19.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1823

(2016. gada 10. oktobris),

ar kuru nosaka veidlapas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (1), un jo īpaši tās 51. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pienācīgu Regulas (ES) Nr. 655/2014 piemērošanu, ir jānosaka vairākas veidlapas.

(2)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija piedalījās Regulas (ES) Nr. 655/2014 pieņemšanā. Līdz ar to Īrija piedalās šīs regulas pieņemšanā.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Apvienotā Karaliste nepiedalījās Regulas (ES) Nr. 655/2014 pieņemšanā. Līdz ar to Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā.

(4)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalījās Regulas (ES) Nr. 655/2014 pieņemšanā. Līdz ar to Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulu (ES) Nr. 655/2014 izveidotā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 8. panta 1. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai iesniegtu pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanai, ir tāda, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 19. panta 1. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai izdotu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir tāda, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

3.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 10. panta 2. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai atsauktu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir tāda, kā noteikts šīs regulas III pielikumā.

4.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. panta 1. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai izdotu paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, ir tāda, kā noteikts šīs regulas IV pielikumā.

5.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 27. panta 2. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai lūgtu atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas, ir tāda, kā noteikts šīs regulas V pielikumā.

6.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 29. panta 2. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai izdotu saņemšanas apstiprinājumu, ir tāda, kā noteikts šīs regulas VI pielikumā.

7.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 36. panta 1. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai iesniegtu pieteikumu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanai, ir tāda, kā noteikts šīs regulas VII pielikumā.

8.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 36. panta 5. punktā minētā veidlapa, ko izmanto, lai lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūtītu izpildes dalībvalstij, ir tāda, kā noteikts šīs regulas VIII pielikumā.

9.   Regulas (ES) Nr. 655/2014 37. pantā minētā veidlapa, ko izmanto, lai pārsūdzētu lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir tāda, kā noteikts šīs regulas IX pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 18. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2016. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 59. lpp.


I PIELIKUMS

Pieteikums Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanai

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 8. panta 1. punkts)

Aizpilda tiesa

 

Lietas Nr.:

 

Saņemts tiesā:

(dd/mm/gggg)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

LŪDZU, IZLASIET NORĀDĪJUMUS KATRAS IEDAĻAS SĀKUMĀ – TIE PALĪDZĒS AIZPILDĪT ŠO VEIDLAPU

Valoda

Veidlapa jāaizpilda tās dalībvalsts valodā, kuras tiesā iesniedzat savu pieteikumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa ir pieejama Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Veidlapas redakcija Jums saprotamā valodā var atvieglot aizpildīt arī veidlapu attiecīgās dalībvalsts tiesas noteiktajā valodā. Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast arī informāciju par to, vai konkrēta dalībvalsts ir norādījusi, ka tā tiesai adresētos dokumentus pieņems arī citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (Regulas (ES) Nr. 655/2014 50. panta 1. punkta o) apakšpunkts).

Apliecinošie dokumenti

Pieteikumam jāpievieno visi attiecīgie apliecinošie dokumenti. Ja Jums jau ir nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, lūdzu, pievienojiet šī nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta kopiju, kas atbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai konstatētu tā autentiskumu.

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

Ja veidlapu ir paredzēts papildināt ar tekstu brīvā formā un, aizpildot minēto veidlapu papīra formā, ja nepieciešams, lūdzu, izmantojiet papildu lapas un numurējiet katru lapu.

1.   Tiesa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (turpmāk – “Apķīlāšanas rīkojums”) izdošanu Jūs varat iesniegt tikai tiesā dalībvalstī, uz kuru attiecas Regula (ES) Nr. 655/2014. Dānija un Apvienotā Karaliste pašlaik nav to vidū.

Šajā ailē Jums jānorāda tiesa, kurā vēlaties iesniegt pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu. Izvēloties tiesu, jāapsver pamatojums tiesas jurisdikcijai.

Ja Jums vēl nav nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, jurisdikcija izdot Apķīlāšanas rīkojumu ir tās dalībvalsts tiesai, kura skata lietu pēc būtības saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. To vidū jo īpaši ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās un Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās. Vairāk informācijas par jurisdikcijas noteikumiem var atrast Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu. Iespējamo jurisdikcijas pamatojumu saraksts ir iekļauts šis veidlapas 5. iedaļā.

Regulas (ES) Nr. 655/2014 nozīmē tiesvedība pēc lietas būtības ietver jebkuru tiesvedību, kuras mērķis ir iegūt attiecīgā prasījuma izpildu dokumentu, tostarp, piemēram, saīsinātas procedūras attiecībā uz rīkojumiem veikt maksājumus un tāda tiesvedība kā Francijas “procédure de référé”.

Ja parādnieks ir patērētājs, kas ar Jums ir noslēdzis līgumu mērķim, kuru var uzskatīt par nesaistītu ar tā nodarbošanos vai profesiju, izdot Apķīlāšanas rīkojumu var tikai tās dalībvalsts tiesa, kurā ir parādnieka domicils.

Ja Jums jau ir nolēmums vai tiesas izlīgums, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, jurisdikcija izdot Apķīlāšanas rīkojumu ir tās dalībvalsts tiesām, kurā tika pieņemts nolēmums vai apstiprināts vai noslēgts tiesas izlīgums.

Ja Jums jau ir publisks akts, jurisdikcija izdot Apķīlāšanas rīkojumu par prasījumu, kas norādīts minētajā aktā, ir tiesai, kas šim nolūkam norādīta dalībvalstī, kurā minētais akts ir sagatavots.

Kad Jūs esat noteicis, kurā dalībvalstī iesniedzama prasība, Apķīlāšanas rīkojuma lietās kompetento tiesu nosaukumus un adreses varat atrast Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-lv.do. Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast noteiktu informāciju par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas procesa tiesas nodevas samaksu konkrētajā dalībvalstī.

1.   Tiesa, kurā Jūs iesniedzat pieteikumu

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.   Kreditors

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu Jūs varat iesniegt tikai tiesā dalībvalstī, uz kuru attiecas Regula (ES) Nr. 655/2014. Dānija un Apvienotā Karaliste pašlaik nav to vidū.

Šajā laukā Jūs norādāt sevi kā kreditoru un norādāt Jūsu pārstāvi, ja Jums tāds ir. Lūdzu, ievērojiet, ka advokāta vai cita profesionāla jurista pārstāvība nav obligāta.

Dažās valstīs nepietiek norādīt tikai abonenta kastītes numuru (ja tāds ir) kā adresi, tādēļ Jums ir jānorāda ielas nosaukums un mājas numurs kopā ar pasta indeksu.

2.   Ziņas par kreditoru

2.1.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

2.2.   Adrese

2.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.3.   Tālrunis: (*)

2.4.   Fakss: (*)

2.5.   E-pasts (ja pieejams):

2.6.   Kreditora pārstāvis, ja tāds ir, un kontaktinformācija

2.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

2.6.2.

Adrese

2.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.6.3.

E-pasts (ja pieejams):

2.7.   Ja kreditors ir fiziska persona:

2.7.1.

Dzimšanas datums:

2.7.2.

Identifikācijas kods vai pases numurs (ja nepieciešams un pieejams):

2.8.   Ja kreditors ir juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kam saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesībspēja būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā:

2.8.1.

Dibināšanas, izveides vai reģistrācijas valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.8.2.

Identifikācijas vai reģistrācijas numurs vai, ja šāda numura nav – dibināšanas, izveides vai reģistrācijas datums un vieta:

3.   Parādnieks

Šajā ailē Jums jānorāda parādnieks un parādnieka pārstāvis, ja tas ir zināms. Lūdzu, ievērojiet, ka advokāta vai cita profesionāla jurista pārstāvība parādniekam nav obligāta.

Dažās valstīs nepietiek norādīt tikai abonenta kastītes numuru (ja tāds ir) kā adresi, tādēļ Jums ir jānorāda ielas nosaukums un mājas numurs kopā ar pasta indeksu.

3.   Ziņas par parādnieku

3.1.   Uzvārds un vārds(-i) (otrais vārds/uzvārds, ja tas ir zināms)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis: (*)

3.4.   Fakss: (*)

3.5.   E-pasts (ja pieejams):

3.6.   Parādnieka pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

3.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

3.6.2.

Adrese

3.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.6.3.

E-pasts:

3.7.   Ja parādnieks ir fiziska persona un attiecīgā informācija ir pieejama:

3.7.1.

Dzimšanas datums:

3.7.2.

Identifikācijas kods vai pases numurs:

3.8.   Ja parādnieks ir juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kam saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesībspēja būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā:

3.8.1.

Dibināšanas, izveides vai reģistrācijas valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.8.2.

Identifikācijas vai reģistrācijas numurs vai, ja šāda numura nav – dibināšanas, izveides vai reģistrācijas datums un vieta:

4.   Lietas pārrobežu būtība

Lai izmantotu Apķīlāšanas rīkojuma procedūru, Jūsu lietai ir jābūt pārrobežu lietai. Regulas (ES) Nr. 655/2014 vajadzībām lieta ir pārrobežu lieta minētās regulas 3. panta izpratnē, ja ar Apķīlāšanas rīkojumu apķīlājamais bankas konts vai konti tiek uzturēti dalībvalstī, kas nav: a) dalībvalsts, kuras tiesā iesniegts pieteikums par Apķīlāšanas rīkojumu, vai b) dalībvalsts, kurā ir kreditora domicils.

4.   Lietas pārrobežu būtība

4.1.   Dalībvalsts, kurā ir kreditora domicils (lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.2.   Dalībvalst(-is), kurā(-s) tiek uzturēts(-i) konts(-i) (lūdzu, norādiet valsts(-u) kodu(-s)):

4.3.   Dalībvalsts, kuras tiesā iesniegts pieteikums par Apķīlāšanas rīkojumu (lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.   Jurisdikcija

Lūdzu, aizpildiet šo iedaļu tikai tad, ja Jūs vēl neesat saņēmis pret parādnieku vērstu nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu. Ja Jums ir kāds no šiem dokumentiem, pārejiet uz 6. iedaļu.

Lūdzu, šajā sadaļā norādiet, kādēļ Jūs uzskatāt, ka tiesai, kurai Jūs adresējat pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ir jurisdikcija skatīt lietu pēc būtības. Kā noteikts 1. iedaļā, tiesa ir kompetenta izdot Apķīlāšanas rīkojumu, ja tai ir jurisdikcija skatīt lietu pēc būtības. Skatīt zemāk iespējamo jurisdikcijas pamatojumu sarakstu.

