29.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2080

(2016. gada 25. novembris)

ar ko sāk vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (2), un jo īpaši tās 28. pantu un 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā pašreizējo situāciju vājpiena pulvera tirgū saistībā ar cenu atgūšanos un intervences krājumu augsto līmeni, ir atbilstoši sākt vājpiena pulvera pārdošanu no valsts intervences krājumiem, izmantojot konkursa procedūru saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240.

(2)

Lai pienācīgi pārdotu intervences krājumus, ir jāprecizē datums, līdz kuram attiecībā uz pārdošanai pieejamo vājpiena pulveri ir jāsāk valsts intervence.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 28. panta 4. punkta b), c) un d) apakšpunktu ir jānosaka konkursa piedāvājumu iesniegšanas periodi, minimālais daudzums, par kuru var iesniegt piedāvājumu un tas, cik liels nodrošinājums jāiemaksā, iesniedzot piedāvājumu.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 31. panta 1. punkta piemērošanas vajadzībām ir jānosaka laika ierobežojumi, kas dalībvalstīm jāņem vērā, nosūtot Komisijai paziņojumus par visiem pieņemamajiem konkursa piedāvājumiem.

(5)

Efektīvas pārvaldības interesēs dalībvalstīm būtu jānosūta paziņojumi Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (3).

(6)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noliktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Tāda vājpiena pulvera pārdošanu konkursa procedūrā, kas glabāšanā nodots pirms 2015. gada 1. novembra, sāk atbilstīgi nosacījumiem, kuri izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 II sadaļas III nodaļā.

2. pants

Konkursa piedāvājumu iesniegšana

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai beidzas 2016. gada 13. decembrī plkst. 11.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņi otrajai un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigām. Minētie termiņi ir mēneša pirmā un trešā otrdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika). Tomēr augustā šis termiņš ir plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) ceturtajā otrdienā, bet decembrī – plkst. 11.00 (pēc Briseles laika) otrajā otrdienā. Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir iepriekšējā darbdiena plkst. 11.00 (pēc Briseles laika).

3.   Konkursa piedāvājumus iesniedz dalībvalstu apstiprinātajām maksājumu aģentūrām (4).

3. pants

Daudzums konkursa piedāvājumā un mērvienība

Vājpiena pulvera minimālais daudzums, par kuru var iesniegt piedāvājumu, ir 20 tonnas.

Piedāvātā cena ir cena par 100 kg produkta.

4. pants

Nodrošinājums

Iesniedzot vājpiena pulvera pārdošanas piedāvājumu, maksājumu aģentūrai, kurā iesniegts piedāvājums, iemaksā nodrošinājumu, kas ir EUR 50 par tonnu.

5. pants

Paziņojums Komisijai

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009 paziņojumu, kas paredzēts Īstenošanas Regulas (ES) 2016/1240 31. panta 1. punktā, nosūta līdz plkst. 16.00 (pēc Briseles laika) dienās, kas minētas šīs regulas 2. pantā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 25. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.

(3)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(4)  Maksājumu aģentūru adreses ir pieejamas Eiropas Komisijas vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.