4.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1902

(2016. gada 27. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz acetamiprīda, ametoktradīna, azoksistrobīna, ciflutrīna, difluoretiķskābes, dimetomorfa, fenpirazamīna, flonikamīda, fluazināma, fludioksonila, flupiradifurona, flutriafola, fluksapiroksāda, metkonazola, prohinazīda, protiokonazola, piriproksifēna, spirodiklofēna un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Acetamiprīda, azoksistrobīna, dimetomorfa, flonikamīda, fludioksonila, flutriafola, metkonazola, protiokonazola un trifloksistrobīna maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Ciflutrīna MAL tika noteikti minētās regulas II pielikumā un III pielikuma B daļā. Ametoktradīna, difluoretiķskābes, fenpirazamīna, fluazināma, flupiradifurona, fluksapiroksāda, prohinazīda, piriproksifēna un spirodiklofēna MAL tika noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā.

(2)

Sakarā ar procedūru, kurā piešķir atļauju darbīgo vielu acetamiprīdu saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošanai uz galda olīvām, tomātiem, pipargurķīšiem, pupām (ar pākstīm), zirņiem (ar pākstīm), pākšaugiem (kaltētiem), rapšu sēklām, olīvām eļļas ražošanai un kviešiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL.

(3)

Kas attiecas uz ametoktradīnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz lielajiem loksīpoliem. Kas attiecas uz azoksistrobīnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz galda un vīna vīnogām. Kas attiecas uz ciflutrīnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz miežiem, auzām, rudziem un kviešiem pēc beta-ciflutrīna lietošanas uz šiem produktiem. Kas attiecas uz dimetomorfu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz ziedošiem krustziežu dzimtas dārzeņiem un “spinātiem un tiem līdzīgu augu lapām”. Kas attiecas uz flonikamīdu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz “garšaugiem un ēdamiem ziediem”. Kas attiecas uz fludioksonilu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz “salātiem un salātveidīgajiem”, “spinātiem un tiem līdzīgu augu lapām”, “garšaugiem un ēdamiem ziediem” un zirņiem (bez pākstīm). Kas attiecas uz difluoretiķskābi un flupiradifuronu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz zemenēm, kazenēm un avenēm pēc flupiradifurona lietošanas uz šiem produktiem. Kas attiecas uz prohinazīdu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz āboliem un bumbieriem. Kas attiecas uz protiokonazolu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz saulespuķu sēklām. Kas attiecas uz piriproksifēnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz banāniem. Kas attiecas uz spirodiklofēnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz dzērvenēm un ērkšķogām. Kas attiecas uz trifloksistrobīnu, šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz sakņu selerijām.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. un 4. punktu tika iesniegts pieteikums par dimetomorfa lietošanu uz papaijām, fenpirazamīna lietošanu uz ogām uz dzinumiem un zilenēm, fluazināma lietošanu uz zilenēm, flutriafola lietošanu uz zemenēm, fluksapiroksāda lietošanu uz mandelēm, Brazīlijas riekstiem, kastaņiem, lazdu riekstiem, makadāmijas riekstiem, pekanriekstiem, pīniju riekstiem, valriekstiem, ķiršiem, vīnogām, zemenēm, zilenēm, mango, “citiem sakņu un bumbuļu dārzeņiem” ar kodu 0213000, ķirbjaugiem, brokoļiem, Ķīnas kāpostiem, Sareptas sinepju lakstiem, lapu artišokiem, selerijām, fenheļiem, rabarberiem, rīsiem un cukurniedrēm, un metkonazola lietošanu uz zilenēm, kartupeļiem, “tropiskajiem sakņu un bumbuļu dārzeņiem”, pākšaugiem un saulespuķu sēklām. Pieteikuma iesniedzēji apgalvo, ka Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un Brazīlijā atļautā minēto vielu lietošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(5)

Attiecīgās dalībvalstis novērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un nosūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumus.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, turpmāk “Iestāde”) novērtēja pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus, īpaši izskatot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde minētos atzinumus nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(7)

Pamatotajā atzinumā Iestāde secināja: kas attiecas uz fluksapiroksāda lietošanu sakņu un bumbuļu dārzeņos, kas nav redīsi, iesniegtie dati nav pietiekami, lai noteiktu jaunus MAL. Tāpēc būtu jāsaglabā spēkā esošie MAL.