5.   Kāpēc Jūs uzskatāt, ka tiesai ir jurisdikcija skatīt lietu?

parādnieka vai – ja vairāki parādnieki ir solidāri atbildīgi – viena no parādniekiem domicils

attiecīgās saistības izpildes vieta

vieta, kur nodarīts kaitējums

tiesas izvēle pēc pušu vienošanās

personas, kurai piešķirtas tiesības uz uzturu, domicils

izskatot strīdu, kas izriet no filiāles, aģentūras vai citas struktūras darbības – filiāles, aģentūras vai citas struktūras atrašanās vieta

trasta domicils

attiecībā uz strīdiem par tādas atlīdzības maksājumu, ko prasa saistībā ar kravas izglābšanu – tiesas, kuras jurisdikcijā attiecīgajai kravai ir uzlikts vai varēja tikt uzlikts arests, atrašanās vieta

apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja domicils

patērētāja domicils

vieta, kur darbinieks veic savu darbu

vieta, kur atrodas uzņēmums, kas pieņēma darbinieku darbā

vieta, kur atrodas nekustamais īpašums

cits variants

Lūdzu, aprakstiet 5.1.–5.14. punktā izvēlētos attiecīgos elementus, kas pamato jurisdikcijas izvēli:

Vai Jūs pret parādnieku jau esat sācis tiesvedību pēc būtības?

Jā. Lūdzu, norādiet tiesas nosaukumu un adresi (iela un mājas numurs/pastkaste, vieta un pasta indekss, dalībvalsts), un, ja pieejams, tiesas tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī lietas numuru:

Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs iesniedzat pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu, pirms tiesvedības uzsākšanas pēc būtības, Jums ir pienākums uzsākt šādu tiesvedību un par to 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma ir jāiesniedz tiesai pierādījums, vai 14 dienu laikā no Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

6.   Ziņas par parādnieka bankas kontu

Lai taupītu laiku un izmaksas, ir svarīgi, lai Jūs sniegtu visas Jūsu rīcībā esošās ziņas par parādnieka bankas kontu. Ja Jums nav parādnieka bankas konta vai kontu numuru, ir pietiekami norādīt tās bankas nosaukumu un adresi, kurā parādniekam ir viens vai vairāki konti, vai BIC vai līdzīgu numuru, kas ļauj identificēt banku. Tomēr, ja Jums ir ziņas par parādnieka bankas kontu vai kontiem (piemēram, konta numurs vai IBAN), Jums šīs ziņas ir jānorāda. Tas nepieciešams, lai izvairītos no riska, ka banka nevar īstenot Apķīlāšanas rīkojumu, jo tā nevar nepārprotami identificēt parādnieka kontu vai kontus. Ja Jūs varat norādīt tikai vienu no parādnieka kontiem, bet vēlaties, lai tiktu apķīlāts jebkurš cits konts, kas parādniekam ir tajā pašā bankā (piemēram, ja Jums zināms tikai parādnieka norēķinu konts, bet Jūs vēlaties arī apķīlāt jebkuru krājkontu, kas parādniekam ir tajā pašā bankā), lūdzu, atzīmējiet 6.7. punkta rūtiņu.

Ja Jums nav zināms, kurā bankā parādniekam ir konts, bet Jums ir pamats domāt, ka parādniekam ir viens vai vairāki konti konkrētā dalībvalstī un Jums jau ir nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, Jūs varat lūgt tiesu, kurā Jūs iesniedzat pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, vērsties dalībvalsts(-u), kurā atrodas konts, informācijas iestādē, lai saņemtu nepieciešamo informāciju dalībvalsts bankas, kā arī parādnieka konta vai kontu identificēšanai. Šādā gadījumā, lūdzu, pārejiet uz 7. iedaļu, kurā ir atrodama papildu informācija par šāda lūguma iesniegšanas nosacījumiem.

Ja Jūs jau zināt viena vai vairāku parādnieka bankas kontu informāciju, taču Jums ir pamats uzskatīt, ka parādniekam konkrētā dalībvalstī ir viens vai vairāki citi konti un Jums nav informācijas par šo(-iem) kontu(-iem), Jūs vienā un tajā pašā pieteikumā Apķīlāšanas rīkojuma izdošanai varat norādīt Jums zināmā parādnieka bankas konta informāciju (šajā gadījumā, lūdzu, aizpildiet 6. iedaļu) un vienlaikus lūgt informāciju par citu(-iem) kontu(-iem) konkrētā dalībvalstī (šajā gadījumā, lūdzu, aizpildiet arī 7. iedaļu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Regulu (ES) Nr. 655/2014 nepiemēro bankas kontu apķīlāšanai, kuros atrodas finanšu instrumenti (Regulas 4. panta 3. punkts).

Ja Jūs vēlaties apķīlāt kontus vairāk nekā vienā bankā, turpmāk minēto informāciju, lūdzu, norādiet par katru konkrēto banku. Aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķas lapas katram bankas kontam un numurējiet katru lapu.

6.   Ziņas par parādnieka bankas kontu

6.1.   Dalībvalsts, kurā tiek uzturēts konts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

6.2.   Numurs, ar ko var identificēt banku, piemēram,

IBAN:

vai

BIC kods:

un/vai bankas nosaukums un adrese (iela un mājas numurs/pastkaste, vieta un pasta indekss):

6.3.   Bankas tālrunis: (**)

6.4.   Bankas fakss: (**)

6.5.   Bankas e-pasta adrese (ja pieejama):

6.6.   Apķīlājamā(-o) konta(-u) numurs(-i), ja pieejams:

6.7.   Vai jāapķīlā arī citi konti, kas parādniekam ir tajā pašā bankā?

6.8.   Citas ziņas par konta veidu, ja tādas ir:

7.   Pieprasījums informācijas saņemšanai par kontu

Ja Jums nav nekādu ziņu par banku, kurā parādniekam ir viens vai vairāki konti, un par kontu numuriem, un Jūsu rīcībā jau ir dalībvalstī iegūts izpildāms nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, Jūs varat lūgt tiesu vērsties tās dalībvalsts informācijas iestādē, par kuru Jums ir pamats domāt, ka tajā atrodas viens vai vairāki parādnieka konti, lai tā mēģinātu iegūt nepieciešamo informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu informācijas saņemšanai par kontu Jūs varat iesniegt tikai attiecībā uz kontiem, kuri tiek uzturēti dalībvalstī, uz kuru attiecas Regula (ES) Nr. 655/2014. Dānija un Apvienotā Karaliste pašlaik nav to vidū.

Vispārīgais noteikums ir, ka pieprasījumu informācijas saņemšanai par kontu ir iespējams iesniegt par nolēmumiem, tiesas izlīgumiem vai publiskiem aktiem, kas jau ir izpildāmi.

Ja nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts vēl nav izpildāms, pieprasījumu informācijas saņemšanai par kontu var iesniegt tikai, ja tiek izpildīti papildu nosacījumi. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. panta 1. punktu minētie nosacījumi ir šādi: apķīlājamā summa ir būtiska, ņemot vērā attiecīgos apstākļus, un kreditors ir iesniedzis pietiekamus pierādījumus, lai pārliecinātu tiesu, ka ar kontu saistīta informācija ir steidzami nepieciešama, jo pastāv risks, ka bez informācijas par kontu kreditora prasījuma pret parādnieku turpmāka izpilde varētu tikt apdraudēta un ka tādēļ būtiski varētu pasliktināties kreditora finansiālā situācija. Ja jūs izpildāt minētos nosacījumus, lūdzu, sniedziet attiecīgo informāciju 10.2. punktā.

Ir svarīgi, lai Jūs savā pieteikumā pamatotu, kādēļ Jūs uzskatāt, ka parādniekam konkrētajā dalībvalstī ir viens vai vairāki konti, un sniegtu tiesai visu Jums pieejamo nepieciešamo informāciju par parādnieku un apķīlājamo kontu vai kontiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī procedūra var prasīt zināmu laiku un ka Jums par šo informāciju var lūgt samaksu.

Ja Jūs vēlaties apķīlāt kontus vairāk nekā vienā dalībvalstī, lūdzu, norādiet zemāk minēto informāciju par katru attiecīgo dalībvalsti (aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķas lapas un numurējiet katru lapu).

7.   Pieprasījums informācijas saņemšanai par kontu

Man ir nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt man prasījumu, un es lūdzu, lai tās dalībvalsts informācijas iestāde, kurā atrodas bankas konts, mēģinātu iegūt nepieciešamo informāciju, kas ļautu identificēt banku(-as) un parādnieka kontu(-us).

7.2.   Dalībvalsts, kurā ir/varētu atrasties parādnieka konts(-i) (lūdzu, norādiet valsts kodu):

7.3.   Lūdzu, pamatojiet, kādēļ Jūs uzskatāt, ka parādniekam ir viens vai vairāki konti šajā dalībvalstī (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as)):

Parādniekam šajā dalībvalstī ir pastāvīgā mītnesvieta. Lūdzu, norādiet nepieciešamo informāciju.

Parādnieks šajā dalībvalstī strādā vai veic profesionālo darbību. Lūdzu, norādiet nepieciešamo informāciju.

Parādniekam šajā dalībvalstī ir īpašums. Lūdzu, norādiet nepieciešamo informāciju.

Cits. Lūdzu, paskaidrojiet:

7.4.   Nolēmums, tiesas izlīgums vai publiskais akts, ar kuru noteikts parādniekam maksāt manu prasījumu, ir izpildāms:

Nē. Lūdzu, 10.2. punktā norādiet papildu informāciju, kas pamato steidzamo nepieciešamību iegūt informāciju par kontu.

8.   Esošs nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts

Lūdzu, aizpildiet šo iedaļu tikai tad, ja Jums jau ir nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu. Ja nē, lūdzu, pārejiet pie 9. iedaļas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka 8.8. punktā norādītā summa parasti ir summa, kas norādīta nolēmumā, tiesas izlīgumā vai publiskajā aktā. Tomēr, ja parādnieks jau ir samaksājis daļu sava parāda un tiek prasīta tikai atlikusī daļa, tieši šī summa un procenti par šo summu, ja tādi ir, ir jānorāda 8.8. punktā. Turklāt, ja parādnieks jau ir samaksājis daļu no sava parāda un tiek pieprasīta vienīgi atlikusī summa, lūdzu, apstipriniet –atzīmējot attiecīgo rūtiņu 8.9.2.1. punktā – vai Jūs pieprasāt arī nesamaksātos procentus par to parāda daļu, kuru jau samaksājis parādnieks (šādā gadījumā, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķu lapu procentiem, kas tiek pieprasīti par parādnieka jau samaksāto parāda daļu (8.8.1. punkts), un numurējiet katru lapu).

Lūdzu, pievienojiet nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta kopiju, kas atbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai konstatētu tā autentiskumu.

8.   Informācija par esošu nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu

8.1.   Tiesas/citas iestādes nosaukums:

8.2.   Adrese

8.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

8.2.2.

