4.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/113


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1185

(2017. gada 20. aprīlis),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (1), un jo īpaši tās 67. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (2), un jo īpaši tās 126. un 151. pantu un 223. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulām (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 ir attiecīgi atceltas un aizstātas Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (3) un (EK) Nr. 1234/2007 (4). Regulās (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 un uz minēto regulu pamata pieņemtajos tiesību aktos ir paredzēti dažādi pienākumi paziņot Komisijai informāciju un dokumentus. Ar minētajām regulām Komisija ir pilnvarota arī pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus šajā sakarībā. Lai nodrošinātu dalībvalstu informācijas un dokumentu raitu paziņošanu Komisijai, ar šādiem tiesību aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Ar minētajiem aktiem būtu jāaizstāj noteikumi, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 792/2009 (5), kura atcelta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1183 (6).

(2)

Būtu jānosaka metode, kas izmantojama, lai paziņotu informāciju un dokumentus, kuri vajadzīgi, lai izpildītu paziņošanas pienākumus, kas izklāstīti Regulās (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, kuras papildinātas ar Deleģēto regulu (ES) 2017/1183, un būtu jāparedz izņēmumi no minētās paziņošanas metodes.

(3)

Lai dokumentus varētu atzīt par derīgiem Komisijas vajadzībām, būtu jāparedz iespēja garantēt dokumentu un ar tiem saistīto metadatu autentiskumu, integritāti un lasāmību visā periodā, kurā tie jāglabā.

(4)

Dokumenti ir jāpārvalda saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro vispārīgie noteikumi, kas izklāstīti Savienības tiesību aktos, konkrēti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (7), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 45/2001 (8) un (EK) Nr. 1049/2001 (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (10), un būtu jāparedz vēl citi noteikumi, pēc kuriem varētu vadīties dalībvalstis.

(5)

Ir svarīgi, ka paziņotā informācija ir attiecīgajam tirgum relevanta, pareiza un pilnīga, un dalībvalstīm būtu jāievieš kārtība, lai to nodrošinātu, un arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībnieki prasīto informāciju dalībvalstīm sniedz atbilstošā termiņā.

(6)

Ja dalībvalsts nav nosūtījusi paziņojumu, vienkāršošanas un administratīvā sloga mazināšanas nolūkā tas Komisijai būtu jāinterpretē kā dalībvalsts “nulles paziņojums”.

(7)

Dalībvalstis var paziņot tirgum relevantu papildu informāciju, kas pārsniedz ar šo regulu prasīto informāciju. Komisijai, izmantojot informācijas sistēmu, būtu jādara pieejama šādas informācijas nosūtīšanai vajadzīgā veidlapa.

(8)

Lai uzraudzītu, analizētu un pārvaldītu lauksaimniecības produktu tirgu un lai piemērotu Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ir vajadzīga informācija par produktu cenām un ražošanu un tirgus informācija. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt noteikumus par šīs informācijas paziņošanu.

(9)

Lai vienkāršotu un atvieglotu piekļuvi noteikumiem par paziņošanas pienākumiem, ir lietderīgi šajā regulā iestrādāt noteikumus par paziņojumiem, kurus dalībvalstis Komisijai sniedz par lauksaimniecības tirgus datiem, jo īpaši cenu, ražošanas un bilances datiem, un kuri patlaban paredzēti Komisijas Regulās (EK) Nr. 315/2002 (11), (EK) Nr. 546/2003 (12), (EK) Nr. 1709/2003 (13), (EK) Nr. 2336/2003 (14), (EK) Nr. 2095/2005 (15), (EK) Nr. 952/2006 (16), (EK) Nr. 1557/2006 (17), (EK) Nr. 589/2008 (18), (EK) Nr. 826/2008 (19), (EK) Nr. 1249/2008 (20), (EK) Nr. 436/2009 (21), (ES) Nr. 1272/2009 (22) un (ES) Nr. 479/2010 (23) un Komisijas Īstenošanas regulās (ES) Nr. 543/2011 (24), (ES) Nr. 1288/2011 (25), (ES) Nr. 1333/2011 (26) un (ES) Nr. 807/2013 (27). Minētie paziņošanas pienākumi būtu jāatjaunina, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un tiecoties iedarbīgāk pārvaldīt kopējo lauksaimniecības politiku.

(10)

Lai gūtu visaptverošu priekšstatu par paziņotajiem cenu datiem un sekotu tendencēm, ir lietderīgi prasīt, lai katra cenu rinda tiktu definēta.

(11)

Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, cenu informācija jāsniedz to oficiālajā valūtā.

(12)

Saskaņā ar PTO Līguma par lauksaimniecību (28) 18. panta 2. punktu Savienībai ir jāsniedz Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) daži paziņojumi, kā sīkāk izklāstīts PTO 1995. gada 30. jūnija dokumenta G/AG/2 4. punktā un PTO 2015. gada 19. decembra ministru lēmuma par eksporta konkurenci (WT/MIN(15)/45-WT/L/980) pielikumā. Lai izpildītu šīs prasības, Savienībai ir nepieciešama konkrēta informācija no dalībvalstīm, proti, informācija, kas attiecas uz iekšzemes atbalstu un eksporta konkurenci. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par paziņojumiem, kas dalībvalstīm šajā nolūkā jāsniedz Komisijai.

(13)

Lai panāktu netraucētu pāreju uz kvotu sistēmas atcelšanu, noteikumi par paziņojumiem cukura nozarē būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. oktobra.

