12.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1257

(2017. gada 11. jūlijs)

par tehniskajiem standartiem un formātiem, kas nepieciešami vienotai sistēmai, kura dotu iespēju EURES portālā piemeklēt brīvās darbvietas darba pieteikumiem un CV

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regulu (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (1), jo īpaši tās 17. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2016/589 cita starpā ir noteikti principi un noteikumi, ko piemēro Komisijas un dalībvalstu sadarbībai, kuras mērķis ir kopīgot attiecīgos pieejamos datus par brīvajām darbvietām, darba pieteikumiem un CV.

(2)

Regulas (ES) 2016/589 17. pantā ir paredzēta tādas vienotas sistēmas izveide, kas dalībvalstu brīvo darbvietu piedāvājumus, darba pieteikumus un CV apkopotu EURES portālā.

(3)

Lai izveidotu vienoto sistēmu un sniegtu iespēju efektīvi meklēt un piemeklēt iesniegtos datus, ir jāizmanto kopīgi apmaiņai paredzēto datu standarti un formāti.

(4)

Šo standartu un formātu pamatā pēc iespējas vairāk vajadzētu būt vispāratzītiem nozares vai valdības standartiem, ko izmanto valsts nodarbinātības dienesti un citi darba tirgus dalībnieki, un tie būtu jāpieņem pēc pienācīgas apspriešanās ar dalībvalstīm.

(5)

Laika gaitā šie standarti un formāti var būt jāpielāgo, lai atspoguļotu tehnoloģiskās vai funkcionālās pārmaiņas. Tāpēc ir svarīgi ieviest pārvaldības modeli, kas nodrošinātu pienācīgu apspriešanos ar dalībvalstīm un to iesaisti pirms standartu un formātu pieņemšanas.

(6)

Lai atvieglotu darbu, ko valsts koordinācijas biroji veic, organizējot koordinētu informācijas pārsūtīšanu uz EURES portālu, garantētu datu apmaiņas mehānisma darbību un nodrošinātu labu informācijas faktisko un tehnisko kvalitāti, ir jānosaka un jāparedz daži vispārīgi sistēmas izveides un darbības principi, kā arī iesaistīto personu uzdevumi un pienākumi.

(7)

Šiem vispārīgajiem principiem būtu jāpaskaidro un jāprecizē datu radītāju un turētāju tiesības un pienākumi un tas, kā visā datu pārsūtīšanas ķēdē tiek nodrošināta personas datu aizsardzība.

(8)

Lai, ņemot vērā Regulas (ES) 2016/589 mērķus, sekmētu brīvo darbvietu, tostarp mācekļiem un stažieriem paredzētu darbvietu, rezultatīvu piemeklēšanu darba pieteikumiem un CV EURES portālā, ir svarīgi, lai EURES dalībnieki un partneri pārredzami darītu pieejamus pēc iespējas vairāk no to rīcībā esošajiem piemērotajiem brīvo darbvietu piedāvājumiem, darba pieteikumiem un CV.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, būtu jāveic atbilstoši ES tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, konkrētāk, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (3), kā arī valsts pasākumiem, ar ko tiek īstenoti minētie akti. Īpaši būtu jāraugās, lai tiktu ievēroti datu izmantošanas mērķa ierobežojuma, datu apjoma samazināšanas, uzglabāšanas laika ierobežojuma, integritātes un konfidencialitātes principi.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar EURES komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

Šajā lēmumā ir izklāstīti tehniskie standarti un formāti, kas izmantojami vienotai sistēmai, ar kuru EURES dalībnieku un attiecīgā gadījumā EURES partneru iesniegtos brīvo darbvietu piedāvājumus, darba pieteikumus un CV apkopo EURES portālā, un metodes un procedūras, saskaņā ar kurām vienojas par turpmākām tehniskām un funkcionālām definīcijām.