(8)

Kas attiecas uz prohinazīdu, Iestāde ieteica palielināt spēkā esošos MAL aitu un kazu aknām un nierēm, lai pieļautu minētās darbīgās vielas paredzētos lietojumus uz āboliem un bumbieriem. Prohinazīda atliekas no atgremotājiem iegūtos produktos nav konstatētas, tāpēc piemērojamo atlieku definīciju ir lietderīgi ierobežot tikai attiecībā uz attiecīgo metabolītu (IN-MU210).

(9)

Kas attiecas uz visiem pārējiem pieteikumiem, Iestāde secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un pieteikuma iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi, pamatojoties uz 27 konkrētu Eiropas patērētāju grupu eksponētības novērtējumu, patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne eksponētība šīm vielām dzīves laikā, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga eksponētība tām, kas rodas, uzturā lietojot daudz attiecīgo produktu, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu vai akūto references devu.

(10)

Attiecībā uz flupiradifuronu Iestāde iesniedza secinājumu par šīs darbīgās vielas pesticīdu riska novērtējuma ekspertu līmeņa izvērtējumu (3). Saskaņā ar attiecīgo labo lauksaimniecības praksi difluoretiķskābes MAL salātiem ir jānosaka 0,09 mg/kg apmērā, lai pienācīgi ņemtu vērā flupiradifurona lietojumu uz minētā produkta.

(11)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un secinājumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(12)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 2016; 14(2):4385 (25 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 2016; 14(4):4448 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016; 14(2):4415 (17 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 2016; 14(3):4417 (23 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 2016; 14(1):4381 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016; 14(2):4384 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2016; 14(4):4467 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016; 14(4):4460 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 2016; 14(3):4445 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA Journal 2016; 14(3):4423 (19 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016; 14(3):4427 (20 lpp.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 (28 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 2016; 14(4):4451 (23 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. EFSA Journal 2016; 14(3):4428 (24 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 2015; 13(12):4371 (24 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016; 14(2):4387 (18 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 2016; 14(4):4457 (17 lpp.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 2016;14(1):4383 (17. lpp.).

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 (101. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā slejas par acetamiprīdu, azoksistrobīnu, ciflutrīnu, dimetomorfu, flonikamīdu, fludioksonilu, flutriafolu, metkonazolu, protiokonazolu un trifloksistrobīnu aizstāj ar šādām:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (1)

Acetamiprīds (R)

Azoksistrobīns

Ciflutrīns (ciflutrīns, ieskaitot pārējos komponentu izomēru maisījumus (izomēru summa)) (F)

Dimetomorfs (izomēru summa)

Flonikamīds (flonikamīda, TFNA un TFNG summa, izteikta kā flonikamīds) (R)

Fludioksonils (F) (R)

Flutriafols

Metkonazols (izomēru summa) (F)

Protiokonazols (destioprotiokonazols (izomēru summa)) (F)

Trifloksistrobīns (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,9

15

0,02 (*)

 

0,15 (+)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,5

0110010

Greipfrūti

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110990

Citi

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

Koku rieksti

0,07

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02

0120010

Mandeles

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120040

Kastaņi

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120990

Citi

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0130000

Sēkleņi

0,8

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

5

0,4 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,7

0130010

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mespili

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Kauleņi

 

2

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,01 (*)

3

0140010

Aprikozes

0,8

 

0,3

 

0,03 (*)

5

0,01 (*)

0,1

 

 

0140020

Ķirši (saldie)

1,5

 

0,2

 

0,4 (+)

5

1

0,2

 

 

0140030

Persiki

0,8

 

