12.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/63


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/1218

(2017. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4243)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regula (EK) Nr. 66/2010 paredz, ka ir jānosaka konkrēti ES ekomarķējuma kritēriji katrai produktu grupai.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2011/264/ES (2) attiecībā uz veļas mazgāšanas līdzekļiem ir noteikti ekoloģiskie kritēriji un attiecīgās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kas ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

(4)

Lai ņemtu vērā jaunākās tirgus norises un iepriekšējā periodā ieviestās inovācijas, attiecībā uz minēto produktu grupu ir lietderīgi noteikt pārskatītus ekoloģiskos kritērijus.

(5)

Ievērojot šai produktu grupai raksturīgo inovācijas ciklu, pārskatītajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu palikt spēkā sešus gadus no šā lēmuma paziņošanas dienas. Minēto kritēriju mērķis ir veicināt tādu produktu lietošanu, kuriem ir mazāka ietekme uz ūdens ekosistēmām, kuri satur ierobežotu daudzumu bīstamo vielu un ir iedarbīgi zemā temperatūrā, kā arī samazināt atkritumu rašanos, lietojot mazāk iepakojuma.

(6)

Juridiskās noteiktības labad Lēmums 2011/264/ES būtu jāatceļ.

(7)

Būtu jāparedz pārejas periods, lai ražotājiem, kuru veļas mazgāšanas līdzekļiem atbilstīgi Lēmumā 2011/264/ES noteiktajiem kritērijiem piešķirts ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku savu produktu pielāgošanai pārskatītajiem kritērijiem un prasībām.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Produktu grupā “veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpst veļas mazgāšanas līdzekļi un iepriekšējas apstrādes traipu tīrītāji, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (3), kuri ir efektīvi 30 °C vai zemākā temperatūrā un kurus laiž tirgū un paredzēts izmantot galvenokārt tekstilizstrādājumu mazgāšanai sadzīves veļas mazgājamajās mašīnās, bet var izmantot arī pašapkalpošanās veļas mazgātavās un parastajās veļas mazgātavās.

Iepriekšējas apstrādes traipu tīrītāji ietver traipu tīrītājus, ko izmanto tiešai tekstilizstrādājumu vietas apstrādei pirms mazgāšanas veļas mazgāšanas mašīnā, bet neietver traipu tīrītājus, ko dozē veļas mazgāšanas mašīnā, un traipu tīrītājus, kuri paredzēti citiem mērķiem, kas nav iepriekšēja apstrāde.

Šajā produktu grupā neietilpst auduma mīkstinātāji, produkti, ko dozē atkarībā no materiāla, uz kura ir traips, piemēram, palagi, segas vai citi materiāli, kā arī mazgāšanas palīglīdzekļi, kurus izmanto bez mazgāšanas, piemēram, paklāju un mēbeļu audumu traipu tīrītāji.

2. pants

1.   Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

1)

“izmantotās vielas” ir ar nolūku pievienotas vielas, blakusprodukti un izejvielu piemaisījumi gatavā produkta sastāvā (tostarp ūdenī šķīstošā apvalkā, ja tādu izmanto);

2)

“augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekļi” ir mazgāšanas līdzekļi, ko izmanto balto tekstilizstrādājumu mazgāšanai jebkurā temperatūrā;

3)

“krāsām droši mazgāšanas līdzekļi” ir mazgāšanas līdzekļi, ko izmanto krāsaino tekstilizstrādājumu mazgāšanai jebkurā temperatūrā;

4)

“zemas efektivitātes mazgāšanas līdzekļi” ir mazgāšanas līdzekļi smalkiem audumiem;

5)

“primārais iepakojums” ir:

a)

atsevišķās devas iesaiņojums un iepakojums (ieskaitot etiķeti, ja nepieciešams), kas jānoņem pirms lietošanas un ko izmanto, lai izveidotu mazāko pārdošanas vienību izplatīšanai galalietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā;

b)

visu pārējo veidu produktiem – iepakojums (ieskaitot etiķeti, ja nepieciešams), ko izmanto, lai izveidotu mazāko pārdošanas vienību izplatīšanai galalietotājam vai patērētājam tirdzniecības vietā;

6)

“mikroplastmasa” ir nešķīstošas makromolekulāras plastmasas daļiņas, kuru izmērs ir mazāks par 5 mm un kuras iegūtas kādā no šādiem procesiem:

a)

polimerizācijas procesā, piemēram, polipievienošanā vai polikondensācijā, vai citos līdzīgos procesos ar monomēriem vai citām izejvielām;

b)

ķīmiski modificējot dabīgas vai sintētiskas makromolekulas;

c)

mikrobioloģiskā fermentācijā;

7)

“nanomateriāls” ir dabisks, kā blakusprodukts radies vai rūpnieciski ražots materiāls, kas satur daļiņas nesaistītā stāvoklī vai kā agregātus, vai kā aglomerātus un kur izmēru skaitliskajā sadalījumā vismaz 50 % daļiņu viens vai vairāki no ārējiem izmēriem ir 1–100 nm diapazonā (4).

