31.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/368


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/585

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu atsauces datu standartiem un formātiem un tehniskiem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un kompetento iestāžu veicamajiem pasākumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 27. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai kompetentās iestādes varētu iedarbīgi veikt tirgus uzraudzību, finanšu instrumentu atsauces dati būtu jāziņo konsekventā formātā un pēc vienotiem standartiem.

(2)

Atsauces datu ziņošana un publicēšana elektroniskā, mašīnlasāmā un lejupielādējamā veidā un formātā atvieglo šo datu efektīvu izmantošanu un apmaiņu.

(3)

Tas, ka nekavējoties var saņemt atsauces datus par visiem finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo konkrētā tirdzniecības vietā vai ar sistemātiska internalizētāja starpniecību, kompetentajām iestādēm un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) dod iespēju nodrošināt datu kvalitāti un iedarbīgu tirgus uzraudzību un tādējādi veicināt tirgus integritāti.

(4)

Lai nodrošinātu, ka tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji iesniedz pilnīgus un precīzus atsauces datus un ka kompetentās iestādes faktiski var laikus saņemt un izmantot šos datus, būtu jānosaka atbilstoši iesniegšanas termiņi. Ir jāatvēl pietiekams laiks, lai pirms publicēšanas varētu konstatēt to neprecizitātes vai nepilnības. Lai nodrošinātu, ka iesniegtie atsauces dati saskan ar attiecīgo informāciju, kas paziņota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto atsauces dati par attiecīgo dienu, lai validētu ziņojumus par darījumiem, kas izpildīti tajā pašā dienā, un apmainītos ar tiem.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 2. punktu atsauces datu nosūtītājiem un saņēmējiem ir jānodrošina datu iedarbīga saņemšana, efektīva apmaiņa, kā arī datu kvalitāte un saskanība ar attiecīgajiem ziņojumiem par darījumiem, kas paredzēti minētās regulas 26. pantā. Tādēļ tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jāsniedz pilnīgi un precīzi atsauces dati un būtu nekavējoties jāinformē kompetentās iestādes par jau sniegtajos datos konstatētajām nepilnībām un neprecizitātēm. Tām būtu arī jāuztur pienācīgas sistēmas un kontroles sistēmas, lai atsauces datus varētu sniegt precīzi, pilnīgi un laikus.

(6)

Lai efektīvi veiktu atsauces datu izmantošanu un apmaiņu un lai nodrošinātu, ka atsauces dati saskan ar attiecīgajiem datiem, kas sniegti ziņojumos par darījumiem, tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem atsauces datos iekļaujamo finanšu instrumentu un juridisko personu identificēšana ir jābalsta uz vienotiem un atzītiem standartiem. Konkrētāk, lai nodrošinātu, ka atsauces dati atbilst attiecīgiem ziņojumiem par darījumiem, tirdzniecības vietām un sistemātiskajiem internalizētājiem būtu jānodrošina, ka attiecībā uz paziņotajiem finanšu instrumentiem tiek iegūti un paziņotajos datos iekļauti starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura kodi (pēc ISO 6166).

(7)

Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu raitu darbību, ir nepieciešams noteikt, ka šajā regulā ietvertos noteikumus un Regulā (ES) Nr. 600/2014 ietvertos noteikumus sāk piemērot vienā un tajā pašā dienā.

(8)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi EVTI.

(9)

EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šīs regula, izvērtējusi tā potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atsauces datu saturs, standarti, veids un formāts

Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji sniedz kompetentajām iestādēm visas ziņas par finanšu instrumentu atsauces datiem (turpmāk “atsauces dati”), kas minētas šīs regulas pielikuma 3. tabulā un kas attiecas uz konkrēto finanšu instrumentu. Visas šādas ziņas iesniedz, ievērojot pielikuma 3. tabulā konkretizētos standartus un formātus, elektroniskā un mašīnlasāmā veidā, izmantojot parasto XML veidni, un saskaņā ar ISO 20022 metodiku.