Vieta un pasta indekss:

8.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

8.3.   Tālrunis: (***)

8.4.   Fakss: (***)

8.5.   E-pasts: (***)

8.6.   Nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta datums:

(dd/mm/gggg)

8.7.   Ar nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisko aktu noteiktās pamatsummas valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

8.8.   Summa:

8.8.1.

Ar nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisko aktu noteiktā pamatsumma:

8.8.1.1.

Ja nepieciešams (1), lūdzu, norādiet nesamaksāto piespriestās pamatsummas daļu:

8.8.1.2.

Ja nepieciešams (1), lūdzu, norādiet samaksāto piespriestās pamatsummas daļu:

8.8.2.

Procenti, ja piemēro:

8.8.2.1.

Procenti:

8.8.2.1.1.

Nolēmumā, tiesas izlīgumā vai publiskajā aktā nav norādīti

8.8.2.1.2.

Norādīti nolēmumā, tiesas izlīgumā vai publiskajā aktā šādi:

8.8.2.1.2.1.

Procentus aprēķina no:

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums) līdz

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums) (2)

8.8.2.1.2.2.

Galīgā summa:

vai

8.8.2.1.2.3.

Procentu aprēķināšanas metode (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Likme: … %, aprēķinot reizi (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu) ☐ dienā ☐ mēnesī ☐ gadā ☐ cits (lūdzu, norādiet):

8.8.2.1.2.3.2.

Likme: … % virs atsauces likmes (ECB/valsts centrālās bankas atsauces likme: …), aprēķinot reizi (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu) ☐ dienā ☐ mēnesī ☐ gadā ☐ cits (lūdzu, norādiet):

spēkā:

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums)

8.8.2.2.

Likumiskie procenti (ja piemēro likumiskos procentus), ko aprēķina saskaņā ar (lūdzu, norādiet konkrēto likumu):

8.8.2.2.1.

Procentus aprēķina no:

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums) līdz

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums) (4)

8.8.2.2.2.

Procentu aprēķināšanas metode (5)

8.8.2.2.2.1.

Likme: … %

8.8.2.2.2.2.

Likme: … % virs atsauces likmes (ECB/valsts centrālās bankas atsauces likme: …)

spēkā:

(datums (dd/mm/gggg) vai notikums)

8.8.2.2.2.2.1.

Pirmā diena attiecīgajā pusgadā, kurā parādnieks kavējis maksājumus

8.8.2.2.2.2.2.

Cits notikums (norādiet):

8.8.2.3.

Procentu kapitalizācija (ja piemēro procentu kapitalizāciju, lūdzu, norādiet sīkāku informāciju):

8.8.3.

Izmaksas par nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta iegūšanu, ciktāl ir noteikts, ka minētās izmaksas jāsedz parādniekam:

Jā. Lūdzu, precizējiet, kādas izmaksas, un norādiet summu:

Tiesas nodevas:

Juridiskās palīdzības izmaksas:

Dokumentu izsniegšanas izmaksas:

Cits. Lūdzu, paskaidrojiet:

8.8.3.1.

Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

8.9.   Apliecinu, ka nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu:

8.9.1.

parādnieks vēl nav izpildījis

8.9.2.

parādnieks ir izpildījis tikai daļēji, un 8.8. punktā norādītā summa ir vēl nesamaksātā summa (šādā gadījumā, lūdzu, aizpildiet arī 8.9.2.1. punktu zemāk).

8.9.2.1.

Ja parādnieks jau ir samaksājis daļu no sava parāda un tiek prasīta tikai atlikusī summa, lūdzu, apstipriniet, ka Jūs prasāt arī nesamaksātos procentus par to parāda daļu, kuru parādnieks jau ir samaksājis.

Nē, es neprasu procentus par parāda daļu, kuru parādnieks jau ir samaksājis.

Jā, es prasu arī procentus par parāda daļu, kuru parādnieks jau ir samaksājis. Šādā gadījumā, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķas lapas procentiem, kas tiek prasīti par parādnieka jau samaksāto parāda daļu (8.8.1. punkts), un numurējiet katru lapu.

9.   Prasījuma summa un pamatojums (neaizpilda, ja Jūs aizpildījāt 8. iedaļu)

Ja Jūsu rīcībā vēl nav nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, Apķīlāšanas rīkojumu var izdot vienīgi tad, ja Jūs ar attiecīgajiem faktiem, ko apliecina pierādījumi, pārliecināt tiesu, ka Jūsu prasījums pret parādnieku varētu tikt apmierināts par summu, par kuru ir iesniegts pieteikums par Apķīlāšanas rīkojumu (Regulas (ES) Nr. 655/2014 7. panta 2. punkts). Lūdzu, norādiet pierādījumus šīs veidlapas 12. iedaļā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs lūdzat, lai Apķīlāšanas rīkojums tiktu izdots par mazāku summu nekā prasījuma pamatsumma, piemēram, ja Jums jau ir cits nodrošinājums par daļu no Jūsu prasījuma, Jums būtu jānorāda tieši šī mazākā summa (un procenti par šo summu, ja nepieciešams) 9.1. punktā.

9.   Prasījuma summa un pamats

9.1.   Prasījuma pamatsumma:

9.2.   Vai tiek prasīts maksāt procentus?

Ja jā, vai procenti ir:

Līgumiskie procenti (ja jā, pārejiet pie 9.2.1. punkta)

Likumiskie procenti (ja jā, pārejiet pie 9.2.2. punkta)

9.2.1.   Ja līgumā noteiktā likme

(1)

likme ir:

… %, aprēķinot reizi (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu) ☐ dienā ☐ mēnesī ☐ gadā ☐ cits (lūdzu, norādiet):

… % virs atsauces likmes (ECB/valsts centrālās bankas atsauces likme: …), aprēķinot reizi (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu) ☐ dienā ☐ mēnesī ☐ gadā ☐ cits (lūdzu, norādiet):

cits. Lūdzu, paskaidrojiet:

(2)

saņemamos procentus no

(datums (dd/mm/gggg))

9.2.2.   Ja obligātā likme

saņemamos procentus no

(datums (dd/mm/gggg))

aprēķina saskaņā ar (lūdzu, norādiet konkrēto likumu):

9.3.   Līgumsoda summa:

9.4.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

9.5.   Lūdzu, aprakstiet visus attiecīgos apstākļus, ar kuriem pamatots prasījums pret parādnieku (tajā skaitā, ja nepieciešams, prasītie procenti):

10.   Pieteikuma par Apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu iemesli

Apķīlāšanas rīkojums var tikt izdots tikai tādā gadījumā, ja Jūs apliecināt ar attiecīgajiem faktiem, ka Jūsu prasījumam ir nepieciešama steidzama tiesiskā aizsardzība un ka esošā vai vēlāka nolēmuma vai cita izpildu dokumenta izpilde bez Apķīlāšanas rīkojuma var tikt kavēta vai padarīta ievērojami sarežģītāka, jo pastāv reāls risks, ka līdz laikam, kad Jūs spēsiet panākt esošā vai vēlāka nolēmuma vai cita izpildu dokumenta izpildi, parādnieks var būt iztērējis, noslēpis vai likvidējis savus bankas kontā(-os) esošos aktīvus vai atsavinājis tos zem to vērtības vai neparastā apjomā vai veicot neparastu rīcību (Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. apsvērums saistībā ar 7. pantu).

10.   Pieteikuma par Apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu iemesli

10.1.   Lūdzu, pamatojiet, ja Apķīlāšanas rīkojums ir nepieciešams steidzami un jo īpaši – ka bez Apķīlāšanas rīkojuma pastāv reāls risks, ka Jūsu prasījuma pret parādnieku turpmāka izpilde tiks kavēta vai padarīta ievērojami sarežģītāka (Regulas (ES) Nr. 655/2014 7. panta 1. punkts).

10.2.   Ja tiek iesniegts pieprasījums informācijas saņemšanai par kontu (7. iedaļa) un nolēmums, tiesas izlīgums vai publisks akts, ko ir saņēmis kreditors, vēl nav izpildāms un apķīlājamā summa ir būtiska, ņemot vērā attiecīgos apstākļus, lūdzu, pamatojiet, kādēļ pastāv risks, ka bez šādas informācijas Jūsu prasījuma pret parādnieku turpmāka izpilde varētu tikt apgrūtināta un ka tādēļ būtiski varētu pasliktināties Jūsu finansiālā situācija (Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. panta 1. punkts):

11.   Nodrošinājums

Lūdzu, aizpildiet šo iedaļu, ja Jūsu rīcībā vēl nav nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, un Jums ir iemesls lūgt atbrīvojumu no nodrošinājuma sniegšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas lietā, kurā kreditors vēl nav saņēmis nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, tiesa lūdz kreditoram sniegt nodrošinājumu par summu, kura ir pietiekama, lai novērstu šajā regulā paredzētās procedūras ļaunprātīgu izmantošanu un garantētu jebkādu zaudējumu atlīdzību, kas radušies parādniekam Rīkojuma dēļ. Izņēmuma kārtā tiesa var atteikties no prasības sniegt nodrošinājumu, ja tā uzskata, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, nodrošinājums ir nepiemērots (Regulas (ES) Nr. 655/2014 12. panta 1. punkts).

Ja kreditors jau ir saņēmis nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, tiesa pirms Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas var lūgt, lai kreditors sniedz nodrošinājumu, ja tā, ņemot vērā lietas apstākļus, to uzskata par nepieciešamu un piemērotu, piemēram, ja nolēmums vēl nav kļuvis izpildāms vai tas ir izpildāms pagaidu kārtībā sakarā ar pārsūdzību (Regulas (ES) Nr. 655/2014 12. panta 2. punkts).

11.   Iemesli, kādēļ nebūtu piemērojams noteikums par nodrošinājumu

Ja Jūs uzskatāt, ka Jums nebūtu jāsniedz nodrošinājums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 12. panta 1. punktu, lūdzu, norādiet iemeslus:

12.   Pierādījumi

Lūdzu, šajā sadaļā norādiet visus iesniegtos pierādījumus, kas pamato Jūsu pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums jāiesniedz pietiekami pierādījumi, lai pārliecinātu tiesu, kurā Jūs vēršaties ar pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu, ka aizsardzības pasākums Apķīlāšanas rīkojuma veidā ir nepieciešams steidzamības kārtā, jo bez šāda pasākuma pastāv reāls risks, ka kreditora prasījuma pret parādnieku turpmāka izpilde tiks kavēta vai būtiski apgrūtināta (Regulas (ES) Nr. 655/2014 7. panta 1. punkts).