2.   Panta 1. punkta 2) un 3) apakšpunkta piemērošanas nolūkā par mazgāšanas līdzekli ir uzskatāms vai nu augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, vai krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis, izņemot, ja uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma ir skaidri norādīts, ka produkts ir paredzēts smalku audumu mazgāšanai (t. i., zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis).

3. pants

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēto ES ekomarķējumu piešķir tikai tādiem veļas mazgāšanas līdzekļiem vai iepriekšējas apstrādes traipu tīrītājiem, kuri pieder pie šā lēmuma 1. pantā definētās produktu grupas “veļas mazgāšanas līdzekļi” un atbilst pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām.

4. pants

Produktu grupas “veļas mazgāšanas līdzekļi” kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā sešus gadus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

5. pants

Administratīvām vajadzībām produktu grupai “veļas mazgāšanas līdzekļi” piešķir kodu “006”.

6. pants

Lēmumu 2011/264/ES atceļ.

7. pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, tos pieteikumus par ES ekomarķējuma saņemšanu produktu grupā “veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpstošajiem produktiem, kas iesniegti pirms šā lēmuma paziņošanas dienas, izvērtē saskaņā ar Lēmuma 2011/264/ES nosacījumiem.

2.   Tie pieteikumi par ES ekomarķējuma saņemšanu produktu grupā “veļas mazgāšanas līdzekļi” ietilpstošajiem produktiem, kas iesniegti divu mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas, drīkst būt sagatavoti atbilstoši Lēmuma 2011/264/ES kritērijiem vai atbilstoši šā lēmuma kritērijiem. Minētos pieteikumus izvērtē pēc tiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem tie ir sagatavoti.

3.   ES ekomarķējuma licences, kas piešķirtas saskaņā ar Lēmuma 2011/264/ES kritērijiem, drīkst izmantot 12 mēnešus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 28. aprīļa Lēmums 2011/264/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem (OV L 111, 30.4.2011., 34. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem (OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 18. oktobra Ieteikums 2011/696/ES par nanomateriālu definīciju (OV L 275, 20.10.2011., 38. lpp.).


PIELIKUMS

PAMATINFORMĀCIJA

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem

KRITĒRIJI

1.

Dozēšanas prasības

2.

Toksiskums ūdens organismiem

3.

Bioloģiskās noārdīšanās spēja

4.

Ilgtspējīga palmu eļļas, palmu kodolu eļļas un to atvasinājumu ieguve

5.

Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

6.

Iepakojums

7.

Piemērotība lietošanai

8.

Informācija patērētājiem

9.

Informācija ES ekomarķējumā

NOVĒRTĒŠANA UN VERIFIKĀCIJA

a)   Prasības

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas pie katra kritērija atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāsniedz kompetentajām iestādēm deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot attiecīgi pieteikuma iesniedzējs un/vai tā piegādātājs(-i).

Kompetentajām iestādēm pirmkārt jāatzīst tādi apliecinājumi, kurus izdevušas struktūras, kas akreditētas atbilstīgi attiecīgajam saskaņotajam laboratoriskās testēšanas un kalibrēšanas standartam, un verifikācija, ko veikušas struktūras, kuras akreditētas atbilstīgi attiecīgajam saskaņotajam produktu, procesu un pakalpojumu sertifikācijas struktūru standartam. Akreditāciju veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2008 (1).

Attiecīgā gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kuras ir norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par līdzvērtīgām.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes drīkst pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un drīkst veikt neatkarīgas verifikācijas vai apmeklējumus uz vietas.

Priekšnoteikums ir tāds, ka produktam jāatbilst visām tās valsts (to valstu) piemērojamajām juridiskajām prasībām, kurā(-ās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta atbilstību šai prasībai.

Mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu datubāzes sarakstā (DID sarakstā), kas pieejams ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē, ir dati par mazgāšanas līdzekļos un kosmētikas līdzekļos visplašāk izmantotajām vielām. Tas izmantojams datiem, pēc kuriem aprēķina robežatšķaidījumu (Critical Dilution Volume – CDV) un novērtē izmantoto vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju. Attiecībā uz vielām, kuru DID sarakstā nav, sniegti norādījumi par to, kā aprēķināt vai ekstrapolēt attiecīgos datus.

Kompetentajai iestādei iesniedz sarakstu ar visām izmantotajām vielām, norādot tirdzniecības nosaukumu (ja tāds ir), ķīmisko nosaukumu, CAS numuru, DID numuru, izmantoto vielu daudzumu, funkcijas un formu gatavajā produktā (tostarp ūdenī šķīstošajā apvalkā, ja tāds izmantots).

