14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/81


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2318

(2017. gada 13. decembris)

par Austrālijas tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas, ko piemēro finanšu tirgiem, līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1), un jo īpaši tās 25. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (2) 23. panta 1. punktā ir noteikta prasība, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām jānodrošina, lai darījumi, ko tās veic ar akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū vai kuras tirgo tirdzniecības vietā, notiktu regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai sistemātiskos internalizētājos, vai trešo valstu tirdzniecības vietās, ko Komisija novērtējusi kā līdzvērtīgas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

(2)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 23. panta 1. punktā paredzētais tirdzniecības pienākums attiecas tikai uz akcijām. Tirdzniecības pienākums neattiecas uz citiem kapitāla vērtspapīru instrumentiem, piemēram, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem.

(3)

Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunktā izklāstītās līdzvērtības noteikšanas procedūras tirdzniecības vietām, kuras veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, mērķis ir ļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībām veikt darījumus ar akcijām, uz kurām attiecas tirdzniecības pienākums Savienībā, par līdzvērtīgām atzītās trešo valstu tirdzniecības vietās. Komisijai būtu jānovērtē, vai trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka tirdzniecības vieta, kurai atļauja piešķirta attiecīgajā trešā valstī, atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (3), no Direktīvas 2014/65/ES III sadaļas, no Regulas (ES) Nr. 600/2014 II sadaļas un no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK (4) un attiecībā uz kurām attiecīgajā trešā valstī piemēro efektīvu uzraudzību un izpildi. Šis nosacījums būtu jāskata, ņemot vērā minētajā tiesību aktā noteiktos mērķus, jo īpaši tā ieguldījumu iekšējā tirgus izveidē un darbībā, tirgus integritātē, ieguldītāju aizsardzībā un, visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, – finanšu stabilitātē.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunkta ceturto daļu trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums ir uzskatāms par līdzvērtīgu, ja šis regulējums atbilst vismaz nosacījumiem, ka a) uz tirgiem attiecas prasība saņemt atļauju un tajos pastāvīgi piemēro efektīvu uzraudzību un prasību izpildi; b) tirgiem ir skaidri un pārredzami noteikumi par vērtspapīru pielaidi tirdzniecībai, lai šādus vērtspapīrus varētu tirgot godīgi, pareizi un efektīvi un lai tie būtu brīvi apgrozāmi; c) uz vērtspapīru emitentiem būtu jāattiecas prasībām par periodisku un pastāvīgu informēšanu, nodrošinot ieguldītāju aizsardzību augstā līmenī; un d) tiek nodrošināta tirgus pārredzamība un integritāte, novēršot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaužas kā iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas.

(5)

Šā līdzvērtības novērtējuma nolūks citstarp ir novērtēt to, vai juridiski saistošās prasības, kas Austrālijā piemērojamas finanšu tirgiem, kuri šajā valstī ir izveidoti un saņēmuši atļauju darboties kā vērtspapīru biržas, esot Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) uzraudzībā, ir līdzvērtīgas prasībām, kuras izriet no Regulas (ES) Nr. 596/2014, no Direktīvas 2014/65/ES III sadaļas, no Regulas (ES) Nr. 600/2014 II sadaļas un no Direktīvas 2004/109/EK un kurām šajā trešā valstī piemēro iedarbīgu uzraudzību un nodrošina prasību izpildi.

(6)

2001. gada Komercsabiedrību likumā (Corporations Act 2001, turpmāk “Komercsabiedrību likums”) finanšu tirgus definēts kā sistēma, ar kuras starpniecību tiek regulāri veikti vai pieņemti finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumi. Finanšu tirgum ir jāuztur daudzpusēja sistēma atbilstīgi nediskrecionāriem noteikumiem. Tam nav rīcības brīvības attiecībā uz to, kā tas izpilda darījumus, un tas nedrīkst veikt tirdzniecību savā vārdā vai sapārotu tirdzniecību savā vārdā. Turklāt finanšu tirgum ir jānodrošina dalībniekiem taisnīga piekļuve to tirgiem un pakalpojumiem. Piekļuves kritērijiem jābūt objektīviem un pārredzamiem, un tie jāpiemēro nediskriminējoši. Tālab finanšu tirgus uzturēšanas noteikumiem ir jāparedz samērīgi un nediskriminējoši piekļuves standarti un atbilstības nosacījumi. Šos noteikumus pārskata ASIC.

