28.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1821

(2016. gada 6. oktobris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 tika izveidota preču nomenklatūra (“kombinētā nomenklatūra” jeb “KN”), kas vienlaikus atbilstu gan kopējā muitas tarifa, gan Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu Savienības politikas jomu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu.

(2)

Kombinētās nomenklatūras pilnajai redakcijai būtu jāatspoguļo starptautiskās saistības, ko uzņēmusies Savienība. Konkrētāk, ir nepieciešams ņemt vērā jaunākās izmaiņas Harmonizētās sistēmas nomenklatūrā, kas iekļauta Starptautiskās konvencijas par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu pielikumā un Savienības vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 87/369/EEK (2), kā arī izmaiņas, kas izriet no Padomes Lēmuma 2010/314/ES (3), un izmaiņas, kas izriet no Nolīguma, kurš Savienības vārdā un Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā apstiprināts ar Padomes Lēmumu (ES) 2016/971 (4).

(3)

Turklāt kombinēto nomenklatūru nepieciešams grozīt, lai ņemtu vērā, piemēram, izmaiņas ar statistiku un tirdzniecības politiku saistītajās prasībās, tehnoloģiskās un ar tirdzniecību saistītās pārmaiņas, kā arī vajadzību salāgot un precizēt tekstus vai atspoguļot izmaiņas atsaucēs pēc Savienības Muitas kodeksa (5) stāšanās spēkā.

(4)

KN trešās daļas (Tarifa pielikumi) I sadaļas (Lauksaimniecības pielikumi) 1. pielikumā sniegta I tabula, kas attiecas uz lauksaimniecības komponenšu (AE), cukura papildu nodokļu (AD S/Z) un miltu papildu nodokļu (AD F/M) aprēķināšanu. Ņemot vērā to, ka saharozes/invertcukura/izoglikozes satura noteikšana produktiem, kas satur fruktozi, praksē var tikt interpretēta dažādi, ir lietderīgi iekļaut tekstu, kas precizē 1. tabulas 3. zemsvītras piezīmē aprakstīto aprēķinu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 7. aprīļa Lēmums 87/369/EEK par noslēgto Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un tās grozījumu protokolu (OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp.).

(3)  Padomes 2010. gada 10. maija Lēmums 2010/314/ES par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Ženēvas Nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu un Nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 141, 9.6.2010., 1. lpp.).

(4)  Padomes 2016. gada 17. jūnija Lēmums (ES) 2016/971 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā (OV L 161, 18.6.2016., 2. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA

KOPSAVILKUMS

PIRMĀ DAĻA – IEVADA NOTEIKUMI

I sadaļa – Vispārīgi noteikumi

A.

Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi 15

B.

Vispārīgi noteikumi par nodokļiem 16

C.

Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem 17

II sadaļa – Īpaši noteikumi

A.

Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām 17

B.

Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos 19

C.

Farmaceitiskie produkti 21

D.

Nodokļa standartlikme 21

E.

Tara un iepakojums 23

F.

Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ 23
Norādes, saīsinājumi un apzīmējumi 25
Papildu mērvienības 26

OTRĀ DAĻA – MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

Nodaļa

I sadaļa

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

1.

Dzīvi dzīvnieki 29

2.

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti 33

3.

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki 50

4.

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti 73

5.

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti 85

II sadaļa

Augu valsts produkti

6.

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi 87

7.

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi 90

8.

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas 96

9.

Kafija, tēja, mate un garšvielas 103

10.

Graudaugu produkti 106

11.

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis 111

12.

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība 116

13.

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti 121

14.

Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti 123

III sadaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

15.

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski 125

IV sadaļa

Pārtikas rūpniecības ražojumi; dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

16.

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi 135

17.

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi 141

18.

Kakao un kakao izstrādājumi 145

19.

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi 147

20.

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi 152

21.

Dažādi pārtikas produkti 172

22.

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis 176

23.

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība 189

24.

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji 194

V sadaļa

Minerālprodukti

25.

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements 197

26.

Rūdas, sārņi un pelni 203

27.

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski 206

VI sadaļa

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi

28.

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi 217

29.

Organiskie ķīmiskie savienojumi 232

30.

Farmaceitiskie produkti 259

31.

Mēslošanas līdzekļi 264

32.

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes 268

33.

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi 273

34.

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes 276

35.

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti 279

36.

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi 282

37.

Foto un kino preces 283

38.

Jaukti ķīmiskie produkti 286

VII sadaļa

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi

39.

Plastmasas un to izstrādājumi 299

40.

Kaučuks un tā izstrādājumi 314

VIII sadaļa

Jēlādas, āda, kažokādas un to izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

41.

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda 321

42.

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu) 326

43.

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi 329

IX sadaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogle; korķis un korķa izstrādājumi; izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

44.

Koks un koka izstrādājumi; kokogle 331

45.

Korķis un korķa izstrādājumi 344

46.

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi 345

X sadaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons; papīrs un kartons un to izstrādājumi

47.

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons 347

48.

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi 349

49.

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni 360

XI sadaļa

Tekstils un tekstilizstrādājumi

50.

Zīds 368

51.

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums 370

52.

Kokvilna 374

53.

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem 381

54.

Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie tekstilmateriāli. 384

55.

Ķīmiskās štāpeļšķiedras 389

56.

Vate, tūba un filcs un neaustie materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un izstrādājumi no tiem 396

57.

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas 400

58.

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi 403

59.