Konservantus, smaržvielas un krāsvielas norāda neatkarīgi no koncentrācijas. Citas izmantotās vielas norāda, ja to koncentrācija ir 0,010 % (masas) vai pārsniedz to.

Ar priedēkli “nano-”, kurš liekams iekavās, sarakstā skaidri norāda visas izmantotās vielas, kas ir nanomateriālu formā.

Par katru izmantoto vielu, kas ir sarakstā, iesniedz drošības datu lapas (DDL) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2). Ja DDL par kādu vielu nav pieejama, tāpēc, ka minētā viela ir daļa no maisījuma, pieteikuma iesniedzējs iesniedz DDL par maisījumu.

b)   Mērījumu robežvērtības

Visām izmantotajām vielām jāatbilst ekoloģiskajiem kritērijiem, kā noteikts 1. tabulā.

1. tabula

Veļas mazgāšanas līdzekļos izmantotajām vielām piemērojamās robežvērtības pēc atsevišķiem kritērijiem (masas %)

Kritērija nosaukums

Virsmaktīvās vielas

Konservanti

Krāsvielas

Smaržvielas

Citi (piem., fermenti)

Toksiskums ūdens organismiem

≥ 0,010

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

≥ 0,010

Bioloģiskās noārdīšanās spēja

Virsmaktīvās vielas

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

N/A

Organiskās vielas

≥ 0,010

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

≥ 0,010

Ilgtspējīga palmu eļļas ieguve

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

≥ 0,010

Aizliegtas vai ierobežota lietojuma vielas

Konkrētas aizliegtas vai ierobežota lietojuma vielas

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Bīstamas vielas

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Ierobežojuma nav (*1)

Smaržvielas

N/A

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

Konservanti

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

N/A

N/A

Krāsvielas

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

N/A

N/A

Fermenti

N/A

N/A

N/A

N/A

Ierobežojuma nav (*1)

STANDARTDEVA

Turpmāk minētās devas uzskata par standartdevām aprēķinos, ar kuriem dokumentē atbilstību ES ekomarķējuma kritērijiem, un mazgāšanas spēju testēšanā.

Augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis

Ražotāja ieteikta deva, kas vajadzīga vienam kilogramam vidēji netīras sausas veļas (norāda gramos uz kilogramu veļas vai mililitros uz kilogramu veļas); aprēķina, pamatojoties uz ieteicamo devu 4,5 kg veļas un uz ūdens cietību 2,5 mmol CaCO3/l.

Zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis

Ražotāja ieteikta deva, kas vajadzīga vienam kilogramam vidēji netīras smalkas veļas (norāda gramos uz kilogramu veļas vai mililitros uz kilogramu veļas); aprēķina, pamatojoties uz ieteicamo devu 2,5 kg veļas un uz ūdens cietību 2,5 mmol CaCO3/l.

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

Ražotāja ieteikta deva, kas vajadzīga vienam kilogramam sausas veļas (norāda gramos uz kilogramu veļas vai mililitros uz kilogramu veļas); aprēķina, pamatojoties uz sešām lietošanas reizēm 4,5 kg veļas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta etiķeti vai lietošanas instrukciju, kurā norādītas ieteicamās devas.

1. kritērijs. Dozēšanas prasības

Standartdeva nedrīkst pārsniegt šādus daudzumus:

Produkta veids

Deva

(grami uz kilogramu veļas)

Augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis

16,0

Zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis

16,0

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

2,7

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta etiķeti, kurā norādītas ieteicamās devas, un dokumentāciju, kurā norādīta informācija par šķidro un želejveida produktu blīvumu (g/ml).

2. kritērijs. Toksiskums ūdens organismiem

Produkta robežšķaidījums (CDVchronic ) standartdevā nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

Produkta veids

CDV robežvērtība

(litri uz kilogramu veļas)

Augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis

31 500

Zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis

20 000

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

3 500

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta CDVchronic aprēķinu. CDVchronic vērtības aprēķināšanas izklājlapa ir pieejama ES ekomarķējuma vietnē.

Produktā izmantotajām vielām (i) CDVchronic aprēķina pēc šādas formulas:

Formula

kur:

deva (i)

:

vielas (i) masa (g) standartdevā;

DF(i)

:

vielas (i) noārdīšanās koeficients;

TFchronic(i)

:

vielas (i) hroniskā toksiskuma koeficients.

DF(i) un TFchronic(i) vērtības ir norādītas jaunākajā DID saraksta A daļā. Ja izmantotā viela A daļā nav norādīta, pieteikuma iesniedzējs vērtības aplēš saskaņā ar minētā saraksta B daļā aprakstīto metodi, pievienojot saistīto dokumentāciju.

3. kritērijs. Bioloģiskās noārdīšanās spēja

a)   Virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēja

Visām virsmaktīvajām vielām ir jābūt viegli (aerobi) noārdāmām.