2. pants

Termiņi atsauces datu sniegšanai kompetentajām iestādēm

1.   Ikviena tirdzniecības vieta un ikviens sistemātiskais internalizētājs ik dienu, kad tā/tas atvērts tirdzniecībai, līdz plkst. 21.00 (pēc Viduseiropas laika) savai kompetentajai iestādei sniedz atsauces datus par visiem finanšu instrumentiem, par kuriem attiecīgajā dienā pirms plkst. 18.00 (pēc Viduseiropas laika) ir piešķirta atļauja tirdzniecībai vai kuri tiek tirgoti, tai skaitā par gadījumiem, kad rīkojumi vai cenu piedāvājumi tiek izvietoti caur savu sistēmu.

2.   Ja finanšu instrumentu ir atļauts tirgot vai tas tiek tirgots, tai skaitā ja rīkojums vai cenas piedāvājums tiek izvietots pirmoreiz, pēc plkst. 18.00 (pēc Viduseiropas laika) dienā, kurā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs ir atvērts tirdzniecībai, atsauces datus par attiecīgo finanšu instrumentu sniedz līdz plkst. 21.00 (pēc Viduseiropas laika) nākamajā dienā, kurā attiecīgā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs ir atvērts tirdzniecībai.

3. pants

Finanšu instrumentu un juridisko personu identifikācija

1.   Pirms konkrētā tirdzniecības vietā vai pie sistemātiskā internalizētāja tiek sākta tirdzniecība ar konkrētu finanšu instrumentu, attiecīgā tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs attiecībā uz šo finanšu instrumentu iegūst starptautiskā vērtspapīru identifikācijas numura (ISIN) kodu (pēc ISO 6166).

2.   Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nodrošina, ka juridiskās personas identifikatora kodi, kas iekļauti sniegtajos atsauces datos, atbilst standartam ISO 17442:2012, attiecas uz attiecīgo emitentu un ir uzskaitīti globālo juridiskās personas identifikatoru datubāzē, ko uztur centrālā darbības struktūrvienība, kuru izveidojusi Juridiskās personas identifikatoru regulatīvās uzraudzības komiteja.

4. pants

Atsauces datu iedarbīgas saņemšanas nodrošināšanas mehānismi

1.   Kompetentās iestādes uzrauga un novērtē, vai atsauces dati, kurus tās saņem no tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja, ir pilnīgi, un to, vai šie dati atbilst standartiem un formātiem, kas konkretizēti pielikuma 3. tabulā.

2.   Pēc tam, kad saņemti atsauces dati par katru dienu, kurā tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji ir atvērti tirdzniecībai, kompetentās iestādes informē attiecīgās tirdzniecības vietas un sistemātiskos internalizētājus par šajos datos konstatētajām nepilnībām un par ikvienu gadījumu, kad atsauces dati netiek iesniegti līdz 2. pantā noteiktajiem termiņiem.

3.   EVTI uzrauga un novērtē no kompetentajām iestādēm saņemto atsauces datu pilnīgumu un atbilstību pielikuma 3. tabulā konkretizētajiem standartiem un formātiem.

4.   Pēc atsauces datu saņemšanas no kompetentajām iestādēm EVTI tās informē par šajos datos konstatētajām nepilnībām un par ikvienu gadījumu, kad atsauces dati netiek iesniegti līdz 7. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem.

5. pants

Atsauces datu kvalitātes nodrošināšanas mehānismi

Kompetentās iestādes vismaz vienreiz ceturksnī veic kvalitātes novērtējumu par atsauces datiem, kas saņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 27. panta 1. punktu, saturu un precizitāti.

6. pants

Atsauces datu iesniegšanas metodes un mehānismi

1.   Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji nodrošina, ka atsauces dati, kurus tie sniedz savām kompetentajām iestādēm saskaņā ar 1. un 3. pantu, ir pilnīgi un precīzi.

2.   Tirdzniecības vietas un sistemātiskie internalizētāji ievieš metodes un mehānismus, kas tiem dod iespēju konstatēt nepilnības un neprecizitātes iepriekš iesniegtos atsauces datos. Tirdzniecības vieta vai sistemātiskais internalizētājs, kas konstatē, ka iesniegtie atsauces dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, nekavējoties par to informē savu kompetento iestādi un bez liekas kavēšanās nosūta kompetentajai iestādei pilnīgus un precīzus attiecīgos atsauces datus.

