21.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1354

(2017. gada 20. jūlijs)

par to, kā norādāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzētā informācija

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 10. punktu un 45. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzēts, ka gadījumos, kad ir ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas saņemšanas prasības, informācijai uz iepakojuma jāļauj konstatēt, kurās dalībvalstīs vai dalībvalsts ģeogrāfiskajos apgabalos pastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas saņemšanas prasības, un šai informācijai ir jābūt pilnīgi izklāstītai radioiekārtai pievienotajā instrukcijā.

(2)

Atbilstoši Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktam Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, konkretizējot, kā norādāma 10. panta 10. punktā noteiktā informācija.

(3)

Minētie īstenošanas akti jāpieņem apspriešanās procedūrā, uz kuru norādīts Direktīvas 2014/53/ES 45. panta 2. punktā.

(4)

Šās regulas noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2014/53/ES 45. pantu izveidotā Telesakaru atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula konkrēti nosaka, kā norādāma Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzētā informācija, un attiecas tikai uz radioiekārtām, kurām vismaz vienā dalībvalstī pastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas saņemšanas prasības.

2. pants

1.   Ja pastāv Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzētie ierobežojumi radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā vai radioiekārtas lietošanas atļaujas saņemšanas prasības, tad uz tās iepakojuma redzamā un salasāmā veidā ir

a)

I pielikumā dotā piktogramma; vai

b)

attiecīgās dalībvalsts noteiktas galalietotājiem viegli saprotamas valodas vārdi “Ierobežojumi vai prasības ir šajās dalībvalstīs:”, kam seko II pielikumā dotie to dalībvalstu saīsinātie apzīmējumi, kurās pastāv tādi ierobežojumi vai prasības.

2.   Ja pastāv Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktā paredzētie ierobežojumi radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā vai radioiekārtas lietošanas atļaujas saņemšanas prasības, radioiekārtai pievienotajā instrukcijā iekļauj sarakstu attiecīgās dalībvalsts noteiktā galalietotājiem viegli saprotamā valodā, kur norādīts, kurās dalībvalstīs un dalībvalstu ģeogrāfiskajos apgabalos ierobežojumi vai prasības pastāv un kādi ierobežojumi vai prasības tiek piemērotas katrā dalībvalstī un dalībvalsts ģeogrāfiskajā apgabalā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to piemēro no 2018. gada 9. augusta.

Radioiekārtas, kuras laistas tirgū pēc 2017. gada 8. augusta un atbilst šai regulai, uzskata par atbilstošām Direktīvas 2014/53/ES 10. panta 10. punktam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.


I PIELIKUMS

Piktogramma

1.

Piktogramma ir tabulas veidā.

2.

Piktogrammā ir šāda zīme:

Image

3.

Zem 2. punktā dotās zīmes vai tai blakus piktogrammā norāda arī II pielikumā noteiktos to dalībvalstu saīsinātos apzīmējumus, kurās pastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas saņemšanas prasības.

4.

Piktogrammai un tās saturam var būt variācijas (piem., krāsa, aizpildīts laukums vai kontūrlīnijas, līniju platums), taču tiem vienmēr jābūt redzamiem un salasāmiem.

5.

Piktogrammas piemēri:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


II PIELIKUMS

Saīsinājumi

Dalībvalstis saīsināti apzīmē šādi:

Beļģija – BE, Bulgārija – BG, Čehija – CZ, Dānija – DK, Vācija – DE, Igaunija – EE, Īrija – IE, Grieķija – EL, Spānija – ES, Francija – FR, Horvātija – HR, Itālija – IT, Kipra – CY, Latvija – LV, Lietuva – LT, Luksemburga – LU, Ungārija – HU, Malta – MT, Nīderlande – NL, Austrija – AT, Polija – PL, Portugāle – PT, Rumānija – RO, Slovēnija – SI, Slovākija – SK, Somija – FI, Zviedrija – SE, Apvienotā Karaliste – AK.