Papildus tam, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jums vēl nav nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 655/2014 7. panta 2. punktam Jums ir jāiesniedz arī pietiekami pierādījumi, lai pārliecinātu tiesu, ka Jūsu prasījums pēc būtības pret parādnieku varētu tikt apmierināts (skatīt šīs veidlapas 9. iedaļu).

12.   Pierādījumu saraksts

Lūdzu, norādiet visus pierādījumus, kas pamato Jūsu pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, tajā skaitā pierādījumus, kas pamato Jūsu prasījumu pret parādnieku (ja Jūsu rīcībā vēl nav nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta, pamatojoties uz kuru parādniekam ir noteikts maksāt Jūsu prasījumu) un to, kādēļ Apķīlāšanas rīkojums ir nepieciešams steidzamības kārtā:

13.   Citas tiesas, kurās ir iesniegts pieteikums aizsardzības pasākumiem

Lūdzu, šajā sadaļā norādiet, vai esat iesniedzis pieteikumu vai saņēmis valsts tiesību aktos paredzēto aizsardzības pasākumu, kura sekas ir līdzvērtīgas Apķīlāšanas rīkojumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Regulas (ES) Nr. 655/2014 16. pants nosaka, ka Jums ir pienākums informēt tiesu, kurā iesniegts pieteikums par Apķīlāšanas rīkojumu, ka minētā procesa par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu laikā Jūs esat saņēmis šādu līdzvērtīgu valsts rīkojumu.

13.   Informācija par valstu aizsardzības pasākumiem, kas saņemti vai par kuriem iesniegts pieteikums

13.1.   Vai Jūs esat iesniedzis pieteikumu par līdzvērtīgu valsts rīkojumu pret to pašu parādnieku un par to pašu prasījumu?

Jā. Lūdzu, 13.2.–13.6. punktā norādiet informāciju par pieteikumu un tā statusu.

13.2.   Tiesas vai citas iestādes nosaukums:

13.3.   Tiesas vai citas iestādes adrese

13.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

13.3.2.

Vieta un pasta indekss:

13.3.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

13.4.   Pieteikuma numurs:

13.5.   Vai Jums jau ir valsts rīkojums?

Jā. Lūdzu, norādiet, kādā apjomā tas ir izpildīts:

13.6.   Vai Jūsu pieteikums ir noraidīts kā nepieņemams vai nepamatots?

Jā. Lūdzu, norādiet attiecīgo informāciju:

14.   Kreditora bankas konts

Jūs varat norādīt savu bankas kontu, kurā parādnieks var brīvprātīgi veikt jebkuras prasījuma iemaksas (Regulas (ES) Nr. 655/2014 8. panta 2. punkta n) apakšpunkts).

14.   Ziņas par kreditora bankas kontu

14.1.   Kreditora bankas konta numurs:

14.2.   Bankas nosaukums un adrese (iela un mājas numurs/pastkaste, vieta un pasta indekss, valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu)):

15.   Datums un paraksts

Lūdzu, pārliecinieties, vai esat skaidri norādījis savu vārdu, pieteikuma pēdējā lapā parakstījies un minējis datumu.

Ar šo es lūdzu, lai tiesa pēc mana pieteikuma izdod Apķīlāšanas rīkojumu pret parādnieku.

Apliecinu, ka informācija, kas sniegta pieteikumā, ciktāl man zināms, ir patiesa un pilnīga un man ir saprotams, ka par jebkādas apzināti nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu var iestāties tiesiskas sekas, kas paredzētas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā pieteikums ir iesniegts, vai Regulas (ES) Nr. 655/2014 13. pantā.

Ar šo es lūdzu iegūt informāciju par parādnieka kontu (lūdzu, atzīmējiet šo rūtiņu tikai, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu informācijas saņemšanai par kontu un šī iemesla dēļ esat aizpildījis veidlapas 7. iedaļu).

Ja ir pievienotas papildu lapas, lūdzu, norādiet lapu kopējo skaitu un numurējiet katru lapu:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Vārds, paraksts un/vai zīmogs:


(*)  Fakultatīvi

(**)  Fakultatīvi

(***)  Fakultatīvi

(1)  Aizpilda gadījumā, ja parādnieks jau ir samaksājis daļu no sava parāda un tiek prasīta tikai atlikusī summa, kreditors prasa arī nesamaksātos procentus par to parāda daļu, kuru jau samaksājis parādnieks.

(2)  Ja ir vairāk par vienu laikposmu, norādiet informāciju par visiem laikposmiem.

(3)  Ja dažādos laikposmos procentu likmes ir dažādas, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķas lapas un numurējiet katru lapu.

(4)  Ja ir vairāk par vienu laikposmu, norādiet informāciju par visiem laikposmiem.

(5)  Ja dažādos laikposmos procentu likmes ir dažādas, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķas lapas un numurējiet katru lapu.


II PIELIKUMS

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums – A daļa

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 19. panta 1. punkts)

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

NB! Šo veidlapas daļu nosūta bankai(-ām), parādniekam un kreditoram.

Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (“Apķīlāšanas rīkojums”) attiecas uz kontiem vairāk nekā vienā bankā, par katru banku jāaizpilda atsevišķs Apķīlāšanas rīkojuma A daļas eksemplārs. Šādā gadījumā Apķīlāšanas rīkojuma A daļas eksemplāru, kurus izsniedz parādniekam un kreditoram, 5. iedaļā jānorāda informācija par visām attiecīgajām bankām.

1.   Izcelsmes tiesa

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

1.3.   Tālrunis:

1.4.   Fakss:

1.5.   E-pasts:

2.   Kreditors

2.1.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

2.2.   Adrese

2.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.3.   Tālrunis (ja zināms):

2.4.   Fakss (ja pieejams):

2.5.   E-pasts (ja pieejams):

2.6.   Kreditora pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

2.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

2.6.2.

Adrese

2.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.6.3.

E-pasts:

2.7.   Ja kreditors ir fiziska persona:

2.7.1.

Dzimšanas datums:

2.7.2.

Identifikācijas kods vai pases numurs (ja nepieciešams un pieejams):

2.8.   Ja kreditors ir juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kam saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesībspēja būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā:

2.8.1.

Dibināšanas, izveides vai reģistrācijas valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.8.2.

Identifikācijas vai reģistrācijas numurs vai, ja šāda numura nav – dibināšanas, izveides vai reģistrācijas datums un vieta:

3.   Parādnieks

3.1.   Uzvārds un vārds(-i) (otrais vārds/uzvārds, ja tas ir zināms)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis (ja zināms):

3.4.   Fakss (ja pieejams):

3.5.   E-pasts (ja pieejams):

3.6.   Parādnieka pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

3.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

3.6.2.

Adrese

3.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.6.3.

E-pasts:

3.7.   Ja parādnieks ir fiziska persona un attiecīgā informācija ir pieejama:

3.7.1.

Dzimšanas datums:

3.7.2.

Identifikācijas kods vai pases numurs:

3.8.   Ja parādnieks ir juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kam saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesībspēja būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā, un attiecīgā informācija ir pieejama:

3.8.1.

Dibināšanas, izveides vai reģistrācijas valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.8.2.

Identifikācijas vai reģistrācijas numurs vai, ja šāda numura nav – dibināšanas, izveides vai reģistrācijas datums un vieta:

4.   Apķīlāšanas rīkojuma datums un atsauces numurs

4.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

4.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

5.   Apķīlājamais(-ie) bankas konts(-i)  (1)

5.1.   Bankas nosaukums, uz kuru attiecas Apķīlāšanas rīkojums:

5.2.   Bankas adrese

5.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

5.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.3.   Konta(-u) numurs(-i) (lūdzu, norādiet IBAN, ja tas ir pieejams):

5.3.1.

Vai kreditors savā pieteikumā ir norādījis konta(-u) numuru(-s)?

Jā, tika norādīts šāds(-i) konta(-u) numurs(-i):

5.3.1.1.

Ja kreditors pieteikumā norādījis konta(-u) numuru(-s), vai jāapķīlā arī citi konti, kas parādniekam ir tajā pašā bankā?

5.3.2.

Vai konta numurs ir iegūts, izmantojot Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. pantā paredzēto lūgumu, un vai nepieciešamības gadījumā to var iegūt no izpildes dalībvalsts informācijas iestādes saskaņā ar minētās regulas 24. panta 4. punkta a) apakšpunktu?

Jā. Informācijas iestādes kontaktinformācija:

6.   Apķīlājamā summa

6.1.   Kopējā apķīlājamā summa:

6.2.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

5. iedaļā minētajai bankai tiek noteikts izpildīt Apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 24. pantu.

Paziņojuma par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, kas jāizdod pēc Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas (Regulas 25. pants), veidlapas elektroniskā versija ir pieejama Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Papildu norādes par paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu ir atrodamas minētajā veidlapā.

(Lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams) Ja to lūdz parādnieks un tas ir atļauts saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem, un ja saistībā ar attiecīgo kontu nepastāv konkurējoši rīkojumi (Regulas (ES) Nr. 655/2014 24. panta 3. punkts), banka ar šo tiek pilnvarota atbrīvot apķīlātos finanšu līdzekļus un pārskaitīt šos finanšu līdzekļus, nepārsniedzot iepriekš 6. iedaļā norādīto summu, uz šādu kreditora norādītu kontu:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Zīmogs, paraksts un/vai cits tiesas apliecinājums:

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums – B daļa

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 19. panta 1. punkts)

NB! Veidlapas B daļu aizliegts nosūtīt bankai(-ām). Tā jāpievieno tikai parādniekam un kreditoram nosūtītajiem Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (“Apķīlāšanas rīkojums”) eksemplāriem. Jāaizpilda tikai viens B daļas eksemplārs neatkarīgi no banku skaita.

7.   Apraksts par prasības priekšmetu un tiesas pamatojums Apķīlāšanas rīkojuma izdošanai:

8.   Informācija par apķīlājamo summu (papildina Apķīlāšanas rīkojuma A daļas 6. iedaļu)

8.1.   Kopējā apķīlājamā summa:

8.1.1.

Pamatsumma:

8.1.2.

Procenti:

8.1.3.

Izmaksas par nolēmuma, tiesas izlīguma vai publiska akta iegūšanu, ja ir noteikts, ka minētās izmaksas jāsedz parādniekam (Regulas (ES) Nr. 655/2014 15. panta 2. punkts):

8.2.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

9.   Kreditora sniegtais nodrošinājums

9.1.   Vai tiesa lūdza kreditoru sniegt nodrošinājumu?

Jā. Lūdzu, norādiet summu un aprakstiet kreditora sniegto nodrošinājumu:

Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

Nē. Ja Apķīlāšanas rīkojums netiek izdots, pamatojoties uz nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, lūdzu, miniet iemeslus, kādēļ kreditors ir ticis atbrīvots no pienākuma sniegt nodrošinājumu:

10.   Tiesvedības ierosināšana pēc būtības (lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams)

Kreditors ir iesniedzis pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu pirms tiesvedības uzsākšanas pēc būtības. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 10. pantu Apķīlāšanas rīkojumu atsauks vai tas tiks izbeigts, ja kreditors neuzsāks tiesvedību pēc būtības un neiesniegs minētajai tiesai šādas uzsākšanas pierādījumu līdz

(dd/mm/gggg).