7. pants

Atsauces datu efektīvas apmaiņas un publicēšanas mehānismi

1.   Ikviena kompetentā iestāde ik dienu līdz plkst. 23.59 (pēc Viduseiropas laika) nosūta uz EVTI pilnīgus un precīzus atsauces datus, izmantojot drošo elektroniskās saziņas kanālu, kas šim nolūkam izveidots starp kompetentajām iestādēm un EVTI.

2.   Nākamajā dienā pēc tam, kad atsauces dati saņemti saskaņā ar 1. punktu, EVTI konsolidē no katras kompetentās iestādes saņemtos datus.

3.   Līdz plkst. 8.00 (pēc Viduseiropas laika) nākamajā dienā pēc šo konsolidēto datu saņemšanas pa 1. punktā minēto drošo elektroniskās saziņas kanālu EVTI tos dara pieejamus visām kompetentajām iestādēm.

4.   Kompetentās iestādes izmanto konsolidētos datus par konkrētu dienu, lai validētu ziņojumus par darījumiem, kas attiecīgajā dienā izpildīti un paziņoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu.

5.   Katra kompetentā iestāde izmanto konsolidētos datus par konkrētu dienu, lai apmainītos ar ziņojumiem par darījumiem, kas attiecīgajā dienā iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. panta 1. punkta otro daļu.

6.   EVTI atsauces datus publicē elektroniskā, lejupielādējamā un mašīnlasāmā veidā.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 600/2014 55. panta otrajā daļā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Apzīmējumi 3. tabulai

SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Aile brīvas formas tekstam.

{CFI_CODE}

6 zīmes

ISO 10962 CFI kods

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

valsts kods (2 burtu zīmes), definēts ISO 3166-1

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

valūtas kods (3 burtu zīmes), definēts ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datuma un laika formāts saskaņā ar ISO 8601

Datums un laiks šādā formātā:

GGGG-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ

“GGGG” ir gads,

“MM” ir mēnesis,

“DD” ir diena,

“T” nozīmē, ka izmanto burtu “T”,

“hh” ir stunda,

“mm” ir minūte,

“ss,dddddd” ir sekunde un sekundes daļas,

“Z” norāda uz koordinēto universālo laiku.

Datumu un laiku norāda pēc koordinētā universālā laika.

{DATEFORMAT}

Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601

Datumu norāda šādā formātā:

GGGG-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt decimāldaļas cipari

Ciparu aile gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.

decimāldaļas atdala ar “,” (komats),

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme),

vērtības noapaļo un nesaīsina.

{INDEX}

4 burtu zīmes

“EONA” – EONIA

“EONS” – EONIA mijmaiņas darījums

“EURI” – EURIBOR

“EUUS” – EURODOLLAR

“EUCH” – EuroSwiss

“GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo)

“ISDA” – ISDAFIX

“LIBI” – LIBID

“LIBO” – LIBOR

“MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA)

“PFAN” – ķīlu zīmes (Pfandbriefe)

“TIBO” – TIBOR

“STBO” – STIBOR

“BBSW” – BBSW

“JIBA” – JIBAR

“BUBO” – BUBOR

“CDOR” – CDOR

“CIBO” – CIBOR

“MOSP” – MOSPRIM

“NIBO” – NIBOR

“PRBO” – PRIBOR

“TLBO” – TELBOR

“WIBO” – WIBOR

“TREA” – valsts parādzīmes

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“FUSW” – nākotnes mijmaiņas darījums

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu aile gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, definēts ISO 6166

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, definēts ISO 17442

{MIC}

4 burtciparu zīmes

Tirgus identifikators, definēts ISO 10383

{FISN}

35 burtciparu zīmes

FISN kods, definēts ISO 18774


2. tabula

Biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu klasifikācija 3. tabulas vajadzībām (35.–37. aile)