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“darba pieteikums” ir dokuments vai dokumentu kopums, ko pieteikuma iesniedzējs pārsūta darba devējam vai nodarbinātības dienestam tā procesa ietvaros, kurā darba devējs tiek informēts par pieteikuma iesniedzēja iespēju un vēlmi tikt nodarbinātam konkrētā darba vietā vai amatā;

b)

CV” ir dokuments, kurā aprakstīts personas profils, rezumējot tās profesionālo pieredzi un izglītību, kā arī sniedzot citu attiecīgu informāciju par personas sasniegumiem, prasmēm, kompetencēm, kvalifikāciju un interesēm;

c)

“darba meklētāja profils” ir standarta datu formāts darba ņēmēju CV un darba pieteikumu informācijas apkopošanai un izplatīšanai saskaņā ar šo lēmumu;

d)

“datu radītājs” ir persona vai vienība, kas sākotnēji radījusi datu kopumu, kurš tiek darīts pieejams EURES portālā. Par datu radītājiem tiek uzskatīti darba devēji, kas ir publicējuši brīvas darbvietas piedāvājumu, un darba ņēmēji, kas ir izveidojuši un nolēmuši publiskot darba meklētāja profilu ar EURES dalībnieka vai attiecīgā gadījumā EURES partnera starpniecību un kas ir devuši nepieciešamo piekrišanu informācijas pārsūtīšanai uz EURES portālu;

e)

EURES datu turētājs” ir persona vai vienība, kam ir likumīgas tiesības noteikt, kuriem ir atļauts piekļūt datiem. EURES datu turētājs var būt datu radītājs vai kāds cits, ko pilnvarojis datu radītājs un kas rīkojas datu radītāja vārdā;

f)

“galalietotājs” ir persona vai subjekts, kas izgūst un izmanto EURES portālā saskaņā ar šo lēmumu apkopotos datus par brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem, lai atrastu brīvas darbvietas, uz ko pieteikties, vai atrastu kandidātus, kam piedāvāt darba iespējas;

g)

“vienota sistēma” ir datu definīcijas un funkcionālās specifikācijas šajā lēmumā izklāstītajai datu pārsūtīšanai un procesiem, kuras dod iespēju piemeklēt CV brīvajām darbvietām;

h)

“tehniskā infrastruktūra” ir viss aparatūras, programmatūras, tīklu un citu elementu kopums, kas nepieciešams, lai izstrādātu, testētu, sagādātu, pārraudzītu, kontrolētu vai atbalstītu attiecīgos IT pakalpojumus, kas nepieciešami vienotās sistēmas izmantošanai;

i)

“vienots saskaņots kanāls” ir pakalpojums, kas izveidots starp EURES portāla pieslēgvietu un dalībvalstī esošo pieslēgvietu un dod iespēju pārsūtīt datus no valstu EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā EURES partneriem uz EURES portālu atbilstoši vienotajai sistēmai un izmantojot atbilstošo tehnisko infrastruktūru.

2. pants

Datu pārsūtīšanas un apmaiņas vispārīgie principi

1.   Katra dalībvalsts izveido un uztur vienotu saskaņotu kanālu brīvo darbvietu piedāvājumu un darba meklētāju profilu pārsūtīšanai no valsts EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā EURES partneriem uz EURES portālu.

2.   Šajā nolūkā katra dalībvalsts izveido tehnisko infrastruktūru, kura ir savienota ar EURES portālu un kurai EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri var pieslēgties, un ar kuras starpniecību tie var pārsūtīt datus.

3.   Eiropas Koordinācijas birojs nodrošina EURES portāla un saistīto IT pakalpojumu darbību, lai saņemtu un apstrādātu ar 1. punktā minētās infrastruktūras starpniecību pārsūtītos datus.

4.   Eiropas Koordinācijas birojs datus dara pieejamus meklēšanai un piemeklēšanai ne tikai galalietotājiem tieši EURES portālā, bet arī izmantojot lietotņu saskarnes, kas EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā EURES partneriem dod iespēju darīt šo informāciju pieejamu savās sistēmās saviem darbiniekiem un savu darba meklēšanas portālu un pakalpojumu lietotājiem.

5.   Visas vajadzīgās definīcijas, standartus, specifikācijas un procesus sīki izklāsta dokumentos, par kuriem vienojas valsts koordinācijas biroji šajā lēmumā aprakstītajā pārvaldības struktūrā, un dara pieejamus visām iesaistītajām personām īpašā EURES portāla ārtīkla sadaļā.