0,3

 

0,4

10

0,6

0,1

 

 

0140040

Plūmes

0,03

 

0,2

 

0,3 (+)

5

0,4

0,02 (*)

 

 

0140990

Citi

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

 

0,03 (*)

 

 

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

0,5

3

0,3

3

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

5

0,8

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

4

1,5 (+)

 

 

 

0152000

b)

zemenes

0,5

10

0,02 (*)

0,7

 

4 (+)

1,5

0,02 (*)

0,01 (*)

1

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

2

5

0,02 (*)

 

 

5

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0153010

Kazenes

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Citi

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0154010

Zilenes

2

5

 

 

 

2

 

0,4

0,01 (*)

2

0154020

Dzērvenes

2

0,5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,15

0,01 (*)

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154050

Mežrožu paaugļi

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154070

Vilkābeles ogas

0,01 (*)

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154080

Plūškoka ogas

2

5

 (**)

 

 

0,8

 

0,02 (*)

0,01 (*)

2

0154990

Citi

0,01 (*)

5

 

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0160000

Dažādi augļi

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0161010

Dateles

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161020

Vīģes

0,03

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161030

Galda olīvas

0,9

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumkvati

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161050

Karambolas

0,01 (*)

0,1

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161060

Hurmas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161070

Javas salas plūmes

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161990

Citi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0,01 (*)

 

 

 

15

 

 

 

0,01 (*)

0162020

Ličī

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162030

Pasifloru augļi

 

4

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncijas

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162050

Hrizofilas

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162060

Amerikas hurmas

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162990

Citi

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163020

Banāni

0,4

2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0,1

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163040

Papaijas

0,01 (*)

0,3

 

0,7

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,6

0163050

Granātāboli

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163060

Čerimojas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163070

Gvajaves

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163080

Ananasi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

7

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163090

Maizeskoka augļi

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163100

Duriāni

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163110

Guanabanas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163990

Citi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211000

a)

kartupeļi

 

7

0,04

0,05

0,09

5

0,01 (*)

0,04  (*)

0,02 (*)

0,02

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

1

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,04  (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Manioki

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212990

Citi

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

0,02 (*)

 

 

0213010

Galda bietes

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,06 (+)

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Burkāni

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Sakņu selerijas

 

1

 

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,03

0213040

Mārrutki

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213050

Topinambūri

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0213060

Pastinaki

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213070

Sakņu pētersīļi

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,08

0213080

Redīsi

 

1,5

 

1,5

 

0,3

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,08

0213090

Puravlapu plostbārži

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213100

Kāļi

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213110

Rāceņi

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,04

0213990

Citi

 

1

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0220010

Ķiploki

0,02

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0220020

Sīpoli

0,02

 

 

0,6

 

0,5

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220030

Šalotes

0,01 (*)

 

 

0,6

 

0,02

 

 

0,05 (+)

0,01 (*)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

0,01 (*)

 

 

9

 

5

 

 

0,01 (*)

0,1

0220990

Citi

0,01 (*)

 

 

0,15

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0230000

Augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

3

 

1

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0231010

Tomāti

0,5

 

0,05

 

0,5 (+)

3

0,6 (+)

 

 

0,7

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,3

 

0,3

 

0,3

1

1

 

 

0,4 (+)

0231030

Baklažāni

0,2

 

0,1

 

0,5 (+)

0,4

0,01 (*)

 

 

0,7

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0231990

Citi

0,2

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

1

 

0,5

0,5

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,3

0232010

Gurķi

0,3

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Pipargurķīši

0,6

 

0,1

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Tumšzaļie kabači

0,3

 

0,1

 

(+)

 

 

 

 

 

0232990

Citi

0,3

 

0,02 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,2

1

0,02 (*)

0,5

0,4 (+)

0,3

 

 

0,01 (*)

0,3

0233010

Melones

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,05 (+)

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0,02 (*)

 

 

0233990

Citi

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,02

0,01 (*)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,2

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0,4

5

0,05

 

