2.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/178

(2017. gada 31. janvāris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1111 par kopīgā priekšlikuma, kuru par Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora pagarināšanu iesniegušas attiecīgās dalībvalstis, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem 5. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 142)

(Autentisks ir tikai teksts čehu, franču, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu un vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (1) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. panta 5. punktu Beļģijas, Čehijas Republikas, Lietuvas, Nīderlandes un Polijas par dzelzceļa transportu atbildīgās ministrijas nosūtīja Komisijai nodomu vēstuli, kas datēta ar 2014. gada 27. aprīli. Tajā bija ietverts priekšlikums par Ziemeļjūras–Baltijas dzelzceļa kravas pārvadājumu koridoru uz Čehijas Republiku, Dienvidpoliju un Polijas–Ukrainas robežu.

(2)

Komisija izskatīja šo priekšlikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. panta 6. punktu un pieņēma Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1111 (2) par atbilstību regulas 5. pantam.

(3)

Nodomu vēstulē, kas datēta ar 2014. gada 27. aprīli, bija norādīts, ka pagarinājums no Katovices līdz Medikai varētu sākt darboties tikai 2020. gadā. Tomēr Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1111 attiecas arī uz šo pagarinājumu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. panta 7. punktu dalībvalstīm būtu jāveido kravas pārvadājumu koridors vismaz divus gadus pēc tam, kad ir publicēts Komisijas lēmums. Pamatojoties uz šo, pagarinājumam līdz Medikai būtu jābūt darba kārtībā ne vēlāk kā 2017. gada 7. jūlijā. Tas neatbilst dalībvalstu vēstulē norādītajam nodomam. Tādēļ būtu jāgroza Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1111, svītrojot atsauci uz Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravas pārvadājumu koridora pagarinājumu līdz Medikai.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 913/2010 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1111 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Nodomu vēstule, kas datēta ar 2014. gada 27. aprīli, par Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravas pārvadājumu koridora pagarināšanu līdz Čehijas Republikai un Dienvidpolijai, kā arī par ierosinājumu maršrutu Vilhelmshāfene/Brēmerhāfene/Hamburga/Amsterdama/Roterdama/Antverpene–Āhene–Hanovere/Berlīne–Varšava–Terespole (Polijas–Baltkrievijas robeža)/Kauņa–Rīga–Tallina/Falkenberga–Prāga/Vroclava–Katovice uzskatīt par Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravas koridora galveno maršrutu, kuru 2014. gada 27. aprīlī Komisijai nosūtījušas Beļģijas, Čehijas Republikas, Vācijas, Lietuvas, Nīderlandes un Polijas par dzelzceļa transportu atbildīgās ministrijas, atbilst Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. pantam.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Čehijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai, Lietuvas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Polijas Republikai.

Briselē, 2017. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 276, 20.10.2010., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 7. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1111 par kopīgā priekšlikuma, kuru par Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora pagarināšanu iesniegušas attiecīgās dalībvalstis, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem 5. pantam (OV L 181, 9.7.2015., 82. lpp.).