8.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/672

(2017. gada 7. aprīlis),

ar ko atļauj tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktu tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2012 (2), ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 arī paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji pieteikumus uz veselīguma norāžu atļaušanu var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Derīgos pieteikumus valsts kompetentā iestāde pārsūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “Iestāde”) zinātniskā novērtējuma veikšanai, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informācijai.

(4)

Iestāde sniedz atzinumu par attiecīgo veselīguma norādi.

(5)

Komisija, ņemot vērā Iestādes sniegto atzinumu, lemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm.

(6)

Lai veicinātu jauninājumus, tām veselīguma norādēm, kuras pamatotas ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai kurās ietverta prasība par īpašumtiesību datu aizsardzību, atļaujas būtu jāpiešķir paātrināti.

(7)

Pēc tam, kad uzņēmums AlzChem AG iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, Iestādei bija jāsniedz atzinums par veselīguma norādi saistībā ar kreatīnu, kombinējot to ar izturības treniņu un muskuļu spēka uzlabošanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2015-00437 (3)). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “kreatīns palīdz uzturēt muskuļu darbību vecāka gadagājuma cilvēkiem”.

(8)

Komisija un dalībvalstis 2016. gada 23. februārī saņēma Iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp kreatīna lietošanu uzturā, kombinējot to ar izturības treniņu un muskuļu spēka uzlabošanu. Mērķgrupa ir pieaugušie vecumā virs 55 gadiem, kuri regulāri veic izturības treniņus. Tāpēc būtu jāuzskata, ka veselīguma norāde, kas atspoguļo šo secinājumu, atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un tā būtu jāiekļauj Savienības atļauto norāžu sarakstā, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 432/2012.

(9)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, lai veselīguma norādes būtu patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam un lai saistībā ar iepriekš minēto tiktu ņemts vērā veselīguma norāžu formulējums un noformējums. Tāpēc gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēja izmantoto norāžu formulējums patērētājam nozīmē to pašu, ko atļautu veselīguma norāžu formulējums, jo tās norāda uz vienu un to pašu saikni starp pārtikas kategoriju, pārtiku vai kādu tās sastāvdaļu un veselību, uz tām būtu attiecināmi šīs regulas pielikumā minētie lietošanas nosacījumi.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. pantu Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrs, kurā iekļautas visas atļautās veselīguma norādes, būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā šo regulu.

(11)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 432/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Ir notikusi apspriešanās ar dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto veselīguma norādi iekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 16. maija Regula (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 25.5.2012., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal, 2016; 14(2): 4400.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumā alfabētiskā secībā iekļauj šādu ierakstu:

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Norādes izmantošanas nosacījumi

Pārtikas produkta lietošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums

EFSA žurnāla numurs

Attiecīgais ieraksta numurs konsolidētajā sarakstā, kas iesniegts novērtēšanai EFSA

“Kreatīns

Regulāri lietojot ikdienā kreatīnu, var uzlabot izturības treniņa ietekmi uz muskuļu spēku pieaugušajiem vecumā virs 55 gadiem.

Patērētājam jāsniedz informācija, ka:

norādes mērķauditorija ir pieaugušie vecumā virs 55 gadiem, kuri regulāri veic izturības treniņus,

labvēlīgo ietekmi panāk, dienā uzņemot 3 g kreatīna, kombinējot to ar tādu izturības treniņu, kas dod iespēju pakāpeniski palielināt slodzi un kas būtu jāveic vairākas nedēļas vismaz trīs reizes nedēļā ar intensitāti vismaz 65 %–75 % no vienas atkārtošanas maksimālās slodzes (*1).

Norādi var izmantot tikai pārtikas produktiem, kas paredzēti pieaugušajiem vecumā virs 55 gadiem, kuri regulāri veic izturības treniņus.

2016;14(2):4400

 


(*1)  Atkārtošanas maksimālā slodze ir maksimālais svars vai spēks, ko persona pielieto vienā izpildes reizē.”