizējais vīzu uzlīmes kopīgais veidols, kas ir apgrozībā jau divdesmit gadus, ir uzskatāms par apdraudētu.

(3)

Tāpēc, lai padarītu vīzas uzlīmi drošāku un nepieļautu tās viltošanu, būtu jāizstrādā jauns kopīgs veidols ar modernākiem drošības elementiem.

(4)

Pēc Īrijas vai Apvienotās Karalistes pieprasījuma Komisijai būtu jāpanāk atbilstīga vienošanās ar pieprasītāju dalībvalsti par tehniskās informācijas apmaiņu ar minēto dalībvalsti attiecībā uz minētās dalībvalsts izsniegtajām valsts vīzām.

(5)

Šajā regulā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(6)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (3); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(7)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (4); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(8)

Šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts attiecīgi 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā.

(9)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5), – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (6) 1. panta B punktā.

(10)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK (8).

(11)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES 3. pantu (10).

(12)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1683/95,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1683/95 groza šādi:

1)

regulas 7. pantā iekļauj šādas daļas:

“Pēc Īrijas vai Apvienotās Karalistes pieprasījuma Komisija panāk atbilstīgu vienošanos ar pieprasītāju dalībvalsti par 2. pantā minētās tehniskās informācijas apmaiņu attiecībā uz pieprasītājas dalībvalsts izsniegtajām valsts vīzām.

Izmaksas, kuru segšanā Īrija un Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Protokola Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, 5. pantu, sedz attiecīgi Īrija vai Apvienotā Karaliste, ja tās izdara šādu pieprasījumu.”;

2)

pielikumu aizstāj ar attēlu un tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Vīzu uzlīmes, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1683/95 pielikumā izklāstītajām specifikācijām un kas ir piemērojamas līdz šīs regulas 3. panta otrajā daļā minētajam datumam, var izmantot vīzām, kuras izsniegtas sešu mēnešu laikposmā pēc minētā datuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstis sāk piemērot šo regulu vēlākais 15 mēnešus pēc tam, kad ir pieņemtas papildu tehniskās specifikācijas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1683/95 2. pantā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2017. gada 4. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. MAASIKAS


(1)  Eiropas Parlamenta 2017. gada 1. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2017. gada 20. jūnija lēmums.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.)

(4)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(8)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(9)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(10)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1683/95 pielikumu aizstāj ar šādu:

PIELIKUMS

Image

Drošības elementi

1.

Iestrādāts vīzas turētāja krāsains fotoattēls, kas izveidots pēc augstiem drošības standartiem.

2.

Šajā vietā atrodas difraktīva optiski mainīga emblēma (“kinegramma” vai tai līdzvērtīga). Mainoties redzes leņķim, dažādā lielumā un dažādās krāsās kļūst redzami burti “EU”, “EUE” un kinemātiski mainīgās gijoša līnijas.

3.

Šajā laukumā optiski mainīgās krāsās ieraksta izsniedzējas dalībvalsts trīs burtu valsts kodu, kā noteikts ICAO dokumentā 9303 par mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem, vai akronīmu “BNL”, ja izsniedzēja dalībvalsts ir Beļģija, Luksemburga vai Nīderlande. Atkarībā no redzes leņķa tam mainās krāsas.

4.

Šajā laukumā ar lielajiem burtiem rakstīts:

a)

vārds “VISA”. Izsniedzēja dalībvalsts var iekļaut ekvivalentu jēdzienu citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā;

b)

izsniedzējas dalībvalsts nosaukums angļu, franču un citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā;

c)

izsniedzējas dalībvalsts trīs burtu valsts kods, kā noteikts ICAO dokumentā 9303.

5.

Šajā laukumā horizontāli ietver deviņu zīmju vīzas uzlīmes valsts numuru, ko uzdrukā melnā krāsā. Izmanto īpašu burtu šriftu.

6.

Šajā laukumā vertikāli ietver deviņu zīmju vīzas uzlīmes valsts numuru, ko uzdrukā sarkanā krāsā. Izmanto īpašu burtu šriftu, kas atšķiras no 5. laukumā izmantotā. “Vīzas uzlīmes numurs” ir trīs burtu valsts kods, kas noteikts ICAO dokumentā 9303, un valsts numurs, kas norādīts 5. un 6. laukumā.

7.

Šajā laukumā ietver burtus “EU” ar latenta attēla efektu. Minētie burti redzami tumši, noliecot slīpi prom no skatītāja, un gaiši, pēc tam tos pagriežot par 90o.

8.

Šajā laukumā ar latenta attēla efektu ietver kodu, kas norādīts 3. laukumā. Minētais kods redzams tumšs, noliecot slīpi prom no skatītāja, un gaišs, pēc tam to pagriežot par 90o.

Aizpildāmās iedaļas

Laukumu virsraksti ir angļu un franču valodā. Izsniedzēja dalībvalsts var pievienot versiju citā Savienības iestāžu oficiālajā valodā.

9.

Šis laukums sākas ar vārdu “derīga”. Izsniedzēja iestāde norāda teritoriju, kurā vīzas turētājam ir tiesības ceļot.

10.

Šis laukums sākas ar vārdu “no”, un tai pašā rindā seko vārds “līdz”. Izsniedzēja iestāde norāda vīzas turētājam saskaņā ar vīzu atļauto uzturēšanās termiņu. Tai pašā rindā seko vārdi “uzturēšanās ilgums” (t. i., iesniedzēja paredzētais uzturēšanās ilgums) un atkal parādās vārds “dienas”.

11.

Šis laukums sākas ar vārdiem “vīzas kategorija”. Izsniedzēja iestāde norāda vīzas kategoriju. Tai pašā rindā seko vārdi “Pases Nr.” un “ieceļošanas reižu skaits”.

12.

Šis laukums sākas ar vārdu “izsniegta”, un tajā norāda izsniedzējas iestādes atrašanās vietu. Tai pašā rindā seko vārds “datums” (aiz tā izsniedzēja iestāde ieraksta vīzas izsniegšanas datumu).

13.

Šis laukums sākas ar vārdiem “Uzvārds, Vārds”.

14.

Šis laukums sākas ar vārdu “piezīmes”. Laukumu zem vārda “piezīmes” izsniedzēja iestāde izmanto, lai norādītu papildu informāciju.

15.

Šajā laukumā ietver attiecīgo mašīnlasāmo informāciju, lai vienkāršotu kontroli uz ārējām robežām. Mašīnlasāmajā zonā ir drukāts teksts redzamajā fona drukā, kas ietver vārdus “Eiropas Savienība” visās Savienības iestāžu oficiālajās valodās. Teksts neietekmē mašīnlasāmās zonas tehniskās iezīmes vai iespējas šo zonu nolasīt.

16.

Šis laukums ir paredzēts, lai būtu iespējams pievienot kopējo 2D svītrkodu.