Turklāt visām virsmaktīvajām vielām, kas klasificētas kā bīstamas ūdens videi – akūts toksiskums, 1. kategorija (H400), hronisks toksiskums, 3. kategorija (H412), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (3) –, papildus bioloģiski jānoārdās anaerobos apstākļos.

b)   Organisko savienojumu bioloģiskās noārdīšanās spēja

Tādu organisko vielu saturs produktā, kuras aerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (nepiemīt vieglas bionoārdīšanās spēja, aNBO) vai anaerobos apstākļos bioloģiski nenoārdās (anNBO), standartdevā nepārsniedz šādas robežvērtības:

 

aNBO

Produkta veids

aNBO

(grami uz kilogramu veļas)

pulveris/tabletes

aNBO

(grami uz kilogramu veļas)

šķidrums, kapsulas, gels

Augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis

1,00

0,45

Zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis

0,55

0,30

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

0,10

0,10

 

anNBO

Produkta veids

anNBO

(grami uz kilogramu veļas)

pulveris/tabletes

anNBO

(grami uz kilogramu veļas)

šķidrums, kapsulas, gels

Augstas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis, krāsām drošs mazgāšanas līdzeklis

1,10

0,55

Zemas efektivitātes mazgāšanas līdzeklis

0,55

0,30

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

0,10

0,10

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju par virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju, kā arī produkta aNBO un anNBO vērtības aprēķinu. Produkta aNBO un anNBO vērtības aprēķināšanai izmantojamā izklājlapa ir pieejama ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Gan attiecībā uz virsmaktīvo vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju, gan arī attiecībā uz organisko savienojumu aNBO un anNBO vērtībām, ņem vērā jaunāko DID sarakstu.

Par izmantotajām vielām, kas nav iekļautas DID saraksta A daļā, atbilstīgi norādījumiem minētā saraksta B daļā iesniedz attiecīgo informāciju no literatūras vai citiem avotiem vai atbilstīgus testēšanas rezultātus, kas rāda, ka šīm vielām piemīt bioloģiskās noārdīšanās spēja aerobos un anaerobos apstākļos.

Ja nav pieejama iepriekšminētā dokumentācija par bioloģiskās noārdīšanās spēju, izmantoto vielu, kas nav virsmaktīva viela, var atbrīvot no prasības par noārdīšanās spēju anaerobos apstākļos, ja tai piemīt viens no šādiem trim īpašību kopumiem:

1)

viegli noārdās un ir ar zemu adsorbcijas pakāpi (A < 25 %);

2)

viegli noārdās un ir ar augstu desorbcijas pakāpi (D > 75 %);

3)

viegli noārdās un nav bioakumulatīva (4).

Adsorbcijas/desorbcijas testēšanu veic atbilstoši ESAO 106. vadlīnijām.

4. kritērijs. Ilgtspējīga palmu eļļas, palmu kodolu eļļas un to atvasinājumu ieguve

Produktos izmantotajām vielām, kuras iegūtas no palmu eļļas vai palmu kodolu eļļas, jābūt iegūtām plantācijās, kas atbilst tādas ilgtspējīgas ražošanas sertifikācijas sistēmas prasībām, kuru noteikusi daudzpusēja organizācija ar plašu dalībnieku loku, tostarp ar NVO, nozares un valsts pārstāvjiem, un ar kuru tiek risināts vides ietekmējums, tostarp attiecībā uz augsni, bioloģisko daudzveidību, organiskā oglekļa uzkrājumiem un dabas resursu aizsardzību.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs, izmantojot trešo personu sertifikātus un pārraudzības ķēdes apliecinājumus, iesniedz pierādījumus, ka izmantoto vielu ražošanā izmantotās palmu eļļas un palmu kodolu eļļa ir iegūta ilgtspējīgi pārvaldītās plantācijās.

Pieņem tādus sertifikātus, ko izsniegusi shēma Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (identitātes saglabāšanas modelis, segregācijas modelis vai masas bilances modelis) vai ilgtspējības ziņā līdzvērtīga vai stingrāka ražošanas shēma.

Palmu eļļas un palmu kodolu eļļas ķīmisko atvasinājumu ilgtspējību var pierādīt, izmantojot pasūtījuma un pieprasījuma vai līdzvērtīgu sistēmu sertifikātus, piemēram, GreenPalm vai līdzvērtīgus sertifikātus, ikgadējos progresa ziņojumos (ACOP) ietverot deklarēto iegādāto un izmantoto GreenPalm sertifikātu skaitu pēdējā ikgadējā tirdzniecības perioda laikā.

