30.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/907

(2017. gada 29. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautie ieraksti par dažām personām, vienībām un struktūrām, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāatjaunina un jāgroza.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 36/2012 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 29. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. CARDONA


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza šādi:

1)

A iedaļā (“Personas”) ierakstus par turpmāk minētajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“13.

Munzir (

Image

) (jeb Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

)

Dzimšanas datums: 1961. gada 1. marts;

dzimšanas vieta: Kerdaha, Latakia province;

pase Nr. 86449 un Nr. 842781.

Shabiha kaujinieku rindās iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

9.5.2011.

37.

Brigādes ģenerālis Rafiq (

Image

) (jeb Rafeeq) Shahadah (

Image

) (jeb Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Dzimšanas vieta: Jablah, Latakia province.

Bijušais Sīrijas Militārā izlūkdienesta (SMI) 293. nodaļas (Iekšlietas) vadītājs Damascus. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Damascus. Prezidenta Bashar Al-Assad padomnieks stratēģiskos un militārās izlūkošanas jautājumos.

23.8.2011.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (jeb André Mayard)

Dzimšanas datums: 1955. gada 15. maijs;

dzimšanas vieta: Bassir.

Bijušais Ekonomikas un ārējās tirdzniecības ministrs, pie varas pēc 2011. gada maija (iecelts 2016. gada jūlijā). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem. Adib Mayaleh bija atbildīgs arī par ekonomiska un finansiāla atbalsta sniegšanu Sīrijas režīmam, iepriekš darbojoties kā Sīrijas Centrālās bankas vadītājs.

15.5.2012.

59.

Ģenerālis Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

4. divīzijas rezerves štāba ģenerālis. Maher al-Assad padomnieks un drošības operāciju koordinators. Atbildīgs par represijām pret civiliedzīvotājiem visā Sīrijā un iesaistīts vairākos karadarbības pārtraukšanas pārkāpumos Ghouta.

14.11.2011.

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (jeb Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Bataljona komandieris 4. divīzijā. 2015. gada jūlijā iecelts par Militārās izlūkošanas nodaļas vadītāja vietnieku. Atbildīgs par represijām, kas Deir ez-Zor vērstas pret civiliedzīvotājiem.

14.11.2011.

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (jeb Al-Halki)

Dzimis: 1964. gadā;

dzimšanas vieta: Dara'a province.

Bijušais premjerministrs, amatā līdz 2016. gada 3. jūlijam, un bijušais veselības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

27.2.2012.

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (jeb Imad Mohammad Dib Khamees)

Dzimšanas datums: 1961. gada 1. augusts;

dzimšanas vieta: netālu no Damascus.

Premjerministrs un bijušais elektroenerģijas ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.3.2012.

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Dzimis: 1954. gadā;

dzimšanas vieta: Tartous.

Bijušais premjerministra vietnieks pakalpojumu lietu jomā, bijušais vietējās administrācijas ministrs, amatā līdz 2016. gada 3. jūlijam. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.3.2012.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Dzimis: 1966. gadā;

dzimšanas vieta: Tartous.

Sīrijas vēstnieks Irānā. Bijušais informācijas ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.9.2011.

157.

Inženieris Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Bijušais ūdens resursu ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (jeb Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (jeb Said, Sa'eed, Saeed)

 

Bijušais transporta ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

166.

Dr. Lubana (

Image

) (jeb Lubanah) Mushaweh (

Image

) (jeb Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Dzimusi 1955. gadā;

dzimšanas vieta: Damascus.

Bijusī kultūras ministre, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijusī valdības ministre ir līdzatbildīga par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (jeb Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Dzimis: 1959. gada 27. septembrī;

dzimšanas vieta: Damascus.

Bijušais informācijas ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

170.

Najm (

Image

) (jeb Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (jeb Al-Ahmed)

 

Bijušais tieslietu ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Bijušais veselības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (jeb Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (jeb Sarkis)

 

Bijusī vides lietu valsts ministre, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijusī valdības ministre ir līdzatbildīga par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

176.