3. pants

Datu satura un kvalitātes vispārīgie principi

1.   Datus, ko nosūta uz EURES portālu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/589 un šo lēmumu, indeksē, uzglabā un dara tur pieejamus tikai meklēšanai un piemeklēšanai konkrēto datu radītāja vai EURES datu turētāja noteiktajā derīguma termiņā. Anonimizētus datus var uzglabāt un atklāt – arī trešām personām – izpētes un statistikas vajadzībām pat pēc derīguma termiņa beigām.

2.   Datu pārsūtīšana uz EURES portālu neskar likumos, noteikumos un nolīgumos noteiktās un visai datu pārsūtīšanas ķēdei (no datu radītāja līdz EURES portālam) piemērojamās tiesības uz datiem, kuru turētājs ir datu radītājs vai EURES datu turētājs.

3.   Personas datus, kas pārsūtīti uz EURES portālu un tajā tiek uzglabāti, var atklāt tikai tiktāl, cik tam piekritis datu radītājs. Tos var atklāt tikai EURES dalībniekiem un partneriem vai galalietotājiem, kuri ir reģistrējušies EURES portālā vai pie EURES dalībnieka vai partnera, kas tiem nodrošina piekļuvi datiem ar 2. panta 4. punktā minēto lietotņu saskarņu starpniecību, ja šie galalietotāji ir piekrituši noteikumiem, kuros pilnīgi ievērots tas, kam piekrituši un ko akceptējuši datu radītāji.

4.   Darba devēji var netieši vai tieši cedēt tiesības uz datiem, kas ietverti brīvās darbvietas piedāvājumā, vai atteikties no tām; tas neattiecas uz minētajos piedāvājumos ietvertiem personas datiem. Darba ņēmējs patur tiesības uz saviem personas datiem un jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu informācijas publiskošanai, kā arī dzēst, mainīt vai citādi apstrādāt visus datus, kas pārsūtīti uz EURES portālu, vai daļu no tiem. Tādas pašas tiesības ir arī darba devējiem attiecībā uz personas datiem, kas iekļauti brīvās darbvietas piedāvājumā.

5.   Valsts koordinācijas birojiem un EURES dalībniekiem, un attiecīgā gadījumā EURES partneriem ir pienākums nodrošināt, ka visi dati, kas ar to starpniecību tiek nodoti EURES portālam, tiek nodoti atbilstoši Regulai (ES) 2016/589, šim lēmumam un visiem citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, ka datu radītāji vai EURES datu turētāji ir informēti par to, kā viņu dati tiks izmantoti un apstrādāti, un ka ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas un atļaujas. Datu izcelsmei un datos veiktajām izmaiņām, kā arī dotajai piekrišanai jābūt izsekojamai visā pārsūtīšanas ķēdē no datu radītāja līdz EURES portālam.

6.   Eiropas Koordinācijas birojs ir par EURES portālā uzglabāto personas datu apstrādi atbildīgā persona Regulas (EK) Nr. 45/2001 izpratnē (t. i., datu pārzinis). Tas saskaņā ar minēto regulu ir atbildīgs par personas datu apstrādi, tostarp 1. punktā minēto anonimizēšanu, un par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgo datu pienācīgu drošību, konfidencialitāti un integritāti.

7.   Koordinācijas grupa izstrādā kopīgas minimālās prasības personas datu aizsardzības paziņojumiem un noteikumiem, kas jāievēro Eiropas Koordinācijas birojam, valsts koordinācijas birojiem, EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā EURES partneriem, lai izpildītu Regulā (ES) 2016/589 noteiktās prasības par datu radītāju vai EURES datu turētāju informētu piekrišanu un lai nodrošinātu, ka piekļuvē datiem tiek piemēroti vienādi noteikumi, un par šīm prasībām vienojas.