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi 406

60.

Adītas vai tamborētas drānas 410

61.

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi 413

62.

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti 422

63.

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas 433

XII sadaļa

Apavi, galvassegas, lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas; apstrādātas spalvas un izstrādājumi no tām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

64.

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas 439

65.

Galvassegas un to daļas 445

66.

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas 446

67.

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem 447

XIII sadaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; keramikas izstrādājumi; stikls un stikla izstrādājumi

68.

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi 449

69.

Keramikas izstrādājumi 453

70.

Stikls un stikla izstrādājumi 456

XIV sadaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

71.

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas 465

XV sadaļa

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi

72.

Dzelzs un tērauds 472

73.

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi 493

74.

Varš un tā izstrādājumi 505

75.

Niķelis un tā izstrādājumi 511

76.

Alumīnijs un tā izstrādājumi 514

77.

(Rezervēta iespējamiem harmonizētās sistēmas papildinājumiem)

78.

Svins un tā izstrādājumi 519

79.

Cinks un tā izstrādājumi 522

80.

Alva un tās izstrādājumi 524

81.

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi 526

82.

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem 529

83.

Dažādi parasto metālu izstrādājumi 535

XVI sadaļa

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas; to daļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu daļas un piederumi

84.

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas 540

85.

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi 586

XVII sadaļa

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

86.

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas 616

87.

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi 619

88.

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 633

89.

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi 635

XVIII sadaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; pulksteņi; mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

90.

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi 639

91.

Pulksteņi un to daļas 653

92.

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi 657

XIX sadaļa

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

93.

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi 659

XX sadaļa

Dažādi izstrādājumi

94.

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas 661

95.

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi 666

96.

Dažādi izstrādājumi 670

XXI sadaļa

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

97.

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas 675

98.

Veselas ražošanas iekārtas 677

99.

Īpaši kombinētās nomenklatūras kodi 681

TREŠĀ DAĻA – TARIFA PIELIKUMI

I sadaļa – Lauksaimniecības pielikumi

1. pielikums

Lauksaimniecības komponentes (EA), cukura papildu nodokļi (AD S/Z) un miltu papildu nodokļi (AD F/M) 687

2. pielikums

Produkti, kuriem piemēro iekļuves cenu 703

II sadaļa – Farmaceitiskas vielas, kam piemērojams beznodokļu režīms

3. pielikums

Pasaules Veselības organizācijas piešķirtie starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN) farmaceitiskām vielām, kas ir atbrīvotas no nodokļiem 749

4. pielikums

Salikteņu un vārdkopu daļas, kas kopā ar 3. pielikumā minētajiem INN apzīmē INN sāļus, esterus vai hidrātus; šiem sāļiem, esteriem un hidrātiem nodokli nepiemēro, ja tie ir klasificējami vienā HS sešciparu apakšpozīcijā ar attiecīgajiem INN 871

5. pielikums

INN sāļi, esteri un hidrāti, kurus neklasificē vienā HS pozīcijā ar attiecīgajiem INN un kuriem ir nodokļu atbrīvojums 885

6. pielikums

Farmācijas starpprodukti, t. i., tāda veida savienojumi, ko izmanto farmācijas izstrādājumu ražošanā, kuriem ir nodokļu atbrīvojums 889

III sadaļa

7. pielikums

(Rezervēta iespējamiem harmonizētās sistēmas papildinājumiem) 925

IV sadaļa – Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

8. pielikums

Patēriņam nederīgas preces (denaturantu saraksts) 929

9. pielikums

Sertifikāti 935

10. pielikums

TARIC statistikas kodi 951

PIRMĀ DAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

A. Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi

Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem:

1.

Sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi.

2.

a)

Jebkura norāde uz kādu preci pozīcijas ierakstā attiecas arī uz negatavām vai nepabeigtām precēm, ja uzrādāmajām precēm piemīt gatavas vai pabeigtas preces pamatīpašības. Tāda atsauce attiecas arī uz gatavām vai pabeigtām precēm (vai precēm, kas saskaņā ar šo noteikumu klasificējamas kā gatavas vai pabeigtas), ja tās uzrāda nesaliktas vai izjauktas;

b)

jebkura atsauce uz kādu materiālu vai vielu pozīcijā attiecas arī uz šā materiāla vai vielas sajaukumu vai apvienojumu ar citiem materiāliem vai vielām. Jebkura atsauce uz precēm no noteikta materiāla vai vielas attiecas uz precēm, kas no šā materiāla vai vielas izgatavotas pilnīgi vai daļēji. Preces, kas izgatavotas no vairākiem materiāliem vai vielām, klasificē atbilstīgi 3. noteikumam.

3.

Ja, piemērojot 2. noteikuma b) punktu, vai cita iemesla dēļ preces pēc pirmā acu uzmetiena var klasificēt divās vai vairākās pozīcijās, klasifikāciju izdara šādi:

a)

priekšroku dod pozīcijai, kurā ir konkrētāks preces apraksts, nevis pozīcijām, kurās preces apraksts ir vispārīgāks. Ja tomēr katra no divām vai vairākām pozīcijām attiecas tikai uz daļu materiālu vai vielu, kas ietilpst jauktās vai saliktās precēs, vai arī tikai uz atsevišķām sastāvdaļām mazumtirdzniecības komplektos, tad šādas pozīcijas uzskata par vienlīdz konkrētām pat tad, ja kādā no tām preču apraksts ir pilnīgāks vai precīzāks;

b)

ja sajaukumus, saliktas preces, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem vai sastāv no dažādiem komponentiem, kā arī preces, kas iesaiņotas komplektos mazumtirdzniecībai, nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) punktam, tās klasificē pēc materiāliem vai sastāvdaļām, kas nosaka preces pamatīpašības, ja vien šo principu iespējams piemērot;

c)

ja preces nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) vai b) punktam, tās klasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām.