Abdullah (

Image

) (jeb Abdallah) Khaleel (

Image

) (jeb Khalil) Hussein (

Image

) (jeb Hussain)

 

Bijušais valsts ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (jeb Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Bijušais valsts ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Bijušais naftas un minerālresursu ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.

24.6.2014.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dzimšanas datums: 1959. gads.

Bijušais rūpniecības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

183.

Kinda al-Shammat (jeb Shmat)

Dzimšanas datums: 1973. gads.

Bijusī sociālo lietu ministre, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijusī valdības ministre ir līdzatbildīga par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

184.

Hassan Hijazi

Dzimšanas datums: 1964. gads.

Bijušais darba ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

185.

Ismael Ismael (jeb Ismail Ismail, jeb Isma'Il Isma'il)

Dzimis: 1955. gadā.

Bijušais finanšu ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

186.

Dr. Khodr Orfali (jeb Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dzimšanas datums: 1956. gads.

Bijušais ekonomikas un ārējās tirdzniecības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dzimšanas datums: 1966. gads.

Bijušais iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

189.

Dr. Malek Ali (jeb Malik)

Dzimšanas datums: 1956. gads.

Bijušais augstākās izglītības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

191.

Dr. Hassib Elias Shammas (jeb Hasib)

Dzimšanas datums: 1957. gads.

Bijušais valsts ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

1.

Houmam Jaza'iri (jeb Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Dzimis: 1977. gadā.

Bijušais ekonomikas un ārējās tirdzniecības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.

21.10.2014.

2.

Mohamad Amer Mardini (jeb Mohammad Amer Mardini)

Dzimšanas datums: 1959. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Bijušais augstākās izglītības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

3.

Mohamad Ghazi Jalali (jeb Mohammad Ghazi al-Jalali)

Dzimšanas datums: 1969. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Bijušais komunikācijas un tehnoloģiju ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

4.

Kamal Cheikha (jeb Kamal al-Sheikha)

Dzimšanas datums: 1961. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Bijušais ūdensresursu ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

5.

Hassan Nouri (jeb Hassan al-Nouri)

Dzimšanas datums: 1960. gada 9. februāris.

Bijušais administratīvās attīstības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (jeb Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Dzimšanas datums: 1960. gads;

dzimšanas vieta: Deir ez-Zor.

Bijušais darba ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

9.

Hassan Safiyeh (jeb Hassan Safiye)

Dzimšanas datums: 1949. gads;

dzimšanas vieta: Latakia.

Bijušais iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

10.

Issam Khalil

Dzimšanas datums: 1965. gads;

dzimšanas vieta: Banias.

Bijušais kultūras ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (jeb Mohammad Muti'a Moayyad)

Dzimšanas datums: 1968. gads;

dzimšanas vieta: Ariha (Idlib).

Bijušais valsts ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

12.

Ghazwan Kheir Bek (jeb Ghazqan Kheir Bek)

Dzimšanas datums: 1961. gads;

dzimšanas vieta: Latakia.

Bijušais transporta ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

217.

Atef Naddaf

Image

Dzimšanas datums: 1956. gads;

dzimšanas vieta: Damascus lauku teritorija.

Augstākās izglītības ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

218.

Hussein Makhlouf (jeb Makhluf)

Image

Dzimšanas datums: 1964. gads;

dzimšanas vieta: Lattakia.

Bijušais Damascus provinces gubernators.

Vietējās pārvaldes ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

Rami Makhlouf brālēns.

14.11.2016.

219.

Ali Al-Zafir (jeb al-Dafeer)

Image

Dzimšanas datums: 1962. gads;

dzimšanas vieta: Tartous.

Komunikācijas un tehnoloģiju ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

220.

Ali Ghanem

Image

Dzimšanas datums: 1963. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Naftas un minerālresursu ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

221.

