9.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/967

(2017. gada 8. jūnijs),

ar ko Kaboverdei piešķir pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, attiecībā uz sagatavotām vai konservētām tunzivs filejām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 64. panta 6. punktu un 66. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Kaboverde ir valsts, kas gūst priekšrocības no vispārējās preferenču sistēmas, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 (2) kā VPS. Noteikumi par preferenciālo izcelsmi VPS vajadzībām, kas nav procedūras noteikumi, noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (3).

(2)

Kaboverde ar 2016. gada 27. septembra vēstuli iesniedza pieprasījumu piešķirt pagaidu atkāpi no preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kas noteikti Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446. Pieprasījums tiks iesniegts par apjomu 5 000 tonnas gadā sagatavotas vai konservētas tunzivs uz divu gadu laikposmu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Saskaņā ar pieprasīto atkāpi šie produkti tiktu uzskatīti par Kaboverdes izcelsmes produktiem pat tajā gadījumā, ja, neraugoties uz to, ka tie ražoti Kaboverdē, tie ir ražoti no nenoteiktas izcelsmes zivīm.

(3)

Savā atkāpes pieprasījumā Kaboverde paskaidroja, ka tunzivs daudzumi, kas patlaban tiek nozvejoti tās tīklu jedās tās ūdeņos, ir nelieli un, nepastāvot atkāpei, ārpus tās teritoriālajiem ūdeņiem zvejošanai pieejamo tīklu jedu skaits ir ierobežots. Turklāt tunzivs zvejošanas sezona ir tikai četrus mēnešus gadā. Tas samazina iespējas ķert noteiktas izcelsmes tunzivis. Vēl viens svarīgs elements ir tas, ka Kaboverde nesen izveidoja savu ostu infrastruktūru. Tā rezultātā tagad var apstrādāt lielāku tunzivju daudzumu, un tādējādi tunzivju zvejas nozarei tagad ir iespēja attīstīties. Visbeidzot, pieprasījumā uzsvērts, ka Kaboverde saskaras ar grūtībām, kas radušās saistībā ar jaunā ekonomisko partnerattiecību nolīguma (“EPN”) starp Savienību un Rietumāfriku, kas tika parafēts 2014. gada 30. jūnijā, aizkavētu stāšanos spēkā. Tajā uzsvērts arī tas, ka atkāpe no preferenciālas izcelsmes noteikumiem Kaboverdei vajadzīga, lai kompensētu faktu, ka vēl nav iespējams balstīties uz kumulācijas noteikumiem saskaņā ar EPN.

(4)

Pieprasījumā minētie argumenti liecina, ka bez atkāpes tiktu būtiski ietekmēta Kaboverdes zivju apstrādes nozares spēja eksportēt minētos produktus uz Savienību saskaņā ar VPS. Tas varētu kavēt Kaboverdes mazapjoma pelaģiskās zvejas flotes attīstību un Kaboverdes turpmāko atbilstību šiem produktiem piemērojamiem izcelsmes noteikumiem.

(5)

Tāpēc Kaboverdei būtu jāpiešķir pagaidu atkāpe no prasības saskaņā ar preferenciālas izcelsmes noteikumiem par to, ka produkti, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnībā iegūti priekšrocību saņēmējā valstī, ir pietiekami jāapstrādā vai jāpārstrādā, lai varētu uzskatīt, ka minētā valsts ir to izcelsmes valsts. Atkāpe būtu jāpiešķir attiecībā uz 5 000 tonnu sagatavotas vai konservētas tunzivs gadā. Atkāpe būtu jāpiemēro uz vienu gadu, lai novērtētu Kaboverdes kapacitāti un centienus sagatavoties un panākt attiecīgo produktu atbilstību izcelsmes noteikumiem. Ja EPN tomēr stājas spēkā pirms minētā viena gada laikposma beigām, atkāpei būtu jābeidzas iepriekšējā dienā pirms EPN stāšanās spēkā dienas.

(6)

Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (4) 49.–54. pantu, kas reglamentē tarifu kvotu pārvaldību.

(7)

Atkāpe būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Kaboverdes muitas dienesti veic pasākumus, kas nepieciešami, lai veiktu to produktu, uz kuriem attiecas atkāpe, eksporta kvantitatīvās pārbaudes, un ka tās nosūta Komisijai pārskatu par produktu daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir izdoti A veidlapas izcelsmes sertifikāti, un šo sertifikātu kārtas numurus.

(8)

Šajā regulā paredzētajiem pasākumiem būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīz pēc tās publicēšanas, lai ņemtu vērā stāvokli Kaboverdē un lai ļautu šai valstij izmantot šo atkāpi nekavējoties.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 41. panta b) punkta un 45. panta, sagatavotās vai konservētās tunzivs, uz ko attiecas KN kods 1604 14 un kas ražotas Kaboverdē no nenoteiktas izcelsmes zivīm, saskaņā ar šīs regulas 2., 3. un 4. pantu uzskata par Kaboverdes izcelsmes produktiem.

2. pants

1.   Atkāpi piemēro produktiem, kas eksportēti no Kaboverdes un kas deklarēti laišanai brīvā apgrozībā Savienībā laikposmā no 2017. gada 10. jūnija līdz:

a)

2018. gada 10. jūnijam vai

b)

gadījumā, ja ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Savienību un Rietumāfriku, kas tika parafēts 2014. gada 30. jūnijā (“EPN”), stājas spēkā 2018. gada 10. jūnijā vai pirms tam, tad līdz iepriekšējai dienai pirms EPN stāšanās spēkā dienas.

2.   Atkāpi piemēro produktiem, nepārsniedzot pielikumā noteikto daudzumu gadā.

3.   Atkāpi piemēro, ievērojot atbilstību Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 43. panta noteikumiem.

3. pants

Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.–54. pantu, kas reglamentē tarifu kvotu pārvaldību.

4. pants

Atkāpi piešķir ar turpmāk minētajiem nosacījumiem.

1)

Kaboverdes muitas dienesti veic pasākumus, kas nepieciešami, lai veiktu 1. pantā minēto produktu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

2)

Kaboverdes kompetentās iestādes saskaņā ar šo regulu A veidlapas izcelsmes sertifikāta 4. ailē izdara šādu ierakstu: “Atkāpe – Īstenošanas regula (ES) 2017/967”.

3)

Kaboverdes kompetentās iestādes katru ceturksni nosūta Komisijai pārskatu par produktu daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo regulu ir izdoti A veidlapas izcelsmes sertifikāti, un šo sertifikātu kārtas numurus.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

Taric kods

Preču apraksts

Laikposmi

Daudzums gadā (tonnās neto svara)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Sagatavotas vai konservētas tunzivs (Thunnus albacares) filejas

10.6.2017. līdz datumam, kas noteikts saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu

5 000