(7)

Lai varētu noteikt, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz biržām, kas darbības atļauju saņēmušas attiecīgajā valstī, ir līdzvērtīgs Direktīvā 2014/65/ES noteiktajam regulējumam, ir jābūt izpildītiem četriem Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunkta ceturtajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

(8)

Saskaņā ar pirmo nosacījumu trešo valstu tirdzniecības vietām ir jāsaņem atļauja un tām pastāvīgi jāpiemēro efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(9)

Lai uzturētu finanšu tirgu, personai ir jābūt Austrālijas tirgus licencei (Australian Market Licence – AML). Saskaņā ar Komercsabiedrību likumu tiesības piešķirt AML ir ministra kompetencē. Saskaņā ar Komercsabiedrību likuma 795.A pantu pieteikums AML saņemšanai jāiesniedz ASIC, kas attiecībā uz pieteikumu konsultē ministru. Atļauju piešķir vienīga tad, ja, inter alia, ministrs ir pārliecinājies, ka pieteikuma iesniedzējam ir atbilstoši mehānismi, lai izpildītu piemērojamās prasības, un ka pieteikuma iesniedzējs spēj pienācīgi uzraudzīt tirgu, pārraudzīt dalībnieku darbības un nodrošināt tirgus uzturēšanas noteikumu izpildi (Komercsabiedrību likuma 795.B pants). Pēc licences saņemšanas finanšu tirgiem ir pastāvīgi jāatbilst licences nosacījumiem un tiem jābūt atbilstošiem mehānismiem tirgus uzturēšanai, tostarp pasākumiem, lai pārraudzītu un nodrošinātu tirgus uzturēšanas noteikumu izpildi (Komercsabiedrību likuma 792.A pants).

(10)

ASIC ir publiskā sektora iestāde, kas izveidota saskaņā ar 2001. gada Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas likumu (Australian Securities and Investments Commission Act 2001 – turpmāk “ASIC likums”) un ir atbildīga par Austrālijas finanšu tirgu nozares tiesību aktu administrēšanu un izpildes nodrošināšanu. ASIC pilnvaras uzraudzības un prasību izpildes nodrošināšanas jomā ietver izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par tiesību aktu pārkāpumiem, pārkāpuma paziņojumu izdošanu un prasības par civiltiesiskiem sodiem iesniegšanu tiesā. ASIC attiecībā uz Komercsabiedrību likumā paredzētajiem pienākumiem, kuru nepildīšana uzskatāma par kriminālpārkāpumu, var ierosināt kriminālvajāšanu. Turklāt ASIC ir pilnvarota veikt pārbaudes finanšu tirgos bez iepriekšēja brīdinājuma. To ietvaros tā var pārbaudīt reģistrus, uzskaiti un citus dokumentus. Turklāt finanšu pakalpojumu ministrs var dot rakstveida norādījumus attiecīgajam finanšu tirgus uzturētājam par konkrētu pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu atbilstību tā pienākumiem, kas izriet no finanšu tirgus licences, ja ministrs uzskata, ka šie pienākumi netiek izpildīti (Komercsabiedrību likuma 794.A pants). Ja attiecīgais finanšu tirgus šos norādījumus neievēro, ASIC var vērsties tiesā ar lūgumu izsniegt izpildu rakstu par atbilstības ievērošanu (Komercsabiedrību likuma 794.A pants). ASIC ir pilnvarota arī dot norādījumus attiecīgai juridiskai personai (piemēram, tirgus uzturētājam vai licencēta tirgus dalībniekam), ja tā uzskata, ka ir nepieciešams (vai plašas sabiedrības interesēs) aizsargāt cilvēkus, kas tirgojas ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumentu kategorijām (Komercsabiedrību likuma 798.J pants). Turklāt ASIC var lūgt izsniegt izpildu rakstus un nodot lietu tiesvedībai, lai panāktu savu regulatīvo un izmeklēšanas pasākumu izpildi. ASIC var vērsties tiesā ar lūgumu izsniegt izpildu rakstu par to ASIC aktu ievērošanu, kuri pieņemti, izmantojot tās pilnvaras regulēšanas un izmeklēšanas jomā (ASIC likuma 70. pants). Turklāt, ja kāda juridiskā persona neievēro norādījumus, kuri doti saskaņā ar Komercsabiedrību likumu, ASIC var vērsties tiesā ar lūgumu izsniegt izpildu rakstu par attiecīgo norādījumu ievērošanu. Visbeidzot, Komercsabiedrību likumā paredzēta arī prasība, ka finanšu tirgiem ir jāspēj nodrošināt to dalībnieku atbilstību Komercsabiedrību likuma noteikumiem, normām un regulējumiem un to tirgus uzturēšanas noteikumiem (Komercsabiedrību likuma 792.A pants). Turklāt licencētai biržai ir pienākums vērsties pret jebkādiem iespējamajiem tirgus uzturēšanas noteikumu vai Komercsabiedrību likuma pārkāpumiem, ko veikuši tās dalībnieki, un ziņot par šādiem iespējamajiem pārkāpumiem ASIC.