5. kritērijs. Aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

a)   Konkrētas aizliegtas un ierobežota lietojuma vielas

i)   Aizliegtas vielas

Turpmāk minētās vielas nedrīkst iekļaut produkta sastāvā nekādā koncentrācijā:

alkilfeniletoksilāti (APEO) un citi alkilfenilatvasinājumi,

atranols,

hloratranols,

dietilēntriamīnpentaetiķskābe (DTPA),

etilēndiamīntetraetiķskābe (EDTA) un tās sāļi,

formaldehīds un tā izdalītāji (piemēram, 2-brom-2-nitropropān-1,3-diols, 5-brom-5-nitro-1,3-dioksāns, nātrija hidroksimetilglicināts, diazolidinilurīnviela), izņemot formaldehīda piemaisījumus virsmaktīvajās vielās, kuru pamatā ir polialkoksi- ķīmiskie savienojumi, ja izmantotajā vielā koncentrācija nepārsniedz 0,010 % (masas),

glutāraldehīds,

hidroksiizoheksila 3-cikloheksēna karboksaldehīds (INCI),

mikroplastmasa,

nanosudrabs,

nitromuskusi un policikliskie muskusi,

fosfāti,

perfluorētie alkilāti,

četraizvietotā amonija sāļi, bioloģiski viegli nenoārdās,

aktīvā hlora savienojumi,

rodamīns B,

triklozāns,

3-jod-2-propinilbutilkarbamāts.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, ko vajadzības gadījumā papildina ar piegādātāju deklarācijām, kurās apstiprināts, ka uzskaitītās vielas neatkarīgi no to koncentrācijas nav iekļautas produkta sastāvā.

ii)   Ierobežota lietojuma vielas

Turpmāk uzskaitītās vielas nedrīkst iekļaut produkta sastāvā, ja tiek pārsniegta norādītā koncentrācija:

2-metil-2H-izotiazol-3-ons: 0,0050 % (masas),

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons: 0,0050 % (masas),

5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons/2-metil-4-izotiazolīn-3-ons: 0,0015 % (masas).

Kopējais fosfora (P) saturs, kas aprēķināts kā elementārais P, nepārsniedz:

veļas mazgāšanas līdzekļos: 0,04 gramus uz kilogramu veļas,

traipu tīrītājos: 0,005 gramus uz kilogramu veļas.

Smaržvielas, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 648/2004 paredzētā deklarēšanas prasība, katrā atsevišķā vielā nav koncentrācijā ≥ 0,010 % (masas).

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz šādus dokumentus:

a)

ja izmanto izotiazolinonus – parakstītu atbilstības deklarāciju, ko papildina ar piegādātāju deklarācijām, ar kurām vajadzības gadījumā apstiprina, ka lietoto izotiazolinonu daudzums ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai mazāks par tām;

b)

parakstītu atbilstības deklarāciju, ko papildina ar piegādātāju deklarācijām, ar kurām vajadzības gadījumā apstiprina, ka kopējais elementārā P daudzums ir vienāds ar noteiktajām robežvērtībām vai mazāks par tām. Deklarācijai pievieno aprēķinus par produkta kopējo P saturu;

c)

parakstītu atbilstības deklarāciju, kam pievieno piegādātāju deklarācijas vai dokumentus, ar kuriem vajadzības gadījumā apstiprina, ka smaržvielas, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 648/2004 paredzētā deklarēšanas prasība, nepārsniedz noteiktās robežvērtības.

b)   Bīstamas vielas

i)   Galaprodukts

Galaprodukts nevar būt klasificēts un marķēts kā akūti toksisks, kā tāds, kuram ir toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu, kā elpceļu vai ādas sensibilizators vai kā tāds, kam ir kancerogēna, mutagēna vai toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, vai kā bīstams ūdens videi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā definētajam un saskaņā ar sarakstu 2. tabulā.

ii)   Izmantotās vielas

Produkts nesatur izmantotās vielas, kuru koncentrācija galaproduktā ir 0,010 % (masas) vai vairāk un kuras atbilst kritērijiem, lai tās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumu un saskaņā ar 2. tabulas sarakstu klasificētu kā toksiskas, bīstamas ūdens videi, kā elpceļu vai ādas sensibilizatorus, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas.

Stingrāku robežvērtību gadījumā vispārīgajām vai specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu, ir prioritāte.

2. tabula

Bīstamības klases, uz kurām attiecas ierobežojumi, un to kategorizācija

Akūts toksiskums

1. un 2. kategorija

3. kategorija

H300 Norijot iestājas nāve

H301 Toksisks, ja norīts

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

H330 Ieelpojot iestājas nāve

H331 Toksisks ieelpojot

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

Toksiska ietekme uz konkrētu mērķorgānu

1. kategorija

2. kategorija

H370 Izraisa orgānu bojājumus

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

Elpceļu un ādas sensibilizācija

1.A/1. kategorija

1.B kategorija

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

Kancerogēna, mutagēna vai toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju

1.A un 1.B kategorija

2. kategorija

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

H350 Var izraisīt vēzi

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

H350i Ieelpojot var izraisīt vēzi

 

