6.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/9


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/1203

(2017. gada 5. jūlijs),

ar ko attiecībā uz organisko silīciju (monometilsilāntriolu) un kalcija fosforiloligosaharīdiem (POs-Ca®), kuri pievienoti pārtikas produktiem un kurus izmanto uztura bagātinātāju ražošanā, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1925/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (2) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumā ir izveidots saraksts ar vitamīniem un minerālvielām, ko atļauts izmantot uztura bagātinātāju ražošanā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/46/EK 14. pantu tādus noteikumus par vitamīniem un minerālvielām uztura bagātinātājos, kas var ietekmēt sabiedrības veselību, pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”).

(3)

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikumā ir izveidots saraksts ar tādiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī norādītas to formas, ko atļauts pievienot pārtikas produktiem.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 3. panta 3. punktu grozījumus minētās regulas II pielikuma sarakstā pieņem, ņemot vērā Iestādes atzinumu.

(5)

Sakarā ar pieprasījumu Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma sarakstā kā silīcija avotu iekļaut organisko silīciju Iestāde 2016. gada 9. martā pieņēma zinātnisko atzinumu par organiskā silīcija (monometilsilāntriola, MMST) kā jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas nekaitīgumu lietošanai par silīcija avotu uztura bagātinātājos un par ortosilīcijskābes bioloģisko pieejamību no šā avota (3).

(6)

No minētā atzinuma izriet, ka organiskā silīcija (monometilsilāntriola) lietošana par silīcija avotu uztura bagātinātājos nerada bažas par kaitīgumu, ja vien tiek ievēroti zināmi nosacījumi.

(7)

Ņemot vērā labvēlīgo Iestādes atzinumu, organiskais silīcijs (monometilsilāntriols) būtu jāiekļauj Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma sarakstā.

(8)

Sakarā ar pieprasījumu Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma sarakstā un Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma sarakstā kā kalcija avotu iekļaut kalcija fosforiloligosaharīdus (POs-Ca®) Iestāde 2016. gada 26. aprīlī pieņēma zinātnisko atzinumu par kalcija fosforiloligosaharīdu (POs-Ca®) kā tāda kalcija avotu, kas uzturvērtības nolūkā pievienots pārtikai, uztura bagātinātājiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, nekaitīgumu (4).

(9)

No minētā atzinuma izriet, ka kalcija fosforiloligosaharīdu (POs-Ca®) kā kalcija avota pievienošana pārtikai un lietošana uztura bagātinātājos nerada bažas par kaitīgumu, ja vien tiek ievēroti zināmi nosacījumi.

(10)

Ņemot vērā labvēlīgo Iestādes atzinumu, kalcija fosforiloligosaharīdi (POs-Ca®) būtu jāiekļauj Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma sarakstā un Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma sarakstā.

(11)

Pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējā grupā notika apspriešanās ar ieinteresētajām personām, un sniegtie komentāri ir ņemti vērā.

(12)

Tādēļ Direktīva 2002/46/EK un Regula (EK) Nr. 1925/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/46/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(2)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

(3)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.

(4)  EFSA Journal 2016;14(6):4488.


PIELIKUMS

1.

Direktīvas 2002/46/EK II pielikuma B punktu groza šādi:

a)

pēc ieraksta “silīcijskābe” iekļauj šādu ierakstu:

“organiskais silīcijs (monometilsilāntriols)”;

b)

pēc ieraksta “kalcija sulfāts” iekļauj šādu ierakstu:

“kalcija fosforiloligosaharīdi”.

2.

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 II pielikuma 2. punktā pēc ieraksta “kalcija sulfāts” iekļauj šādu ierakstu:

“kalcija fosforiloligosaharīdi”.