(11)

Tādēļ var secināt, ka uz vērtspapīru biržām Austrālijā attiecina prasības par atļaujas saņemšanu, un tām pastāvīgi tiek piemērota iedarbīga uzraudzība un nodrošināta prasību izpilde.

(12)

Saskaņā ar otro nosacījumu trešo valstu tirdzniecības vietām ir jābūt spēkā skaidriem un pārredzamiem noteikumiem par vērtspapīru pielaidi tirdzniecībai, lai šādus vērtspapīrus varētu tirgot godīgi, pareizi un efektīvi un lai tie būtu brīvi apgrozāmi.

(13)

Uz finanšu tirgu operatoru attiecas vispārējs pienākums pārliecināties, vai vērtspapīrus, kas pielaisti tirdzniecībai to uzturētajā tirgū, var tirgot godīgi, pareizi un pārredzamā veidā. Komercsabiedrību likuma 793.A pantā ir ietvertas juridiski saistošas prasības attiecībā uz to, ka ir jābūt tirgus uzturēšanas noteikumiem, kas reglamentē vērtspapīru pielaidi tirdzniecībai. Finanšu tirgu uzturēšanas noteikumos ir izklāstīti nosacījumi, kuri jāizpilda, lai biržas sarakstā iekļautas sabiedrības akcijas varētu tikt kotētas tirgū. Sabiedrībai jāpiesakās, lai saņemtu tirdzniecības atļauju tur, kur tiks tirgoti tās vērtspapīri, un jāsaņem atļauja visu savas svarīgākās vērtspapīru kategorijas vērtspapīru kotēšanai finanšu tirgus oficiālajā sarakstā. Tirgus operators publicē sarakstu ar sabiedrībām, kas saņēmušas atļauju tirdzniecībai, un atjaunina to pēc katras tirdzniecības dienas. ASIC pārbauda, vai finanšu tirgiem ir atbilstoši noteikumi, sistēmas un procesi, lai konstatētu, vai finanšu instruments atbilst finanšu tirgu un likumā noteiktajiem kritērijiem, lai tiktu pielaists tirdzniecībai tirgū, tostarp lai nodrošinātu, ka nepastāv nekādi nepamatoti ierobežojumi vērtspapīru tirdzniecībai. Visiem licencētās biržās tirgotiem vērtspapīriem ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem par iekļaušanu sarakstā, kuri tiek iesniegti ASIC izskatīšanai. Vērtspapīriem jābūt brīvi apgrozāmiem un jāatbilst noteiktiem vērtspapīra novērtēšanai nepieciešamiem kritērijiem attiecībā uz vērtspapīru izplatīšanu sabiedrībai un emitentiem. Licencēta birža nevar iekļaut sarakstā vērtspapīrus, ja publiski nav pieejama informācija par emitētajiem vērtspapīriem un emitentu. Visbeidzot, lai nodrošinātu vērtspapīru pareizu tirdzniecību licencētās biržās, ASIC un ministrs var apturēt finanšu instrumenta vai finanšu instrumentu kategorijas tirdzniecību.

(14)

Saskaņā ar Komercsabiedrību likuma juridiski saistošo prasību tirgot “godīgi, pareizi un pārredzamā veidā” finanšu tirgiem ir pienākums darīt publiski pieejamu informāciju par darījumiem, pirkšanas un pārdošanas piedāvājumiem. Turklāt ir spēkā noteikums, ka dalībnieks drīkst iesaistīties darījumā tikai, tad, ja iesaistīšanās darījumā notiek, saskaņojot rīkojumu reģistrā ar pirmstirdzniecības pārredzamības prasībām atbilstošu rīkojumu. Uz noteiktiem darījumiem attiecas atbrīvojumi, piemēram, uz bloka darījumiem vai darījumiem ar cenas uzlabojumu. Ja tirgus dalībnieks izmanto kādu no šiem atbrīvojumiem, uz to attiecas prasība reģistrēt ierakstus, kas apliecina, ka darījums ir atbildis izmantotā atbrīvojuma piemērošanas kritērijiem. Saskaņā ar konkurences un tirgus integritātes noteikumiem (Competition Market Integrity Rules) finanšu tirgiem pastāvīgi, reāllaikā, atbilstīgi pamatotiem komerciāliem noteikumiem un nediskriminējošiem principiem ir nekavējoties jādara pieejama tirdzniecības laikā saņemtā pirmstirdzniecības informācija. Ja informācija tiek saņemta pēc tirdzniecības laika, tirgus operatoram pirmstirdzniecības informācija ir jādara pieejama ne vēlāk kā līdz tirdzniecības laika nākamās atsākšanās brīdim. Turklāt Austrālijas tiesiskajā regulējumā ir ietvertas prasības par to, ka pastāvīgi reāllaikā jāsniedz pēctirdzniecības informācija. Finanšu tirgiem pēctirdzniecības informācija bez maksas jādara pieejama publiski pieejamā tīmekļa vietnē, kavēšanai nepārsniedzot 20 minūtes.