4.

Preces, kuras nevar klasificēt pēc iepriekš minētajiem noteikumiem, klasificē visradniecīgāko preču pozīcijā.

5.

Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem attiecībā uz tajos minētajām precēm jāievēro arī šādi noteikumi:

a)

fotoaparātu, mūzikas instrumentu, ieroču, rasēšanas piederumu vai kaklarotu futrāļus, makstis un tamlīdzīgu iesaiņojumu, kam ir īpaša forma un kas paredzēts ilgstošai konkrētu priekšmetu glabāšanai, kurus uzrāda kopā ar šiem priekšmetiem, klasificē kopā ar šiem priekšmetiem, ja tos parasti pārdod šādā iesaiņojumā. Šis noteikums neattiecas uz iepakojumu, kas piešķir pamatīpašības visam izstrādājumam;

b)

ievērojot šā punkta a) apakšpunktu, iepakojumu un taru (1), kurā ir preces, klasificē kopā ar precēm, ja attiecīgās preces parasti šādi iepako. Šis noteikums tomēr nav saistošs, ja skaidri redzams, ka iepakojums vai tara derīga vairākkārtējai izmantošanai.

6.

Juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir tikai viena līmeņa apakšpozīcijas. Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.

B. Vispārīgi noteikumi par nodokļiem

1.

Muitas nodoklis, kas piemērojams ievestām precēm, kuru izcelsme ir valstīs, kuras ir Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību līgumslēdzējas puses vai ar kurām Eiropas Savienības noslēgusi līgumus, kuros ietverta klauzula par vislielākās labvēlības tarifu, ir līgtā likme, kas norādīta nodokļu saraksta 3. slejā. Ja kontekstā nav paredzēts citādi, līgtās likmes piemērojamas precēm, kas nav iepriekšminētās preces un kuras ieved no jebkuras trešās valsts.

Līgtās nodokļu likmes, kas norādītas 3. slejā, piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Ja autonomās nodokļu likmes ir zemākas par līgtajām nodokļu likmēm, piemēro autonomās likmes, kas norādītas zemsvītras piezīmē.

2.

Šās daļas 1. punktu nepiemēro, ja attiecībā uz konkrētu valstu izcelsmes precēm ir noteikti īpaši autonomie muitas nodokļi vai saskaņā ar spēkā esošiem nolīgumiem ir piemērojamas preferenciālas muitas nodokļu likmes.

3.

Šās daļas 1. un 2. punkts neliedz dalībvalstīm piemērot citādus muitas nodokļus, kas atšķiras no kopējā muitas tarifa, ja šādu nodokļu piemērošana atbilst Eiropas Savienības tiesībām.

4.

Nodokļi, kas izteikti procentos, ir procentuālie nodokļi.

5.

Apzīmējums “EA” norāda, ka par attiecīgajām precēm iekasējama “lauksaimniecības komponente”, kas noteikta saskaņā ar 1. pielikumu.

6.

Apzīmējums “AD S/Z” vai “AD F/M” 17.–19. nodaļā norāda, ka nodokļa maksimālo likmi veido procentuālais nodoklis, kam pieskaita papildu nodokli attiecībā uz dažiem cukura veidiem vai miltiem. Šo papildu nodokli nosaka saskaņā ar 1. pielikuma noteikumiem.

7.

Regulas 22. nodaļā apzīmējums “€/% vol/hl” nozīmē, ka ir jāaprēķina īpašs euro izteikts nodoklis par katru spirta tilpumkoncentrācijas procentu hektolitrā. Tādējādi dzērienam ar spirta tilpumkoncentrāciju 40 tilp. %, nodokli uzliek šādi:

“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, tātad nodoklis par hektolitru ir € 40, vai

“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 + € 5, tātad nodoklis par hektolitru ir € 45.

Ja papildus ir uzrādīta arī minimālā (MIN) vērtība, piemēram, “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, tas nozīmē, ka nodoklis, ko aprēķina pēc iepriekšminētā principa, jāsalīdzina ar minimālo nodokli, piemēram, “€ 9/hl”, un tad piemēro augstāko no šiem abiem.

C. Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem

1.

Ja vien nav paredzēts citādi, noteikumus attiecībā uz muitas vērtību piemēro, lai noteiktu ne tikai vērtību procentuālo muitas nodokļu aprēķināšanai, bet arī vērtības, uz kurām atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu.

2.

Ja precēm nodokļus uzliek atbilstīgi šo preču svaram, muitojamais svars un svars, uz kuru atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu, ir:

a)

ja minēts “bruto svars”, tad tas ir preču un visa iepakojuma un taras kopsvars;

b)

ja minēts “tīrais svars” vai vienkārši “svars”, tad tas ir preču svars bez kāda iepakojuma vai taras.

3.

Euro vērtību attiecīgās valsts valūtā dalībvalstīm, kuras nav Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 (2) definētās iesaistītās dalībvalstis (še turpmāk “nepievienojušās dalībvalstis”), nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (3) 53. pantu.

4.

