22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/19


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2170

(2017. gada 15. novembris)

par kontroles pasākumu piemērošanu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, risku novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (1) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) paplašinātās Zinātniskās komitejas īpašajā sanāksmē saskaņā ar Lēmumu 2005/387/TI tika sagatavots riska novērtējuma ziņojums par jauno psihoaktīvo vielu N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdu (furānilfentanilu), un 2017. gada 24. maijā tas tika iesniegts Komisijai un Padomei.

(2)

Furānilfentanils ir sintētisks opioīds, un pēc struktūras tas ir līdzīgs fentanilam – vielai, kam piemēro kontroles pasākumus un ko plaši izmanto medicīnā vispārējai anestēzijai ķirurģiskās operācijās vai atsāpināšanai. Furānilfentanils turklāt ir strukturāli radniecisks acetilfentanilam un akriloilfentanilam, par kuriem 2015. gada decembrī un 2016. gada novembrī tika sagatavots EMCDDA un Eiropola kopīgais ziņojums.

(3)

Furānilfentanils Savienībā ir bijis pieejams vismaz kopš 2015. gada jūnija un ir konstatēts 16 dalībvalstīs. Lielākoties tas konfiscēts pulvera veidā, kā arī šķidrā veidā un tabletēs. Atklātie daudzumi ir samērā mazi. Tomēr šādi daudzumi būtu jāvērtē kontekstā, ka vielai ir spēcīga iedarbība.

(4)

Piecas dalībvalstis ir ziņojušas par 22 nāves gadījumiem, kas saistīti ar furānilfentanilu. Attiecībā uz vismaz desmit no šiem nāves gadījumiem furānilfentanils bija nāves cēlonis vai varētu būt veicinājis nāves iestāšanos. Turklāt trīs dalībvalstis ziņoja par 11 neletāliem akūtas intoksikācijas gadījumiem, kas saistīti ar furānilfentanilu.

(5)

Nav informācijas, kas liecinātu, ka furānilfentanila ražošanā, izplatīšanā (nelikumīgā tirdzniecībā) un piegādē Savienībā būtu iesaistīta organizētā noziedzība. Pieejamie dati liecina, ka furānilfentanilu ražo ķīmijas rūpniecības uzņēmumi Ķīnā.

(6)

Furānilfentanilu pārdod tiešsaistē kā “pētniecības ķīmisko vielu” mazos un vairumtirdzniecības daudzumos, parasti tas ir pulvera veidā un lietošanai gatava deguna aerosola veidā. Dati, kas iegūti, konfiscējot šo vielu, liecina, ka furānilfentanilu, iespējams, pārdod arī nelegālajā opioīdu tirgū.

(7)

Savienībā furānilfentanilam nav atzīta lietojuma nedz medicīnā, nedz veterinārijā. Izņemot furānilfentanila izmantošanu par analītisku references standartu, kā arī zinātniskos pētījumos, nav norāžu, ka to var izmantot citām vajadzībām.

(8)

Riska novērtējuma ziņojumā secināts, ka datu trūkuma dēļ saistībā ar furānilfentanilu rodas daudzi jautājumi par riskiem cilvēka veselībai, sabiedrības veselībai un sociālajiem riskiem un uz tiem varētu atbildēt turpmāki pētījumi. Tomēr pieejamie pierādījumi un informācija par vielas radītajiem riskiem veselībai un tās sociālajiem riskiem, kā arī vielas līdzība fentanilam, ir pietiekams pamats, lai visā Savienībā furānilfentanilam piemērotu kontroles pasākumus.

(9)

Furānilfentanils nav iekļauts to vielu sarakstos, kurām piemēro kontroles pasākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienoto konvenciju par narkotiskajām vielām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām. Patlaban viela netiek izvērtēta ANO sistēmā.

(10)

Desmit dalībvalstis furānilfentanilam piemēro kontroles pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem narkotiku kontroles jomā, un trīs dalībvalstis to kontrolē saskaņā ar citiem tiesību aktiem, tāpēc kontroles pasākumu piemērošana visā Savienībā ļautu izvairīties no šķēršļiem tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu pārrobežu sadarbībā un veicinātu Savienības aizsardzību pret riskiem, ko var radīt vielas pieejamība un lietošana.

(11)

Ar Lēmumu 2005/387/TI Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai tā Savienības līmenī ātri un pamatojoties uz speciālām zināšanām reaģētu uz jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos, ko konstatējušas un par ko ziņojušas dalībvalstis, un lai visā Savienībā piemērotu šīm vielām kontroles pasākumus. Tā kā ir izpildīti nosacījumi un procedūra, ar kuriem sāk piemērot šādas īstenošanas pilnvaras, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums, lai furānilfentanilam piemērotu kontroles pasākumus visā Savienībā.

(12)

Lēmums 2005/387/TI ir saistošs Dānijai, tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(13)

Lēmums 2005/387/TI ir saistošs Īrijai, tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(14)

Lēmums 2005/387/TI nav saistošs Apvienotajai Karalistei, tāpēc tā nepiedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunajai psihoaktīvajai vielai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam) visā Savienībā piemēro kontroles pasākumus.

2. pants

Dalībvalstis līdz 2018. gada 19. novembrim saskaņā ar valsts tiesību aktiem veic pasākumus, kas nepieciešami, lai 1. pantā minētajai jaunajai psihoaktīvajai vielai piemērotu kontroles pasākumus un kriminālsodus, kā paredzēts to tiesību aktos, atbilstīgi saistībām, kas izriet no ANO 1971. gada Konvencijas par psihotropajām vielām.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2017. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. AAB


(1)  OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.

(2)  2017. gada 24. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).