26.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/716

(2017. gada 10. aprīlis),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1012 piemērošanas noteikumus attiecībā uz veidlapu paraugiem tādas informācijas sniegšanai, kas jāiekļauj atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. punktā noteikts, ka dalībvalstis sagatavo un pastāvīgi atjaunina sarakstu ar šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma cūku audzētāju organizācijām, ko to kompetentās iestādes atzinušas saskaņā ar minētās regulas 4. panta 3. punktu un kas īsteno vismaz vienu saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu apstiprinātu audzēšanas programmu. Turklāt Regulā (ES) 2016/1012 noteikts, ka dalībvalstis minēto sarakstu dara publiski pieejamu.

(2)

Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 2. punktā, 19. panta 5. punktā un II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punktā ir noteikta informācija, kas jāiekļauj atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā.

(3)

Turklāt Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 3. punktā paredzēts, ka dalībvalstis atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstā iekļauj arī jebkuru kompetento iestādi, kas īsteno audzēšanas programmu saskaņā ar minētās regulas 38. pantu.

(4)

Tāpēc ir nepieciešams noteikt veidlapu paraugus, ko dalībvalstis izmanto, lai iekļautu sarakstā attiecīgo valstu kompetento iestāžu atbilstīgi Regulai (ES) 2016/1012 atzītās šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības tīršķirnes vaislas dzīvnieku, kas pieder liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu sugām, audzēšanai un krustojuma cūku audzētāju organizācijas krustojuma vaislas cūku audzēšanai.

(5)

Ņemot vērā dalībvalstu lomu šķirnes atzīšanā par apdraudētu šķirni saskaņā ar definīciju Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā, ir nepieciešams iekļaut minēto informāciju atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību sarakstos, kas paredzēti minētajā regulā.

(6)

Lai atvieglotu tirdzniecību ar vaislas dzīvniekiem un kompetento iestāžu veiktās oficiālās kontroles, Regulas (ES) 2016/1012 7. pantā minēto atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstos ir nepieciešams norādīt atzīšanas vai atzīšanas atsaukšanas datumu, ņemot vērā minētās regulas 64. panta 4. punkta noteikumus, vai datumu, kurā ir piešķirts, apturēts vai atsaukts audzēšanas programmas apstiprinājums.

(7)

Šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. novembra saskaņā ar piemērošanas datumu, kas noteikts Regulā (ES) 2016/1012.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zootehnikas pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/1012 7. pantā minētajos atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstos iekļaujamo informāciju iesniedz saskaņā ar šīs regulas pielikumā noteiktajiem veidlapu paraugiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 66. lpp.


PIELIKUMS

I.   Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības, kas uztur tīršķirnes vaislas dzīvnieku ciltsgrāmatas

a)   Liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programma (1)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (2)

Oficiālā valoda/

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Atkāpes (3)

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums

(dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (4)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (4)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (4)

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (2)

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

b)   Cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programma (5)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (6)

Oficiālā valoda/

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Atkāpes (7)

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums

(dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (8)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (8)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (8)

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (6)

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

c)   Aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programma (9)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (10)

Oficiālā valoda/

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Atkāpes (11)

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums

(dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (12)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (12)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (12)

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (10)

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

d)   Kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programma (13)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (14)

Oficiālā valoda/

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Atkāpes (15)

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums

(dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (16)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (16)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (16)

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (14)

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

e)   Zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

7

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programma (17)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (18)

Oficiālā valoda/

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Atkāpes (19)

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums

(dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Šķirnes izcelsmes ciltsgrāmata (20)

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības/kompetentās iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Oficiālā valoda/

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (21)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (21)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (21)

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Krustojuma cūku audzētāju organizācijas, kuras uztur krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrus

Oficiālā valoda/

Dalībvalsts

(ieraksta valsts nosaukumu)

Oficiālā valoda/

To krustojuma cūku audzētāju organizāciju saraksts, kuras īsteno krustojuma vaislas cūku audzēšanas programmas (23) un kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. punktā

Oficiālā valoda/

Versija

(ieraksta dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

7

Oficiālā valoda/

Krustojuma cūku audzētāju organizācija

Oficiālā valoda/Atkāpes (24)

Oficiālā valoda/

Apturēšana, atsaukšana un termiņi

Oficiālā valoda/

Krustojuma cūku audzētāju organizācijas nosaukums

Kontaktinformācija

Krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas datums

Oficiālā valoda/

Nosaukums šķirnei(-ēm), līnijai(-ām) vai līniju krustojumam(-iem), uz ko attiecas apstiprinātā(-s) audzēšanas programma(-s)

Informācijas pieejamība tīmeklī par audzēšanas programmu(-ām) (25)

Oficiālā valoda/

Katras īstenotās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

Oficiālā valoda/

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums (dd.mm.gggg.)

Oficiālā valoda/

Krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas atsaukšanas datums (26)

Audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas datums (26)

Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums (26)

Šķirnes vai tīršķirnes līnijas nosaukums

Līniju krustojuma nosaukums

Nosaukums

Image

Image

Image

Image

www (25)

Atzīšanas datums: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 


(1)  Par katru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(2)  Ja ir.

(3)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:

“1”

jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);

“2”

šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);

“3”

papilddaļā dokumentēto dzīvnieku pēcnācēju statusa paaugstināšana uz ciltsgrāmatas pamatdaļu (Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punkts);

“4”

audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā.

(4)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.

(5)  Par katru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(6)  Ja ir.

(7)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:

“1”

jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);

“2”

šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);

“3”

papilddaļā dokumentēto dzīvnieku pēcnācēju statusa paaugstināšana uz ciltsgrāmatas pamatdaļu (Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punkts);

“4”

audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā.

(8)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.

(9)  Par katru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(10)  Ja ir.

(11)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:

“1”

jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);

“2”

šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);

“3”

papilddaļā dokumentēto dzīvnieku pēcnācēju statusa paaugstināšana uz ciltsgrāmatas pamatdaļu (Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punkts);

“4”

audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā.

(12)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.

(13)  Par katru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(14)  Ja ir.

(15)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:

“1”

jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);

“2”

šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);

“3”

papilddaļā dokumentēto dzīvnieku pēcnācēju statusa paaugstināšana uz ciltsgrāmatas pamatdaļu (Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punkts);

“4”

audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. apakšpunktā.

(16)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.

(17)  Par katru šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(18)  Ja ir.

(19)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:

“1”

jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);

“2”

šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);

“3”

audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā.

“4”

aizliegums vai ierobežojums attiecībā uz spermas savākšanu mākslīgajai apsēklošanai un/vai olšūnu savākšanu embriju gatavošanai vai embriju savākšanu embriju pārstādīšanai (Regulas (ES) 2016/1012 21. panta 2. punkts).

(20)  Sniedziet informāciju, ja ciltsgrāmatu uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība/kompetentā iestāde, kas nav 1. slejā minētā šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība/kompetentā iestāde.

(21)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.

(22)  Ierakstiet attiecīgo trīsciparu valsts kodu un trīsciparu datubāzes kodu.

(23)  Kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 10. punktā.

(24)  Ja ir.

(25)  Par katru krustojuma cūku audzētāju organizācijas īstenoto audzēšanas programmu ir jāaizpilda atsevišķa rinda tabulā.

(26)  Pēc vajadzības norādiet šādu informāciju:

“A

dd.mm.gggg.” – krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“B

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“C

dd.mm.gggg.” – audzēšanas programmas apstiprinājuma atsaukšanas datums (Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 4. punkts);

“D

dd.mm.gggg.” – datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas programmas apstiprinājums.