Pēc parādnieka lūguma tiesa šo termiņu var pagarināt, piemēram, lai ļautu pusēm nokārtot prasījumu.

11.   Tulkojumi (lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams)

Lūdzu, norādiet dokumentus, ko kreditors ir iesniedzis tiesai, lai iegūtu Apķīlāšanas rīkojumu, un kuriem, tos izsniedzot parādniekam, nepieciešams tulkojums vai transliterācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 49. panta 1. punkta otro teikumu:

12.   Izmaksas  (*)

12.1.   Parādnieks sedz šādas Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas procesa izmaksas:

Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

13.   Svarīga informācija kreditoram (ja nepieciešams, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-s) rūtiņu(-as))

Saskaņā ar izdevējas tiesas tiesību aktiem kreditors atbild par to, lai:

tiktu sākta Apķīlāšanas rīkojuma izpilde;

Apķīlāšanas rīkojums (A daļa) un tukša standarta veidlapa paziņojumam par finanšu līdzekļu apķīlāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. pantu tiktu pārsūtīta izpildes dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar minētās regulas 23. panta 3. punktu;

sākt izsniegšanu parādniekam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 28. panta 2., 3. vai 4. punktu.

14.   Svarīga informācija parādniekam

Ja Jūs uzskatāt, ka šis Apķīlāšanas rīkojums vai tā izpilde nav pamatota, Jums ir pieejami vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi (skatīt sarakstu 14.1.–14.5. punktā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļa pieteikuma veidlapa ir pieejama Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Minētajā veidlapā Jums arī ir pieejamas papildu norādes par tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 38. panta 1. punkta a) apakšpunktu Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu par apķīlāto finanšu līdzekļu atbrīvošanu, ja Jūs sniedzat atbilstīgu alternatīvu nodrošinājumu (piemēram, drošības naudu, bankas garantiju vai hipotēku). Saskaņā ar minētās regulas 38. panta 1. punkta b) apakšpunktu Jums ir tiesības arī iesniegt pieteikumu par Apķīlāšanas rīkojuma izpildes izbeigšanu, ja Jūs sniedzat atbilstīgu alternatīvu nodrošinājumu.

Lūdzu, ņemiet vērā arī, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. panta 2. punktu, saņemot Jūsu pieteikumu, Apķīlāšanas rīkojuma izcelsmes dalībvalsts kompetentā tiesa var pārskatīt lēmumu par kreditora nodrošinājumu saskaņā ar minētās regulas 12. pantu, pamatojoties uz to, ka minētā panta nosacījumi vai prasības nebija izpildītas.

14.1.   Jūs varat Apķīlāšanas rīkojuma izcelsmes dalībvalsts kompetentajā tiesā iesniegt pieteikumu Apķīlāšanas rīkojuma grozīšanai vai atsaukšanai, ja Jūs uzskatāt, ka:

nav izpildīti Regulā (ES) Nr. 655/2014 noteiktie Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas nosacījumi vai prasības (33. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

14.2.   Jūs varat Apķīlāšanas rīkojuma izcelsmes dalībvalsts kompetentajā tiesā iesniegt pieteikumu Apķīlāšanas rīkojuma grozīšanai vai atsaukšanai vai tās dalībvalsts kompetentajā tiesā vai, ja tā paredzēts valsts tiesību aktos, kompetentajā izpildes iestādē, kurā apķīlāts Jūsu bankas konts, lai izbeigtu Apķīlāšanas rīkojuma izpildi, ja Jūs uzskatāt, ka piemērojams viens no šiem gadījumiem (Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. un 34. pants):

Apķīlāšanas rīkojums, paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. pantu un/vai citi regulas 28. panta 5. punktā minētie dokumenti netika Jums izsniegti 14 dienu laikā pēc Jūsu konta vai kontu apķīlāšanas;

minētie dokumenti, kas Jums tika izsniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 28. pantu, neatbilda regulas 49. panta 1. punktā izklāstītajām valodas prasībām;

apķīlātās summas, kas pārsniedz Apķīlāšanas rīkojumā norādīto summu, netika atbrīvotas Regulas (ES) Nr. 655/2014 27. pantā noteiktajā kārtībā;

prasījums, kura izpildi kreditors centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir samaksāts pilnībā vai daļēji;

ar nolēmumu pēc būtības ir noraidīts prasījums, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu;

nolēmums pēc būtības vai tiesas izlīgums, vai publiskais akts, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir atcelts vai anulēts.

14.3.   Jūs varat tiesā, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu, iesniegt pieteikumu Apķīlāšanas rīkojuma grozīšanai vai atsaukšanai, ja Jūs uzskatāt, ka apstākļi, kuros Rīkojums tika izdots, ir mainījušies (Regulas (ES) Nr. 655/2014 35. panta 1. punkts).

14.4.   Jūs varat vērsties tās dalībvalsts kompetentajā tiesā vai, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos, kompetentajā izpildes iestādē, kurā apķīlāts Jūsu bankas konts, lai Apķīlāšanas rīkojuma izpilde tiktu ierobežota vai izbeigta, ja Jūs uzskatāt, ka piemērojams viens no šiem gadījumiem (Regulas (ES) Nr. 655/2014 34. pants):

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir jāierobežo, jo noteiktām summām Jūsu kontā, kas ticis apķīlāts, vajadzētu būt atbrīvotām no apķīlāšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 31. panta 3. punktu, vai summas, kas atbrīvotas no apķīlāšanas, nav ņemtas vērā vai nav pareizi ņemtas vērā Rīkojuma izpildes gaitā saskaņā ar minētās regulas 31. panta 2. punktu;

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir jāizbeidz, jo apķīlātais konts neattiecas uz Regulas (ES) Nr. 655/2014 piemērošanas jomu;

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir jāizbeidz, jo izpildes dalībvalsts ir atteikusies izpildīt nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, ko kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu;

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir jāizbeidz, jo tā nolēmuma izpildāmība, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar rīkojumu, ir apturēta dalībvalstī, kurā nolēmums tika pieņemts;

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir jāizbeidz, jo tā ir acīmredzami pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai (lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikumu par šo tiesiskās aizsardzības līdzekli Jūs varat iesniegt vienīgi tiesai).

14.5.   Jūs kopā ar kreditoru varat iesniegt pieteikumu tiesā, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu, lai Apķīlāšanas rīkojums tiktu atsaukts vai grozīts, vai izpildes dalībvalsts kompetentajā tiesā vai, ja tā paredzēts valsts tiesību aktos, šīs dalībvalsts kompetentajā izpildes iestādē, lai Apķīlāšanas rīkojuma izpilde tiktu ierobežota vai izbeigta, ja Jūs ar kreditoru esat vienojušies nokārtot prasījuma saistības (Regulas (ES) Nr. 655/2014 35. panta 3. daļa).

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Zīmogs, paraksts un/vai cits tiesas apliecinājums:


(1)  Aizpilda gadījumā, ja parādnieks jau ir samaksājis daļu no sava parāda un tiek prasīta tikai atlikusī summa, kreditors prasa arī nesamaksātos procentus par to parāda daļu, kuru jau samaksājis parādnieks.

(*)  Fakultatīvi


III PIELIKUMS

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atsaukšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 10. panta 2. punkts)

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

Lietas Nr.:

Lūdzu, pievienojiet atsaucamā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (“Apķīlāšanas rīkojums”) kopiju.

1.   Tiesa, kas atsauc Apķīlāšanas rīkojumu

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

1.3.   Tālrunis:

1.4.   Fakss:

1.5.   E-pasts:

2.   Apķīlāšanas rīkojuma datums un atsauces numurs

2.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

2.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

3.   Kreditors

3.1.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis (ja zināms):

3.4.   Fakss (ja pieejams):

3.5.   E-pasts (ja pieejams):

3.6.   Kreditora pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

3.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

3.6.2.

Adrese

3.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.6.3.

E-pasts:

4.   Parādnieks

4.1.   Uzvārds un vārds(-i) (otrais vārds/uzvārds, ja tas ir zināms)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

4.2.   Adrese

4.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.3.   Tālrunis (ja zināms):

4.4.   Fakss (ja pieejams):

4.5.   E-pasts (ja pieejams):

4.6.   Parādnieka pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

4.6.1.

Uzvārds un vārds(-i):

4.6.2.

Adrese

4.6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.6.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.6.3.

E-pasts:

5.   Apķīlāšanas rīkojuma atsaukšana vai izpildes izbeigšana

Ar šo, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 655/2014 10. pantu, tiesa informē, ka pievienotais Apķīlāšanas rīkojums tiek atsaukts/izbeigts, jo tiesa nav saņēmusi pierādījumus par tiesvedības uzsākšanu pēc būtības šādā tiesas noteiktā termiņā:

(dd/mm/gggg).

Ar šo apķīlāšanas rīkojums tiek atsaukts/izbeigts, sākot ar

(dd/mm/gggg).

Apķīlāšanas rīkojuma izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde tiek lūgta veikt nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu Apķīlāšanas rīkojuma atsaukšanu/izbeigšanu.

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Zīmogs, paraksts un/vai cits tiesas apliecinājums:


IV PIELIKUMS

Paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 25. panta 1. punkts)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šo paziņojumu, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. panta 2. punktu, pārsūta izdevējai tiesai un kreditoram vai izpildes dalībvalsts kompetentajai iestādei (ja to nav izdevusi minētā iestāde) saskaņā ar minētās regulas 25. panta 3. punktu. Paziņojumu izdod līdz trešās darbdienas beigām pēc Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (“Apķīlāšanas rīkojums”) īstenošanas. Ja ārkārtas apstākļos bankai vai citai vienībai nav iespējams izdot paziņojumu trīs darbdienu laikā, paziņojums jāizdod pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā līdz astotās darbdienas beigām pēc Apķīlāšanas rīkojuma īstenošanas.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 27. pantu kreditoram ir pienākums veikt vajadzīgos pasākumus, lai panāktu jebkādas summas atbrīvošanu, kas pēc Apķīlāšanas rīkojuma īstenošanas pārsniedz Apķīlāšanas rīkojumā norādīto summu. Elektroniskā lūguma atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas veidlapas versija ir pieejama Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē.