(14)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 315/2002, (EK) Nr. 952/2006, (EK) Nr. 589/2008, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1249/2008, (EK) Nr. 436/2009, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 479/2010 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, (ES) Nr. 1333/2011 un (ES) Nr. 807/2013. Regulas (EK) Nr. 546/2003, (EK) Nr. 1709/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 2095/2005 un (EK) Nr. 1557/2006 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 1288/2011 būtu jāatceļ.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu komitejas un Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS PRINCIPI UN PRASĪBAS

1. pants

Komisijas informācijas sistēma un paziņošanas metode

1.   Informāciju un dokumentus, kas prasīti saskaņā ar paziņošanas pienākumiem, kuri izklāstīti Regulās (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 un uz minēto regulu pamata pieņemtajos tiesību aktos, paziņo, izmantojot informācijas tehnoloģiju sistēmu, kuru Komisija dara pieejamu dalībvalstīm.

Informāciju un dokumentus sagatavo un paziņo saskaņā ar:

a)

procedūrām, kas izveidotas informācijas sistēmas vajadzībām;

b)

piekļuves tiesībām, ko piešķīrusi Deleģētajā regulā (ES) 2017/1183 minētā vienotā sadarbības struktūra; un

c)

veidlapām, kas lietotājiem darītas pieejamas informācijas sistēmā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, dalībvalstis prasīto informāciju var darīt Komisijai pieejamu pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai nogādājot personīgi:

a)

ja Komisija nav darījusi pieejamus informācijas tehnoloģijas līdzekļus, kas vajadzīgi konkrētā paziņošanas pienākuma izpildei;

b)

force majeure gadījumos vai ārkārtas apstākļos, kas liedz dalībvalstij iespēju izmantot 1. punktā minēto informācijas sistēmu.

2. pants

Integritāte un lasāmība ilgtermiņā

Informācijas sistēma, kuru darījusi pieejamu Komisija, ir izstrādāta tā, lai aizsargātu paziņoto un glabāto dokumentu integritāti. Tā jo īpaši:

a)

nodrošina katra lietotāja nepārprotamu identifikāciju, un tajā ir iestrādāti iedarbīgi piekļuves tiesību kontroles pasākumi, lai nodrošinātu aizsardzību pret nelegālu, ļaunprātīgu vai neatļautu piekļuvi dokumentiem, datnēm vai metadatiem, to dzēšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu;

b)

ir aprīkota ar fiziskās aizsardzības sistēmām, kas sargā pret ielaušanos un vidiskiem incidentiem, un ar programmatūras aizsardzību pret iespējamiem kiberuzbrukumiem;

c)

liedz izdarīt neatļautas izmaiņas un satur integritātes mehānismus, kas dod iespēju pārbaudīt, vai dokuments laika gaitā nav mainīts;

d)

glabā auditācijas pierakstu par katru būtisku procedūras posmu;

e)

aizsargā glabātos datus vidē, kas ir droša gan fiziskā, gan programmatūras ziņā, ievērojot b) apakšpunktā noteikto;

f)

nodrošina uzticamas formāta konvertēšanas un migrācijas procedūras, lai garantētu, ka dokumenti ir lasāmi un pieejami visā prasītajā glabāšanas periodā;

g)

ir apgādātas ar pietiekami detalizētu un atjauninātu funkcionālo un tehnisko dokumentāciju par sistēmas darbību un parametriem; minētajai dokumentācijai jebkurā laikā var piekļūt organizatoriskas vienības, kas atbild par funkcionālajām un/vai tehniskajām specifikācijām.

3. pants

Dokumentu autentiskums

Tāda dokumenta autentiskums, kas paziņots vai uzglabāts, izmantojot informācijas sistēmu atbilstoši šai regulai, tiek atzīts tad, ja persona, kas nosūtījusi dokumentu, ir pienācīgi identificēta un ja dokuments ir sagatavots un paziņots saskaņā ar šo regulu.

4. pants

Personas datu aizsardzība

1.   Šīs regulas noteikumus piemēro, neskarot Direktīvu 95/46/EK, Regulu (EK) Nr. 45/2001, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Direktīvu 2002/58/EK un saskaņā ar tām pieņemtos noteikumus.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu no ekonomikas dalībniekiem saņemto datu konfidencialitāti.

3.   Ja Komisijai paziņotā informācija ir iegūta no mazāk nekā 3 ekonomikas dalībniekiem vai ja informācija no viena ekonomikas dalībnieka veido vairāk nekā 70 % no šādas paziņotās informācijas apjoma, attiecīgā dalībvalsts to dara zināmu Komisijai informācijas paziņošanas laikā.

4.   Komisija nepublisko informāciju tādā veidā, kas ļautu identificēt atsevišķus ekonomikas dalībniekus. Ja šāds risks pastāv, Komisija šādu informāciju publisko tikai agregētā veidā.

5. pants

Noklusējuma paziņojums

Ja vien 1. pantā minētajos aktos nav paredzēts citādi, gadījumos, kad dalībvalsts nav noteiktajā termiņā paziņojusi Komisijai prasīto informāciju vai dokumentus (“nulles paziņojums”), uzskata, ka dalībvalsts ir paziņojusi Komisijai:

a)

kvantitatīvas informācijas gadījumā – vērtību, kas vienāda ar nulli;

b)

kvalitatīvas informācijas gadījumā – situāciju “nav nekā ziņojama”.

II NODAĻA

PAZIŅOJUMI PAR CENĀM, RAŽOŠANU, TIRGUS INFORMĀCIJU UN STARPTAUTISKOS NOLĪGUMOS PAREDZĒTIE PAZIŅOJUMI

1. IEDAĻA

Paziņojumi par cenām, ražošanu un tirgus informāciju

6. pants

Paziņojumi par cenām, ražošanu un tirgus situāciju

Cenu informācijas paziņojumus, kas prasīti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/1183 2. pantā noteikto paziņošanas pienākumu, sniedz saskaņā ar I un II pielikumu.