Bāzes produkts

Apakšprodukts

Lejupējāks apakšprodukts

“AGRI” – lauksaimniecība

“GROS” – graudi un eļļas augu sēklas

“FWHT” – lopbarības kvieši

“SOYB” – sojas pupas

“CORN” – kukurūza

“RPSD” – rapša sēklas

“RICE” – rīsi

“OTHR” – citi

“SOFT” – neapstrādāti lauksaimniecības izcelsmes produkti (softs)

“CCOA” – kakao

“ROBU” – kafija “Robusta”

“WHSG” – baltais cukurs

“BRWN” – jēlcukurs

“OTHR” – cits veids

“POTA” – kartupeļi

 

“OOLI” – olīveļļa

“LAMP” – spīdīgā olīveļļa

“DIRY” – piena produkti

 

“FRST” – mežsaimniecība

 

“SEAF” – jūras veltes

 

“LSTK” – mājlopi

 

“GRIN” – graudi

“MWHT” – malšanai paredzētie kvieši

“NRGY” – enerģija

“ELEC” – elektroenerģija

“BSLD” – bāzes slodzes elektroenerģija

“FITR” – finansiālās pārvades tiesības

“PKLD” – maksimālās slodzes laikposmu elektroenerģija

“OFFP” – zemas slodzes laikposmu elektroenerģija

“OTHR” – cits veids

“NGAS” – dabasgāze

“GASP” – GASPOOL

“LNGG” – sašķidrināta dabasgāze (LNG)

“NBPG” – NBP

“NCGG” – NCG

“TTFG” – TTF

“OILP” – nafta

“BAKK” – Bakken

“BDSL” – biodīzeļdegviela

“BRNT” – Brent

“BRNX” – Brent NX

“CNDA” – Kanādas

“COND” – kondensāts

“DSEL” – dīzeļdegviela

“DUBA” – Dubaijas

“ESPO” – ESPO

“ETHA” – etanols

“FUEL” – degviela

“FOIL” – degvieleļļa

“GOIL” – gāzeļļa

“GSLN” – benzīns

“HEAT” – krāšņu kurināmais

“JTFL” – reaktīvā degviela

“KERO” – petroleja

“LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

“MARS” – Mars

“NAPH” – ligroīns

“NGLO” – NGL

“TAPO” – Tapis

“URAL” – Urālu

“WTIO” – WTI

“COAL” – ogles

“INRG” – Inter Energy

“RNNG” – enerģija no atjaunojamiem energoresursiem

“LGHT” – vieglās beigu frakcijas

“DIST” – destilāti

 

“ENVR” – vides

“EMIS” – emisijas kvotas

“CERE” – sertificētas emisijas samazināšanas vienība

“ERUE” – emisijas samazināšanas vienība

“EUAE” – emisijas kvota

“EUAA” – aviācijas nozares kvota

“OTHR” – cits veids

“WTHR” – laikapstākļi

“CRBR” – saistīts ar oglekli

 

“FRGT” – krava

“WETF” – šķidra

“TNKR” – tankeri

“DRYF” – sausa

“DBCR” – kuģi sauso beramkravu pārvadāšanai

“CSHP” – konteinerkuģi

 

“FRTL” – mēslojums

“AMMO” – amonjaks

“DAPH” – DAP (diamonija fosfāts)

“PTSH” – potašs

“SLPH” – sērs

“UREA” – karbamīds

“UAAN” – UAN (karbamīda un amonija nitrāta šķīdums)

 

“INDP” – rūpniecības ražojumi

“CSTR” – būvniecība

“MFTG” – ražošana

 

“METL” – metāli

“NPRM” – nedārgmetāli

“ALUM” – alumīnijs

“ALUA” – alumīnija sakausējums

“CBLT” – kobalts

“COPR” – varš

“IRON” – dzelzsrūda

“LEAD” – svins

“MOLY” – molibdēns

“NASC” – NASAAC

“NICK” – niķelis

“STEL” – tērauds

“TINN” – alva

“ZINC” – cinks

“OTHR” – cits veids

“PRME” – dārgmetāli

“GOLD” – zelts

“SLVR” – sudrabs

“PTNM” – platīns

“PLDM” – pallādijs

“OTHR” – cits veids

“MCEX” – dažādas izejvielas (preces), eksotiskas

 