H360F Var kaitēt auglībai

H361f Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H360FD Var kaitēt auglībai Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H361fd Ir aizdomas, ka kaitē auglībai Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H360Fd Var kaitēt auglībai Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

H360Df Var kaitēt nedzimušam bērnam Ir aizdomas, ka kaitē auglībai

 

Bīstams ūdens videi

1. un 2. kategorija

3. un 4. kategorija

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

 

Bīstams ozona slānim

H420 Bīstams ozona slānim

 

Šo kritēriju nepiemēro izmantotām vielām, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunkts, kurā noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem minētās regulas IV un V pielikumā iekļautās vielas atbrīvo no prasībām par reģistrāciju, pakārtotajiem lietotājiem un novērtēšanu. Lai noskaidrotu, vai minētais izņēmums ir piemērojams, pieteicējs pārbauda, vai produktā ir kādas izmantotās vielas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,010 % (masas).

Vielas un maisījumi, kas ietverti 3. tabulā, ir atbrīvoti no 5. kritērija b) punkta ii) apakšpunkta.

3. tabula

Vielas, kurām piešķirts atbrīvojums

Viela

Bīstamības apzīmējums

Virsmaktīvās vielas

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Subtilizīns

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Fermenti (*2)

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtinātu elpošanu

ε-ftalimidoperoksiheksānskābe (PAP), ko izmanto kā balinātāju maksimālā koncentrācijā 0,6 grami uz kilogramu veļas

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

NTA kā piemaisījums MGDA un GLDA  (*3)

H351 Ir aizdomas, ka izraisa vēzi

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs pierāda galaprodukta un jebkuras izmantotās vielas, kuras koncentrācija pārsniedz 0,010 % (masas) galaproduktā, atbilstību šim kritērijam. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina, ka neviena no šīm vielām tādā(-ās) formā(-ās) vai agregātstāvoklī(-ļos), kādā(-os) tā ir produktā, neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu vienā vai vairākos bīstamības apzīmējumos, kas uzskaitīti 2. tabulā.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IV un V pielikumā uzskaitītajām vielām, uz kurām neattiecas minētās regulas 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētais reģistrēšanas pienākums, atbilstību var apliecināt, pieteikuma iesniedzējam to deklarējot.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina tādu izmantoto vielu klātbūtni, kuras atbilst atkāpes piešķiršanas nosacījumiem.

c)   Vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC)

Galaprodukts nesatur izmantotās vielas, kas ir identificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā aprakstīto procedūru, ar kuru izveido īpaši bīstamu vielu kandidātsarakstu.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas vai DDL, ar kurām apstiprina visu kandidātsarakstā ietverto vielu neesamību.

Pieteikuma iesniegšanas dienā iekļauj norādi uz jaunāko sarakstu, kurā uzskaitītas vielas, kas rada ļoti lielas bažas.

d)   Smaržvielas

Visas izmantotās vielas, kas pievienotas produktam kā smaržvielas, ir ražotas un ar tām rīkojas atbilstīgi Starptautiskās Smaržvielu asociācijas (International Fragrance Association – IFRA) prakses kodeksam (5). Ražotājs ievēro IFRA standartu ieteikumus attiecībā uz vielu aizliegumu, lietošanas ierobežojumiem un norādītajiem tīrības kritērijiem.

Novērtēšana un verifikācija. Smaržvielas ražotājs vai piegādātājs attiecīgā gadījumā iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju.

e)   Konservanti

i)

Konservantus produktā drīkst iekļaut tikai šā produkta saglabāšanai un tikai šim nolūkam piemērotās devās. Šī prasība neattiecas uz virsmaktīvām vielām, kurām var būt arī biocīdas īpašības.

ii)

Produkts var saturēt konservantus, ja tie nav bioakumulatīvi. Konservantu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF ir < 100 vai log Kow ir < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību.

iii)

Aizliegts uz iepakojuma vai kā citādi norādīt vai likt saprast, ka līdzeklim ir pretmikrobu vai dezinficējoša iedarbība.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katra pievienotā konservanta DDL, kā arī informāciju par tā BCF vai log Kow vērtībām. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepakojuma maketu.

f)   Krāsvielas

Produkta sastāvā esošās krāsvielas nedrīkst būt bioakumulatīvas.

Krāsvielu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF ir < 100 vai log Kow ir < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību. Ja krāsvielu ir atļauts izmantot pārtikā, dokumentācija par bioakumulatīvo potenciālu nav jāiesniedz.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katras pievienotās krāsvielas DDL, kā arī informāciju par tā BCF vai log Kow vērtību, vai dokumentāciju, kas apliecina, ka krāsvielu ir atļauts izmantot pārtikā.

g)   Fermenti

Atļauts izmantot tikai iekapsulētus fermentus (cietā veidā) un fermentus šķidrumu/suspensijas veidā.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kurai vajadzības gadījumā pievieno piegādātāju deklarācijas, kopā ar katra pievienotā fermenta DDL.

