22.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2035

(2016. gada 21. novembris),

ar ko attiecībā uz darbīgo vielu fipronila un maneba apstiprinājuma periodiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā noteiktas darbīgās vielas, ko uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 762/2013 (3) aktīvās vielas maneba apstiprinājuma periods tika pagarināts no 2016. gada 30. jūnija līdz 2018. gada 31. janvārim.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/404 (4) aktīvās vielas fipronila apstiprinājuma periods tika pagarināts no 2017. gada 30. septembra līdz 2018. gada 31. jūlijam.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantu tika iesniegti pieteikumi uz vielu maneba un fipronila apstiprinājuma atjaunošanu. Tomēr netika saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantu iesniegta papildu dokumentācija, kas atbalstītu minēto aktīvo vielu apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmās daļas prasības, Īstenošanas regulās (ES) Nr. 762/2013 un (ES) 2015/404 paredzētie pagarinājumi vairs nav pamatoti. Tāpēc, ņemot vērā laiku, kas dalībvalstīm vajadzīgs, lai izpildītu prasības, kuras izriet no vielas maneba apstiprinājuma termiņa beigšanās, ir lietderīgi noteikt, ka fipronila apstiprinājuma termiņš beidzas dienā, kurā tas beigtos bez pagarinājuma, un manebam noteikt agrāko iespējamo apstiprinājuma perioda beigu termiņu.

(6)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 7. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 762/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, mankocebam, manebam, MCPA, MCPB un metirāmam (OV L 213, 8.8.2013., 14. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/404, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 67, 12.3.2015., 6. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 113. ierakstu par manebu datumu “2018. gada 31. janvāris” aizstāj ar “2017. gada 31. janvāris”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 157. ierakstu par fipronilu datumu “2018. gada 31. jūlijs” aizstāj ar “2017. gada 30. septembris”.