27.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/65


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2017/1140

(2017. gada 23. jūnijs)

par personas datiem, kuru apmaiņu var veikt agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā (EWRS), kas kontaktu izsekošanas pasākumu koordinācijas nolūkā attiecībā uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1082/2013/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4197)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (1) konkrētu kategoriju infekcijas slimību novēršanai un kontrolēšanai kā pastāvīgas komunikācijas tīkls starp Komisiju un dalībvalstu kompetentajām sabiedrības veselības iestādēm tika izveidota agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma (“EWRS”). Procedūras attiecībā uz EWRS darbību tika noteiktas Komisijas Lēmumā 2000/57/EK (2).

(2)

Lēmums Nr. 2119/98/EK tika atcelts un aizstāts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1082/2013/ES (3). Ar jauno lēmumu EWRS tika ieviesta atkārtoti. Lēmumā arī tika paplašināta pastāvīgās komunikācijas tīkla darbības joma, iekļaujot citus bioloģisko apdraudējumu veidus un citas nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu kategorijas, ieskaitot ķīmiskas, ekoloģiskas vai nezināmas izcelsmes apdraudējumus. Turklāt tajā tika noteikti noteikumi par nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu epidemioloģisko uzraudzību, pārraudzību, agrīnu brīdināšanu par tiem un to apkarošanu.

(3)

Lēmums 2000/57/EK tika atcelts un aizstāts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/253 (4).

(4)

Atbilstoši Lēmuma Nr. 1082/2013/ES 9. panta 3. punkta i) apakšpunktam ar EWRS starpniecību sniegtā paziņojumā par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem būtu jāiekļauj dati, kas nepieciešami inficēto personu un iespējami apdraudēto iedzīvotāju apzināšanai (“kontaktu izsekošanas dati”). Saskaņā ar minētā lēmuma 16. panta 9. punkta b) apakšpunktu un mērķi nodrošināt šādu paziņojumu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu ir lietderīgi ieteikt indikatīvu sarakstu ar personas datiem, kurus kompetentās iestādes var paziņot ar EWRS starpniecību.

(5)

Personas datu apmaiņa, izmantojot EWRS, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (6) prasībām. Lai gan principā Direktīva 95/46/EK un Regula (EK) Nr. 45/2001 liedz apstrādāt īpašu kategoriju personas datus, tostarp datus, kas attiecas uz personas veselību, tomēr šāda apstrāde ir atļauta, ja saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 8. panta 2. punkta c) apakšpunktu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 2. punkta c) apakšpunktu tas nepieciešams datu subjekta būtisku interešu aizsardzībai un ja tas saskaņā ar minēto tiesību aktu attiecīgi 8. panta 4. punktu un 10. panta 4. punktu ir saistīts ar tādu atbilstīgu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu svarīgu sabiedrības interešu dēļ, kuri paredzēti Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

(6)

Ar EWRS starpniecību būtu jāveic tikai tādu personas datu apmaiņa, kas vajadzīgi iepriekš izklāstītajiem mērķiem, kuri nosakāmi katrā atsevišķā gadījumā, un šis ieteikums nav uzskatāms par atļauju veikt tādu visa veida personas datu apmaiņu, uz kuriem tas attiecas.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2015. gada 24. augustā sniedza atzinumu (C 2015-0629),

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Šā ieteikuma pielikumā ir ietverts indikatīvs saraksts ar personas datiem, ar kuriem drīkst apmainīties kontaktu izsekošanas pasākumu koordinācijas nolūkā.

2.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmums Nr. 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā (OV L 268, 3.10.1998., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmums 2000/57/EK par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 21, 26.1.2000., 32. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmums Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2017. gada 13. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/253, ar ko nosaka procedūras brīdinājumu izziņošanai agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā, kas izveidota, lai brīdinātu par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un īstenotu informācijas apmaiņu, apspriešanos un koordināciju saistībā ar šādiem apdraudējumiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1082/2013/ES (OV L 37, 14.2.2017., 23. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Indikatīvs saraksts ar personas datiem, ar kuriem drīkst apmainīties kontaktu izsekošanas pasākumu koordinācijas nolūkā

1.   PERSONAS INFORMĀCIJA

Vārds un uzvārds

Pilsonība, dzimšanas datums, dzimums

Dzīvesvietas valsts

Personu apliecinošā dokumenta veids, numurs un izdevējiestāde

Pašreizējā mājas/dzīvesvietas adrese (ielas nosaukums un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālruņu numuri (mobilais, mājas, darba)

E-pasts (privātais, darba)

2.   INFORMĀCIJA PAR CEĻOJUMU

Informācija par transporta līdzekli (piemēram, lidojuma numurs, lidojuma datums un ilgums, kuģa vārds, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs)

Sēdvietas(-u) numurs(-i)

Kajītes(-šu) numurs(-i)

3.   KONTAKTINFORMĀCIJA

Apmeklēto personu vārdi un uzvārdi / uzturēšanās vietu nosaukumi

Uzturēšanās datumi un uzturēšanās vietu adreses (ielas nosaukums un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālruņu numuri (mobilais, mājas, darba)

E-pasts (privātais, darba)

4.   INFORMĀCIJA PAR PAVADOŠAJĀM PERSONĀM

Vārds un uzvārds

Pilsonība

Dzīvesvietas valsts

Personu apliecinošā dokumenta veids, numurs un izdevējiestāde

Pašreizējā dzīvesvietas adrese (ielas nosaukums un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālruņu numuri (mobilais, mājas, darba)

E-pasts (privātais, darba)

5.   KONTAKTINFORMĀCIJA ĀRKĀRTAS GADĪJUMIEM

Kontaktpersonas vārds un uzvārds

Adrese (ielas nosaukums un mājas numurs, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālruņu numuri (mobilais, mājas, darba)

E-pasts (privātais, darba)