28.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/150

(2017. gada 27. janvāris),

ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 12. jūlijā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127 (2), ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu, izveidojot atjauninātu to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (“saraksts”).

(2)

Padome praktisko iespēju robežās visām personām, grupām un vienībām ir sniegusi paziņojumu par iemesliem, kāpēc tās ir ietvertas sarakstā.

(3)

Publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Padome informēja sarakstā uzskaitītās personas, grupas un vienības, ka tā ir nolēmusi arī turpmāk atstāt tās sarakstā. Attiecīgajām personām, grupām un vienībām Padome paziņoja arī to, ka ir iespējams pieprasīt paziņojumu par iemesliem, kādēļ Padome tās ir iekļāvusi sarakstā, ja tās tādu paziņojumu vēl nav saņēmušas.

(4)

Padome ir pārskatījusi sarakstu, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā. Pārskatot minēto sarakstu, Padome ņēma vērā attiecīgo personu un vienību iesniegtos apsvērumus, kā arī atjaunināto informāciju, kas saņemta no kompetentajām valsts iestādēm par sarakstā iekļauto personu un vienību statusu valsts līmenī.

(5)

Padome ir pārliecinājusies, ka Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (3) 1. panta 4. punktā minētās kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz visām sarakstā esošajām personām, grupām un vienībām, ciktāl tās ir bijušas iesaistītas terora aktos Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē. Padome ir arī secinājusi, ka tām personām, grupām un vienībām, uz kurām attiecas Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pants, būtu jāturpina piemērot Regulā (EK) Nr. 2580/2001 paredzētos īpašos ierobežojošos pasākumus.

(6)

Saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina, un Īstenošanas regula (ES) 2016/1127 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā paredzētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCICLUNA


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1127 (2016. gada 12. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2425 (OV L 188, 13.7.2016., 1. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).


PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTĀ MINĒTAIS PERSONU, GRUPU UN VIENĪBU SARAKSTS

I.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI, Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 1960. gada 11. augustā Irānā. Pases Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 1966. gada 16. oktobrīTarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR, Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 1955. gada 6. vai 15. martā Irānā. Irānas un ASV pilsonis. Pases Nr.: C2002515 (Irāna); pases Nr.: 477845448 (ASV). Valstspiederīgā identitātes numurs: 07442833, derīguma termiņš – 2016. gada 15. marts (ASV izdota vadītāja apliecība).

5.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), dzimis 1978. gada 8. martā Amsterdamā (Nīderlande) – “Hofstadgroep” loceklis.

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, dzimis 1988. gada 22. martāZaghdraiya, Sidon (Libāna), Kanādas pilsonis. Pases Nr.: JX446643 (Kanāda).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, SA-ID, SALWWAN, Samir), dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

8.

MELIAD, Farah, dzimis 1980. gada 5. novembrī Sidnejā (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pases Nr.: M2719127 (Austrālija).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, HENIN, Ashraf Refaat Nabith, WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 1965. gada 14. aprīlī vai 1964. gada 1. martā Pakistānā. Pases Nr.: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 1976. gada 13. oktobrīPülümür (Turcija).

11.

SHAHLAI, Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif un Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna, 2) Mehran militārā bāze, Ilam (Ilāmas) province, Irāna.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā Irānā.

13.

SOLEIMANI, Qasem (jeb Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani un Qasem Sulemani), dzimis 1957. gada 11. martā Irānā. Irānas valstspiederīgais. Pases Nr.: 008827 (Irānas diplomātiskā pase), izdota 1999. gadā. Pakāpe: ģenerālmajors.

II.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal Organisation” – “ANO” (jeb “Fatah Revolutionary Council”, “Arab Revolutionary Brigades”, “Black September”, “Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade”.

3.

Al-Aqsa e.V.”.

4.

Babbar Khalsa”.

5.

Communist Party of the Philippines”, arī “New People's Army” – “NPA”, Filipīnas.

6.

Gama'a al-Islamiyya” (jeb “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (“Islamic Group” – “IG”).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – “IBDA-C” (“Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

Hamas”, arī “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

Hizballah Military Wing” (jeb “Hezbollah Military Wing”, “Hizbullah Military Wing”, “Hizbollah Military Wing”, “Hezballah Military Wing”, “Hisbollah Military Wing”, “Hizbu'llah Military Wing”, “Hizb Allah Military Wing”, “Jihad Council” (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

10.

Hizbul Mujahideen” – “HM”.

11.

Hofstadgroep”.

12.

Khalistan Zindabad Force” – “KZF”.

13.

Kurdistan Workers' Party” – “PKK” (jeb “KADEK”, “KONGRA-GEL”).

14.

Liberation Tigers of Tamil Eelam” – “LTTE”.

15.

Ejército de Liberación Nacional” (“National Liberation Army”).

16.

Palestinian Islamic Jihad” – “PIJ”.

17.

Popular Front for the Liberation of Palestine” – “PFLP”.

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (jeb “PFLP – General Command”).

19.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – “FARC” (“Revolutionary Armed Forces of Colombia”).

20.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” (jeb “Devrimci Sol” (“Revolutionary Left”), “Dev Sol”) (“Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

21.

Sendero Luminoso” – “SL” (“Shining Path”).

22.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (jeb “Kurdistan Freedom Falcons”, “Kurdistan Freedom Hawks”).