Preces, kuras var pretendēt uz labvēlīgu tarifa režīmu to galapatēriņa dēļ:

Ja īpašam galapatēriņam paredzētām precēm saskaņā ar galapatēriņa režīmu piemērojamais ievedmuitas nodoklis nav zemāks par nodokli, ko precēm piemērotu pretējā gadījumā, minētās preces klasificē ar kodu, kas attiecas uz galapatēriņu, un Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu nepiemēro.

II SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI

A. Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām

1.

Muitas nodokļus atceļ precēm, ar ko paredzēts apgādāt kuģus vai citus kuģošanas līdzekļus, kuri uzskaitīti tālāk dotajā sarakstā, šādu transporta līdzekļu izbūvei, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas šādu kuģu vai citu kuģošanas līdzekļu iekārtai vai aprīkojumam.

2.

Muitas nodokļus atceļ:

a)

precēm, ko paredzēts iestrādāt urbšanas vai ieguves platformās:

1)

stacionārās, kas darbojas dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos vai ārpus tiem un minētas apakšpozīcijā ex 8430 49, vai

2)

peldošās vai zemūdens platformās, kas minētas apakšpozīcijā ex 8905 20,

ja šīs preces izmanto šādu urbumu vai ieguves platformu būvēšanai, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas minēto platformu aprīkojumam.

Tādas preces kā dzinēju degviela, smērvielas un gāze, kas vajadzīgas tādu mašīnu un aparātu darbināšanai, kurus neizmanto pastāvīgi un kuri nav platformu sastāvdaļa, bet kurus tomēr izmanto platformu būvēšanai, remontam, apkopei, pārbūvei vai aprīkošanai, arī uzskata par precēm, kuras paredzēts iestrādāt urbumu vai ieguves platformās;

b)

caurulēm, kabeļiem un to savienotājdaļām, kas saista šīs urbumu vai ieguves platformas ar cietzemi.

KN kods

Apraksts

(1)

(2)

8901

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru vai preču pārvadāšanai

8901 10

–  pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

8901 10 10

– –  jūras

8901 20

–  tankkuģi

8901 20 10

– –  jūras

8901 30

–  refrižeratorkuģi, izņemot apakšpozīcijā 8901 20 minētos

8901 30 10

– –  jūras

8901 90

–  citi kuģošanas līdzekļi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

8901 90 10

– –  jūras

8902 00

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai

8902 00 10

–  jūras

8903

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas

 

–  citādas

8903 91

– –  buru laivas, arī motorjahtas

8903 91 10

– – –  jūras

8903 92

– –  motorlaivas, izņemot motorlaivas ar piekarināmo motoru

8903 92 10

– – –  jūras

8904 00

Velkoņi un stūmējkuģi

8904 00 10

–  velkoņi

 

–  stūmējkuģi

8904 00 91

– –  jūras

8905

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

8905 10

–  bagarkuģi

8905 10 10

– –  jūras

8905 90

–  citādi

8905 90 10

– –  jūras

8906

Citādi kuģošanas līdzekļi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas

8906 10 00

–  karakuģi

 

–  citādi

8906 90 10

– –  jūras

3.

Nodokļus atceļ saskaņā ar attiecīgos Eiropas Savienības noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu šādu preču izmantošanu muitas kontrolē.

B. Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos

1.

Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro:

civilajiem gaisa kuģiem,

dažām precēm, ko izmanto civilajos gaisa kuģos, vai ko iestrādā tajos to ražošanas, remonta, apkopes, pārbūves, pārveides vai konversijas procesā,

lidotāju zemes trenažieriem un to daļām, civilām vajadzībām.

Uz šīm precēm attiecas pozīcijas un apakšpozīcijas, kas uzskaitītas 5. punktā iekļautajās tabulās.

2.

“Civilie gaisa kuģi” 1. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir gaisa kuģi, kurus dalībvalstīs neizmanto militāri vai tamlīdzīgi dienesti un kuriem nav militāras vai necivilas reģistrācijas.

3.

Piemērojot 1. punkta otro ievilkumu, izteiciens “izmantošanai civilajā aviācijā” attiecas arī uz precēm, ko izmanto lidotāju trenažieros uz zemes civilām vajadzībām.

4.

Uz atbrīvojumu no muitas nodokļiem attiecas nosacījumi, kas paredzēti attiecīgajos Eiropas Savienības noteikumos par šādu preču izmantošanas muitas kontroli (sk. Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu).

5.

Preces, attiecībā uz ko var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļiem, aptver šādas pozīcijas vai apakšpozīcijas:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Še turpmāk uzskaitītajās apakšpozīcijās muitas nodokļu atbrīvojumu precēm, kas paredzētas izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos, piešķir tikai par precēm, kas aprakstītas 2. slejā:

Apakšpozīcija

Apraksts

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

ar piestiprinātiem savienotājelementiem

4008 29

pēc izmēra sagriezti profili

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

piemērotas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

tehniskām vajadzībām

4504 90

starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi

6812 80

izņemot apģērbu, apģērba piederumus, apavus un galvassegas, papīru, kartonu un papi, presētu azbesta šķiedru, loksnēs vai ruļļos

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

uz azbesta vai citu minerālvielu bāzes

7007 21

vējstikli, neierāmēti

7322 90

gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji (izņemot to daļas)

7324 90

sanitārtehnikas izstrādājumi (izņemot to daļas)

7608 10 , 7608 20

ar piestiprinātiem savienotājelementiem, derīgas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

8108 90

caurules, ar piestiprinātiem savienotājelementiem, derīgas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

