3.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/21


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/185

(2017. gada 2. februāris),

ar ko nosaka pārejas pasākumus konkrētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ir paredzētas nozīmīgas izmaiņas noteikumos un procedūrās, kas jāievēro pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Minēto noteikumu un procedūru tūlītēja piemērošana dažos gadījumos būtu radījusi praktiskas grūtības, tāpēc bija nepieciešams pieņemt pārejas pasākumus.

(2)

Komisijas 2009. gada 28. jūlija ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto pieredzi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes higiēnas Regulas (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (3) (“ziņojums”), ir sniegts uz faktiem balstīts izklāsts par visu ieinteresēto dalībnieku 2006., 2007. un 2008. gadā gūto pieredzi, tostarp sastaptajām grūtībām, īstenojot minētās regulas.

(3)

Ziņojumā ir ietvertas atsauksmes par pieredzi to pārejas pasākumu jomā, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2076/2005 (4). Turklāt ziņojumā norādīts, ka ir konstatētas grūtības saistībā ar nelielu konkrētas pārtikas daudzumu vietējo piegādi, un minēts, ka ir nepieciešams labāk izskaidrot importa nosacījumus gadījumos, kad Savienības noteikumu trūkuma gadījumā tiek piemēroti valsts noteikumi attiecībā uz importu, un ka krīzes, kas saistītas ar importēto pārtiku, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (saliktie produkti), ir apliecinājušas, ka šādu produktu kontrole ir jāpastiprina.

(4)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju uz jauno noteikumu un procedūru pilnīgu īstenošanu, Komisijas Regulā (ES) Nr. 1079/2013 (5) tika noteikti pārejas pasākumi pārejas periodā, kurš beidzas 2016. gada 31. decembrī. Pārejas perioda ilgumu noteica, ievērojot Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 noteikto ar higiēnu saistīto reglamentējošo noteikumu pārskatīšanu.

(5)

Turklāt, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota nesenajās revīzijās, ko veica Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta inspektori, un informāciju, kas saņemta no dalībvalstu kompetentajām iestādēm un attiecīgajām pārtikas uzņēmumu nozarēm Savienībā, būtu jāsaglabā konkrēti Regulā (ES) Nr. 1079/2013 noteiktie pārejas pasākumi, kamēr nav ieviestas šīs regulas preambulā norādītās pastāvīgās prasības.

(6)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 piemērošanas jomā nav ietverta saimniecībās nokauto mājputnu un zaķveidīgo gaļas tieša piegāde mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri šādu gaļu kā svaigu gaļu piegādā tieši galapatērētājam. Minētā noteikuma attiecināšana tikai uz svaigu gaļu radītu papildu slogu mazajiem ražotājiem. Tāpēc ar Regulu (ES) Nr. 1079/2013 ir paredzēta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 853/2004 piemērošanas šādu preču tiešai piegādei noteiktos apstākļos, to neattiecinot tikai uz svaigu gaļu. Minētais izņēmums šajā regulā paredzētajā turpmākajā pārejas periodā būtu jāsaglabā, kamēr tiek izskatīta iespēja noteikt pastāvīgu atkāpi.

(7)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ir noteikti īpaši noteikumi dzīvnieku izcelsmes produktu un salikto produktu importam Savienībā. Regulā (ES) Nr. 1079/2013 ir paredzēti pārejas pasākumi, ar kuriem atkāpjas no vairākiem minētajiem noteikumiem attiecībā uz konkrētiem saliktiem produktiem, par kuriem sabiedrības veselības prasības importam Savienībā vēl nav noteiktas Savienības līmenī, piemēram, attiecībā uz saliktiem produktiem, kas nav minēti Komisijas Regulas (ES) Nr. 28/2012 (6) 3. panta 1. un 3. punktā

(8)

Komisijas priekšlikums regulai par oficiālajām kontrolēm visā lauksaimniecības un pārtikas ķēdē patlaban ir tuvu pieņemšanai parastā likumdošanas procedūrā. Kad regula būs pieņemta un kļuvusi piemērojama, tā nodrošinās juridisko pamatu riskam pielāgotai pieejai attiecībā uz saliktu produktu kontroli importa laikā. Kamēr jaunā regula nav kļuvusi piemērojama, ir nepieciešams noteikt atkāpes turpmākā pārejas periodā, kura ilgums ir četri gadi.

(9)

Regula (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 ļauj no uzņēmumiem, kas apstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus, kuriem Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumā nav noteiktas īpašas prasības, importēt dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ja vien nav izveidots saskaņots atļauto trešo valstu saraksts un noteikts kopējs importa sertifikāta paraugs. Ņemot vērā iespējamo ietekmi, kādu šāda saraksta izveide un importa sertifikāta parauga noteikšana varētu radīt šādas pārtikas importam, ir vajadzīgs vairāk laika, lai apspriestos ar ieinteresētajām personām un dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pārejas pasākumus konkrētu Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Regulas (EK) Nr. 854/2004 noteikumu piemērošanai pārejas periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

2. pants

Atkāpe attiecībā uz mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta d) apakšpunkta, šajā regulā paredzētos noteikumus nepiemēro attiecībā uz saimniecībā nokautu mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu piegādi mazos daudzumos no ražotāja galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri piegādā tieši galapatērētājam.

3. pants

Atkāpe attiecībā uz sabiedrības veselības prasībām, kas piemērojamas dzīvnieku izcelsmes produktu importam un tādas pārtikas importam, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus

1.   Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punktu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, par ko nav saskaņotu sabiedrības veselības prasību attiecībā uz importu.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punkta, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas importē pārtiku, kura satur gan augu izcelsmes produktus, gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas nav Regulas (ES) Nr. 28/2012 3. panta 1. un 3. punktā minētie produkti, ir atbrīvoti no Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 4. punktā minētajām prasībām.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

4. pants

Atkāpe attiecībā uz sabiedrības veselības procedūrām, kas piemērojamas dzīvnieku izcelsmes produktu importam

Regulas (EK) Nr. 854/2004 III nodaļu nepiemēro dzīvnieku izcelsmes produktu importam, par ko nav saskaņotu sabiedrības veselības prasību attiecībā uz importu.

Šādu produktu imports atbilst importa dalībvalsts sabiedrības veselības prasībām attiecībā uz importu.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(3)  COM(2009) 403 galīgā redakcija.

(4)  Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 31. oktobra Regula (ES) Nr. 1079/2013, ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 piemērošanai (OV L 292, 1.11.2013., 10. lpp.).

(6)  Komisijas 2012. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 28/2012, ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (OV L 12, 14.1.2012., 1. lpp.).