Paziņojumus par ražošanu un tirgiem, kas prasīti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/1183 2. pantā noteikto paziņošanas pienākumu, sniedz saskaņā ar III pielikumu.

7. pants

Informācijas integritāte

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka paziņotā informācija ir attiecīgajam tirgum relevanta, pareiza un pilnīga. Dalībvalstis nodrošina to, ka paziņotie kvantitatīvie dati veido saskanīgas statistikas datu rindas. Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka paziņotā informācija varētu nebūt relevanta, pareiza vai pilnīga, attiecīgā dalībvalsts to dara zināmu Komisijai informācijas paziņošanas laikā.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai visu svarīgo jauno informāciju, kas varētu ievērojami mainīt jau paziņotu informāciju.

3.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka attiecīgie ekonomikas dalībnieki prasīto informāciju tām sniedz atbilstošos termiņos. Ekonomikas dalībnieki sniedz dalībvalstīm informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu šajā regulā noteiktās prasības par informāciju.

8. pants

Papildu informācija

Dalībvalstis, izmantojot 1. pantā minēto informācijas sistēmu, var paziņot Komisijai informāciju, kas papildina I, II un III pielikumā prasīto, ja attiecīgā dalībvalsts šādu informāciju uzskata par relevantu. Šādus paziņojumus sniedz, izmantojot veidlapu, kuru Komisija darījusi pieejamu sistēmā.

9. pants

Cenu definēšana

1.   Par katru šajā iedaļā prasīto cenu paziņojumu dalībvalstis paziņo avotu un metodiku, kas izmantota, lai noteiktu paziņotās cenas. Šādos paziņojumos iekļauj informāciju par reprezentatīvajiem tirgiem, ko noteikušas dalībvalstis, un saistītos svēruma koeficientus.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai visas izmaiņas informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu.

3.   Ievērojot 4. pantu, dalībvalstis nodrošina to, ka Komisijai ir tiesības publiskot datus, kurus tās paziņo Komisijai.

10. pants

Cenu paziņošana oficiālajā valūtā

Ja vien I, II un III pielikumā nav noteikts citādi, dalībvalstis sniedz informāciju par cenām oficiālajā valūtā bez PVN.

11. pants

Iknedēļas cenu uzraudzība

Ja vien I pielikumā nav noteikts citādi, dalībvalstis katru trešdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) paziņo Komisijai minētajā pielikumā norādīto iknedēļas cenu informāciju par iepriekšējo nedēļu.

12. pants

Cenu informācija, ko nesniedz katru nedēļu, un ražošanas uzraudzība

Dalībvalstis noteiktajos termiņos paziņo Komisijai:

a)

šīs regulas II pielikumā minēto cenu informāciju, ko nesniedz katru nedēļu; un

b)

šīs regulas III pielikumā minēto informāciju par ražošanu un tirgu.

2. IEDAĻA

Starptautiskos nolīgumos prasītie paziņojumi

13. pants

PTO iekšzemes atbalsta dati

1.   Dalībvalstis katru gadu līdz 31. oktobrim paziņo Komisijai datus attiecībā uz iepriekšējo Savienības finanšu gadu par valsts budžeta izdevumiem, tostarp negūtajiem ieņēmumiem, par iekšzemes atbalsta pasākumiem lauksaimniecības produktu ražotājiem. Paziņojumā iekļauj datus par pasākumiem, ko līdzfinansē no Savienības budžeta, un tie aptver valsts un Savienības finansējuma komponentus. Paziņojums neaptver pasākumus, kurus pilnībā finansē no Savienības budžeta.

2.   Dati, kas prasīti saskaņā ar 1. punktu, ir dati, kas noteikti PTO dokumentā G/AG/2 par iekšzemes atbalstu, un tos paziņo, izmantojot minētajā dokumentā noteikto formātu.

14. pants

PTO eksporta konkurences dati

1.   Dalībvalstis katru gadu līdz 28. februārim paziņo Komisijai datus attiecībā uz iepriekšējo kalendāro gadu par šādiem eksporta konkurences pasākumiem, ko tās piemērojušas:

a)

eksporta finansēšanas atbalsts (eksporta kredīti, eksporta kredītu garantijas vai apdrošināšanas programmas);

b)

starptautiskais pārtikas atbalsts;

c)

valsts tirdzniecības uzņēmumi, kas eksportē lauksaimniecības produktus.

2.   Dati, kas prasīti saskaņā ar 1. punktu, ir dati, kas noteikti PTO 2015. gada 19. decembra ministru lēmuma par eksporta konkurenci pielikumā, un tos paziņo, izmantojot minētajā pielikumā noteikto formātu.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Grozījumi vairākās regulās un pārejas noteikumi

1.   Svītro Regulas (EK) Nr. 315/2002 1. pantu.

2.   Regulas (EK) Nr. 952/2006 12., 13., 14., 14.a, 15.a, 20., 21. un 22. pantu svītro no 2017. gada 1. oktobra. Šos noteikumus turpina piemērot attiecībā uz atlikušajiem paziņojumiem, kas saistīti ar cukura kvotu sistēmu.

3.   Svītro Regulas (EK) Nr. 589/2008 31. pantu.

4.   Svītro Regulas (EK) Nr. 826/2008 III pielikuma A punktu.

5.   Svītro Regulas (EK) Nr. 1249/2008 16. panta 8. punktu, 17. pantu, 25. panta 3. punktu, 27. panta 1. un 2. punktu, 34. panta 2. punktu un 36. pantu.

