10.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/981

(2017. gada 7. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standartveida veidlapām, veidnēm un procedūrām apspriešanās veikšanai ar citām kompetentajām iestādēm pirms atļaujas piešķiršanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 84. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2014/65/ES 84. pantā paredzēta apspriešanās ar kompetentajām iestādēm pirms atļaujas piešķiršanas saskaņā ar minētās direktīvas 7. pantu. Direktīvā 2014/65/ES paredzēts arī izveidot standartveida veidlapas, veidnes un procedūras attiecībā uz šādu apspriešanos.

(2)

Lai atvieglotu saziņu starp kompetentajām iestādēm, tām būtu jāizraugās kontaktpunkts tieši saziņai pirms atļaujas piešķiršanas.

(3)

Lai nodrošinātu, ka pirms atļaujas piešķiršanas kompetentajām iestādēm ir iespējams efektīvi un laikus savstarpēji apspriesties, ir jānosaka procedūras par apspriešanās pieprasījumiem, apliecinājumiem par saņemšanu un atbildēm uz apspriešanās pieprasījumiem.

(4)

Standartveida veidlapām, veidnēm un procedūrām vajadzētu būt tādām, lai būtu iespējams nodrošināt informācijas, ar kuru apmainās vai kuru pārsūta, konfidencialitāti saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un ievērot noteikumus, kas ietverti Savienības tiesību aktos par personas datu apstrādi un šādu datu nosūtīšanu.

(5)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu netraucētu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā paredzētie noteikumi un saistītie valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu 2014/65/ES, tiek piemēroti no viena un tā paša datuma.

(6)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, kuru Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(7)

EVTI nav veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par šīs regulas pamatā esošo īstenošanas tehnisko standartu projektu un nav analizējusi attiecīgo kompetento iestāžu potenciālās izmaksas un ieguvumus saistībā ar standartveida veidlapu un procedūru ieviešanu, jo tas būtu bijis nesamērīgi attiecībā uz to darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka īstenošanas tehnisko standartu adresāti būtu vienīgi dalībvalstu kompetentās iestādes, nevis tirgus dalībnieki.

(8)

EVTI ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1.   Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktus saziņai saskaņā ar šo regulu un informāciju par saviem kontaktpunktiem publicē savās tīmekļa vietnēs.

2.   Kompetentās iestādes informāciju par saviem kontaktpunktiem nosūta Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI). EVTI atjaunina kontaktpunktu sarakstu, lai kompetentās iestādes to varētu izmantot, un publicē to savā tīmekļa vietnē.

2. pants

Apspriešanās pieprasījums

1.   Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde iesniedz apspriešanās pieprasījumu papīra formātā vai elektroniski tās kompetentās iestādes kontaktpunktam, ar kuru tai jāapspriežas.

2.   Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde iesniedz savu apspriešanās pieprasījumu, aizpildot I pielikumā ietverto veidlapu. Pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde savam apspriešanās pieprasījumam var pievienot dokumentu vai papildu materiālus, ko tā uzskata par vajadzīgu pieprasījuma pamatošanai.

3. pants

Apliecinājums par saņemšanu

Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde piecu darbdienu laikā pēc apspriešanās pieprasījuma saņemšanas, aizpildījusi II pielikumā ietverto veidlapu, nosūta pieprasījumu iesniedzošās kompetentās iestādes kontaktpunktam apliecinājumu par saņemšanu.

4. pants

Atbilde uz apspriešanās pieprasījumu

1.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde atbild uz apspriešanās pieprasījumu papīra formātā vai elektroniski. Atbildi tā adresē pieprasījumu iesniedzošās kompetentās iestādes kontaktpunktam, ja vien šī iestāde nav norādījusi citādi.

2.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde informē pieprasījumu iesniedzošo kompetento iestādi par jebkādām neskaidrībām saistībā ar pieprasīto informāciju.

