16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1997

(2016. gada 15. novembris)

par Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 grozījumiem, kas attiecas uz lauku attīstības programmu grozīšanu un to darbību uzraudzību, ar kurām atbalsta trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, un minētās regulas labojumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 12. pantu, 66. panta 5. punktu, 67. pantu un 75. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 (2) 4. panta 2. punktā noteikts maksimālais to lauku attīstības programmu grozījumu skaits, kurus dalībvalstis var iesniegt Komisijai. Pieredze liecina, ka programmu grozījumu maksimālo skaitu vajadzētu palielināt, lai ļautu dalībvalstīm iesniegt ierobežotu skaitu papildu grozījumu plānošanas periodā. Būtu jāprecizē gadījumi, kad programmu grozījumu maksimālo skaitu nepiemēro, un jāiekļauj grozījumi attiecībā uz atsevišķu ārkārtas pasākumu pieņemšanu vai jaunu robežu noteikšanu apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 5. punkta b) apakšpunktā.

(2)

Lauku attīstības programmu izdošanās ir atkarīga ne tikai no labas pārvaldības un to pilnīgas īstenošanas, bet arī no gatavības pielāgoties jauniem pārbaudījumiem un mainīgiem apstākļiem, piemēram, migrācijas krīzei. Lai nodrošinātu visu pastāvošo intervences mehānismu labu koordināciju, ELFLA atbalsts pasākumiem trešo valstu valstspiederīgo integrācijai būtu jāuzrauga Savienības līmenī.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 III pielikuma 2. daļas 1. punktā kļūdas dēļ nav iekļauts LEADER logotips. Tas būtu jāizlabo. IV pielikuma 1. punktā būtu jālabo atsauce uz mazāk labvēlīgajiem apgabaliem. Tā būtu jāaizstāj ar atsauci uz apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

(4)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta i) apakšpunktā minētā veida programmu grozījumus var ierosināt ne vairāk kā trīs reizes plānošanas perioda laikā.

Attiecībā uz visiem pārējiem grozījumu veidiem kopā:

a)

vienā kalendārajā gadā un vienai programmai var iesniegt vienu grozījumu priekšlikumu; izņēmums ir 2023. gads, kurā drīkst iesniegt vairāk nekā vienu grozījumu priekšlikumu tikai attiecībā uz finansēšanas plāna pielāgošanu, ieskaitot jebkādas no tā izrietošas izmaiņas rādītāju plānā;

b)

plānošanas perioda laikā var iesniegt trīs papildu grozījumu priekšlikumus vienai programmai.

Pirmajā un otrajā daļā minēto grozījumu maksimālo skaitu nepiemēro:

a)

ja jāveic ārkārtas pasākumi valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu;

b)

ja grozījumi ir nepieciešami pēc izmaiņām Savienības tiesiskajā regulējumā;

c)

pēc darbības rezultātu izvērtēšanas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā;

d)

ja ir mainījies resursu sadalījums dalībvalstīm pa gadiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58. panta 7. punktā, un tāpēc ir mainījies katram gadam plānotais ELFLA ieguldījums, kas minēts tās pašas regulas 8. panta 1. punkta h) apakšpunkta i) punktā; ierosinātie grozījumi var ietvert attiecīgas izmaiņas pasākumu aprakstā;

e)

ja izmaiņas ir saistītas ar finanšu instrumentu ieviešanu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. pantā; vai

f)

ja izmaiņas ir saistītas ar jaunu robežu noteikšanu, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 5. punkta b) apakšpunktā.”;

2)

regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Izņemot ārkārtas pasākumus valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu, kā arī izņemot izmaiņas tiesiskajā regulējumā vai izmaiņas pēc Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā minētās darbības rezultātu izvērtēšanas, 2. punktā minētos lūgumus izdarīt grozījumus valsts sistēmās var iesniegt tikai reizi kalendārajā gadā pirms 1. aprīļa. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta otrās daļas, programmu izmaiņas pēc šādas pārskatīšanas var veikt papildus grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar minēto panta daļu.”;

3)

regulas 14. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Tādu darbību veidiem, kurās ir noteikts potenciāls ieguldījums prioritārajās jomās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunktā, 5. panta pirmās daļas 5. punkta a)–d) apakšpunktā un 5. panta pirmās daļas 6. punkta a) apakšpunktā, vai tādu darbību veidiem, kurās noteikts potenciāls ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, darbību elektroniskā reģistrēšana, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 70. pantā, ietver karodziņu izmantošanu, ar kuriem atzīmē gadījumus, kad darbībā ir komponents, kas sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās no minētajām prioritārajām jomām vai mērķiem.”;

4)

regulas III, IV un VII pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 III, IV un VII pielikumu groza šādi:

1)

regulas III pielikuma 2. daļas 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja darbību vai pasākumu finansē LEADER, iekļauj LEADER logotipu:

Image

”;

2)

regulas IV pielikuma 1. punktā C32. rādītāju aizstāj ar šādu:

“C32.

Apgabali, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi”;

3)

regulas VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā ierakstu par C tabulu aizstāj ar šādu:

“—

C tabula. Attiecīgo rezultātu un pasākumu sadalījums pēc jomas, dzimuma un/vai vecuma, un darbībām, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju.”