6.   Svītro Regulas (EK) Nr. 436/2009 19. pantu, izņemot tā 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu un 2. punktu, ko turpina piemērot līdz 2017. gada 31. jūlijam.

7.   Svītro Regulas (ES) Nr. 1272/2009 56. panta 3. un 4. punktu.

8.   Svītro Regulas (ES) Nr. 479/2010 1.a, 2. un 3. pantu.

9.   Svītro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 98. pantu.

10.   Svītro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011 11. pantu.

11.   Svītro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 807/2013 4. panta 2. un 3. punktu un 7. pantu.

16. pants

Atcelšana

Atceļ šādas regulas:

Regulu (EK) Nr. 546/2003,

Regulu (EK) Nr. 1709/2003,

Regulu (EK) Nr. 2336/2003,

Regulu (EK) Nr. 2095/2005,

Regulu (EK) Nr. 1557/2006,

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1288/2011.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

II pielikuma 1. punktu un III pielikuma 2. punktu piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(3)  Padomes 2009. gada 19. janvāra Regula (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.).

(4)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1183, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 100. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(11)  Komisijas 2002. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 315/2002 par pārskatu attiecībā uz svaigu vai atdzesētu aitu liemeņu cenām Kopienas reprezentatīvajos tirgos (OV L 50, 21.2.2002., 47. lpp.).

(12)  Komisijas 2003. gada 27. marta Regula (EK) Nr. 546/2003 par dažiem paziņojumiem attiecībā uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75 un (EEK) Nr. 2783/75 piemērošanu olu un mājputnu gaļas nozarēs (OV L 81, 28.3.2003., 12. lpp.).

(13)  Komisijas 2003. gada 26. septembra Regula (EK) Nr. 1709/2003 par rīsa sējumu un krājumu deklarācijām (OV L 243, 27.9.2003., 92. lpp.).

(14)  Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (OV L 346, 31.12.2003., 19. lpp.).

(15)  Komisijas 2005. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2095/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2075/92 piemērošanai attiecībā uz informācijas paziņošanu par tabaku (OV L 335, 21.12.2005., 6. lpp.).

(16)  Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

(17)  Komisijas 2006. gada 18. oktobra Regula (EK) Nr. 1557/2006 par sīki izstrādātiem noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1952/2005 piemērošanai attiecībā uz līgumu reģistrēšanu un datu paziņošanu apiņu nozarē (OV L 288, 19.10.2006., 18. lpp.).

(18)  Komisijas 2008. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem (OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.).

(19)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(20)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(21)  Komisijas 2009. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 436/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju (OV L 128, 27.5.2009., 15. lpp.).

(22)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(23)  Komisijas 2010. gada 1. jūnija Regula (ES) Nr. 479/2010, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanas noteikumus attiecībā uz dalībvalstu paziņojumiem Komisijai piena un piena produktu nozarē (OV L 135, 2.6.2010., 26. lpp.).

(24)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).

(25)  Komisijas 2011. gada 9. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1288/2011 par banānu vairumtirdzniecības cenu paziņošanu lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas ietvaros (OV L 328, 10.12.2011., 42. lpp.).

(26)  Komisijas 2011. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē (OV L 336, 20.12.2011., 23. lpp.).

(27)  Komisijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 807/2013, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Savienības tirgos (OV L 228, 27.8.2013., 5. lpp.).

(28)  Daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārta (1986–1994), Līgums par lauksaimniecību – 1. pielikums – 1.A pielikums (WTO-GATT 1994) WTO-“GATT 1994” (OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.).


I PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 11. pantā minētajiem iknedēļas cenu paziņojumiem

1.   Labība

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru labības veidu un labības kategoriju, ko uzskata par Savienības tirgum relevantu, – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: saistībā ar cenām jo īpaši norāda katra produkta kvalitātes īpašības, kotēšanas vietu un tirdzniecības posmu.

2.   Rīsi

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru rīsu šķirni, ko uzskata par Savienības tirgum relevantu, – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās ražo rīsus.

Citas prasības: saistībā ar cenām jo īpaši norāda katra produkta apstrādes stadiju, kotēšanas vietu un tirdzniecības posmu.

3.   Olīveļļa

Paziņojuma saturs: Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma VIII daļā uzskaitīto olīveļļas kategoriju vidējās cenas, kas reģistrētas galvenajos reprezentatīvajos tirgos, un valsts vidējās cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās gada periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim saražo vairāk nekā 20 000 tonnu olīveļļas.

Citas prasības: cenas ir nefasētas olīveļļas cenas; neapstrādātai olīveļļai norāda spiestuves cenas, bet pārējām kategorijām – rūpnīcas cenas. Reprezentatīvie tirgi aptver vismaz 70 % no valstī saražotā attiecīgā produkta apjoma.

4.   Augļi un dārzeņi

Paziņojuma saturs: viena vidējā svērtā cena par to augļu un dārzeņu veidiem un šķirnēm, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XV pielikuma A daļā un atbilst minētās regulas I pielikuma A daļā noteiktajam vispārīgajam tirdzniecības standartam, vai par I šķiras produktiem, uz kuriem attiecas specifisks tirdzniecības standarts; minētā cena izteikta par 100 kg produkta tīrsvara.

Attiecīgās dalībvalstis: Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XV pielikumā norādītās dalībvalstis, kad ir pieejami dati.

Citas prasības: cenas ir iepakošanas vietas cenas par šķirotiem, iepakotiem un vajadzības gadījumā uz paliktņiem novietotiem produktiem.

