13.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1263

(2017. gada 12. jūlijs),

ar ko atjaunina sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, un kurš atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 izveidots ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1141

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1141 (2) izveido sarakstu, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai (“Savienības saraksts”), un kuru pienākas pēc vajadzības atjaunināt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 2. punktu.

(2)

Pamatodamās uz pieejamajiem pierādījumiem un riska novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 5. panta 1. punktu, Komisija ir secinājusi, ka visi minētās regulas 4. panta 3. punkta kritēriji ir izpildīti attiecībā uz šādām invazīvajām svešzemju sugām: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisija ir secinājusi, ka visu šo invazīvo svešzemju sugu gadījumā ir pienācīgi ņemti vērā visi Regulas (ES) Nr. 1143/2014 4. panta 6. punktā nosauktie elementi.

(4)

Dažas dalībvalstis nodomājušas pieprasīt Komisijas atļauju turpināt Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 audzēšanu, un tas neatliekamu sabiedrības interešu labā, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura interešu labā ir iespējams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 9. pantu. Tāpēc saistībā ar šīs sugas iekļaušanu Savienības sarakstā būtu jānosaka pārejas periods, kas ļautu minētās regulas 9. pantā noteikto procedūru pabeigt, pirms sugas iekļaušana stājas spēkā.

(5)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pieņemšanas ir atjaunināti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (3) noteiktie KN kodi, un jaunākie grozījumi tajos ir izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1821 (4). Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) 2016/1141.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Invazīvo svešzemju sugu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 13. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1141, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1143/2014 pieņem sarakstu ar invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai (OV L 189, 14.7.2016., 4. lpp.).

(3)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 6. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1821, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 294, 28.10.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1141 pielikumu groza šādi:

1)

tabulā, kurā uzskaitītas invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, iekļauj šādas sugas (alfabētiskā secībā):

Suga

KN kods (dzīvi īpatņi)

KN kods (daļas, kas spēj vairoties)

Saistīto preču kategorijas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apaugļotas olas inkubācijai)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sēklas)

 

2)

piezīmēs par tabulas iv) sleju pievieno šādu punktu:

“12)

ex 2309 90: putnu barības maisījumi.”;

3)

viscaur pielikumā atsauci uz KN kodu “0301 99 18” aizstāj ar atsauci “0301 99 17”;

4)

viscaur pielikumā atsauci uz KN kodu “0306 24 80” aizstāj ar atsauci “0306 33 90”;

5)

viscaur pielikumā atsauci uz KN kodu “0306 29 10” aizstāj ar atsauci “0306 39 10”;

6)

viscaur pielikumā atsauci uz KN kodu “0602 90 49” aizstāj ar atsauci “0602 90 46 vai 0602 90 48”.


(*1)  Sugas Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 iekļaušana tiek piemērota no 2019. gada 2. februāra.”