10.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/228

(2017. gada 9. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 groza attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnes ekspertu grupu nosaukumiem un kompetences jomām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 28. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 28. pantu ir izveidotas desmit zinātnes ekspertu grupas, kuras katra savā kompetences jomā ir atbildīgas par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) zinātnisko atzinumu sniegšanu. Minētās grupas cita starpā ir: ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (“ANS grupa”), zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar diētisko produktu, uztura un alerģiju padomi (“NDA grupa”), un ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas fermentiem, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (“CEF grupa”).

(2)

Iestāde 2016. gada 3. februārī iesniedza Komisijai pieprasījumu pārsaukt ANS, NDA un CEF grupas, lai tiktu ņemtas vērā gaidāmās ar tehnikas un zinātnes attīstību saistītās izmaiņas.

(3)

Tehniskās un zinātniskās izmaiņas galvenokārt ietekmē šo grupu darba slodzi. Proti, CEF grupas darba slodze tuvāko gadu laikā, visticamāk, pieaugs tādēļ, ka būs jāizvērtē pieteikumi par iekļaušanu Savienības pārtikas fermentu sarakstā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1332/2008 (2). Tāpēc aromatizētāju izvērtēšana, ko šobrīd veic CEF grupa, būtu jāuztic ANS grupai.

(4)

Tomēr, lai izvairītos no pašreizējās ANS grupas pārslogošanas, pārtikai pievienojamo uzturvielu avotu un citu to vielu izvērtēšanu, kurām ir fizioloģiska ietekme, būtu jāpiešķir NDA grupai, jo tās darba slodze, visticamāk, samazināsies tādēļ, ka tiek pabeigts darbs pie atsauces vērtībām uzturā un samazinās to pieteikumu skaits, kas attiecas uz iekļaušanu atļauto veselīguma norāžu sarakstā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1924/2006 (3). Šāda pārdalīšana atbilst NDA grupas specializācijai, jo dažas vielas, ko izmanto par uzturvielu avotu, ir to jauno pārtikas produktu kategorijā, kurus patlaban novērtē NDA grupa.

(5)

Tādējādi minēto trīs grupu nosaukumi ar šo regulu būtu jāmaina šādi: ANS grupu pārsauc par “zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un aromatizētājiem”, NDA grupu – “zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar uzturu, jauniem pārtikas produktiem un pārtikas alergēniem”, un CEF grupu – “zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar pārtikas fermentiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku”.

(6)

Pašreizējais ANS un CEF grupas locekļu pilnvaru laiks beigsies 2017. gada 30. jūnijā, un astoņu pārējo Iestādes zinātnes ekspertu grupu, tostarp NDA grupas, locekļu pilnvaru laiks beigsies 2018. gada 30. jūnijā. Lai Iestādei pietiktu laika šo grupu efektīvai organizēšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 28. panta 5. un 9. punktu, šī regula būtu jāpiemēro no 2018. gada 1. jūlija.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 178/2002 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 178/2002 28. panta 4. punkta pirmo daļu groza šādi:

1)

tās a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un aromatizētājiem;”;

2)

tās e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar uzturu, jauniem pārtikas produktiem un pārtikas alergēniem;”;

3)

tās j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“j)

zinātnes ekspertu grupu jautājumos, kas saistīti ar pārtikas fermentiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un to piemēro no 2018. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 9. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97 (OV L 354, 31.12.2008., 7. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.).