8415 90

gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas minētas 8415 81 , 8415 82 vai 8415 83 apakšpozīcijā

8419 90

siltummaiņas agregātu daļas

8479 89

hidropneimatiskās baterijas; vilkmes reverseru piedziņas mehānismi; īpaši projektētas sekcijas tualetēm; gaisa mitrinātāji un mitruma aizvadītāji; neelektriski servomehānismi; neelektriski motoru starteri; turboreaktīvo dzinēju, turbopropellerdzinēju un citu gāzturbīnu pneimatiskie starteri; neelektriski priekšējā stikla tīrītāji; neelektriski propelleru regulatori

8501 20 , 8501 40

ar jaudu, kas pārsniedz 735 W, bet nepārsniedz 150 kW

8501 31

motori, kuru jauda pārsniedz 735 W, līdzstrāvas ģeneratori

8501 33

motori, kuru jauda nepārsniedz 150 kW, un ģeneratori

8501 34

ģeneratori, kuru jauda pārsniedz 375 kW

8501 51

ar jaudu, kas pārsniedz 735 W

8501 53

ar jaudu, kas nepārsniedz 150 kW

8516 80 20

samontēti tikai vienkārša izolēta karkasa veidā ar elektriskiem savienojumiem, pret apledošanu vai atledošanai

8522 90

savienoti vai sajūgti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli 8519 81 95 apakšpozīcijā minētās aparatūras sastāvā

8529 90

savienoti vai sajūgti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli 8526  pozīcijā minētās aparatūras sastāvā

8536 70

Optisko šķiedru plastmasas uzmavas, optisko šķiedru kūļi vai kabeļi

8543 70 04 , 8543 70 90

borta informācijas uzkrājēji, elektriskie sinhronizatori un devēji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces ar elektriskajiem rezistoriem

8803 90 90

ieskaitot planierus

9020 00

izņemot daļas

9029 10

elektriskie vai elektroniskie apgriezienu mērītāji

9029 90

apgriezienu mērītāji, spidometri un tahometri

9109 10 , 9109 90

ar platumu vai diametru, kas nepārsniedz 50 mm

9405 10 , 9405 60

no plastmasas vai no parastā metāla

9405 92 , 9405 99

no plastmasas vai no parastā metāla izstrādājumi, kas iekļauti 9405 10 vai 9405 60  apakšpozīcijā

6.

Preces, kas minētas 5. punktā, iekļauj ES integrētajā muitas tarifā (TARIC) ar šādu zemsvītras piezīmi: “Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā ar nosacījumiem, kas izklāstīti attiecīgajos Eiropas Savienības noteikumos (sk. Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu).”

C. Farmaceitiskie produkti

1.

Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro šādu kategoriju farmaceitiskajiem produktiem:

1)

3. pielikumā uzskaitītām farmaceitiskām vielām, kurām piešķirti CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) un starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN);

2)

INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, ko apzīmē, apvienojot 3. pielikumā doto INN ar 4. pielikumā dotajām salikteņu un vārdkopu daļām, ar nosacījumu, ka šādus produktus klasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

3)

INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, kas uzskaitīti 5. pielikumā un ko neklasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

4)

6. pielikumā uzskaitītiem farmācijas starpproduktiem, t. i., tāda veida savienojumiem, ko izmanto tādu gatavo farmaceitisko produktu ražošanai, kuriem piešķirti CAS RN un ķīmiskie nosaukumi.

2.

Īpaši gadījumi:

1)

INN piešķirti tikai tām vielām, kas aprakstītas Pasaules veselības organizācijas (PVO) publicētajā ieteikto INN sarakstā. Ja ar INN apzīmēts mazāk vielu nekā ar CAS RN, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz tām vielām, kas apzīmētas ar INN;

2)

ja kāds 3. vai 6. pielikumā minēts produkts ir apzīmēts ar CAS RN, kas atbilst konkrētam izomēram, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz šo izomēru;

3)

INN divkāršajiem atvasinājumiem (sāļiem, esteriem un hidrātiem), kuru apzīmējumos apvieno 3. pielikumā norādīto INN ar kādu no 4. pielikumā norādītajām salikteņu vai vārdkopu daļām, beznodokļu režīmu piemēro ar nosacījumu, ka tos var klasificēt vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN:

piemērs: alanīnmetilesteris, hidrohlorīds;

4)

ja kāds no 3. pielikumā iekļautajiem INN ir sāls (vai esteris), tad ne uz vienu citu šim INN atbilstošās skābes sāli (vai esteri) beznodokļu režīms neattiecas:

piemērs: oksprenoātkālijs (INN): bez nodokļa

oksprenoātnātrijs: bez atbrīvojuma.

D. Nodokļa standartlikme

1.

Muitas nodokli ar vienoto procentuālo likmi 2,5 % apmērā iekasē par precēm:

sūtījumos, ko viena privātpersona sūta citai, vai

ceļotāju personīgajā bagāžā,

ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka.

Šo vienoto 2,5 % muitas nodokļa likmi piemēro ar nosacījumu, ka to preču patiesā vērtība, uz kurām attiecas ievedmuita, nepārsniedz € 700 vienam sūtījumam vai vienam ceļotājam.

Šo vienotās likmes aprēķinu nepiemēro precēm, kam muitas nodokļu sarakstā nav noteikta likme, un 24. nodaļā minētajām precēm, kas sūtījumā vai ceļotāju personīgajā bagāžā ir daudzumā, kas nepārsniedz to daudzumu, kurš noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1186/2009 (2009. gada 16. novembris), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 27. pantā vai saskaņā ar tās 41. pantu (4).