5.   Banāni

Paziņojuma saturs: vairumtirdzniecības cenas par dzeltenajiem banāniem ar KN kodu 0803 90 10, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās vienā kalendārajā gadā pārdod vairāk nekā 50 000 tonnu dzelteno banānu.

Citas prasības: cenas paziņo sadalījumā pa izcelsmes valstu grupām.

6.   Gaļa

Paziņojuma saturs: liellopu, cūku un aitu liemeņu un dažu dzīvu liellopu, teļu un sivēnu cenas atbilstīgi liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un tirgus cenu paziņošanai saskaņā ar Savienības noteikumiem Regulā (ES) Nr. 1308/2013.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka nav paziņošanai pietiekama skaita liemeņu vai dzīvu dzīvnieku, attiecīgā dalībvalsts var nolemt uz attiecīgo periodu apturēt šādu liemeņu vai dzīvu dzīvnieku cenu reģistrēšanu, un tā paziņo Komisijai sava lēmuma iemeslus.

7.   Piens un piena produkti

Paziņojuma saturs: sūkalu pulvera, vājpiena pulvera, pilnpiena pulvera, sviesta un rūpniecisko sieru cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās saražotais apjoms veido 2 % vai vairāk no Savienības produkcijas apjoma, vai – rūpniecisko sieru gadījumā – attiecīgā veida siera apjoms ir 4 % vai vairāk no valstī saražotā siera kopējā apjoma.

Citas prasības: paziņo no ražotāja pirktu produktu cenas, kas neietver nekādas citas izmaksas (transports, iekraušana, apstrāde, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.) un pamatojas uz līgumiem, kuri noslēgti par piegādēm triju mēnešu laikā.

8.   Olas

Paziņojuma saturs: sprostos turētu vistu A kvalitātes klases olu vairumtirdzniecības cena (L un M kategorijas vidējā cena), izteikta par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: paziņo produktu cenas iepakošanas centros. Ja sprostos dētas olas vairs nav reprezentatīva produkcija, attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai kūtī turētu dējējvistu A kvalitātes klases olu vairumtirdzniecības cenu, izteiktu par 100 kg.

9.   Mājputnu gaļa

Paziņojuma saturs: nesadalītu A kvalitātes klases cāļu (“65 % cāļi”) vidējā vairumtirdzniecības cena, izteikta par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: paziņo produktu cenas kautuvēs vai reprezentatīvos tirgos reģistrētas cenas. Ja tirgus struktūras ziņā svarīgi ir citi vistas gaļas noformējumi vai īpaši cāļu izcirtņi, attiecīgā dalībvalsts papildus nesadalītu A kvalitātes klases cāļu (“65 % cāļi”) vidējai vairumtirdzniecības cenai var paziņot cita A kvalitātes klases vistas gaļas noformējuma vai izcirtņu vairumtirdzniecības cenu, norādot noformējuma veidu vai izcirtņus, uz kuriem attiecas cena, izteikta par 100 kg.


II PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 12. panta a) punktā minētajiem cenu paziņojumiem, ko nesniedz katru nedēļu

1.   Cukurs

Paziņojuma saturs

a)

Turpmāk norādīto cukura cenu vidējās svērtās vērtības, izteiktas par tonnu cukura, kā arī atbilstošie kopējie daudzumi un svērtās standartnovirzes:

i)

par iepriekšējo mēnesi – pārdošanas cena;

ii)

par kārtējo mēnesi – līgumu vai citu darījumu satvarā noteiktās pārdošanas cenas prognozes;

b)

cukurbiešu vidējā svērtā cena iepriekšējā tirdzniecības gadā, izteikta par tonnu cukurbiešu, kā arī atbilstošie kopējie daudzumi.

Attiecīgās dalībvalstis

a)

Attiecībā uz cukura cenām – visas dalībvalstis, kurās no cukurbietēm vai no jēlcukura saražo vairāk nekā 10 000 tonnu cukura;

b)

attiecībā uz cukurbiešu cenām – visas dalībvalstis, kurās audzē cukurbietes.

Paziņošanas termiņš

a)

Attiecībā uz cukura cenām – līdz katra mēneša beigām;

b)

attiecībā uz cukurbiešu cenām – katru gadu līdz 30. jūnijam.

Citas prasības

Cenas nosaka saskaņā ar Komisijas publicētu metodiku, un tās ir:

a)

attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B punkta II daļā definētās standarta kvalitātes cukuru – nefasēta baltā cukura fabrikas cenas, kas uzzinātas no cukura ražošanas un rafinēšanas uzņēmumiem;

b)

attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B punkta I daļā definētās standarta kvalitātes cukurbietēm – cukurbiešu cena, ko cukura ražošanas uzņēmumi maksā cukurbiešu audzētājiem. Cukurbietes attiecina uz to pašu tirdzniecības gadu kā no tām saražoto cukuru.

2.   Linšķiedra

Paziņojuma saturs: garās linšķiedras vidējās fabrikas cenas, kas iepriekšējā mēnesī reģistrētas galvenajos reprezentatīvajos tirgos un izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās garās linšķiedras tiek iegūtas platībā, kas pārsniedz 1 000 ha šķiedras linu.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.   Vīns

Paziņojuma saturs: attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļas 1. punktā minētajiem vīniem:

a)

kopsavilkums par iepriekšējā mēneša cenām, kas izteiktas par hektolitru vīna, kopā ar norādi uz attiecīgajiem apjomiem; vai

b)

līdz 2017. gada 31. jūlijam – publiski pieejami informācijas avoti, kurus uzskata par ticamiem cenu reģistrēšanai.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kuru vīna produkcija pēdējos piecos gados vidēji pārsniegusi 5 % no Savienības kopējās vīna produkcijas.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: cenas ir nefasēta produkta cenas posmā “izvedot no ražotāja telpām”. Lai sniegtu a) un b) apakšpunktā minēto informāciju, attiecīgās dalībvalstis izraugās astoņus reprezentatīvākos tirgus, kas jāuzrauga, un to vidū ir vismaz divi tirgi vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

