28.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/89


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2198

(2017. gada 27. novembris)

par dažiem pagaidu aizsargpasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēri Polijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8039)

(Autentisks ir tikai teksts poļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Āfrikas cūku mēris ir vīrusa ierosināta infekcijas slimība, ar ko slimo mājas cūkas un savvaļas cūkas un kas var būtiski ietekmēt cūkkopības rentabilitāti, traucējot Savienības iekšējo tirdzniecību un eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumā pastāv risks, ka slimības ierosinātājs var izplatīties uz citām cūku ražošanas saimniecībām un uz savvaļas cūkām. Tādējādi, veicot dzīvu cūku vai to produktu tirdzniecību, tas var izplatīties no dalībvalsts uz dalībvalsti un uz trešām valstīm.

(3)

Ar Padomes Direktīvu 2002/60/EK (3) ir noteikts Āfrikas cūku mēra kontrolei paredzēto Savienības pasākumu minimums. Direktīvas 2002/60/EK 15. pants paredz noteikt inficēto zonu, ja ir apstiprināts viens vai vairāki savvaļas cūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri.

(4)

Polija ir informējusi Komisiju par faktisko stāvokli tās teritorijā saistībā ar Āfrikas cūku mēri un saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 15. pantu ir noteikusi inficēto zonu, kurā piemēro minētās direktīvas 15. pantā minētos pasākumus.

(5)

Lai novērstu nevajadzīgus traucējumus Savienības iekšējā tirdzniecībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, ir nepieciešams sadarbībā ar Poliju Savienības līmenī noteikt Āfrikas cūku mēra inficēto zonu minētajā dalībvalstī.

(6)

Tādējādi līdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmei Polijas inficētā zona būtu jānorāda šā lēmuma pielikumā un jānosaka šīs zonas pastāvēšanas ilgums.

(7)

Šis lēmums jāpārskata nākamajā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Polija nodrošina, ka inficētajā zonā, kas noteikta saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 15. pantu, būtu iekļauti vismaz tie apgabali, kas kā inficētā zona norādīti šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2017. gada 15. decembrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2017. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Apgabali, kuri noteikti kā inficētā zona Polijā, kā minēts 1. pantā

Datums, līdz kuram piemērojams

Brochow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Czosnow, Lomianki (obszar wiejski) un Lomianki (miasto) gmina

2017. gada 15. decembris