19.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/86


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2379

(2017. gada 18. decembris)

par tāda Kanādas ziņojuma atzīšanu, kurā iekļautas tipiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas no lauksaimniecības izejvielu audzēšanas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/28/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8801)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (1), un jo īpaši tās 19. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

2016. gada 14. martā Kanāda iesniedza ziņojumu, kurā norādītas aprēķinātās siltumnīcefekta gāzu emisijas no eļļas rapšu audzēšanas Kanādas reģionos, kas ir līdzīgi NUTS 2. līmeņa reģioniem Eiropas Savienībā.

(2)

Pēc Kanādas iesniegtā ziņojuma izskatīšanas Komisija uzskata, ka tas atbilst Direktīvā 2009/28/EK noteiktajiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem trešai valstij ir atļauts lietot tipiskās vērtības attiecībā uz ģeogrāfiskajiem apvidiem (Kanādas reģioniem), kuri ir mazāki par standartvērtību aprēķinam izmantotajiem apvidiem: šā ziņojuma dati attiecas uz emisijām, ko rada lauksaimniecības izejvielu (eļļas rapšu) audzēšana; tipiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada eļļas rapšu audzēšana, varētu būt zemākas par vai vienādas ar emisijām, kas tika izmantotas attiecīgo standartvērtību aprēķināšanai; par šīm tipiskajām siltumnīcefekta gāzu emisijām ir paziņots Komisijai.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija uzskata, ka ziņojumā, ko Kanāda 2016. gada 14. martā iesniegusi atzīšanai, ir iekļauti pareizi dati, kas Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta izpildes vajadzībām ļauj mērīt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras saistītas ar eļļas rapšu audzēšanu Kanādas reģionos, kas atbilst NUTS 2. līmeņa reģioniem. Ziņojumā iekļauto datu kopsavilkums ir sniegts pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā piecus gadus. Ja ziņojuma, kas 2016. gada 14. martā iesniegts Komisijai atzīšanai, saturs vai apstākļi mainās tā, ka tas var ietekmēt 1. pantā izdarītās atzīšanas priekšnosacījumus, par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija paziņotās izmaiņas izvērtē, lai noteiktu, vai ziņojumā sniegtie dati joprojām ir pareizi.

3. pants

Komisija var šo lēmumu atcelt, ja ir skaidri pierādījumi, ka ziņojumā sniegtie dati vairs nav pareizi tādu siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanas vajadzībām, kas saistītas ar eļļas rapšu audzēšanu Kanādā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.


PIELIKUMS

SEG emisijas, kas rodas no eļļas rapšu audzēšanas Kanādas reģionos

Emisijas atsevišķi

(kg CO2 ekv./tonna sausnas)

Emisijas kopā

Reģions

Sēja

Mēslojuma ražosana

Lauka N2O emisijas

Pesticīdu ražošana

Darbības laukā

(kg CO2 ekv./tonna sausnas)

Kg CO2 ekv./MJ taukskābju metilestera

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Piezīme. RU ir mazākā telpas vienība, kuru izmantojot ir iespējams saskaņot dažādu avotu (piemēram, AAFC (Agriculture and AgriFood – Canada), Kanādas valdība un Kanādas Meža dienests) datus par darbību. RU ir AAFC ziņošanas zonu sīkāks iedalījums pa provinču robežām. Tādējādi viena RU atrodas vienā provincē. RU atbilst NUTS 2. līmeņa reģiona administratīvajām un iedzīvotāju skaita prasībām.