2.

Ievešanu neuzskata par ievešanu komerciālā nolūkā, ja:

a)

attiecībā uz precēm sūtījumos, ko viena privātpersona sūta otrai:

šādi sūtījumi nav regulāri,

tajos ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personīgai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem,

nosūtītājs sūta saņēmējam bez kādas samaksas;

b)

attiecībā uz precēm ceļotāju personīgajā bagāžā:

preces ir īpaša rakstura, un

ir tikai preces, kas paredzētas ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai vai domātas dāvināšanai; tādu preču raksturs un daudzums nedrīkst norādīt uz to, ka tās ieved komerciālā nolūkā.

3.

Muitas nodokļa vienoto likmi nepiemēro precēm, ko ieved saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem, ja persona, kam ir tādas tiesības, pirms vienotās likmes piemērošanas lūgusi precēm piemērot attiecīgu muitas nodokli. Tādos gadījumos visām precēm sūtījumā piemēro attiecīgu ievedmuitas nodokli, neskarot beznodokļu ievešanu, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1186/2009 25.–27. pants un 41. pants.

Šā punkta pirmajā daļā ievedmuitas nodokļi nozīmē gan muitas nodokli un tam līdzvērtīgus maksājumus, gan citus ievedmaksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu attiecībā uz dažām precēm, kuras iegūtas lauksaimniecības produktu pārstrādē.

4.

Nepievienojušās dalībvalstis var noapaļot attiecīgajā valsts valūtā summu, ko iegūst, konvertējot € 700.

5.

Nepievienojušās dalībvalstis € 700 ekvivalentu savas valsts valūtā var saglabāt nemainītu, ja, izdarot ikgadējās korekcijas saskaņā ar 53. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013, pārrēķināšanas rezultātā iegūtā summa attiecīgās valsts valūtā pirms 4. punktā paredzētās noapaļošanas mainās mazāk nekā par 5 % vai ja summa samazinās.

E. Tara un iepakojums

Tarai un iepakojumam, kas minēti vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punkta a) un b) apakšpunktā un ko brīvā apgrozībā laiž reizē ar precēm, kas tajos iesaiņotas vai ir kopā ar tiem, piemēro tālāk izklāstītos noteikumus.

1.

Ja taru un iepakojumu klasificē kopā ar precēm saskaņā ar vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punktu, tad:

a)

tam piemēro tādu pašu muitas nodokļa likmi kā precēm:

ja attiecīgajām precēm piemēro procentuālo muitas nodokli vai

ja to iekļauj muitojamajā preču svarā;

b)

tam nepiemēro muitas nodokli:

ja attiecīgajām precēm ir ievedmuitas atbrīvojums vai

ja precēm nodokli piemēro citādi nekā pēc svara vai vērtības, vai

ja taras un iepakojuma svaru neiekļauj muitojamajā preču svarā.

2.

Ja tarā un iepakojumā, uz ko attiecas 1. punkta a) un b) apakšpunkts, vai kopā ar tiem ir preces, uz kurām attiecas vairāki dažādi tarifa apraksti, šādas taras un iepakojuma svaru vai vērtību muitojamā svara vai vērtības noteikšanas nolūkos sadala visām minētajām precēm proporcionāli preču svaram vai vērtībai.

F. Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

1.

Saskaņā ar atsevišķiem nosacījumiem labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ ir paredzēts:

patēriņam nederīgām precēm,

sēklas materiālam,

sietaudumiem negatavā veidā,

dažu veidu svaigām galda vīnogām, tabakai un nitrātam.

Uz šīm precēm attiecas apakšpozīcija (5) ar šādu zemsvītras piezīmi: “Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar ievada noteikumu II sadaļas F punktā paredzētajiem nosacījumiem” vai “Šo labvēlīgo tarifa režīmu piemēro, ja ir izpildītas formalitātes un nosacījumi, kas paredzēti ievada noteikumu II sadaļas F punktā”.

2.

Patēriņam nederīgas preces, kurām labvēlīgs tarifa režīms ir piešķirts to rakstura dēļ, ir uzskaitītas 8. pielikumā ar norādi uz pozīciju, kurā tās ir klasificētas, kopā ar izmantoto denaturantu aprakstu un daudzumiem. Šādas preces pieņem par patēriņam nederīgām, ja denaturējamās preces un denaturanti ir viendabīgs maisījums un to atdalīšana nav ekonomiski izdevīga.

3.

Turpmāk uzskaitītās preces klasificē attiecīgās pozīcijās sēklu materiālam vai sējai ar nosacījumu, ka preces atbilst attiecīgiem Eiropas Savienības noteikumiem:

attiecībā uz cukurkukurūzu, speltas kviešiem, kukurūzas hibrīdiem, rīsu un sorgo (Padomes Direktīva 66/402/EEK (6)),

attiecībā uz sēklas kartupeļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnijs Direktīva 2002/56/EK (7)),

attiecībā uz eļļas augu sēklām un eļļas augu augļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnijs Direktīva 2002/57/EK (8)).

Ja cukurkukurūzas hibrīdi, speltas kvieši, kukurūzas hibrīdi, rīss, sorgo hibrīds vai eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi ir tādi, kam lauksaimniecības noteikumi nav piemērojami, labvēlīgu tarifa režīmu to rakstura dēļ piešķir ar nosacījumu, ka ir konstatēts, ka preces patiešām ir paredzētas sējai.