Ja paziņojumu neizdod banka, bet gan par Apķīlāšanas rīkojuma izpildi atbildīgā vienība, šīs vienības nosaukumu, adresi un citu kontaktinformāciju norāda veidlapas beigās (5.11. punkts).

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

Ja veidlapu ir paredzēts papildināt ar tekstu brīvā formā un, aizpildot minēto veidlapu papīra formā, ja nepieciešams, lūdzu, izmantojiet papildu lapas un numurējiet katru lapu.

1.   Tiesa, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

1.3.   Tālrunis: (*)

1.4.   Fakss: (*)

1.5.   E-pasts (ja pieejams):

2.   Apķīlāšanas rīkojums

2.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

2.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

2.3.   Kopējā summa, kas jāapķīlā saskaņā ar Apķīlāšanas rīkojumu:

2.4.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

3.   Kreditors

3.1.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis: (*)

3.4.   Fakss: (*)

3.5.   E-pasts (ja pieejams):

4.   Parādnieks

4.1.   Uzvārds un vārds(-i) (otrais vārds/uzvārds, ja tas ir zināms)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

4.2.   Adrese

4.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.3.   Tālrunis: (*)

4.4.   Fakss: (*)

4.5.   E-pasts (ja pieejams):

5.   Apķīlātie finanšu līdzekļi

5.1.   Bankas nosaukums:

5.2.   Bankas adrese

5.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

5.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.3.   Tālrunis:

5.4.   Fakss:

5.5.   E-pasts:

5.6.   Vai finanšu līdzekļi ir apķīlāti, pamatojoties uz iepriekš 2. iedaļā minēto Apķīlāšanas rīkojumu?

Jā. Ja jā, lūdzu, pārejiet pie 5.7.–5.10. punkta.

Nē. Lūdzu, sniedziet informāciju par to, kādēļ finanšu līdzekļi nav tikuši apķīlāti (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as)):

nebija iespējams nepārprotami identificēt kontu

nebija iespējams identificēt kontu, ko varētu apķīlāt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014

kontā(-os) nav finanšu līdzekļu

attiecīgais konts ir kopīgs vai nomināls konts, un tās dalībvalsts tiesību akti, kurā notiek izpilde, neparedz šāda konta apķīlāšanu

kontā esošajām summām atbilstoši valsts tiesību normām nepiemēro apķīlāšanu

kontā esošās summas tiek apķīlātas saskaņā ar citiem aizsardzības pasākumiem. Lūdzu, paskaidrojiet:

cits. Lūdzu, paskaidrojiet:

5.7.   Apķīlātā summa (ja tiek apķīlātas summas vairākās valūtās, lūdzu, norādiet katrā finanšu līdzekļu valūtā apķīlāto summu):

5.8.   Valūta (ja nepieciešams, lūdzu, atzīmējiet vairākas rūtiņas):

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

5.9.   Ja, īstenojot iepriekš 2. sadaļā minēto Apķīlāšanas rīkojumu, ir apķīlāta mazāka summa nekā Apķīlāšanas rīkojumā noteiktā, lūdzu, sniedziet informāciju, kādēļ nav tikusi apķīlāta pilna summa (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as)):

kontā(-os) nepietiek finanšu līdzekļu

attiecīgais konts ir kopīgs vai nomināls konts, un tās dalībvalsts tiesību akti, kurā notiek izpilde, ierobežo, ciktāl šādiem kontiem var piemērot apķīlāšanu

noteiktām summām kontā atbilstoši valsts tiesību normām nepiemēro apķīlāšanu

noteiktas summas kontā tiek apķīlātas saskaņā ar citiem aizsardzības pasākumiem. Lūdzu, paskaidrojiet:

cits. Lūdzu, paskaidrojiet:

5.10.   Apķīlāšanas rīkojuma īstenošanas datums:

(dd/mm/gggg).

5.11.   (Lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams) Ja paziņojumu neizdod banka, bet gan par Apķīlāšanas rīkojuma izpildi atbildīgā vienība – šīs vienības nosaukums un adrese (iela un mājas numurs/pastkaste, vieta un pasta indekss, dalībvalsts), un tālruņa numurs, fakss un e-pasta adrese:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Paraksts un/vai zīmogs:


(*)  Fakultatīvi


V PIELIKUMS

Lūgums atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 27. panta 2. punkts)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šo lūgumu kreditoram, izmantojot ātrākos iespējamos līdzekļus, jāiesniedz tās izpildes dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir notikusi pārmērīga apķīlāšana. Regulas (ES) Nr. 655/2014 kompetento iestāžu saraksts ir pieejams Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-lv.do. Pieteikumu iesniedz līdz trešās darbdienas beigām pēc tam, kad saņemts paziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. pantu, ar kuru tiek norādīts uz pārmērīgu apķīlāšanu.

Valoda

Veidlapa jāaizpilda tās kompetentās iestādes valodā, kurā iesniedzat savu pieteikumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa ir pieejama Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Tas var Jums palīdzēt aizpildīt veidlapu prasītajā valodā. Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast arī informāciju par to, vai konkrēta dalībvalsts ir norādījusi, ka tā kompetentajai iestādei adresētos dokumentus pieņems arī citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (Regulas (ES) Nr. 655/2014 50. panta 1. punkta o) apakšpunkts).

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

1.   Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

1.1.   Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (“Apķīlāšanas rīkojums”)

1.1.1.

Nosaukums:

1.1.2.

Adrese

1.1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

1.2.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

1.3.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

1.4.   Kopējā summa, kas jāapķīlā saskaņā ar Apķīlāšanas rīkojumu:

1.5.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

2.   Kreditors

2.1.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

2.2.   Adrese

2.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.3.   Tālrunis: (*)

2.4.   Fakss: (*)

2.5.   E-pasts (ja pieejams):

3.   Parādnieks

3.1.   Uzvārds un vārds(-i) (otrais vārds/uzvārds, ja tas ir zināms)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis: (*)

3.4.   Fakss: (*)

3.5.   E-pasts (ja pieejams):

4.   Izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai adresēts lūgums

4.1.   Nosaukums:

4.2.   Adrese

4.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.   Lūgums atbrīvot pārmērīgi apķīlātas summas

5.1.   Paziņojums, kas izdots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 25. panta 1. punktu par to, ka apķīlātā summa ir lielāka par Apķīlāšanas rīkojumā (1.4. punkts) minēto summu; saņemts

(dd/mm/gggg).

5.2.   Paziņojumā bija norādīts, ka pārmērīga apķīlāšana ir notikusi šādā bankā

5.2.1.

Bankas nosaukums, uz kuru attiecas Apķīlāšanas rīkojums:

5.2.2.

Bankas adrese

5.2.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

5.2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.2.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.2.3.

Tālrunis: (**)

5.2.4.

Fakss: (**)

5.2.5.

E-pasts (ja pieejams):

5.3.   Ar šo es lūdzu 4. iedaļā minēto iestādi veikt pasākumus, lai atbrīvotu šādu summu, kura pārsniedz Apķīlāšanas rīkojumā norādīto summu:

5.4.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Vārds, paraksts un/vai zīmogs:


(*)  Fakultatīvi

(**)  Fakultatīvi


VI PIELIKUMS

Saņemšanas apstiprinājums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 29. panta 2. punkts)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Saņemšanas apstiprinājums, kas sūtāms iestādei, kreditoram vai bankai, kas pārsūtīja dokumentus, ir jānosūta līdz tās darbdienas beigām, kas seko pēc dokumentu saņemšanas dienas, izmantojot ātrākos iespējamos pārsūtīšanas līdzekļus.

Attiecībā uz prasībām par pārsūtīto dokumentu valodu, lūdzu, ņemiet vērā prasības, ko nosaka Regula (ES) Nr. 655/2014, ieskaitot 10. panta 2. punktu, 23. panta 4. punktu un 49. pantu.

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

1.   Tiesa vai iestāde, kas saņēmusi dokumentu(-s)

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

1.3.   Tālrunis:

1.4.   Fakss:

1.5.   E-pasts:

1.6.   Dokumenta(-u) numurs(-i), ja tādu(-s) norādījusi tiesa vai iestāde, kas saņēma dokumentu(-s):

2.   1. iedaļā minētā tiesa vai iestāde

(dd/mm/gggg) saņēma šādu(-s) dokumentu(-s) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014 (lūdzu, norādiet ienākošā dokumenta numuru, ja tāds ir):

atsaukuma veidlapa (Regulas 10. panta 2. punkts)

informācijas pieprasījums (Regulas 14. panta 3. punkts)

informācija par kontu (Regulas 14. panta 6. punkts)

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (“Apķīlāšanas rīkojums”) A daļa un neaizpildīta paziņojuma standarta veidlapa (Regulas 23. panta 3. punkts)

paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu (Regulas 25. panta 2. vai 3. punkts)

Apķīlāšanas rīkojums un citi Regulas 28. panta 3. punktā minētie dokumenti (lūdzu, norādiet sīkāku informāciju):

lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli (Regulas 36. panta 5. punkts)

3.   Iestāde, kreditors vai banka, kas pārsūta dokumentu(-s)

3.1.   Nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.   (Lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams) Saņemtais(-ie) dokuments(-i) nav pareizajā valodā.

Šāds(-i) dokuments(-i):

jātulko šādā valodā:

☐ bulgāru ☐ spāņu ☐ čehu ☐ vācu ☐ igauņu ☐ grieķu ☐ angļu ☐ franču ☐ īru ☐ horvātu ☐ itāļu ☐ latviešu ☐ lietuviešu ☐ ungāru ☐ maltiešu ☐ nīderlandiešu ☐ poļu ☐ portugāļu ☐ rumāņu ☐ slovāku ☐ slovēņu ☐ somu ☐ zviedru

5.   (Lūdzu, aizpildiet, ja nepieciešams) Citi iemesli, kādēļ dokumentu(-s) nav iespējams izskatīt (piemēram, dokuments nav salasāms). Lūdzu, pamatojiet savu atbildi:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Paraksts un/vai zīmogs:


VII PIELIKUMS

Pieteikums tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanai

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 36. panta 1. punkts)

Aizpilda tiesa

 

Lietas Nr.:

 

Saņemts tiesā:

(dd/mm/gggg)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Valoda

Veidlapa jāaizpilda tās tiesas vai iestādes valodā, kurā iesniedzat savu pieteikumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa ir pieejama Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Veidlapas redakcija Jums saprotamā valodā var atvieglot aizpildīt arī veidlapu prasītajā valodā. Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast arī informāciju par to, vai konkrētā dalībvalsts ir norādījusi, ka tā tiesai vai kompetentajai iestādei adresētos dokumentus pieņems citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (Regulas (ES) Nr. 655/2014 50. panta 1. punkta o) apakšpunkts).