0,03 (*)

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

Brokoļi

 

 

 

5

 

0,7

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0241990

Citi

 

 

 

0,6

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

0,05

 

0,2

0,01 (*)

0,6

0,01 (*)

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

Galviņkāposti

0,7

 

0,3

6

0,03 (*)

2

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

Citi

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0243000

c)

lapu krustzieži

1,5

6

0,3

3

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

3 (+)

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0243990

Citi

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

0,01 (*)

5

0,02 (*)

0,02

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

15

1

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0251010

Salātu baldriņi

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251020

Salāti

3

 

 

15

 

40

 

 

 

15

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

1,5

(+)

 

6

 

20

 

 

 

15 (+)

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251050

Barbarejas

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251070

Brūnās sinepes

3

(+)

 (**)

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

3

(+)

 

10

 

20

 

 

 

15

0251990

Citi

0,01 (*)

 

 

10

 

20

 

 

 

0,01 (*)

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

 

15

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0252010

Spināti

5

 

0,02 (*)

30

 

30

 

 

 

 

0252020

Anakampseras

3

 

 (**)

4

 

20

 

 

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

3

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0252990

Citi

0,01 (*)

 

0,02 (*)

4

 

20

 

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*)

0,3

0,02 (*)

0,05

0,03 (*)

0,02

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

3

70

0,02 (*)

10

6

20

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

15 (+)

0256010

Kārvele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pētersīlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvija

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timināns

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragons

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Pākšaugi

 

3

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

0,6

 

0,1

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

1 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

0,3

 

0,05

0,04

0,03 (*)

0,4

 

 

 

0,01 (*)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

0,6

 

0,2

0,01 (*)

0,03 (*)

1

 

 

 

0,01 (*)

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,3

 

0,05

0,15

0,7

0,3

 

 

 

0,01 (*)

0260050

Lēcas

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

0260990

Citi

0,01 (*)

 

0,05

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0270000

Stublāju dārzeņi

 

 

 

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0270010

Sparģeļi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,05

0270020

Lapu artišoki

0,01 (*)

15

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270030

Selerijas

1,5

15

0,02 (*)

15

 

1,5

 

 

0,01 (*)

1

0270040

Fenheļi

0,01 (*)

10

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270050

Artišoki

0,7

5

0,2

2

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,3

0270060

Puravi

0,01 (*)

10

0,02 (*)

1,5

 

0,01 (*)

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

Rabarberi

0,01 (*)

0,6

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270080

Bambusa dzinumi

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270090

Palmu serdes

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0270990

Citi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0280010

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0300000

PĀKŠAUGI

0,15

0,15

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,15

 

0,01 (*)

0300010

Pupas

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300030

Zirņi

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

 

 

0,4

 

 

1 (+)

 

0300990

Citi

 

 

 

 

 

0,4

 

 

0,01 (*)

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401020

Zemesrieksti

0,01 (*)

0,2

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,15

0,05 (*)

0,02 (*) (+)

0,02

0401030

Magoņu sēklas

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,15

0,09 (+)

0,01 (*)

0401040

Sezama sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,7

0,2

0,01 (*)

0401060

Rapšu sēklas

0,4

0,5

0,05

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,15 (+)

0,01 (*)

0401070

Sojas pupas

0,01 (*)

0,5

0,03

 

0,06 (*)

 

0,4

0,05 (*)

0,2

0,01 (*)

0401080

Sinepju sēklas

0,01 (*)

0,5

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,2

0,09 (+)

0,01 (*)

0401090

Kokvilnas sēklas

0,7

0,7

0,02 (*)

 

0,2

 

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,01 (*)

0401100

Ķirbju sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401110

Saflora sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401120

Gurķenes sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401130

Sējas idras sēklas

0,01 (*)

0,5

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,5

0,05 (*)

0,04 (+)

0,01 (*)

0401140

Kaņepju sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0401990

Citi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0402000

Eļļas augu augļi

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402040

Kapoki

0,01 (*)