4. pants

Valsts koordinācijas biroju uzdevumi un pienākumi

Valsts koordinācijas biroju pienākums ir attiecīgajā dalībvalstī organizēt, ka informācija par brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem tiek koordinēti un droši pārsūtīta uz EURES portālu, jo īpaši:

a)

uzraudzīt tās tehniskās infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, kas vajadzīga, lai nodrošinātu, ka attiecīgos datus no EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā no EURES partneriem var pārsūtīt uz EURES portālu pa vienotu saskaņotu kanālu;

b)

dot EURES dalībniekiem un attiecīgā gadījumā EURES partneriem iespēju pieslēgties un pārsūtīt datus, izmantojot šo vienoto saskaņoto kanālu;

c)

nodrošināt, ka tiek pastāvīgi pārraudzīti savienojumi ar EURES portālu un iesaistītajiem EURES dalībniekiem un partneriem, un spēt ātri rīkoties, lai novērstu tehniskas vai citas problēmas, kas var rasties saistībā ar savienojumu vai pārsūtāmajiem datiem;

d)

nodrošināt, ka visas darbības, kas saistītas ar datu apmaiņu un pārsūtīšanu, tiek veiktas pilnīgā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/589 un šajā lēmumā izklāstītajiem vispārīgajiem principiem, un iejaukties ikreiz, kad tā nenotiek;

e)

nodrošināt, ka visi dati tiek pārsūtīti atbilstoši akceptētajiem formātiem un standartiem, kas paredzēti Regulā (ES) 2016/589 un šajā lēmumā;

f)

nodrošināt, ka ir ieviesta kārtība, ar ko nodrošina, ka datu radītāji ir pilnīgi informēti par to, kā tiks izmantoti un apstrādāti viņu dati, un to apzinās;

g)

sniegt un regulāri atjaunināt informāciju par pasākumiem un sistēmām, kas ieviesti, lai nodrošinātu datu kvalitāti, drošību, integritāti, konfidencialitāti un izsekojamību, tostarp personas datu aizsardzību;

h)

piedalīties informācijas apmaiņā un sadarbībā, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/589 9. panta 5. punktā;

i)

informēt Eiropas Koordinācijas biroju par politikas nostādnēm, kas attiecas uz brīvo darbvietu piedāvājumu vai brīvo darbvietu piedāvājumu kategoriju izslēgšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 17. pantu;

j)

paziņot par 9. pantā minēto vienotā kontaktpunkta norīkošanu.

5. pants

Eiropas Koordinācijas biroja uzdevumi un pienākumi

Eiropas Koordinācijas biroja pienākums ir sniegt atbalstu EURES tīklam to pienākumu izpildē, kas ir saistīti ar informācijas par brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem koordinētu pārsūtīšanu uz EURES portālu, jo īpaši:

a)

izveidot un uzturēt tehnisko infrastruktūru, kas nepieciešama datu saņemšanai no dalībvalstīm pa vienoto saskaņoto kanālu;

b)

nodrošināt EURES portāla un ar to saistīto IT sistēmu darbību un tos papildus pilnveidot, lai nodrošinātu meklēšanas un piemeklēšanas pakalpojumus EURES tīklam un galalietotājiem, kas tos EURES portālā var saņemt pašapkalpošanās ceļā;

c)

izveidot un uzturēt tehnisko infrastruktūru, kas nepieciešama, lai EURES dalībnieki un attiecīgā gadījumā EURES partneri varētu piekļūt brīvo darbvietu piedāvājumiem un darba meklētāju profiliem EURES portālā ar mērķi tos darīt pieejamus un meklējamus saviem darbiniekiem un savu darba meklēšanas portālu lietotājiem;

d)

nodrošināt, ka visas darbības, kas saistītas ar datu apmaiņu un pārsūtīšanu, tiek veiktas pilnīgā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/589 un šajā lēmumā izklāstītajiem vispārīgajiem principiem, un iejaukties ikreiz, kad tā nenotiek;

e)

sniegt un regulāri atjaunināt informāciju par pasākumiem un sistēmām, kas ieviesti, lai nodrošinātu datu kvalitāti, drošību, integritāti, konfidencialitāti un izsekojamību, tostarp personas datu aizsardzību;

f)

nodrošināt īpašu EURES portāla ārtīkla sadaļu, kā arī citus rīkus un atbalstu, kas nepieciešami, lai valsts koordinācijas biroji un EURES dalībnieki un partneri saskaņā ar regulu un šo lēmumu varētu efektīvi apmainīties ar informāciju un izskatīt sūdzības;

g)

sagatavot, atjaunināt un darīt EURES portāla ārtīklā pieejamu visu nepieciešamo tehnisko un citu dokumentāciju, kas vajadzīga datu pārsūtīšanai un apmaiņai, jo īpaši 8. pantā minētos dokumentus.