Mohammed (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (jeb Tourjuman) (

Image

)

Dzimšanas datums: 1966. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Informācijas ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

222.

Mohammad (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (jeb al-Ahmad)

Image

Dzimšanas datums: 1961. gads;

dzimšanas vieta: Lattakia.

Kultūras ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

223.

Ali Hamoud (jeb Hammoud)

Image

Dzimšanas datums: 1964. gads;

dzimšanas vieta: Tartous.

Transporta ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

224.

Mohammed Zuhair (jeb Zahir) Kharboutli

Image

Dzimšanas vieta: Damascus

Elektroenerģijas ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

225.

Maamoun (jeb Ma'moun) Hamdan

Image

Dzimšanas datums: 1958. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Finanšu ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

226.

Nabil al-Hasan (jeb al-Hassan)

Image

Dzimšanas datums: 1963. gads;

dzimšanas vieta: Aleppo.

Ūdensresursu ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

227.

Ahmad al-Hamu (jeb al-Hamo)

Image

Dzimšanas datums: 1947. gads.

Rūpniecības ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

228.

Abdullah al-Gharbi (jeb al-Qirbi)

Image

Dzimšanas datums: 1962. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Dzimšanas datums: 1956. gads.

Valsts ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

230.

Salwa Abdullah

Image

Dzimšanas datums: 1953. gads;

dzimšanas vieta: Quneitra.

Valsts ministre.

Iecelta 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (jeb Saad)

Image

Dzimšanas datums: 1954. gads;

dzimšanas vieta: Habran ciems (Sweida province).

Valsts ministrs.

Iecelts 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

232.

Wafiqa Hosni

Image

Dzimšanas datums: 1952. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Valsts ministre.

Iecelta 2016. gada jūlijā.

14.11.2016.

233.

Rima Al-Qadiri (jeb Al-Kadiri)

Image

Dzimšanas datums: 1963. gads;

dzimšanas vieta: Damascus.

Sociālo lietu ministre (kopš 2015. gada augusta).

14.11.2016.

236.

Saji' Darwish (jeb Saji Jamil Darwish, Sajee Darwish, Sjaa Darwis) (

Image

)

Dzimšanas datums: 1957. gada 11. janvāris.

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors, Sīrijas Arābu Gaisa spēki.

Viņam ir ģenerālmajora pakāpe, viņš ir augsta ranga militārpersona un komandieris Sīrijas Arābu Gaisa spēku 22. divīzijā, amatā pēc 2011. gada maija.

Darbojas ķīmisko ieroču izplatīšanas jomā un ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem: kā Sīrijas Arābu Gaisa spēku augsta ranga virsnieks un 22. divīzijas komandieris ir atbildīgs par ķīmisko ieroču izmantošanu ar gaisa kuģiem, ko ekspluatē no 22. divīzijas kontrolē esošajām gaisa spēku bāzēm, tostarp par uzbrukumu uz Talmenes, kuru, kā norādīts Kopīgā izmeklēšanas mehānisma sagatavotajā ziņojumā, veica Hama lidlaukā bāzēti režīma helikopteri.

21.3.2017.”

2)

A iedaļā (“Personas”) iekļauj šādus ierakstus par turpmāk minētajām personām:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Dzimšanas datums: 1958. gads;

dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija

Tieslietu ministrs. Iecelts 2017. gada martā.

30.5.2017.

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ekonomikas un ārējās tirdzniecības ministrs. Iecelts 2017. gada martā.

30.5.2017.

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Dzimšanas datums: 1979. gads

Administratīvās attīstības ministrs. Iecelts 2017. gada martā.

30.5.2017.”

3)

B iedaļā (“Vienības”) ierakstu par turpmāk minēto vienību aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“36.

Ebla Petroleum Company jeb Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damaska, Sīrija

Tālr. +963 116691100

GPC kopuzņēmums. Finansiāli atbalsta režīmu.

23.1.2012.”