6. kritērijs. Iepakojums

a)   Masas/lietderības attiecība (WUR)

Produkta masas/lietderības attiecību (WUR) aprēķina tikai primārajam iepakojumam, un standartdevā tā nepārsniedz šādas vērtības.

Produkta veids

WUR

(grami uz kilogramu veļas)

Veļas mazgāšanas līdzekļi pulvera formā

Veļas mazgāšanas līdzekļi tabletēs vai kapsulās

1,2

Šķidri/želejveida veļas mazgāšanas līdzekļi (nav tabletēs vai kapsulās)

1,4

Traipu tīrītājs (tikai iepriekšējai apstrādei)

1,2

Primārais iepakojums, kas satur vairāk nekā 80 % atkārtoti pārstrādātus materiālus, ir atbrīvots no šīs prasības.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta WUR vērtības aprēķinu. Ja produktu pārdod dažādos iepakojumos (t. i., ar dažādiem tilpumiem), aprēķinu iesniedz par katru iepakojuma izmēru, par kuru tiek piešķirts ES ekomarķējums.

WUR vērtības aprēķina šādi:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]

kur:

Wi

:

primārā iepakojuma (i) masa (g);

Ui

:

primārā iepakojuma (i) daļas masa (g), kas pēc lietošanas nav atkārtoti pārstrādāts materiāls; Ui = Wi, ja vien pieteikuma iesniedzējs nevar pierādīt citādi;

Di

:

standartdevu skaits primārajā iepakojumā (i);

Ri

:

uzpildes indekss. Ri = 1 (iepakojumu tam pašam mērķim atkārtoti neizmanto) vai Ri = 2 (ja pieteikuma iesniedzējs var ar dokumentiem pierādīt, ka iepakojuma sastāvdaļu var atkārtoti izmantot tam pašam mērķim, un tas pārdod uzpildīšanas elementus).

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, ar kuru apstiprina iepakojumā esošu pēc lietošanas atkārtoti pārstrādāto izejvielu saturu, kā arī attiecīgo dokumentāciju. Iepakojums tiek uzskatīts par pārstrādātu pēc lietošanas, ja izejvielas, kas izmantotas iepakojumam, ir savāktas no iepakojuma ražotājiem izplatīšanas posmā vai patērēšanas posmā.

b)   Otrreizējai pārstrādei piemērots dizains

Plastmasas iepakojums ir izstrādāts tā, lai atvieglotu efektīvu pārstrādi, izvairoties lietot iespējamās piesārņojošās vielas vai nesavietojamus materiālus, par kuriem zināms, ka tie kavē atdalīšanu vai atkārtotu pārstrādi vai samazina pārstrādātā materiāla kvalitāti. Etiķete vai apvalks, aizvars un vajadzības gadījumā aizturpārklājumi vai nu atsevišķi, vai kopā neietver 4. tabulā minētos materiālus un sastāvdaļas. Sūkņa mehānismi (tostarp izsmidzinātājos) ir atbrīvoti no šīs prasības.

4. tabula

No iepakojuma elementiem izslēgtie materiāli un sastāvdaļas

Iepakojuma elements

Aizliegtie materiāli un sastāvdaļas (*4)

Etiķete vai apvalks

PS etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET, PP vai HDPE pudeli

PVC etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET, PP vai HDPE pudeli

PETG etiķete vai apvalks, ko izmanto ar PET pudeli

Citi plastmasas materiāli apvalkiem/etiķetēm ar blīvumu > 1 g/cm3, ko izmanto ar PET pudeli

Citi plastmasas materiāli apvalkiem/etiķetēm ar blīvumu < 1 g/cm3, ko izmanto ar PP vai HDPE pudeli

Etiķetes vai apvalki, kas ir metalizēti vai ir piemetināti iepakojumam (iekausētas etiķetes)

Aizvars

PS aizvars kopā ar PET, HDPE vai PP pudeli

PVC aizvars kopā ar PET, PP vai HDPE pudeli

PETG aizvari vai aizvara materiāls, kura blīvums ir > 1 g/cm3 kopā ar PET pudeli

Aizvari, kas izgatavoti no metāla, stikla, EVA un kas nav viegli atdalāmi no pudeles

Silikona aizvari. Silikona aizvari ar blīvumu < 1 g/cm3 kopā ar PET pudeli un silikona aizvari ar blīvumu > 1g/cm3 kopā ar PEHD vai PP pudeli

Metāla folijas vai vāciņi, kas paliek piestiprināti pie pudeles vai aizvara pēc produkta atvēršanas

Aizturpārklājumi

Poliamīds, funkcionāli poliolefīni, metalizēti un gaismu aizturoši aizturpārklājumi

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, vajadzības gadījumā norādot iepakojuma materiāla (tostarp trauka, etiķetes vai apvalka, uzlīmju, aizvaru un aizturpārklājuma) sastāvu, un pievieno primārā iepakojuma fotogrāfijas vai rasējumus.