 

“PAPR” – papīrs

“CBRD” – iepakojuma kartons

“NSPT” – avīžu papīrs

“PULP” – koksnes masa un celuloze

“RCVP” – pārstrādāts papīrs

 

“POLY” – polipropilēns

“PLST” – plastmasa

 

“INFL” – inflācija

 

 

“OEST” – oficiālie ekonomikas statistikas dati

 

 

“OTHC” – citi C10, kā noteikts III pielikuma 10. iedaļas 10.1. tabulā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/583 (1)

 

 

“OTHR” – cits veids

 

 


3. tabula

Kā finanšu instrumentu atsauces dati sniedzamās ziņas

N.

AILE

ZIŅOJUMA SATURS

ZIŅOŠANAI IZMANTOJAMIE STANDARTI UN FORMĀTS

Vispārīgu ziņu ailes

1

Instrumenta identifikācijas kods

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai.

{ISIN}

2

Instrumenta pilns nosaukums

Finanšu instrumenta pilns nosaukums.

{ALPHANUM-350}

3

Instrumenta klasifikācija

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta klasificēšanai.

Norāda pilnu un precīzu finanšu instrumenta klasifikācijas (CFI) kodu.

{CFI_CODE}

4

Preču vai emisijas kvotu atvasināto instrumentu rādītājs

Norāde par to, vai finanšu instrumentu aptver biržā tirgotu izejvielu (preču) atvasināto instrumentu definīcija, ko ietver Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 30. apakšpunkts, vai arī tas ir atvasinātais instruments, kas saistīts ar emisijas kvotām, kuras minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C.4. iedaļā.

“pareizi” – jā

“nepareizi” – nē

Ar emitentu saistītās ailes

5

Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora identifikators

Emitenta vai tirdzniecības vietas operatora LEI kods.

{LEI}

Ar tirdzniecības vietu saistītās ailes

6

Tirdzniecības vieta

Tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatora MIC.

{MIC}

7

Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums

Finanšu instrumenta saīsinātais nosaukums saskaņā ar ISO 18774.

{FISN}

8

Emitenta lūgums piešķirt atļauju tirdzniecībai

Norāde, vai finanšu instrumenta emitents ir lūdzis vai apstiprinājis sava finanšu instrumenta tirdzniecību vai atļauju tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.

“pareizi” – jā

“nepareizi” – nē

9

Tirdzniecības atļaujas apstiprināšanas datums

Datums un laiks, kad emitents ir apstiprinājis atļauju tirdzniecībai vai sava finanšu instrumenta tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datums, kurā lūgta atļauja tirdzniecībai

Datums un laiks, kad iesniegts piešķirt atļauju tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Tirdzniecības atļaujas vai pirmās tirgošanas datums

Datums, kurā piešķirta atļauja tirdzniecībai konkrētā tirdzniecības vietā, un laiks vai datums un laiks, kad instruments pirmo reizi tirgots vai kad tirdzniecības vieta pirmo reizi saņēmusi rīkojumu vai cenu piedāvājumu.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Izbeigšanas datums

Datums un laiks, kad tiek pārtraukta tirdzniecība ar finanšu instrumentu vai atcelta atļauja tirdzniecībai tirdzniecības vietā (ja ir zināms)

{DATE_TIME_FORMAT}

Ailes, kas attiecas uz teorētiskās pamatsummas (notional) vērtībām

13

Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 1

Valūta, kurā ir denominēta teorētiskā pamatsumma

Attiecībā uz procentu likmju vai valūtu maiņas atvasinātajiem instrumentiem tā būs 1. daļas teorētiskās pamatsummas valūta vai valūtu pāra valūta Nr. 1.

Mijmaiņas iespējas līgumiem, kuru pamatā ir vienas valūtas mijmaiņas darījums, tā būs pamatā esošā mijmaiņas darījuma teorētiskās pamatsummas valūta. Mijmaiņas iespējas līgumiem, kuru pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums, tā būs mijmaiņas darījuma 1. daļas teorētiskās pamatsummas valūta.