6. pants

EURES dalībnieku un partneru uzdevumi un pienākumi

1.   Visi EURES dalībnieki un tie EURES partneri, kas ir apņēmušies izpildīt uzdevumu papildināt brīvo darbvietu un/vai darba meklētāju profilu kopumu, izmanto saskaņā ar šo lēmumu izveidoto tehnisko infrastruktūru, lai piedalītos koordinētā un drošā informācijas par brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem pārsūtīšanā uz EURES portālu, kā norādīts Regulas (ES) 2016/589 12. panta 3. punktā un 17. panta 1. punktā, jo īpaši veic šādas darbības:

a)

izveido tehnisko infrastruktūru, kas nepieciešama, lai pieslēgtos vienotajam saskaņotajam kanālam, kurš nodrošināts attiecīgajā valstī;

b)

pastāvīgi pārrauga savienojumus un spēj ātri rīkoties, lai novērstu tehniskas vai citas problēmas, kas var rasties saistībā ar savienojumu vai pārsūtāmajiem datiem;

c)

nodrošina, ka visas darbības, kas saistītas ar datu apmaiņu un pārsūtīšanu, tiek veiktas pilnīgā saskaņā ar Regulu (ES) 2016/589 un šajā lēmumā izklāstītajiem vispārīgajiem principiem, un iejaucas ikreiz, kad tā nenotiek;

d)

nodrošina, ka visi dati tiek pārsūtīti atbilstoši akceptētajiem formātiem un standartiem, kas paredzēti Regulā (ES) 2016/589 un šajā lēmumā;

e)

nodrošina, ka datu radītāji ir pilnīgi informēti par to, kā tiks izmantoti un apstrādāti viņu dati, un to apzinās;

f)

sniedz un regulāri atjaunina informāciju par pasākumiem un sistēmām, kas ieviesti, lai nodrošinātu datu kvalitāti, drošību, integritāti, konfidencialitāti un izsekojamību, tostarp personas datu aizsardzību;

g)

skaidri un pārredzami informē valsts koordinācijas biroju par to, kā tiek piemērotas politikas nostādnes, kas attiecas uz izslēgšanu no pārsūtāmā visu publiski pieejamo brīvo darbvietu piedāvājumu kopuma saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 17. pantu;

h)

nodrošina dienesta kontaktpunktu, lai valsts koordinācijas birojam būtu vieglāk koordinēt valsts līmenī. Dienesta kontaktpunkta funkciju var izpildīt palīdzības dienests vai līdzīgs dienests.

2.   Lai nodrošinātu, ka EURES tīklā iesaistītie EURES dalībnieku un partneru darbinieki un to pārvaldīto darba meklēšanas portālu galalietotāji var viegli piekļūt brīvo darbvietu piedāvājumiem un darba meklētāju profiliem, kas ir pieejami EURES portālā, un tos meklēt un piemeklēt, EURES dalībnieki un partneri var savas sistēmas savienot ar tehnisko infrastruktūru, ko Eiropas Koordinācijas birojs nodrošinājis šim mērķim, un šo infrastruktūru izmantot.

7. pants

Koordinācijas grupas uzdevumi un pienākumi

1.   Koordinācijas grupa sekmē labu vienotās sistēmas darbību un palīdz organizēt, ka informācija par brīvajām darbvietām un darba meklētāju profiliem tiek koordinēti un droši pārsūtīta uz EURES portālu, un pastāvīgi veic tās uzlabošanu. Koordinācijas grupa rūpīgi pārrauga vienotās sistēmas darbību un ir forums, kurā apmainās ar viedokļiem un paraugpraksi, lai uzlabotu tās darbību.

