22.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/493

(2017. gada 21. marts)

par nodrošinājumu atbrīvošanu attiecībā uz Savienības importa tarifa kvotām Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļai, kuras pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2078

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2078 (2) atklāj Savienības tarifa kvotas Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību.

(2)

Pēc tam, kad 2016. gada 30. novembrī tika apstiprināts, ka Ukrainas teritorijā mājputniem ir augsti patogēnā putnu gripa (APPG), un saskaņā ar prasībām, kas noteiktas valstīm, kuras uzskatāmas par APPG neskartām, kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 (3) 9. pantā, Ukrainas teritoriju vairs nevarēja uzskatīt par minētās slimības neskartu. Rezultātā Ukrainas iestādes nedrīkstēja izdot veterināros sertifikātus, kas jāsaņem pirms mājputnu un mājputnu produktu eksportēšanas uz Savienību.

(3)

Pamatojoties uz Ukrainas sniegto informāciju, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/193 (4) cita starpā tika grozīta Regula (EK) Nr. 798/2008, lai noteiktu ierobežojumus mājputnu un mājputnu produktu sūtījumu ievešanai Savienībā tikai no minētajiem APPG skartajiem Ukrainas apgabaliem. Tādējādi no 2017. gada 7. februāra Ukrainas iestādes drīkstēja izdot veterināros sertifikātus mājputnu un mājputnu produktu eksportam uz Savienību no APPG neskartajiem Ukrainas apgabaliem.

(4)

Tādēļ tirgus dalībnieki [operatori], kuriem uz importa tarifa kvotas periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim bija piešķirtas mājputnu gaļas importa tiesības un importa licences atbilstīgi Īstenošanas regulā (ES) 2015/2078 paredzētajām importa tarifa kvotām, nedrīkstēja piegādāt šādus produktus no 2016. gada 30. novembra līdz 31. decembrim. Turklāt tirgus dalībniekiem, kuriem bija piešķirtas importa tiesības uz importa tarifa kvotas apakšperiodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam, būtu bijušas grūtības ar produktu piegādi, jo no 2017. gada 7. februāra imports bija liegts, turklāt attiecībā uz atsevišķiem apgabaliem Ukrainā joprojām bija spēkā ierobežojumi.

(5)

Tāpēc ir jāparedz, ka, izpildot konkrētus nosacījumus, nodrošinājumi, kas iemaksāti saistībā ar šādām importa tiesībām un attiecīgajām importa licencēm, kuras nav izmantotas līdz 2016. gada 31. decembrim, un saistībā ar šādām importa tiesībām, kuras nav izmantotas līdz 2017. gada 31. decembrim, būtu jāatbrīvo.

(6)

Tā kā šis pasākums var attiekties uz nodrošinājumiem, kas iemaksāti 2015. gada beigās vai 2016. gada sākumā, tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai pieprasīt to iespējami drīzāku atbrīvošanu. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To nodrošinājumu atbrīvošana, kas saistīti ar periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

1.   Pēc attiecīgo tirgus dalībnieku pieprasījuma ar importa tiesībām un importa licencēm saistītos nodrošinājumus, kas iemaksāti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2078 3. panta 2. punktu un 4. panta 4. punktu, attiecīgi atbrīvo tikai ar nosacījumu, ka periodā līdz 2016. gada 31. decembrim importa tiesības vai licences ir izmantotas tikai daļēji vai vispār nav izmantotas.

2.   Šā panta 1. punktā minētos nodrošinājumus atbrīvo proporcionāli importa tiesībām un licencēm, kas nav izmantotas līdz 2016. gada 31. decembrim.

2. pants

To nodrošinājumu atbrīvošana, kas saistīti ar periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

1.   Pēc attiecīgo tirgus dalībnieku pieprasījuma ar importa tiesībām, kuras piešķirtas uz apakšperiodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam, saistītos nodrošinājumus, kas iemaksāti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2078 3. panta 2. punktu, atbrīvo tikai ar nosacījumu, ka periodā līdz 2017. gada 31. decembrim importa tiesības ir izmantotas tikai daļēji vai vispār nav izmantotas.

2.   Šā panta 1. punktā minētos nodrošinājumus atbrīvo proporcionāli importa tiesībām, kas nav izmantotas līdz 2017. gada 31. decembrim.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2078, ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 302, 19.11.2015., 63. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 3. februāra Īstenošanas regula (ES) 2017/193, ar ko attiecībā uz ierakstiem par Ukrainu to trešo valstu sarakstos, no kurām saistībā ar augsti patogēno putnu gripu Savienībā atļauts ievest konkrētas preces, groza Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu un Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu (OV L 31, 4.2.2017., 13. lpp.).