25.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/323

(2017. gada 20. janvāris),

ar ko labo Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 11. panta 15. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2251 (2) tika pieņemta 2016. gada 4. oktobrī un publicēta 2016. gada 15. decembrī. Tajā ir izklāstīti standarti savlaicīgai, precīzai un pienācīgi nošķirtai nodrošinājuma apmaiņai, ja atvasināto instrumentu līgumiem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, un tā ietver vairākas sīki izklāstītas prasības, kas grupai ir jāizpilda, lai iegūtu atbrīvojumu no maržas sniegšanas attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem. Papildus minētajām saistībām, ja viens vai divi darījumu partneri grupā ir reģistrēti trešā valstī, attiecībā uz kuru vēl nav sniegta līdzvērtības noteikšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu, grupai ir jāapmainās ar mainīgajām un pienācīgi nošķirtām sākotnējām maržām attiecībā uz visiem grupas iekšējiem darījumiem ar meitasuzņēmumiem minētajās trešās valstīs. Lai novērstu maržas prasību nesamērīgu piemērošanu un ņemot vērā līdzīgas prasības tīrvērtes pienākumiem, deleģētajā regulā paredzēta minētās konkrētās prasības novēlota īstenošana, tādējādi dodot pietiekamu laiku procesa pabeigšanai, lai radītu līdzvērtīgu noteikšanu, vienlaikus nepieprasot līdzekļu neefektīvu piešķiršanu grupām, kuru meitasuzņēmumi ir reģistrēti trešās valstīs.

(2)

Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 37. pantā nav iekļauts noteikums par mainīgās maržas prasību pakāpenisku ieviešanu attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem, kas būtu analogs 36. panta 2. punktā paredzētajam noteikumam (kurš attiecas uz sākotnējās maržas prasībām). Tāpēc 37. pantam, kurā ir noteikts mainīgās maržas prasību pakāpeniskas ieviešanas grafiks, būtu jāpievieno divi jauni punkti. Šiem punktiem vajadzētu būt analogiem pašreizējam 36. panta 2. un 3. punktam, lai gadījumā, kad grupas iekšējais darījums notiek starp Savienības vienību un trešās valsts vienību, apmaiņa ar mainīgo maržu tiktu prasīta tikai tad, kad pagājuši trīs gadi pēc regulas stāšanās spēkā, ja attiecībā uz šo trešo valsti nav pieņemts lēmums par līdzvērtību. Ja lēmums par līdzvērtību ir pieņemts, prasības būtu jāpiemēro vai nu četrus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums par līdzvērtību, vai saskaņā ar vispārējo grafiku atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

(3)

Regulatīvo tehnisko standartu projektā, uz kuru balstīta Deleģētā regula (ES) 2016/2251 un kuru Eiropas uzraudzības iestādes iesniedza Komisijai 2016. gada 8. martā, bija paredzēts viens un tas pats pakāpeniskās ieviešanas periods gan sākotnējai, gan mainīgajai maržai. Iemesls, kāpēc nepieciešams veikt labojumu, ir tehniska kļūda Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 pieņemšanas procesā, kurā netika iekļauti abi punkti par mainīgās maržas prasību pakāpenisku ieviešanu attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jālabo Deleģētā regula (ES) 2016/2251.

(5)

Deleģētā regula (ES) 2016/2251 stājās spēkā 2017. gada 4. janvārī. Lai izvairītos no jebkādas pārtraukšanas, piemērojot pakāpeniskās ieviešanas periodu sākotnējai un mainīgajai maržai, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, piemērojot to ar atpakaļejošu spēku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/2251 37. pantam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja ir izpildīti šā panta 4. punktā minētie nosacījumi, 9. panta 1. punktu, 10. un 12. pantu piemēro šādi:

a)

trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja nav pieņemts lēmums par līdzvērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu minētās regulas 11. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā attiecībā uz konkrēto trešo valsti;

b)

vēlākajā no turpmāk minētajām dienām, ja ir pieņemts lēmums par līdzvērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu minētās regulas 11. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā attiecībā uz konkrēto trešo valsti:

i)

četrus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu minētās regulas 11. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā attiecībā uz konkrēto trešo valsti;

ii)

piemērošanas datums, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu.

4.   Šā panta 3. punktā minēto atkāpi piemēro tikai tādā gadījumā, ja ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma, kura tīrvērte tiek veikta necentralizēti, darījumu partneri atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

viens darījumu partneris veic uzņēmējdarbību trešā valstī, bet otrs darījumu partneris veic uzņēmējdarbību Savienībā;

b)

darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, ir vai nu finanšu darījumu partneris, vai arī nefinanšu darījumu partneris;

c)

darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir viens no šādiem darījumu partneriem:

i)

finanšu darījumu partneris, nefinanšu darījumu partneris, finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu iestāde vai palīgpakalpojumu uzņēmums, uz kuru attiecas atbilstošas prudenciālās uzraudzības prasības, bet a) apakšpunktā minētais trešās valsts darījumu partneris ir finanšu darījumu partneris;

ii)

vai nu finanšu darījumu partneris, vai nefinanšu darījumu partneris, bet a) apakšpunktā minētais trešās valsts darījumu partneris ir nefinanšu darījumu partneris;

d)

abi darījumu partneri saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. panta 3. punktu pilnā apmērā ir iekļauti kopīgā konsolidācijā;

e)

uz abiem darījumu partneriem attiecas atbilstošas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras;

f)

šīs regulas III nodaļā minētās prasības ir izpildītas.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 4. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 4. oktobra Deleģētā regula (ES) 2016/2251, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (OV L 340, 15.12.2016., 9. lpp.).