{CURRENCYCODE_3}

Ar obligācijām vai citādām vērtspapīrotām parādsaistībām saistītas ailes

14

Emitēto nominālu kopsumma

Emitēto nominālu kopsumma naudas izteiksmē

{DECIMAL-18/5}

15

[Atmaksas] termiņa diena

Finanšu instrumenta [atmaksas] termiņa diena

Aile attiecas uz parāda instrumentiem ar noteiktu termiņu.

{DATEFORMAT}

16

Nominālvērtības valūta

Parāda instrumentu nominālvērtības valūta.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominālvērtība par katru vienību/minimālo tirgoto vērtību

Katra instrumenta nominālvērtība. Ja nav pieejama, norāda minimālo tirdzniecības vērtību.

{DECIMAL-18/5}

18

Nemainīga likme

Līdz termiņam turēta parāda instrumenta ienesīguma fiksētā procentu likme, izteikta procentos.

{DECIMAL-11/10}

Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)

19

Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona identifikators

Ja identifikators eksistē.

{ISIN}

20

Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona nosaukums

Ja identifikatora nav, indeksa nosaukums.

{INDEX}

Vai

ALPHANUM-25 – ja indeksa nosaukums nav iekļauts INDEX sarakstā

21

Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona termiņš.

Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

INTEGER-3+“DAYS” – dienas

INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas

INTEGER-3+“MNTH” – mēneši

INTEGER-3+“YEAR” – gadi

22

Obligācijas ar svārstīgu procentu likmi indeksa/etalona bāzespunktu starpība

Bāzespunktu skaits virs vai zem indeksa, ko izmanto, lai aprēķinātu cenu.

{INTEGER-5}

23

Obligācijas prioritātes ranžējuma pakāpe

Norāda obligācijas veidu: augstākās prioritātes, mezanīna, subordinēta vai zemākās prioritātes.

“SNDB” – augstākās prioritātes parādsaistības

“MZZD” – mezanīna (vidējas prioritātes) parādsaistības

“SBOD” – subordinētas parādsaistības

“JUND” – zemākās prioritātes parādsaistības

Ailes saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem un vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem

24

Termiņš

Finanšu instrumenta termiņš.

Aile attiecas tikai uz atvasinātajiem instrumentiem, kam ir noteikts beigu termiņš.

{DATEFORMAT}

25

Cenas reizinātājs

Pamatā esošā instrumenta vienību skaits, kuras aptver viens atvasināto instrumentu līgums.

Indeksu nākotnes līgumam vai indeksu iespējas līgumam – summa uz vienu indeksa punktu.

Likmēm par starpību – starpības likmes pamatā esošā instrumenta cenas izmaiņas.

{DECIMAL-18/17}

26

Pamatā esošā instrumenta kods

Pamatā esošā instrumenta ISIN kods.

Amerikas depozitārajiem sertifikātiem, globālajiem depozitārajiem sertifikātiem un līdzīgiem instrumentiem – šo instrumentu pamatā esošā finanšu instrumenta ISIN kods.

Konvertējamām obligācijām – instrumenta, uz kuru obligāciju var konvertēt, ISIN kods.

Atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentiem, kuriem ir pamatā esošs instruments, – pamatā esošā instrumenta ISIN kods brīdī, kad instruments ir pielaists tirdzniecībā vai to tirgo tirdzniecības vietā. Ja pamatā ir akciju dividende – attiecīgās akcijas, kura piešķir tiesības uz pamatā esošajām dividendēm, instrumenta kods.

Kredītriska mijmaiņas darījumiem norāda atsauces saistības ISIN kods.

Ja pamatā ir indekss un tam ir ISIN – attiecīgā indeksa ISIN kods.

Ja pamatā ir grozs, iekļauj katra groza komponenta, kura tirdzniecība ir atļauta vai kuru tirgo tirdzniecības vietā, ISIN kodu. Tādējādi 26. un 27. aili aizpilda tik reizes, cik nepieciešams, lai uzskaitītu grozā ietilpstošos visus instrumentus.

{ISIN}

27

Pamatā esošā instrumenta emitents

Ja ir instruments attiecas uz emitentu, nevis vienu instrumentu – emitenta LEI kods.