4.   Piens un piena produkti

a)   Piens

Paziņojuma saturs: svaigpiena cena un aplēstā cena par piegādēm kārtējā mēnesī, izteikta par 100 kg produkta pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Paziņošanas termiņš: līdz katra mēneša beigām par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: cena, ko samaksājuši pirmie pircēji, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā.

b)   Piena produkti

Paziņojuma saturs: tā siera cenas, kas nav I pielikuma 7. punktā minētie rūpnieciskie sieri, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis attiecībā uz sieru veidiem, kas ir valsts tirgum relevanti.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: paziņo no ražotāja pirkta siera cenas, kas neietver nekādas citas izmaksas (transports, iekraušana, apstrāde, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.) un pamatojas uz līgumiem, kuri noslēgti par piegādēm triju mēnešu laikā.


III PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 12. panta b) punktā minētajiem ražošanas un tirgus informācijas paziņojumiem

1.   Rīsi

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikuma I daļas 2. un 3. punktā minētajiem rīsu veidiem –

a)

apsētā platība, agronomiskais ražas iznākums, nelobītu rīsu produkcija ražas novākšanas gadā un pārstrādes iznākums;

b)

rīsu krājumi (izteikti slīpētu rīsu ekvivalentā), ko katru gadu 31. augustā tur ražotāji un rīsu dzirnavas, sadalījumā pa Eiropas Savienībā ražotiem rīsiem un importētiem rīsiem.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 15. janvārim attiecībā uz iepriekšējo gadu.

Attiecīgās dalībvalstis

a)

Attiecībā uz nelobītiem rīsiem – visas dalībvalstis, kurās ražo rīsus;

b)

attiecībā uz rīsu krājumiem – visas dalībvalstis, kurās ražo rīsus, un visas dalībvalstis, kurās ir rīsu dzirnavas.

2.   Cukurs

A.   Cukurbiešu platības

Paziņojuma saturs: cukurbiešu platības kārtējā tirdzniecības gadā un aplēses par nākamo tirdzniecības gadu.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 31. maijam.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās cukurbiešu platības attiecīgajā gadā pārsniedz 1 000 ha.

Citas prasības: šos skaitļus izsaka hektāros un sadala platībās, kas paredzētas cukura ražošanai, un platībās, kas paredzētas bioetanola ražošanai.

B.   Cukura un bioetanola produkcija

Paziņojuma saturs: cukura produkcija un bioetanola produkcija, ko katrs uzņēmums saražojis iepriekšējā tirdzniecības gadā, un aplēses par cukura produkciju, ko katrs uzņēmums saražos kārtējā tirdzniecības gadā.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 30. novembrim attiecībā uz iepriekšējā tirdzniecības gadā saražoto produkciju un katru gadu līdz 31. martam (Francijas departamenti Gvadelupa un Martinika – līdz 30. jūnijam) attiecībā uz kārtējā tirdzniecības gadā saražoto produkciju.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās saražo vairāk nekā 10 000 tonnu cukura.

Citas prasības

a)

“Cukura produkcija” nozīmē šādu produktu kopējo daudzumu, kas izteikts tonnās baltā cukura:

i)

baltais cukurs neatkarīgi no kvalitātes atšķirībām;

ii)

jēlcukurs, pamatojoties uz iznākumu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B daļas III punktu;

iii)

invertcukurs (pēc masas);

iv)

no cukurbietēm ražoti saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 70 %, pamatojoties uz ekstrahējamo cukura saturu vai uz reālo iznākumu;

v)

no cukurniedrēm ražoti saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 75 %, pamatojoties uz cukura saturu;

b)

cukura produkcijā neietilpst baltais cukurs, kas iegūts no kāda a) apakšpunktā minēta produkta vai saražots saskaņā ar ievešanas pārstrādei režīmu;

c)

cukuru, kas iegūts no konkrētā tirdzniecības gadā iesētām cukurbietēm, attiecina uz nākamo tirdzniecības gadu. Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka cukuru, kas iegūts no konkrēta tirdzniecības gada rudenī iesētām cukurbietēm, attiecina uz to pašu tirdzniecības gadu, un tādā gadījumā tās savu lēmumu paziņo Komisijai ne vēlāk kā 2017. gada 1. oktobrī;

d)

skaitļus par cukuru sadala pa mēnešiem, un attiecībā uz kārtējo tirdzniecības gadu tie atbilst provizoriskajiem datiem par laikposmu līdz februārim un aplēsēm par pārējiem tirdzniecības gada mēnešiem;

e)

bioetanola produkcijā ietilpst tikai bioetanols, kas iegūts no kāda a) apakšpunktā minēta produkta, un to izsaka hektolitros.

C.   Izoglikozes produkcija

Paziņojuma saturs

a)

Katra ražotāja paša saražotās izoglikozes daudzumi, ko tas nosūtījis iepriekšējā tirdzniecības gadā;

b)

katra ražotāja paša saražotās izoglikozes daudzumi, ko tas nosūtījis iepriekšējā mēnesī.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 30. novembrim attiecībā uz iepriekšējo tirdzniecības gadu un katru mēnesi līdz 25. datumam attiecībā uz iepriekšējo mēnesi.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās ražo izoglikozi.