3.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde iespējami drīz, bet vēlākais 60 darbdienu laikā pēc apspriešanās pieprasījuma saņemšanas, aizpildījusi III pielikumā ietverto veidlapu, sniedz pieprasījumu iesniedzošajai kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a)

apspriešanās pieprasījumā pieprasītā informācija un viedoklis vai atrunas attiecībā uz atļaujas piešķiršanu;

b)

cita būtiska informācija, kas varētu ietekmēt atļaujas piešķiršanu.

4.   Ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde uzskata, ka tai, visticamāk, nebūs iespējams ievērot 3. punktā noteikto termiņu, tā nekavējoties par to informē pieprasījumu iesniedzošo kompetento iestādi, norādot kavējuma iemeslus un paredzamo atbildes sniegšanas dienu. Tā regulāri sniedz arī informāciju par savas atbildes sagatavošanas virzību.

5.   Ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde nespēj ievērot šā panta 3. punktā noteikto termiņu, tā informāciju sniedz tādā veidā, kas nodrošina, ka iespējams ātri veikt visas nepieciešamās darbības, vienlaikus ievērojot Direktīvas 2014/65/ES 7. panta 3. punktā noteikto termiņu.

5. pants

Apspriešanās procedūras

1.   Kompetentās iestādes saistībā ar apspriešanās pieprasījumu un atbildi sazinās, izmantojot visātrāko no 2. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā paredzētajiem līdzekļiem, pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes apsvērumus, sarakstes laikus, nosūtāmo materiālu apjomu un pieprasījumu iesniedzošās kompetentās iestādes vieglu piekļuvi informācijai. Konkrētāk, pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde nekavējoties atbild uz visiem pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes lūgumiem sniegt skaidrojumus.

2.   Ja pieprasītā informācija ir vai var būt kādas dalībvalsts kompetentās iestādes rīcībā, kura nav tās pašas dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņem pieprasījumu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde nekavējoties iegūst informāciju no šīs citas kompetentās iestādes un nosūta to pieprasījumu iesniedzošajai kompetentajai iestādei saskaņā ar 4. pantu.

3.   Kompetentās iestādes sadarbojas, lai atrisinātu grūtības, ka varētu rasties, izpildot kādu pieprasījumu.

4.   Ja atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas procedūras laikā kļūst pieejama jauna informācija vai rodas nepieciešamība pēc papildu informācijas, kompetentās iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu, ka notiek apmaiņa ar visu nozīmīgo informāciju. Šim nolūkam izmanto I un II pielikumā ietvertās veidlapas.

5.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta un 4. panta 1. punkta, ja pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde apspriešanās pieprasījumu iesniedz pēdējo 30 darbdienu laikā pirms atļaujas pieteikuma novērtēšanas beigu termiņa, tā šo pieprasījumu var izteikt mutiski, ar nosacījumu, ka tam sekojošais apspriešanās pieprasījuma apstiprinājums tiek noformēts rakstiski, ja vien pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde nepiekrīt citādai rīcībai.

6. pants

Informācijas izmantošana

1.   Ja pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes sniegtā informācija tiek iekļauta arī pieprasījumu iesniedzošās kompetentās iestādes atbildē uz atļaujas pieteikumu, pieprasījumu iesniedzošā kompetentā iestāde par to informē pieprasījuma saņēmēju kompetento iestādi pirms atbildes sniegšanas pieteikuma iesniedzējam.

2.   Ja tiek pieprasīts atklāt informāciju, kuru kompetentā iestāde ir saņēmusi no citas kompetentās iestādes, kompetentā iestāde, kas saņem šādu informācijas pieprasījumu, pirms informācijas atklāšanas paziņo par to otrai kompetentajai iestādei un izmanto attiecīgos pieejamos likumiskos atbrīvojumus vai privilēģijas attiecībā uz šo informāciju.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 3. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Apspriešanās pieprasījuma veidlapa

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Apspriešanās pieprasījuma saņemšanas apliecinājuma veidlapa

Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Veidlapa atbildei uz apspriešanās pieprasījumu

Image Teksts attēlu Image Teksts attēlu