{LEI}

28

Pamatā esošā indeksa nosaukums

Ja pamatā ir indekss – šā indeksa nosaukums.

{INDEX}

Vai

ALPHANUM-25 – ja indeksa nosaukums nav iekļauts INDEX sarakstā

29

Pamatā esošā indeksa termiņš

Ja pamatā ir indekss – šā indeksa termiņš.

INTEGER-3+“DAYS” – dienas

INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas

INTEGER-3+“MNTH” – mēneši

INTEGER-3+“YEAR” – gadi

30

Iespējas līguma veids

Norāde par to, vai atvasinātais instruments ir pirkšanas iespējas līgums (tiesības pirkt konkrētu pamatā esošu aktīvu) vai pārdošanas iespējas līgums (tiesības pārdot konkrētu pamatā esošu aktīvu), vai arī par to, ka izpildes laikā nav iespējams konstatēt, vai līgums ir pirkšanas iespējas līgums vai pārdošanas iespējas līgums. Mijmaiņas iespējas līgumu gadījumā tas ir:

“pārdošanas iespējas līgums” – saņēmēja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā nemainīgas likmes maksājumu saņēmējam.

“pirkšanas iespējas līgums” – maksātāja mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, kad pircējam ir tiesības noslēgt mijmaiņas līgumu kā nemainīgas likmes maksājumu maksātājam.

Procentu likmju maksimālās robežvērtības līgumu un procentu likmju minimālās robežvērtības līgumu gadījumā tas ir:

“pārdošanas iespējas līgums” procentu likmju minimālās robežvērtības līguma gadījumā.

“pirkšanas iespējas līgums” procentu likmju maksimālās robežvērtības līguma gadījumā. Aile attiecas vienīgi uz atvasinātajiem instrumentiem, kas ir iespējas līgumi vai pirkšanas iespējas sertifikāti (warrants).

“PUTO” – pārdošanas iespējas līgums

“CALL” – pirkšanas iespējas līgums

“OTHR” – ja nav iespējams konstatēt, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgums

31

Iespējas izmantošanas cena

Iepriekš noteikta cena, par kādu turētājam būs jāpērk vai jāpārdod pamatā esošais instruments, vai norāde, ka izpildes laikā cenu nav iespējams noteikt.

Aile attiecas tikai uz tādiem iespējas līgumiem vai pirkšanas iespējas sertifikātiem, kuriem iespējas izmantošanas cenu var noteikt izpildes laikā.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir “PNDG”.

Ja iespējas izmantošanas cena nav piemērojama, aili neaizpilda.

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos

“PNDG”, ja cena nav zināma

32

Iespējas izmantošanas cenas valūta

Iespējas izmantošanas cenas valūta

{CURRENCYCODE_3}

33

Iespējas izmantošanas veids

Norāde, vai iespējas līgumu var izpildīt tikai konkrētā datumā (Eiropas un Āzijas izpildes veids), vairākos iepriekš noteiktos datumos (Bermudu) vai jebkurā brīdī līguma darbības laikā (Amerikas izpildes veids).

Šī aile attiecas vienīgi uz iespējas līgumiem, pirkšanas iespējas sertifikātiem un tiesību sertifikātiem.

“EURO” – Eiropas

“AMER” – Amerikas

“ASIA” – Āzijas

“BERM” – Bermudu

“OTHR” – cits veids

34

Piegādes veids

Norāde, vai norēķins par finanšu instrumentu notiek fiziskos aktīvos vai naudā.

Ja piegādes veidu nevar noteikt izpildes laikā, vērtība ir “OPTL”.

Šī aile attiecas vienīgi uz atvasinātajiem instrumentiem.

“PHYS” – aktīvu fiziska piegāde

“PHYS” – norēķini naudā

“OPTN” – pēc darījuma partnera izvēles vai tad, ja to nosaka trešā puse

Biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasinātie instrumenti un emisijas kvotu atvasinātie instrumenti

35

Bāzes produkts

Bāzes produkts pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā.

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Bāzes produkts”.

36

Apakšprodukts

Apakšprodukts pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā.

Ailē norāda bāzes produktu.