Apliecinošie dokumenti

Pieteikumam jāpievieno visi attiecīgie apliecinošie dokumenti. Lūdzu, pievienojiet arī attiecīgā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (“Apķīlāšanas rīkojums”) kopiju.

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

Pieteikums tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanai

Regulas (ES) Nr. 655/2014 33. un 34. pants nosaka, kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pieejami parādniekam. Regulas 35. pants paredz citus gan parādniekam, gan kreditoram pieejamus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Ja Jūs vēlaties iebilst pret Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, Jums ir jāadresē pieteikums tās dalībvalsts kompetentajai tiesai, kurā izdots Apķīlāšanas rīkojums.

Ja Jūs vēlaties iebilst pret Apķīlāšanas rīkojuma izpildi, Jums ar pieteikumu jāvēršas tiesā vai – ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos – kompetentajā izpildes iestādē izpildes dalībvalstī, kurā atrodas apķīlātais konts.

Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast noteiktu informāciju par tiesiskās aizsardzības līdzekļa iegūšanas procesa tiesas nodevas samaksu konkrētajā dalībvalstī.

Ja veidlapu ir paredzēts papildināt ar tekstu brīvā formā un, aizpildot minēto veidlapu papīra formā, ja nepieciešams, lūdzu, izmantojiet papildu lapas un numurējiet katru lapu.

1.   Tiesa vai iestāde, kurā tiek iesniegts pieteikums par tiesiskās aizsardzības līdzekli

1.2.   Nosaukums:

1.3.   Adrese

1.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.3.2.

Vieta un pasta indekss:

1.3.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.   Pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedzējs

2.1.   Pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedzējs(-i) procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums, ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu): (1)

Kreditors

Parādnieks

2.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

2.3.   Adrese

2.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.3.2.

Vieta un pasta indekss:

2.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.4.   Tālrunis: (*)

2.5.   Fakss: (*)

2.6.   E-pasts (ja pieejams):

2.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir, un kontaktinformācija

2.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

2.7.2.

Adrese

2.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.7.3.

E-pasts (ja pieejams):

3.   Otra puse  (2)

3.1.   Otra puse procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums, ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu):

Kreditors

Parādnieks

3.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.3.   Adrese

3.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.3.2.

Vieta un pasta indekss:

3.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.4.   Tālrunis: (**)

3.5.   Fakss: (**)

3.6.   E-pasts (ja pieejams):

3.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

3.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

3.7.2.

Adrese

3.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.7.3.

E-pasts:

4.   Tiesa, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu (aizpilda tikai, ja atšķiras no 1. iedaļā minētās tiesas, kurā tiek iesniegts pieteikums par tiesiskās aizsardzības līdzekli)

4.1.   Nosaukums:

4.2.   Adrese

4.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.3.   Tālrunis: (**)

4.4.   Fakss: (**)

4.5.   E-pasts (ja pieejams):

5.   Apķīlāšanas rīkojums

5.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

5.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

5.3.   Kopējā summa, kas jāapķīlā saskaņā ar Apķīlāšanas rīkojumu:

5.4.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

6.   Pieteikums tiesību aizsardzības līdzeklim izcelsmes dalībvalstī

6.1.   Ar šo es iesniedzu pieteikumu, lai Apķīlāšanas rīkojums tiktu (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo):

grozīts

atsaukts

pamatojoties uz to, ka (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as) zemāk; ja Jūs lūdzat grozīt Apķīlāšanas rīkojumu, lūdzu, zem attiecīgās rūtiņas norādiet arī, kāds grozījums tiek lūgts):

6.1.1.

nebija izpildīti Regulā (ES) Nr. 655/2014 noteiktie Apķīlāšanas rīkojuma izdošanas nosacījumi vai prasības, jo:

6.1.1.1.

Regulu (ES) Nr. 655/2014 nepiemēro (2. pants). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.1.2.

lieta nav pārrobežu lieta (3. pants). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.1.3.

tiesai, kas izdeva Apķīlāšanas rīkojumu, nav jurisdikcijas (6. pants). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.1.4.

Apķīlāšanas rīkojums nav steidzami nepieciešams, jo nepastāv reāls risks, ka kreditora prasījuma pret mani turpmāka izpilde tiks kavēta vai padarīta būtiski sarežģītāka (7. panta 1. punkts). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.1.5.

kreditors neiesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka viņa prasījums pēc būtības pret mani varētu tikt apmierināts (7. panta 2. punkts). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.1.6.

kreditors tiesas noteiktajā termiņā nav sācis tiesvedību pēc būtības (10. pants).

6.1.1.7.

kreditoram būtu bijis jāsniedz nodrošinājums vai augstāks nodrošinājums nekā tas, ko ir noteikusi tiesa (12. pants): Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.2.

Apķīlāšanas rīkojums, paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu un/vai citi Regulas (ES) Nr. 655/2014 28. panta 5. punktā minētie dokumenti, proti, pieteikums par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ko kreditors iesniedzis tiesā, un visu to dokumentu kopijas, ko kreditors iesniedzis tiesā, lai iegūtu rīkojumu, man netika izsniegti 14 dienu laikā pēc mana konta vai kontu apķīlāšanas

Lūdzu, norādiet adresi, uz kuru sūtīt dokumentus un to tulkojumus:

vai

to, ka Jūs piekrītat saņemt šos dokumentus izcelsmes dalībvalsts tiesā, atzīmējot rūtiņu.

6.1.3.

dokumenti, kas man tika izsniegti saskaņā ar 28. pantu, neatbilda Regulā (ES) Nr. 655/2014 izklāstītajām valodas prasībām. Jo īpaši Regulas 49. panta 1. punkts paredz, ka Apķīlāšanas rīkojums un pieteikums par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ko kreditors iesniedzis tiesai, jātulko tās dalībvalsts valodā, kurā ir parādnieka domicils, vai citā parādniekam saprotamā valodā.

Ja nepieciešams, lūdzu, norādiet citu valodu, kuru Jūs saprotat:

Lūdzu, norādiet adresi, uz kuru sūtīt dokumentus un to tulkojumus:

vai

to, ka Jūs piekrītat saņemt šos dokumentus izcelsmes dalībvalsts tiesā, atzīmējot rūtiņu.

6.1.4.

apķīlātās summas, kas pārsniedz Apķīlāšanas rīkojumā norādīto summu, netika atbrīvotas Regulas (ES) Nr. 655/2014 27. pantā noteiktajā kārtībā. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.5.

prasījums, kura izpildi kreditors centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir samaksāts pilnībā vai daļēji. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.6.

ar nolēmumu pēc būtības ir noraidīts prasījums, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.7.

nolēmums pēc būtības vai tiesas izlīgums, vai publiskais akts, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir atcelts vai – atkarībā no gadījuma – anulēts. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.8.

apstākļi, uz kuru pamata Rīkojums tika izdots, ir mainījušies. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

6.1.9.

mēs (kreditors un parādnieks) esam vienojušies nokārtot prasījumu. Šādā gadījumā veidlapu paraksta gan kreditors, gan parādnieks.

7.   Pieteikums tiesiskās aizsardzības līdzeklim izpildes dalībvalstī

7.1.   Ar šo es iesniedzu pieteikumu, lai Apķīlāšanas rīkojuma izpilde tiktu (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo):

ierobežota

grozīta

izbeigta

pamatojoties uz to, ka (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as) zemāk 7.1.1. punktā; ja Jūs lūdzat ierobežot vai grozīt Apķīlāšanas rīkojumu, lūdzu, zem attiecīgās rūtiņas norādiet arī, kāds ierobežojums vai grozījums tiek lūgts):

7.1.1.

Apķīlāšanas rīkojums nav ticis izpildīts atbilstoši Regulai (ES) Nr. 655/2014, jo:

7.1.1.1.

noteiktām summām apķīlātajā kontā, vajadzētu būt atbrīvotām no apķīlāšanas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 655/2014 31. panta 3. punktu, vai no apķīlāšanas atbrīvotās summas nav ņemtas vērā, vai nav pareizi ņemtas vērā, izpildot Rīkojumu saskaņā ar minētās regulas 31. panta 2. punktu. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.2.

uz apķīlāto kontu neattiecas Regula (ES) Nr. 655/2014 (regulas 2. pants). Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.3.

izpildes dalībvalsts ir atteikusies izpildīt nolēmumu, tiesas izlīgumu vai publisku aktu, ko kreditors bija centies nodrošināt ar rīkojumu;

7.1.1.4.

tāda nolēmuma izpildāmība, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir apturēta izcelsmes dalībvalstī;

7.1.1.5.

Apķīlāšanas rīkojums, paziņojums par finanšu līdzekļu apķīlāšanu un/vai citi Regulas (ES) Nr. 655/2014 28. panta 5. punktā minētie dokumenti man netika izsniegti 14 dienu laikā pēc mana(-u) konta(-u) apķīlāšanas;

Lūdzu, norādiet adresi, uz kuru sūtīt dokumentus un to tulkojumus:

vai

to, ka Jūs piekrītat saņemt šos dokumentus izcelsmes dalībvalsts tiesā, atzīmējot rūtiņu;

7.1.1.6.

dokumenti, kas Jums tika izsniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 28. pantu, neatbilda regulā izklāstītajām valodas prasībām. Jo īpaši Regulas 49. panta 1. punkts nosaka, ka Apķīlāšanas rīkojums un pieteikums par Apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ko kreditors iesniedzis tiesai, jātulko tās dalībvalsts valodā, kurā ir parādnieka domicils, vai citā parādniekam saprotamā valodā;

Ja nepieciešams, lūdzu, norādiet citu valodu, kuru Jūs saprotat:

Lūdzu, norādiet adresi, uz kuru sūtīt dokumentus un to tulkojumus:

vai

to, ka Jūs piekrītat saņemt šos dokumentus izcelsmes dalībvalsts tiesā, atzīmējot rūtiņu;

7.1.1.7.

apķīlātās summas, kas pārsniedz Apķīlāšanas rīkojumā norādīto summu, netika atbrīvotas Regulas (ES) Nr. 655/2014 27. pantā noteiktajā kārtībā. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.8.

prasījums, kura izpildi kreditors centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir samaksāts pilnībā vai daļēji. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.9.

ar nolēmumu pēc būtības ir noraidīts prasījums, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu; vai

7.1.1.10.

nolēmums pēc būtības vai tiesas izlīgums, vai publiskais akts, kura izpildi kreditors bija centies nodrošināt ar Apķīlāšanas rīkojumu, ir atcelts vai – atkarībā no gadījuma – anulēts. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.11.

