4.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/630

(2017. gada 3. aprīlis),

ar ko 264. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2017. gada 29. martā nolēma grozīt vienu ierakstu to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma sadaļā “Fiziskās personas” personas identifikācijas datus ierakstā “Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Adrese: Via Cilea 40, Milan, Italy (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 2.1.1972. Dzimšanas vieta: El Gharbia (Ēģipte). Cita informācija: a) atrodas apcietinājumā Itālijā, jāatbrīvo 6.1.2012.; b) tiks izraidīts no Itālijas pēc soda izciešanas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.” aizstāj ar šādiem:

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Adrese: Via Cilea 40, Milan, Italy (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 2.1.1972. Dzimšanas vieta: El Gharbia Governorate (Ēģipte). Valstspiederība: a) Ēģiptes. Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.”