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Apakšprodukts”.

37

Lejupējāks apakšprodukts

Apakšprodukts sīkākā dalījumā pamatā esošu aktīvu klasei, kā noteikts biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu un emisiju kvotu atvasināto instrumentu klasifikācijas tabulā.

Ailē norāda apakšproduktu.

Vērtības atļauts norādīt vienīgi biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu klasifikācijas slejā “Lejupējāks apakšprodukts”.

38

Darījuma veids

Tirdzniecības vietas norādītais darījuma veids

“FUTR” – nākotnes līgums

“OPTN” – iespējas līgums

“TAPO” – tirgotās vidējās cenas iespējas līgums

“SWAP” – mijmaiņas darījums

“MINI” – mini līgums

“OTCT” – ārpusbiržas

“ORIT” – tiešie

“CRCK” – krekinga starpības darījumi

“DIFF” – diferencēti nākotnes līgumi

“OTHR” – cits veids

39

Galīgās cenas veids

Galīgās cenas veids, kā noteikusi tirdzniecības vieta.

“ARGM” – Argus/McCloskey

“BLTC” – Baltic

“EXOF” – Exchange

“GBCL” – GlobalCOAL

“IHSM” – IHS McCloskey

“PLAT” – Platts

“OTHR” – cits veids

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Ailes šajā iedaļā būtu jāaizpilda vienīgi attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir procentu likmju tipa nefinanšu instruments.

40

Atsauces likme

Atsauces likmes nosaukums.

{INDEX}

Vai

ALPHANUM-25 – ja atsauces likme nav iekļauta INDEX sarakstā

41

PL līguma termiņš

Ja aktīvu klase ir procentu likmes, šajā ailē norāda līguma termiņu. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

INTEGER-3+“DAYS” – dienas

INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas

INTEGER-3+“MNTH” – mēneši

INTEGER-3+“YEAR” – gadi

42

Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 2

Vairāku valūtu vai starpvalūtu mijmaiņas darījumiem – valūta, kurā denominēta līguma 2. daļa.

Mijmaiņas iespējas līgumiem, kura pamatā ir vairāku valūtu mijmaiņas darījums – valūta, kurā denominēta mijmaiņas darījuma 2. daļa.

{CURRENCYCODE_3}

43

1. daļas nemainīgā likme

Attiecīgā gadījumā norāda 1. daļai izmantoto fiksēto likmi.

{DECIMAL -11/10}

Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)

44

2. daļas nemainīgā likme

Attiecīgā gadījumā – norāde par 2. daļai izmantoto nemainīgo likmi

{DECIMAL -11/10}

Izteikta procentos (piem., 7,0 nozīmē 7 % un 0,3 nozīmē 0,3 %)

45

2. daļas svārstīgā likme

Attiecīgā gadījumā norāda izmantoto procentu likmi.

{INDEX}

Vai

{ALPHANUM-25} – ja atsauces likme nav iekļauta {INDEX} sarakstā

46

PL līguma termiņš (2. daļai)

Norāde par procentu likmju atsauces periodu, kas ir noteikts iepriekš paredzētos intervālos, atsaucoties uz tirgus atsauces likmi. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados.

INTEGER-3+“DAYS” – dienas

INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas

INTEGER-3+“MNTH” – mēneši

INTEGER-3+“YEAR” – gadi

Valūtu maiņas atvasinātie instrumenti

Ailes šajā iedaļā būtu jāaizpilda vienīgi attiecībā uz instrumentiem, kuriem pamatā ir valūtu maiņas tipa nefinanšu instruments.

47

Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 2

Šajā ailē no valūtu pāra norāda pamatā esošā aktīva valūtu Nr. 2 (valūta Nr. 1 tiks norādīta ailē Nr. 13 “Teorētiskās pamatsummas valūta Nr. 1”).

{CURRENCYCODE_3}

48

Valūtu maiņas veids

Pamatā esošā aktīva valūtas veids

“FXCR” – šķērslikmju valūtas maiņa

“FXEM” – jaunietekmes tirgu valūtas

“FXMJ” – galvenās valūtas


(1)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/583, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 229. lpp.).