Citas prasības:“izoglikozes produkcija” ir kopējais produkta daudzums, kas iegūts no glikozes vai tās polimēriem un kas sausā stāvoklī satur (pēc masas) vismaz 41 % fruktozes; tā ir izteikta sausnas tonnās neatkarīgi no faktiskā fruktozes satura, kas pārsniedz 41 % sliekšņvērtību. Gada produkcijas datus sadala pa mēnešiem.

D.   Cukura un izoglikozes krājumi

Paziņojuma saturs

a)

Cukura produkcijas daudzumi, kas katra mēneša beigās uzglabāti cukura ražošanas un rafinēšanas uzņēmumos;

b)

izoglikozes produkcijas daudzumi, ko iepriekšējā tirdzniecības gada beigās uzglabājuši izoglikozes ražotāji.

Paziņošanas termiņš: attiecībā uz cukuru – līdz katra mēneša beigām par iepriekšējo mēnesi, bet attiecībā uz izoglikozi – līdz 30. novembrim.

Attiecīgās dalībvalstis

a)

Attiecībā uz cukuru – dalībvalstis, kurās atrodas cukura ražošanas vai rafinēšanas uzņēmumi un cukura produkcija pārsniedz 10 000 tonnu;

b)

attiecībā uz izoglikozi – visas dalībvalstis, kurās ražo izoglikozi.

Citas prasības: skaitļi attiecas uz produktiem, kas uzglabāti laišanai brīvā apgrozībā Savienības teritorijā, un uz cukura produkciju un izoglikozes produkciju, kas definēta B un C punktā.

Attiecībā uz cukuru:

skaitļi attiecas uz daudzumiem, kuri pieder uzņēmumam vai rafinētājam vai uz kuriem attiecas garantija,

attiecībā uz daudzumiem, kas atrodas glabāšanā jūlija, augusta un septembra beigās, skaitļi rāda to cukura produkcijas daudzumu, kas attiecas uz nākamo tirdzniecības gadu,

ja glabāšana notiek citā dalībvalstī, nevis tajā, kas sniedz paziņojumu Komisijai, paziņotāja dalībvalsts informē attiecīgo dalībvalsti par tās teritorijā uzglabātajiem daudzumiem un to atrašanās vietu līdz tā mēneša beigām, kas seko pēc paziņošanas Komisijai.

Attiecībā uz izoglikozi daudzumi ir ražotājam piederošie daudzumi.

3.   Šķiedru kultūras

Paziņojuma saturs

a)

Šķiedras linu platības kārtējā tirdzniecības gadā un aplēses par nākamo tirdzniecības gadu, izteiktas hektāros;

b)

garo linšķiedru produkcija iepriekšējā tirdzniecības gadā un aplēses par kārtējo tirdzniecības gadu, izteiktas tonnās;

c)

ar kokvilnu apsētā platība iepriekšējā ražas gadā un aplēses par kārtējo ražas gadu, izteiktas hektāros;

d)

neattīrītas kokvilnas produkcija iepriekšējā ražas gadā un aplēses par kārtējo ražas gadu, izteiktas tonnās;

e)

neattīrītas kokvilnas vidējā cena, kas samaksāta kokvilnas ražotājiem iepriekšējā ražas gadā un izteikta par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš

a)

Attiecībā uz šķiedras linu platību – katru gadu līdz 31. jūlijam;

b)

attiecībā uz garo linšķiedru produkciju – katru gadu līdz 31. oktobrim;

c), d) un e)

attiecībā uz kokvilnu – katru gadu līdz 15. oktobrim.

Attiecīgās dalībvalstis

a) un b)

Attiecībā uz liniem – visas dalībvalstis, kurās garās linšķiedras tiek iegūtas platībā, kas pārsniedz 1 000 ha šķiedras linu;

c), d) un e)

attiecībā uz kokvilnu – visas dalībvalstis, kurās ar kokvilnu apsēti vismaz 1 000 ha.

4.   Apiņi

Paziņojuma saturs: šāda informācija par ražošanu, kas norādīta kā kopējie dati, un b)–d) apakšpunktā minētā informācija atsevišķi par rūgtajām un aromātiskajām apiņu šķirnēm:

a)

to lauksaimnieku skaits, kas audzē apiņus;

b)

platība, ko aizņem apiņi, izteikta hektāros;

c)

daudzums tonnās un vidējā saimniecības cena, izteikta par kg apiņu, kas pārdoti saskaņā ar regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu un bez šāda līguma;

d)

alfa skābes produkcija tonnās un vidējais alfa skābes saturs (procentos).

Paziņošanas termiņš: līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc apiņu ražas novākšanas.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās apiņu platība iepriekšējā gadā pārsniegusi 200 hektārus.

5.   Olīveļļa

Paziņojuma saturs

a)

Dati par gatavo produkciju, kopējais iekšzemes patēriņš (ieskaitot pārstrādes rūpniecību) un krājumu atlikums iepriekšējā gada periodā, kas ilgst no 1. oktobra līdz 30. septembrim;

b)

aplēses par mēneša produkciju un aplēses par kopējo produkciju, iekšzemes patēriņš (ieskaitot pārstrādes rūpniecību) un krājumu atlikums kārtējā gada periodā, kas ilgst no 1. oktobra līdz 30. septembrim.

Paziņošanas termiņš

a)

Katru gadu līdz 31. oktobrim par iepriekšējo gada periodu;

b)

līdz 31. oktobrim par kārtējo gada periodu un katru mēnesi līdz 15. datumam laikposmā no novembra līdz jūnijam.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās ražo olīveļļu.

