23.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2016/2030

(2016. gada 26. oktobris),

ar ko Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 325. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (3) 15. panta 1. punktu Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) Uzraudzības komitejas uzdevums ir regulāri pārraudzīt, kā Birojs veic izmeklēšanas funkciju, ar mērķi palielināt Biroja neatkarību.

(2)

Budžeta apropriāciju īstenošanas regulējums saistībā ar Uzraudzības komitejas locekļiem būtu jāizveido tā, lai izvairītos no jebkāda iespaida par Biroja iespējamu iejaukšanos to pienākumos. Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 būtu jāpielāgo, lai paredzētu šādu regulējumu, vienlaicīgi garantējot tādu pašu apropriāciju pārredzamību attiecībā uz Uzraudzības komitejas darbību kā līdz šim.

(3)

Lai nodrošinātu Uzraudzības komitejas efektīvu un sekmīgu darbību, tās sekretariāts būtu tieši jānodrošina Komisijai neatkarīgi no Biroja, un Komisijai būtu jānodrošina sekretariātam atbilstīgi līdzekļi tā funkciju īstenošanai. Lai nodrošinātu Uzraudzības komitejas neatkarību, Komisijai būtu jāatturas no iejaukšanās Uzraudzības komitejas pārraudzības funkcijās.

(4)

Ja Birojs ieceļ datu aizsardzības inspektoru saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 10. panta 4. punktu, tad minētā datu aizsardzības inspektora kompetencē arī turpmāk vajadzētu būt Uzraudzības komitejas sekretariāta veiktajai datu apstrādei.

(5)

Būtu jāturpina piemērot Uzraudzības komitejas sekretariāta personāla konfidencialitātes pienākumi.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (4) 28. panta 2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš 2016. gada 18. martā nolēma nesniegt nekādu atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza šādi:

1)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Datu aizsardzības inspektora kompetencē ir Biroja un Uzraudzības komitejas sekretariāta veiktā datu apstrāde.”;

b)

panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem Biroja darbinieki un Uzraudzības komitejas sekretariāta darbinieki atturas no jebkādas tādas informācijas neatļautas atklāšanas, ko tie saņēmuši, pildot savus pienākumus, ja vien minētā informācija jau nav likumīgi publicēta vai kļuvusi pieejama sabiedrībai, un minētais pienākums tiem ir saistošs arī pēc darba attiecību izbeigšanas.

Uzraudzības komitejas locekļiem, veicot savus pienākumus, ir jāievēro tāds pats dienesta noslēpuma pienākums, un minētais pienākums tiem ir saistošs arī pēc viņu pilnvaru beigām.”;

2)

regulas 15. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Uzraudzības komiteja ieceļ priekšsēdētāju. Tā pieņem savu reglamentu, kuru pirms pieņemšanas informācijas nolūkā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Uzraudzības komitejas sanāksmes sasauc pēc tās priekšsēdētāja vai pēc ģenerāldirektora iniciatīvas. Tā rīko vismaz 10 sanāksmes gadā. Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus ar kompetento locekļu balsu vairākumu. Tās sekretariātu nodrošina Komisija neatkarīgi no Biroja un ciešā sadarbībā ar Uzraudzības komiteju. Pirms ikviena darbinieka iecelšanas amatā sekretariātā notiek apspriešanās ar Uzraudzības komiteju, un tās viedoklis tiek ņemts vērā. Sekretariāts rīkojas saskaņā ar Uzraudzības komitejas norādījumiem un neatkarīgi no Komisijas. Komisija, neskarot tās kontroli pār Uzraudzības komitejas un tās sekretariāta budžetu, neiejaucas Uzraudzības komitejas pārraudzības funkcijās.

Ierēdņi, kas iecelti amatā Uzraudzības komitejas sekretariātā, nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, organizācijas, biroja vai aģentūras norādījumus saistībā ar Uzraudzības komitejas pārraudzības funkciju īstenošanu.”;

3)

regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

Finansējums

Biroja apropriāciju kopsummu iekļauj īpašā budžeta pozīcijā Eiropas Savienības vispārējā budžeta iedaļā, kas attiecas uz Komisiju, un detalizēti izklāsta minētās budžeta iedaļas pielikumā. Uzraudzības komitejas un tās sekretariāta apropriācijas iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžeta iedaļā, kas attiecas uz Komisiju.

Biroja štatu sarakstu pievieno Komisijas štatu sarakstam. Komisijas štatu sarakstā iekļauj Uzraudzības komitejas sekretariātu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2016. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. LESAY


(1)  OV C 150, 27.4.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 20. septembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).