7. kritērijs. Piemērotība lietošanai

Produktam ir apmierinoša mazgāšanas efektivitāte zemākajā temperatūrā un ar devu, ko, ņemot vērā ūdens cietību, ražotājs iesaka saskaņā ar attiecīgi “ES ekomarķējuma protokolu veļas mazgāšanas līdzekļu testēšanai” (6) vai “ES ekomarķējuma protokolu traipu tīrītāju testēšanai” (7), kas pieejami ES ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kas apliecina, ka produkts ir testēts saskaņā ar protokolā paredzētajiem nosacījumiem un ka rezultāti liecina, ka produkts atbilst vismaz minimālajām nepieciešamajām mazgāšanas efektivitātes prasībām. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī dokumentāciju, kas apliecina atbilstību tādām prasībām attiecībā uz laboratorijām, kuras vajadzības gadījumā iekļautas attiecīgajos saskaņotajos standartos par testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.

Var izmantot līdzvērtīgu testu, ja kompetentā iestāde ir novērtējusi un apstiprinājusi līdzvērtību.

8. kritērijs. Informācija patērētājiem

Produktam pievieno norādījumus pareizai lietošanai, lai maksimāli palielinātu produkta efektivitāti, samazinātu atkritumu daudzumu, ūdens piesārņošanu un resursu izmantošanu. Šie norādījumi ir salasāmi vai ietver grafisku attēlojumu vai simbolus un satur turpmāk norādīto informāciju.

a)

Ieteicamās devas

Pieteikuma iesniedzējs veic piemērotus pasākumus, lai palīdzētu patērētājam ievērot ieteicamās devas, padarot dozēšanas instrukcijas saprotamas un dozēšanas sistēmu – ērtu (piemēram, trauciņi).

Dozēšanas instrukcijās ietver informāciju par ieteicamo devu standarta daudzumam veļas vismaz divu līmeņu netīrības gadījumā un par ūdens cietības ietekmi uz dozēšanu.

Norāda informāciju par visbiežāk sastopamo ūdens cietības pakāpi apgabalā, kurā produktu paredzēts laist tirgū, vai sniedz norādes par to, kur šāda informācija ir atrodama.

b)

Informācija par iepakojuma iznīcināšanu

Primārais iepakojums ietver informāciju par iepakojuma otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un pareizu iznīcināšanu.

c)

Vides informācija

Uz primārā iepakojuma ir jābūt tekstam, kurā norādīts, cik svarīgi ir izmantot pareizas devas, zemāko ieteicamo temperatūru (tā nepārsniedz 30 oC) un pilnu mazgāšanas mašīnu, lai pēc iespējas samazinātu enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī samazinātu ūdens piesārņojumu.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kā arī produkta etiķetes paraugu.

9. kritērijs. Informācija ES ekomarķējumā

Logotipam ir jābūt redzamam un skaidri salasāmam. Uz produkta norāda ES ekomarķējuma reģistrācijas/licences numuru, kuram ir jābūt salasāmam un skaidri redzamam.

Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties uz etiķetes iekļaut papildu tekstu, kas satur šādu informāciju:

ierobežota ietekme uz ūdens vidi,

ierobežots bīstamo vielu daudzums,

mazgāšanas efektivitāte testēta 30 °C (*).

(*)

Ja saskaņā ar 7. kritēriju produkts tika testēts 15o vai 20 °C temperatūrā, pieteikuma iesniedzējs norādīto temperatūru var attiecīgi izmainīt.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz parakstītu atbilstības deklarāciju, kā arī produkta etiķetes paraugu vai iepakojuma maketu, uz kura izvietots ES ekomarķējums, un parakstītu atbilstības deklarāciju.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(*1)  

“Ierobežojuma nav”– visas ar nolūku pievienotas vielas, blakusprodukti un izejvielu piemaisījumi neatkarīgi no koncentrācijas.

N/A– neattiecas.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  Vielu neuzskata par bioakumulatīvu, ja BCF < 100 vai log Kow < 3,0. Ja ir pieejama gan BCF, gan log Kow vērtība, izmanto lielāko izmērīto BCF vērtību.

(*2)  Arī stabilizatori un citas palīgvielas preparātos.

(*3)  Koncentrācijās, kas izejvielā mazākas par 0,2 %, kamēr vien kopējā koncentrācija galaproduktā ir mazāka par 0,10 %.

(5)  Pieejams IFRA tīmekļa vietnē: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – etilēnvinilacetāts, HDPE – augsta blīvuma polietilēns, PET – polietilēna tereftalāts, PETG – polietilēna tereftalāta glikols-modificēts, PP – polipropilēns, PS – polistirols, PVC – polivinilhlorīds.

(6)  Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Pieejams: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.