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0402990

Citi

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0500000

GRAUDAUGI

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0500010

Mieži

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0,5

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

Kukurūza

0,01 (*)

0,02

0,05 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,1

0,1

0,02

0500040

Prosa

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500050

Auzas

0,01 (*)

1,5

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

0,4

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Rīsi

0,01 (*)

5

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

1,5 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

5

0500070

Rudzi

0,01 (*)

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,06

0,05 (+)

0,3

0500080

Sorgo

0,01 (*)

10

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500090

Kvieši

0,1

0,5

0,04

 

2 (+)

 

0,15

0,15

0,1 (+)

0,3

0500990

Citi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05 (*)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

 

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0610000

Tējas

 

0,05 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0,03

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,15

 

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 (**)

 

 

 

0,05 (*)

 

 

 

0631000

a)

ziediem

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

60

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0632010

Zemene

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

saknēm

 

0,3

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 (**)

 

 

4

 

 

 

 

0633990

Citi

 

 

 (**)

 

 

1

 

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

 

 

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0700000

APIŅI

0,05 (*)

30

20

80

3 (+)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

40

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Sēklas

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0810990

Citi

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820000

Augļi

0,05 (*)

0,3

 (**)

 

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 (**)

30

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0820990

Citi

 

 

 (**)

0,05 (*)

 

 

 

 

 

 

0830000

Mizas

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Kanēlis

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Ingvers

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Mārrutki

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Citi

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

1

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Pumpuri

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Safrāns

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Citi

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01 (*)

 

 (**)

0,01 (*)

0,03 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0,2

 (**)

 

 

 

0,06

0,06

 

0,02

0900020

Cukurniedres

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0900030

Cigoriņu saknes

 

0,09

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0900990

Citi

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Audi

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,02 (*)

 

 

1011000

a)

cūku

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0,04

1011010

Muskuļi

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

(+)

1011020

Taukaudi

0,02 (*)

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

(+)

1011030

Aknas

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,1 (+)

 

0,5 (+)

(+)

1011040

Nieres

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

(+)

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1011990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

 

1012000

b)

liellopu

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1012020

Taukaudi

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1012030

Aknas

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1012040

Nieres

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1012990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1013000

c)

aitu

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1013010

Muskuļi

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1013020

Taukaudi

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1013030

Aknas

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1013040

Nieres

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1013990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1014000

d)

kazu

 

(+)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1014010

Muskuļi

0,05

0,01 (*)

0,05

 

0,03

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04 (+)

1014020

Taukaudi

0,05

0,05

0,2

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06 (+)

1014030

Aknas

0,1 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07 (+)

1014040

Nieres

0,2

0,07

0,05

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04 (+)

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1014990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

0,05

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1015000

e)

zirgu

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskuļi

0,05

0,01 (*)

 (**)

 

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1015020

Taukaudi

0,05

0,05

 (**)

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06

1015030

Aknas

0,1 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1015040

Nieres

0,2

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1015990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1016000

f)

mājputnu

 

0,01 (*) (+)

0,05

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1016010

Muskuļi

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,01 (*)

 

 

 

(+)

1016020

Taukaudi

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

(+)

1016030

Aknas

0,1 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

(+)

1016040

Nieres

0,1 (*)

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

 

1016990

Citi

0,02 (*)

 

 

 

0,03

0,05 (*)

 

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskuļi

0,05

0,01 (*)

 (**)

 

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,04

1017020

Taukaudi

0,05

0,05

 (**)

 

0,02 (*)

0,2

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,06

1017030

Aknas

0,1 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,3 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1017040

Nieres

0,2

0,07

 (**)

 

0,04

0,2

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,04

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02 (*)

0,07

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,07

1017990

Citi

0,02 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

0,04

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,5 (+)

0,02 (*)

1020000

Piens

0,05

0,01 (*) (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*) (+)

0,02 (*)

1020010

Liellopi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020020

Aitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020030

Kazas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1020040

Zirgi