(15)

Tāpēc var secināt, ka vērtspapīru biržām Austrālijā ir skaidri un pārredzami noteikumi par vērtspapīru pielaidi tirdzniecībai, lai šādus vērtspapīrus varētu tirgot godīgi, pareizi un efektīvi un lai tie būtu brīvi apgrozāmi.

(16)

Saskaņā ar trešo nosacījumu uz vērtspapīru emitentiem attiecas prasības par periodisku un pastāvīgu informēšanu, nodrošinot ieguldītāju aizsardzību augstā līmenī.

(17)

Austrālijas tiesiskajā regulējumā ir noteiktas skaidras, visaptverošas un konkrētas informācijas atklāšanas prasības, kas attiecas uz gada un starpposma pārskatiem. Emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot kādā Austrālijas vērtspapīru biržā, ir jāpublicē gada un starpposma (pusgada) finanšu pārskati (292. un 302. pants). Pārskatiem ir jāatbilst grāmatvedības standartiem (Komercsabiedrību likuma 296. un 304. pants) un jāsniedz patiess un objektīvs priekšstats par sabiedrības finanšu stāvokli un finanšu darbības rezultātiem (Komercsabiedrību likuma 297. un 305. pants). Turklāt gada finanšu pārskatiem ir jāveic revīzija un ir jāsaņem revidenta ziņojums (Komercsabiedrību likuma 301. pants). ASIC reģistrē informāciju par uzņēmumu, tostarp prospektus un uzņēmuma gada finanšu pārskatus. Vispusīga un laikus sniegta informācija par akciju emitentiem dod ieguldītājiem iespēju novērtēt emitentu darījumdarbības rezultātus un nodrošina ieguldītājiem atbilstošu pārredzamību, izmantojot regulāru informācijas plūsmu.

(18)

Tādējādi var secināt, ka uz emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot ASIC licencētās biržās Austrālijā, attiecas prasības par regulāru un pastāvīgu informācijas sniegšanu, nodrošinot ieguldītāju interešu aizsardzību augstā līmenī.

(19)

Saskaņā ar ceturto nosacījumu trešo valstu tiesiskajam regulējumam un uzraudzības sistēmai ir jānodrošina tirgus pārredzamība un integritāte, novēršot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaužas kā iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā un tirgus manipulācija.

(20)

Ar Austrālijas tiesību aktiem vērtspapīru jomā ir izveidota visaptveroša regulatīvā un uzraudzības sistēma, lai nodrošinātu tirgus integritāti, nepieļautu krāpniecisku vai maldinošu rīcību licencētās biržās un nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšanu par vērtspapīriem vai emitentiem, kā arī iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un tirgus manipulāciju. Noteikumi, lai nepieļautu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ir izklāstīti Komercsabiedrību likuma 7.10. daļā. Arī tirgus integritātes noteikumos (Market Integrity Rules, MIR), kas tika izveidoti ar Komercsabiedrību likuma 798.G panta 1. punktu, ir izklāstīti daži aizliegumi, kas attiecas uz regulētiem finanšu tirgiem un šo tirgu dalībniekiem. Saskaņā ar Komercsabiedrību likuma 1041.E un 1041.F pantu ir aizliegts sniegt nepatiesas vai maldinošas ziņas par finanšu instrumentiem un, izmantojot nepatiesu vai maldinošu informāciju, pamudināt citus tirgoties ar finanšu instrumentiem, kā arī ir aizliegts veikt negodīgu rīcību attiecībā uz finanšu instrumentu un/vai darbojoties kā licencētam finanšu pakalpojumu sniedzējam (1041.G un 1041.H pants). Komercsabiedrību likuma 7.10. daļas 2. nodaļā ir noteikti vairāki aizliegumi attiecībā uz tirgus manipulāciju. Turklāt Komercsabiedrību likuma 7.10. daļas 3. nodaļā ir nepārprotami aizliegta iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā. ASIC nodrošina šo noteikumu izpildi, izmantojot savas plašās pilnvaras, lai izmeklētu aizdomīgas norises tirgū un sauktu pie atbildības par iespējamajiem noteikumu pārkāpumiem.