2.   Koordinācijas grupa reizi gadā pārskata šā lēmuma piemērošanu un tādējādi nodrošina dalībvalstu ieguldījumu darbības pārskatos un ex post novērtējuma ziņojumos, kas Komisijai jāsagatavo saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 33. un 35. pantu.

3.   Pirms 8. pantā minēto EURES vienotā saskaņotā kanāla specifikāciju pieņemšanas vai to mainīšanas par tām ikreiz jāvienojas ar koordinācijas grupu saskaņā ar 9. pantā izklāstīto procedūru, un tās var piemērot tikai pēc tam.

4.   Koordinācijas grupa var izveidot īpašas ekspertu grupas, kas sniedz atbalstu, palīdzību un padomus attiecībā uz tās uzdevumiem.

8. pants

Tehniskās un funkcionālās definīcijas un specifikācijas datu apmaiņai

1.   Eiropas Koordinācijas birojs saskaņā ar 9. pantā izklāstītajām procedūrām pieņem “EURES vienotā saskaņotā kanāla specifikācijas”, kas ietver

a)

EURES formātu un standartu specifikāciju”, kurā aprakstīts datu formāts, datu definīcijas, izmantojamie standarti un validācijas noteikumi, kas jāievēro, uz EURES portālu ar vienotās sistēmas starpniecību pārsūtot brīvas darbvietas piedāvājumu vai darba meklētāja profilu;

b)

EURES funkcionālās ziņapmaiņas specifikācijas”, kurās aprakstīta tehniskā infrastruktūra, kas jānodrošina, un apmaiņas specifikācijas, kas jāīsteno, lai nodrošinātu datu apmaiņu;

c)

EURES sadarbspējas procesa rokasgrāmatu”, kurā aprakstīti procesi, darbības un iejaukšanās, kas nepieciešami, lai nodrošinātu vienotā saskaņotā kanāla darbību, īstenotu izmaiņu pārvaldību un nodrošinātu kvalitāti, drošību, izsekojamību un datu aizsardzību, tostarp personas datu aizsardzību.

2.   “EURES vienotā saskaņotā kanāla specifikācijas” un visus to atjauninājumus un izmaiņas dara pieejamas EURES tīklam īpašā EURES portāla ārtīkla sadaļā.

9. pants

Pārvaldība

1.   Visas dalībvalstis ar savu valsts koordinācijas biroju starpniecību norīko vienotu kontaktpunktu, kam var sūtīt visus pieprasījumus, jautājumus un paziņojumus par to noteikumu īstenošanu, kas attiecas uz IT pakalpojumiem un paredzēti Regulā (ES) 2016/589, un par šā lēmuma piemērošanu, un Eiropas Koordinācijas birojam sniedz informāciju par šo kontaktpunktu.

2.   Lai datu apmaiņas vienotā sistēma, EURES portāls un saistītie IT pakalpojumi darbotos bez starpgadījumiem, Eiropas Koordinācijas birojs organizē regulāras sanāksmes ar 1. punktā minētajiem vienotajiem kontaktpunktiem un nodrošina efektīvus to savstarpējās saziņas līdzekļus. Koordinācijas grupa var vienoto kontaktpunktu grupu pilnvarot sagatavot konsultācijas vai arī to uzaicināt sniegt norādījumus vai padomus par tehniskiem un IT jautājumiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/589.

3.   Pirms Eiropas Koordinācijas birojs pieņem “EURES vienotā saskaņotā kanāla specifikācijas” vai izdara jebkādas turpmākas izmaiņas tajās, oficiāli apspriežas ar koordinācijas grupu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/589 14. pantu. Pirms šādas apspriešanās attiecīgā gadījumā EURES tīklā un ar citiem attiecīgiem valsts un starptautiskiem ekspertiem, piemēram, ar formātu un standartu izstrādē iesaistītajām struktūrām, apspriežas par tehniskiem jautājumiem.

10. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Eiropas Koordinācijas birojs publicē “EURES vienotā saskaņotā kanāla specifikāciju” pirmo versiju un visus pārējos attiecīgos sarakstus un norādījumu dokumentus EURES portāla ārtīklā ne vēlāk kā 2017. gada 1. decembrī.

Briselē, 2017. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.), kā arī – no 2018. gada 25. maija – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).