6.   Banāni

Paziņojuma saturs

a)

Ražošanas reģionā pārdotu zaļo banānu vidējās pārdošanas cenas vietējos tirgos, izteiktas par 100 kg produkta, un attiecīgie daudzumi;

b)

ārpus ražošanas reģiona pārdotu zaļo banānu vidējās pārdošanas cenas, izteiktas par 100 kg produkta, un attiecīgie daudzumi.

Paziņošanas termiņš

Katru gadu līdz 15. jūnijam par iepriekšējo periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim,

katru gadu līdz 15. oktobrim par iepriekšējo periodu no 1. maija līdz 31. augustam,

katru gadu līdz 15. februārim par iepriekšējo periodu no 1. septembra līdz 31. decembrim.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās ir ražošanas reģions, proti:

a)

Kanāriju salas;

b)

Gvadelupa;

c)

Martinika;

d)

Madeira un Azoru salas;

e)

Krēta un Lakonija;

f)

Kipra.

Citas prasības: cenas par zaļajiem banāniem, ko tirgo Savienībā ārpus to ražošanas apgabala, ir cenas pirmajā izkraušanas ostā (neizkrautu preču cenas).

7.   Tabaka

Paziņojuma saturs: par katru jēltabakas šķirņu grupu:

i)

lauksaimnieku skaits;

ii)

platība hektāros;

iii)

piegādātais daudzums tonnās;

iv)

vidējā cena, kas samaksāta lauksaimniekiem, izteikta par kilogramu produkta un neietver nodokļus un citas nodevas.

Paziņošanas termiņš: līdz 31. jūlijam nākamajā gadā pēc ražas novākšanas gada.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās iepriekšējā gadā tabakas raža novākta vairāk nekā 3 000 hektāru lielā platībā.

Citas prasības: jēltabakas šķirņu grupas ir šādas:

I grupa

:

dūmos kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta žāvēšanas skapī ar regulētu gaisa cirkulāciju, temperatūru un mitrumu, jo īpaši ‘Virginia’;

II grupa

:

ēnā kaltēta gaišā tabaka – tabaka, kas kaltēta gaisā zem aizsega, neļaujot fermentēties, jo īpaši ‘Burley’ un ‘Maryland’;

III grupa

:

ēnā kaltēta tumšā tabaka – tabaka, kas kaltēta gaisā zem aizsega, pirms tirgošanas ļaujot dabīgi fermentēties, jo īpaši ‘Badischer Geudertheimer’, fermentēta ‘Burley’, ‘Havana’, ‘Mocny Skroniowski’, ‘Nostrano del Brenta’ un ‘Pulawski’;

IV grupa

:

karstumā kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta karstumā, jo īpaši ‘Kentucky’ un ‘Salento’;

V grupa

:

saulē kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta saulē, saukta arī par austrumu šķirnēm, jo īpaši ‘Basmas’, ‘Katerini’ un ‘Kaba-Koulak’.

8.   Vīna nozares produkti

Paziņojuma saturs

a)

Aplēses par vīna produktu (ieskaitot vinificētu un nevinificētu vīnogu misu) apjomu, kas kārtējā vīna gadā saražots dalībvalsts teritorijā;

b)

Regulas (EK) Nr. 436/2009 9. pantā minēto ražošanas deklarāciju galīgais rezultāts, kā arī aplēses par produkciju, uz ko šādas deklarācijas neattiecas;

c)

Regulas (EK) Nr. 436/2009 11. pantā minēto krājumu deklarāciju kopsavilkums attiecībā uz krājumiem, kas turēti iepriekšējā vīna gada 31. jūlijā;

d)

iepriekšējā vīna gada galīgā bilance, tostarp pilnīga informācija par pieejamību (krājumu atvēršana, produkcija, imports), izmantojumu (patēriņš pārtikā un rūpnieciskais patēriņš, pārveidošana, eksports un zudumi) un galīgie krājumi.

Paziņošanas termiņš

a)

Produkcijas aplēses – katru gadu līdz 30. septembrim;

b)

ražošanas deklarāciju galīgais rezultāts – katru gadu līdz 15. martam;

c)

krājumu deklarāciju kopsavilkums – katru gadu līdz 31. oktobrim;

d)

galīgā bilance – katru gadu līdz 15. janvārim.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kuras kārto atjauninātu vīna dārzu reģistru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 145. panta 1. punktu.

9.   Piens un piena produkti

Paziņojuma saturs: kopējais govs svaigpiena daudzums, izteikts kilogramos pēc faktiskā tauku satura.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: daudzumi ir piena daudzumi, kas iepriekšējā mēnesī piegādāti pirmajiem pircējiem, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā. Lai varētu izpildīt šo prasību, dalībvalstis nodrošina to, ka visi pirmie pircēji, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā, tiem katru mēnesi piegādāto govs svaigpiena daudzumu laikus un pienācīgi deklarē valsts kompetentajai iestādei.

10.   Olas

Paziņojuma saturs: olu ražotņu skaits sadalījumā pa Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikumā minētajām turēšanas metodēm, arī katra uzņēmuma maksimālā kapacitāte, izteikta ar tajā vienlaikus esošo dējējvistu skaitu.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 1. aprīlim.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

11.   Etilspirts

Paziņojuma saturs: lauksaimnieciskas izcelsmes spirts, izteikts hektolitros tīrā spirta:

a)

produkcija, kas iegūta raudzējot un destilējot, sadalījumā pa lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielām, no kurām ražots spirts;

b)

apjomi, ko spirta ražotāji vai importētāji nodevuši pārstrādei vai iepakošanai, sadalījumā pa izmantojuma kategorijām (pārtika un dzērieni, degviela, rūpnieciskas vajadzības/citi).

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo kalendāro gadu.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.