Apķīlāšanas rīkojuma izpilde ir acīmredzami pretrunā izpildes dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

7.1.1.12.

mēs (kreditors un parādnieks) esam vienojušies nokārtot prasījumu. Šādā gadījumā veidlapu paraksta gan kreditors, gan parādnieks;

7.1.1.13.

nepieciešams precizēt summas, uz kurām neattiecas apķīlāšana. Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju:

8.   Pierādījumi

Lūdzu, norādiet pierādījumus, ar ko pamatojat savu pieteikumu tiesiskās aizsardzības līdzeklim:

Es apliecinu, ciktāl man zināms, ka sniegtā informācija ir patiesa un sniegta labticīgi.

Ja ir pievienotas papildu lapas, lūdzu, norādiet lapu kopējo skaitu un numurējiet katru lapu:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Vārds, paraksts un/vai zīmogs:


(1)  Ja pieteikumu kopīgi iesniedz kreditors un parādnieks (par Apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu vai par Apķīlāšanas rīkojuma izpildes izbeigšanu vai ierobežošanu), pamatojoties uz vienošanos par prasījuma saistību izpildīšanu, šo iedaļu aizpilda abas puses. Šādā gadījumā, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķu lapu katrai pusei un numurējiet katru lapu.

(*)  Fakultatīvi

(2)  Šo iedaļu neaizpilda, ja 2. iedaļas informācija jau ir sniegta gan par kreditoru, gan parādnieku, ja pieteikumu iesniedz kopīgi, pamatojoties uz vienošanos par prasījuma saistību izpildīšanu.

(**)  Fakultatīvi


VIII PIELIKUMS

Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūtīšana izpildes dalībvalstij

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 36. panta 5. punkts)

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

1.   Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (“Apķīlāšanas rīkojums”):

1.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

1.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

1.3.   Kopējā summa, kas jāapķīlā saskaņā ar Apķīlāšanas rīkojumu:

Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

2.   Tiesa, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu

2.1.   Nosaukums:

2.2.   Adrese

2.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.3.   Tālrunis: (*)

2.4.   Fakss: (*)

2.5.   E-pasts (ja pieejams):

3.   Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli (aizpilda tikai, ja atšķiras no tiesas (minēta 2. iedaļā), kas ir izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu)

3.1.   Nosaukums:

3.2.   Adrese

3.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.3.   Tālrunis:

3.4.   Fakss:

3.5.   E-pasts:

4.   Iesniedzējs (pieteikums par tiesiskās aizsardzības līdzekli)

4.1.   Pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedzējs(-i) procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums, ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu): (1)

Kreditors

Parādnieks

4.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

4.3.   Adrese

4.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.3.2.

Vieta un pasta indekss:

4.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.4.   Tālrunis (ja zināms):

4.5.   Fakss (ja pieejams):

4.6.   E-pasts (ja pieejams):

4.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

4.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

4.7.2.

Adrese

4.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.7.3.

E-pasts:

5.   Otra puse  (2)

5.1.   Otra puse procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums, ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu):

Kreditors

Parādnieks

5.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

5.3.   Adrese

5.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

5.3.2.

Vieta un pasta indekss:

5.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.4.   Tālrunis (ja zināms):

5.5.   Fakss (ja pieejams):

5.6.   E-pasts (ja pieejams):

5.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

5.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

5.7.2.

Adrese

5.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

5.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

5.7.3.

E-pasts:

6.   Tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli

6.1.   Lēmuma datums (dd/mm/gggg):

6.2.   Lēmuma lietas numurs:

6.3.   Lēmums:

Apķīlāšanas rīkojumu atsauc

Apķīlāšanas rīkojumu groza šādi:

Apķīlāšanas rīkojuma izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde tiek lūgta veikt nepieciešamos pasākumus lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli izpildīšanai.

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Zīmogs, paraksts un/vai cits tiesas apliecinājums:


(*)  Fakultatīvi

(1)  Ja lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli tiek pieņemts par kopīgu kreditora un parādnieka pieteikumu (par Apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu), pamatojoties uz to, ka tie ir vienojušies nokārtot maksājumu, šajā iedaļā jānorāda abas puses. Šādā gadījumā, aizpildot veidlapu papīra formā, lūdzu, izmantojiet atsevišķu lapu katrai pusei un numurējiet katru lapu.

(2)  Neaizpilda, ja 4. iedaļas informācija jau ir sniegta gan par kreditoru, gan parādnieku, ja pieteikums par tiesiskās aizsardzības līdzekli tika iesniegts kopīgi, pamatojoties uz vienošanos par prasījuma saistību izpildīšanu.


IX PIELIKUMS

Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūdzības pieteikums

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 37. pants)

Aizpilda tiesa

 

Lietas Nr.:

 

Saņemts tiesā:

(dd/mm/gggg)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Valoda

Veidlapa jāaizpilda tās tiesas valodā, kurā iesniedzat savu pieteikumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa ir pieejama Eiropas Savienības 23 oficiālajās valodās Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-lv.do un to var aizpildīt arī tiešsaistē. Veidlapas redakcija Jums saprotamā valodā var atvieglot aizpildīt arī veidlapu prasītajā valodā. Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast arī informāciju par to, vai konkrēta dalībvalsts ir norādījusi, ka tā kompetentajai iestādei adresētos dokumentus pieņems arī citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (Regulas (ES) Nr. 655/2014 50. panta 1. punkta o) apakšpunkts).

Regulas (ES) Nr. 655/2014 kompetento pārsūdzības tiesu saraksts ir pieejams Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-lv.do.

Apliecinošie dokumenti

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai veidlapai jāpievieno visi attiecīgie apliecinošie dokumenti. Lūdzu, pievienojiet arī pārsūdzētā lēmuma kopiju.

Valstu kodi

Ja, aizpildot šo veidlapu, Jūs norādāt kādu dalībvalsti, lūdzu, izmantojiet šādus valstu kodus:

AT

Austrija

EL

Grieķija

IT

Itālija

PT

Portugāle

BE

Beļģija

ES

Spānija

LT

Lietuva

RO

Rumānija

BG

Bulgārija

FI

Somija

LU

Luksemburga

SE

Zviedrija

CY

Kipra

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovēnija

CZ

Čehijas Republika

HR

Horvātija

MT

Malta

SK

Slovākija

DE

Vācija

HU

Ungārija

NL

Nīderlande

 

 

EE

Igaunija

IE

Īrija

PL

Polija

 

 

Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē Jūs varat atrast noteiktu informāciju par tiesas nodevas samaksu konkrētās dalībvalsts attiecīgajā tiesvedībā.

Ja veidlapu ir paredzēts papildināt ar tekstu brīvā formā un, aizpildot minēto veidlapu papīra formā, ja nepieciešams, lūdzu, izmantojiet papildu lapas un numurējiet katru lapu.

1.   Tiesa, kurā tiek iesniegta pārsūdzība

1.1.   Nosaukums:

1.2.   Adrese

1.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

1.2.2.

Vieta un pasta indekss:

1.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.   Pārsūdzības iesniedzējs

2.1.   Pārsūdzības pieteikuma iesniedzējs(-i) procesā, kurā tika izdots Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (“Apķīlāšanas rīkojums”) ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu):

Kreditors

Parādnieks

2.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

2.3.   Adrese

2.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.3.2.

Vieta un pasta indekss:

2.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.4.   Tālrunis: (*)

2.5.   Fakss: (*)

2.6.   E-pasts (ja pieejams):

2.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir, un kontaktinformācija

2.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

2.7.2.

Adrese

2.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

2.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

2.7.3.

E-pasts:

3.   Otra puse

3.1.   Otra puse procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums, ir (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu):

Kreditors

Parādnieks

3.2.   Uzvārds un vārds(-i)/uzņēmuma vai organizācijas nosaukums:

3.3.   Adrese

3.3.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.3.2.

Vieta un pasta indekss:

3.3.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.4.   Tālrunis: (**)

3.5.   Fakss: (**)

3.6.   E-pasts (ja pieejams):

3.7.   Puses pārstāvis, ja tāds ir un ir zināms, un kontaktinformācija, ja tāda ir pieejama

3.7.1.

Uzvārds un vārds(-i):

3.7.2.

Adrese

3.7.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

3.7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.7.2.3.

Valsts (ja dalībvalsts – lūdzu, norādiet valsts kodu):

3.7.3.

E-pasts:

4.   Tiesa, kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu

4.1.   Nosaukums:

4.2.   Adrese

4.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu):

4.3.   Tālrunis: (**)

4.4.   Fakss: (**)

4.5.   E-pasts (ja pieejams):

5.   Apķīlāšanas rīkojums

5.1.   Apķīlāšanas rīkojuma datums (dd/mm/gggg):

5.2.   Apķīlāšanas rīkojuma lietas numurs:

5.3.   Kopējā summa, kas jāapķīlā saskaņā ar Apķīlāšanas rīkojumu:

5.4.   Valūta:

☐ euro (EUR) ☐ Bulgārijas leva (BGN) ☐ Čehijas krona (CZK) ☐ Horvātijas kuna (HRK) ☐ Ungārijas forints (HUF) ☐ Polijas zlots (PLN) ☐ Rumānijas leja (RON) ☐ Zviedrijas krona (SEK) ☐ Cita (lūdzu, norādiet, izmantojot ISO kodu):

6.   Tiesa vai kompetentā izpildu iestāde, kas pieņēmusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli (neaizpilda, ja ir tā pati tiesa (minēta 4. iedaļā), kas izdevusi Apķīlāšanas rīkojumu)

6.1.   Nosaukums:

6.2.   Adrese

6.2.1.

Iela un mājas numurs/pastkaste:

6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

6.2.3.

Dalībvalsts (lūdzu, norādiet valsts kodu)

6.3.   Tālrunis: (***)

6.4.   Fakss: (***)

6.5.   E-pasts (ja pieejams):

7.   Lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli:

7.1.   Lēmuma datums (dd/mm/gggg):

7.2.   Lēmuma numurs:

7.3.   Lēmums par tiesiskās aizsardzības līdzekli tika pieņemts pēc pieteikuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli, ko iesniedza (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo):

Kreditors procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums

Parādnieks procesā, kurā ticis izdots Apķīlāšanas rīkojums

8.   Lēmuma par tiesiskās aizsardzības līdzekli pārsūdzības pieteikums

Ar šo es apstrīdu 7. punktā minēto lēmumu šādu iemeslu dēļ:

9.   Pierādījumi

Lūdzu, norādiet pierādījumus, ar ko pamatojat savu pārsūdzību:

Es apliecinu, ciktāl man zināms, ka sniegtā informācija ir patiesa un sniegta labticīgi.

Ja ir pievienotas papildu lapas, lūdzu, norādiet lapu kopējo skaitu un numurējiet katru lapu:

Vieta:

Datums:

(dd/mm/gggg)

Vārds, paraksts un/vai zīmogs:


(*)  Fakultatīvi

(**)  Fakultatīvi

(***)  Fakultatīvi