14.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/77


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2078

(2017. gada 10. novembris),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu plašāk lietot beta-glikānus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 7391)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regulu (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/762/ES (2) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 atļāva tirgū laist rauga beta-glikānus kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu izmantošanai konkrētā pārtikā un pārtikas produktos, tostarp dzērienos, kā arī uztura bagātinātajos, īpašas diētas pārtikas produktos un pilnīgos uztura aizstājējos svara kontrolei.

(2)

2016. gada 25. aprīlī uzņēmums Leiber GmbH Īrijas kompetentajai iestādei iesniedza lūgumu par rauga beta-glikānu kā jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas lietojuma veidu un lietošanas devu paplašināšanu. Konkrētāk, uzņēmums lūdza rauga beta-glikānu lietojumu paplašināt, ietverot papildu pārtikas kategorijas, un palielināt rauga beta-glikānu maksimālās dienas devas attiecībā uz tām pārtikas kategorijām, kam tas jau atļauts ar Īstenošanas lēmumu 2011/762/ES.

(3)

2016. gada 7. novembrī Īrijas kompetentā iestāde sniedza sākotnējo novērtējuma ziņojumu. Minētajā ziņojumā tā secināja, ka rauga beta-glikānu lietojuma veidu un piedāvāto maksimālo lietošanas devu paplašināšana atbilst Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 1. punktā noteiktajiem jaunu pārtikas produktu kritērijiem.

(4)

2016. gada 15. novembrī Komisija sākotnējo novērtējuma ziņojumu nosūtīja pārējām dalībvalstīm.

(5)

Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 4. punkta pirmajā daļā noteiktajā 60 dienu laikposmā citas dalībvalstis pauda pamatotus iebildumus. Pēc tam pieteikuma iesniedzējs attiecīgi grozīja pieprasījumu attiecībā uz piedāvātajām pārtikas kategorijām un ar piedāvātajām lietošanas devām. Minētais grozījums un pieteikuma iesniedzēja papildu skaidrojumi kliedēja dalībvalstu un Komisijas bažas.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK (3) ir noteiktas uztura bagātinātājiem piemērojamās prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 (4) ir noteiktas prasības par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013 (5) ir noteiktas vispārīgas sastāva un informācijas prasības pārtikai, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, kā arī pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei. Minētos tiesību aktus var piemērot rauga beta-glikāniem. Tāpēc rauga beta-glikānu lietošana būtu jāatļauj, neskarot minēto un citu tiesību aktu prasības, ko piemēro paralēli Regulai (EK) Nr. 258/97.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Direktīvas 2002/46/EK, Regulas (EK) Nr. 1925/2006 un Regulas (ES) Nr. 609/2013 noteikumus, rauga (Saccharomyces cerevisiae) beta-glikānus, kuru specifikācija dota šā lēmuma I pielikumā, drīkst laist Savienības tirgū kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu, to lietojot tādā veidā un tādās maksimālajās devās, kādas noteiktas šā lēmuma II pielikumā.

2. pants

Ar šo lēmumu atļauto rauga (Saccharomyces cerevisiae) beta-glikānu nosaukums tos saturoša pārtikas produkta marķējumā ir “rauga (Saccharomyces cerevisiae) beta-glikāni”.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Vācija.

Briselē, 2017. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 24. novembra Īstenošanas lēmums 2011/762/ES, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū rauga beta-glikānus kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (OV L 313, 26.11.2011., 41. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 12.6.2013., 35. lpp.).


I PIELIKUMS

RAUGA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA-GLIKĀNU SPECIFIKĀCIJA

Apraksts

Beta-glikāni ir sarežģītas struktūras lielmolekulāri (100–200 kDa) polisaharīdi, kas atrodas daudzu raugu un graudaugu šūnu apvalkos. “Rauga beta-glikānu” ķīmiskais nosaukums ir (1-3),(1-6)-β-D-glikāni.

Beta-glikāni sastāv no skeleta, ko veido ar β-1,3 saitēm saistīti glikozes atlikumi, kuri sazarojas β-1,6 savienojumos, un pie kā ar β-1-4-saitēm ir piesaistīts hitīns un mannoproteīni.

Šī jaunā pārtikas sastāvdaļa ir augstas tīrības pakāpes (1,3)-(1,6)-β-D-glikāns, kas izolēts no rauga Saccharomyces cerevisiae, nešķīst ūdenī, taču ir disperģējams daudzās šķidrajās matricēs.

Rauga (Saccharomyces cerevisiae) beta-glikānu specifikācija

Parametrs

Specifikācijas vērtības

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, taču ir disperģējams daudzās šķidrajās matricēs

Ķīmiskie dati

(1,3)-(1,6)-β-D-glikāns

> 80 %

Pelni

< 2 %

Mitrums

< 6 %

Olbaltumvielas

< 4 %

Kopējie tauki

< 3 %

Mikrobioloģiskie dati

Kopējais mikroorganismu daudzums

< 1 000 KVV/g

Enterobaktērijas

< 100 KVV/g

Kopējais koliformu daudzums

< 10 KVV/g

Raugs

< 25 KVV/g

Pelējums

< 25 KVV/g

Salmonella ssp.

25 g paraugā nekonstatē

Escherichia coli

1 g paraugā nekonstatē

Bacillus cereus

< 100 KVV/g

Staphylococcus aureus

1 g paraugā nekonstatē

Smagie metāli

Svins

< 0,2 mg/g

Arsēns

< 0,2 mg/g

Dzīvsudrabs

< 0,1 mg/g

Kadmijs

< 0,1 mg/g


II PIELIKUMS

RAUGA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETA-GLIKĀNU ATĻAUTIE LIETOJUMI

Pārtikas kategorija

Rauga beta-glikānu maksimālā deva

Uztura bagātinātāji, kas definēti Direktīvā 2002/46/EK, izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

1,275 g dienā bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, un pieaugušiem cilvēkiem

0,675 g dienā bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem

Pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei, kas definēti Regulā (ES) Nr. 609/2013

1,275 g dienā

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, kas definēta Regulā (ES) Nr. 609/2013, izņemot īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku, kas paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem

1,275 g dienā

Dzērieni uz augļu un/vai dārzeņu sulas bāzes, arī koncentrāti un dehidrētas sulas

1,3 g/kg

Dzērieni ar augļu garšu

0,8 g/kg

Pulveris kakao dzērienu pagatavošanai

38,3 g/kg (pulverī)

Graudu batoniņi

6 g/kg

Brokastu pārslas

15,3 g/kg

Ātri pagatavojamās pilngraudu pārslu biezputras ar augstu šķiedrvielu saturu

1,5 g/kg

Mīkstie cepumi

2,2 g/kg

Sausie cepumi

6,7 g/kg

Dzērieni uz piena bāzes

3,8 g/kg

Fermentēta piena produkti

3,8 g/kg

Piena produktu analogi

3,8 g/kg

Citi dzērieni

0,8 g/kg (gatavs dzeršanai)

Piena pulveris

25,5 g/kg

Zupas un sausie zupas maisījumi

0,9 g/kg (gatavs ēšanai)

1,8 g/kg (kondensēts)

6,3 g/kg (pulverī)

Šokolāde un konditorejas izstrādājumi

4 g/kg

Proteīna batoniņi un pulveri

19,1 g/kg

Ievārījums, marmelāde un citi augļu pārstrādes produkti

11,3 g/kg