(21)

Tāpēc var secināt, ka ar Austrālijas tiesisko un uzraudzības regulējumu tiek nodrošināta tirgus pārredzamība un integritāte, novēršot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaužas kā iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas.

(22)

Tādējādi var secināt, ka tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas Austrālijā reglamentē finanšu tirgus un kuru īsteno ASIC pārraudzībā, atbilst četriem tiesiskajam un uzraudzības regulējumam izvirzītajiem nosacījumiem un tādējādi būtu jāuzskata, ka tas nodrošina līdzvērtīgu sistēmu Direktīvā 2014/65/ES, Regulā (ES) Nr. 600/2014, Regulā (ES) Nr. 596/2014 un Direktīvā 2004/109/EK noteiktajām prasībām tirdzniecības vietām.

(23)

Ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu Austrālijā emitēto un tirdzniecībai pielaisto akciju tirgo arī tirdzniecības vietās ES, ir vajadzīgs lēmums, kas nodrošinātu, ka visas ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 23. panta 1. punktā noteiktais tirdzniecības pienākums, saglabā spēju veikt darījumus ar akcijām, kuras atļauts tirgot Austrālijas biržās. Tā kā Austrālijas biržas attiecībā uz šādām akcijām piedāvā būtiskus alternatīvus likviditātes portfeļus, ir nepieciešams atzīt Austrālijas tiesisko regulējumu un uzraudzības sistēmu, it īpaši, lai ieguldījumu brokeru sabiedrībām dotu iespēju izpildīt pienākumu panākt labāko iespējamo izpildi attiecībā pret saviem klientiem.

(24)

Šis lēmums ir balstīts uz datiem, kuri pierāda, ka kopumā ES teritorijā tirdzniecība ar daudzām akcijām, kuras atļauts tirgot Austrālijas biržās, notiek tik bieži, ka FITD sabiedrības nevarētu izmantot Regulas (ES) Nr. 600/2014 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto izņēmumu. No tā izriet, ka Regulas (ES) Nr. 600/2014 23. panta 1. punktā minētais tirdzniecības pienākums attiektos uz ievērojamu skaitu akciju, kuras atļauts tirgot Austrālijā.

(25)

Lēmumu papildinās sadarbības mehānismi, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu un uzraudzības darbības koordināciju starp valstu kompetentajām iestādēm un ASIC.

(26)

Šis lēmums ir balstīts uz šā lēmuma pieņemšanas laikā Austrālijā spēkā esošajām juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz finanšu tirgiem. Komisijai būtu jāturpina regulāri uzraudzīt, kā attīstās tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz regulētiem tirgiem, uzraudzības sadarbības efektivitāte uzraudzības un prasību izpildes jomā un to nosacījumu izpilde, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(27)

Komisijai būtu regulāri jāveic Austrālijas finanšu tirgiem piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma pārskatīšana. Tas neskar Komisijas iespējas jebkurā laikā veikt speciālu pārskatīšanu, ja nozīmīgas norises liek Komisijai atkārtoti novērtēt ar šo lēmumu piešķirto līdzvērtību. Jebkura atkārtota novērtēšana varētu izraisīt šā lēmuma atcelšanu.

(28)

Tā kā Regulu (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvu 2014/65/ES piemēro no 2018. gada 3. janvāra, šim lēmumam ir jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(29)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 600/2014 23. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā ir uzskatāms, ka Austrālijas tiesiskais regulējums un uzraudzības sistēma, kas piemērojami finanšu tirgiem, kuri tajā saņēmuši darbības atļauju un ir minēti šā lēmuma pielikumā, ir līdzvērtīgi no Direktīvas 2014/65/ES, Regulas (ES) Nr. 600/2014, Regulas (ES) Nr. 596/2014 un Direktīvas 2004/109/EK izrietošajām prasībām un ka tiem piemēro iedarbīgu uzraudzību un prasību izpildes nodrošināšanu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).


PIELIKUMS

Finanšu tirgi:

a)

ASX Limited;

b)

Chi-X Australia Pty Ltd.