4.

Sietaudumam negatavā veidā labvēlīgu tarifa režīmu piešķir ar nosacījumu, ka preces ir neizdzēšami marķētas, tā, lai tās varētu identificēt kā paredzētas sijāšanai vai tamlīdzīgām rūpnieciskām vajadzībām.

5.

Svaigām galda vīnogām, tabakai un nitrātam labvēlīgu tarifa režīmu piešķir, ja ir uzrādīts pienācīgi apstiprināts sertifikāts. Konkrētie noteikumi, kas piemērojami, un sertifikātu paraugi ir iekļauti 9. pielikumā.

NORĀDES, SAĪSINĀJUMI UN APZĪMĒJUMI

Attiecas uz jauniem kodiem

Attiecas uz kodiem, kas lietoti iepriekšējā gadā, bet ar atšķirīgu piemērošanas jomu

AD F/M

Miltu papildu nodoklis

AD S/Z

Cukura papildu nodoklis

b/f

Pudeles/flakoni

cm/s

Centimetri sekundē

EA

Lauksaimniecības komponente

Euro

INN

Starptautiskais nepatentētais nosaukums

INNM

Pārveidots starptautiskais nepatentētais nosaukums

ISO

Starptautiskā standartizācijas organizācija

Kbit

1 024 biti

kg/br

Bruto kilograms

kg/net

Neto kilograms

kg/net eda

Kilograms sausā tīrsvara

100 kg/net mas

Simts neto kilogrami sausnas

MAX

Maksimālā vērtība

Mbit

1 048 576 biti

MIN

Minimālā vērtība

ml/g

Mililitri vienā gramā

mm/s

Milimetri sekundē

RON

Pētnieciskais oktānskaitlis

Piezīme:

Pozīcijas numurs, kas muitas nodokļu saraksta 1. slejā likts kvadrātiekavās, norāda, ka šī pozīcija ir svītrota (piemēram, pozīcija [1519]). Atsauce uz pielikumu, kas muitas nodokļu saraksta pielikumā ir likta kvadrātiekavās, norāda, ka attiecīgā pielikuma saturs ir svītrots (piemēram, [7. pielikums]).

PAPILDU MĒRVIENĪBAS

c/k

Karāti (1 metriskais karāts = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Elementu skaits

ct/l

Kravnesība tonnās (9)

g

Grams

gi F/S

Sabrūkošo izotopu grams

kg H2O2

Kilograms ūdeņraža peroksīda

kg K2O

Kilograms kālija oksīda

kg KOH

Kilograms kālija hidroksīda (kaustiskā potaša)

kg met.am.

Kilograms metilamīnu

kg N

Kilograms slāpekļa

kg NaOH

Kilograms nātrija hidroksīda (kaustiskās sodas)

kg/net eda

Kilograms sausā tīrsvara

kg P2O5

Kilograms fosfora (V) oksīda

kg 90 % sdt

Kilograms 90 % sausas vielas

kg U

Kilograms urāna

1 000 kWh

Tūkstoš kilovatstundas

l

Litrs

1 000 l

Tūkstoš litri

l alc. 100 %

Litrs tīra (100 %) spirta

m

Metrs

m2

Kvadrātmetrs

m3

Kubikmetrs

1 000 m3

Tūkstoš kubikmetri

pa

Pāru skaits

p/st

Vienību skaits

100 p/st

Simts vienības

1 000 p/st

Tūkstoš vienības

TJ

Teradžouls (bruto siltumietilpība)

Nav papildu mērvienības

OTRĀ DAĻA

MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

I SADAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Piezīmes

1.

Šajā sadaļā atsauces uz konkrētām dzīvnieku dzimtām un sugām attiecas arī uz šās dzimtas vai sugas dzīvnieku mazuļiem, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

2.

Apzīmējums “žāvēti” visā nomenklatūrā attiecas arī uz produktiem, kas dehidrēti, iztvaicēti vai saldējot kaltēti, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

1. NODAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI

Piezīme

1.

Šajā nodaļā ietilpst visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a)

zivis un vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus, kas ietverti pozīcijās 0301, 0306, 0307 vai 0308;

b)

mikroorganismu kultūras un citus produktus, kas ietverti pozīcijā 3002, un

c)

dzīvniekus, kas ietverti pozīcijā 9508.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļa likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

 

 

 

–  zirgi

 

 

0101 21 00

– –  tīršķirnes vaislas lopi (11)

bez nod.

p/st

0101 29

– –  citādi

 

 

0101 29 10

– – –  kaušanai (12)

bez nod.

p/st

0101 29 90

– – –  citādi

11,5

p/st

0101 30 00

–  ēzeļi

7,7

p/st

0101 90 00

–  citādi

10,9

p/st

0102

Dzīvi liellopi

 

 

 

–  liellopi

 

 

0102 21

– –  tīršķirnes vaislas lopi (13)

 

 

0102 21 10

– – –  teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

bez nod.

p/st

0102 21 30

– – –  govis

bez nod.

p/st

0102 21 90

– – –  citādi

bez nod.

p/st

0102 29

– –  citādi

 

 

0102 29 05

– – –  Bibos vai Poephagus apakšģintij piederīgi

bez nod.

p/st

 

– – –  citādi

 

 

0102 29 10

– – – –  kuru svars nepārsniedz 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  kuru svars pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  kuru svars pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  kuru svars pārsniedz 300 kg

