18.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/17


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/290

(2017. gada 17. februāris),

ar ko groza Lēmumā 2009/935/TI ietverto to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (1), un jo īpaši tā 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2009/934/TI (2009. gada 30. novembris), ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu (2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 30. novembrī pieņēma Lēmumu 2009/935/TI (4).

(2)

Ar Lēmuma 2009/371/TI 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomei tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras noteikt to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropolam jāslēdz nolīgumi. Saskaņā ar Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2009/935/TI minētais saraksts tiek ietverts Lēmuma 2009/935/TI pielikumā.

(3)

Eiropola valde vajadzības gadījumā pārskata sarakstu un nolemj, vai ierosināt Padomei to grozīt.

(4)

No 2017. gada 1. maija piemēros Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/794 (5) (“Eiropola regula”). Saskaņā ar Protokolu Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānijai Eiropola regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tādēļ no 2017. gada 1. maija Dānija attiecībā uz Eiropolu tiks uzskatīta par trešo valsti.

(5)

Ņemot vērā lielo nozīmi, kādu visas puses piešķir tam, lai novērstu un apkarotu smagus noziegumus, kas skar divas vai vairāk dalībvalstis, terorismu un tāda veida noziegumus, kas skar kopējās intereses, uz kurām attiecas Savienības politika, ir būtiski starp Eiropolu un Dāniju nodrošināt sadarbību svarīgākajos jautājumos, lai pastiprinātu Savienības izturētspēju pret drošības apdraudējumiem.

(6)

Saskaņā ar Eiropola regulas 25. panta 1. punkta c) apakšpunktu sadarbības nolīgums, ar ko ļauj veikt personas datu apmaiņu un kas pirms 2017. gada 1. maija noslēgts starp Eiropolu un trešo valsti saskaņā ar Lēmuma 2009/371/TI 23. pantu, var veidot pamatu personas datu pārsūtīšanai no Eiropola uz trešo valsti, ciktāl šāda pārsūtīšana ir nepieciešama Eiropola uzdevumu veikšanai.

(7)

Eiropola valde 2016. gada 20. decembrī nolēma ieteikt Padomei sarakstam pievienot Dāniju, izklāstot operatīvo nepieciešamību noslēgt sadarbības nolīgumu ar Dāniju.

(8)

Lai nepieļautu operatīvu pārtraukumu no 2017. gada 1. maija, kad Dānija vairs nepiedalīsies Eiropolā kā dalībvalsts, ir ļoti svarīgi, lai Eiropols nekavējoties sāktu procedūru sadarbības nolīguma noslēgšanai ar Dāniju kā trešo valsti.

(9)

Dānijai Lēmums 2009/371/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2009/371/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(10)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai Lēmums 2009/371/TI ir saistošs, un tādēļ tās piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2009/371/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(11)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2009/935/TI,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/935/TI pielikuma 1. punktā iekļauj šādu ierakstu:

“—

Dānija”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 17. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. BARTOLO


(1)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)  2017. gada 14. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(4)  Padomes Lēmums 2009/935/TI (2009. gada 30. novembris), ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).