 

 

 

– – – – –  teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  govis

 

 

0102 29 61

– – – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  citādas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  citādas

 

 

0102 29 91

– – – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  citādas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  bifeļi

 

 

0102 31 00

– –  tīršķirnes vaislas lopi (13)

bez nod.

p/st

0102 39

– –  citādi

 

 

0102 39 10

– – –  mājlopu sugas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  citādi

bez nod.

p/st

0102 90

–  citādi

 

 

0102 90 20

– –  tīršķirnes vaislas lopi (13)

bez nod.

p/st

 

– –  citādi

 

 

0102 90 91

– – –  mājlopu sugas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  citādi

bez nod.

p/st

0103

Dzīvas cūkas

 

 

0103 10 00

–  tīršķirnes vaislas lopi (14)

bez nod.

p/st

 

–  citādi

 

 

0103 91

– –  kuru svars nepārsniedz 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  mājlopu sugas

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  citādas

bez nod.

p/st

0103 92

– –  kuru svars ir 50 kg vai vairāk

 

 

 

– – –  mājlopu sugas

 

 

0103 92 11

– – – –  sivēnmātes, kas vismaz vienreiz atnesušās, kuru svars ir vismaz 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  citādas

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  citādas

bez nod.

p/st

0104

Dzīvas aitas un kazas

 

 

0104 10

–  aitas

 

 

0104 10 10

– –  tīršķirnes vaislas lopi (15)

bez nod.

p/st

 

– –  citādi

 

 

0104 10 30

– – –  jēri (līdz 1 gada vecumam)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  citādi

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  kazas

 

 

0104 20 10

– –  tīršķirnes vaislas lopi (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  citādi

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas

 

 

 

–  svarā līdz 185 g

 

 

0105 11

– –  vistas

 

 

 

– – –  cilts vistu un vaislas vistu cāļi

 

 

0105 11 11

– – – –  dējējvistas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  citādas

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  citādas

 

 

0105 11 91

– – – –  dējējvistas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  citādas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  tītari

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  pīles

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  zosis

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  pērļu vistiņas

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  citādi

 

 

0105 94 00

– –  vistas

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  citādas

 

 

0105 99 10

– – –  pīles

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  zosis

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  tītari

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  pērļu vistiņas

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

 

 

 

–  zīdītāji

 

 

0106 11 00

– –  primāti

bez nod.

p/st

0106 12 00

– –  vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji); roņi, jūraslauvas un valzirgi (roņveidīgo apakškārtas zīdītāji)

bez nod.

p/st

0106 13 00

– –  kamieļi un pārējie kamieļveidīgie (Camelidae)

bez nod.

p/st

0106 14

– –  truši un zaķi

 

 

0106 14 10

– – –  mājas truši

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  citādi

bez nod.

0106 19 00

– –  citādi

bez nod.

0106 20 00

–  rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

bez nod.

p/st

 

–  putni

 

 

0106 31 00

– –  plēsīgie putni

bez nod.

p/st

0106 32 00

– –  papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu)

bez nod.

p/st

0106 33 00

– –  strausi; emu (Dromaius novaehollandiae)

bez nod.

p/st

0106 39

– –  citādi

 

 

0106 39 10

– – –  baloži

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  citādi

bez nod.

 

–  kukaiņi

 

 

0106 41 00

– –  bites

bez nod.

0106 49 00

– –  citādi

bez nod.

0106 90 00

–  citādi

bez nod.

2. NODAĻA

GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

Piezīme

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas minēti pozīcijā 0201–0208 vai 0210 un nav piemēroti vai derīgi pārtikai;

b)

dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (pozīcija 0504) un dzīvnieku asinis (pozīcija 0511 vai 3002), un

c)

dzīvnieku tauki, izņemot pozīcijas 0209 produktus (15. nodaļa).

Papildu piezīmes

1.

A.

Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liellopu liemeņi” apakšpozīcijās 0201 10 un 0202 10 ir veseli nokauto lopu liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvu vai bez tās, ar nagiem vai bez tiem un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez nagiem, tiem jābūt nocirstiem karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā; “liemenī” ietilpst liemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar ne mazāk kā 10 ribu pāriem;

b)

“liellopu pusliemeņi” apakšpozīcijās 0201 10 un 0202 10 ir produkti, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru, “pusliemenis” ir liemeņa puses priekšējā daļa, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls un plecis, ar vairāk nekā 10 ribām;

c)

“rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0201 20 20 un 0202 20 10 ir gabali, kurus veido:

liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, kas nocirstas pie 10. ribas, un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie trešās ribas, vai

liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci un kopā ar visu sānu gabalu un krūtsgabalu, kas nocirstas pie piektās ribas; un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie astotās ribas.

Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas, no kā sastāv “rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas”, jāieved vienā reizē un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru; svara atšķirība starp sūtījuma abām daļām tomēr ir pieļaujama, ja tā nepārsniedz 5 % no smagākās daļas (liemeņa priekšējās vai pakaļējās ceturtdaļas) svara;

d)

“nesadalītas priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 30 un 0202 20 30 ir liemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 pāriem ribu, bet ne vairāk kā ar 10 pāriem ribu (pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt veseliem, pārējie var būt sacirsti), ar pakrūti vai bez tās;

e)

“sadalītas priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 30 un 0202 20 30 ir pusliemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 ribām, bet ne vairāk kā ar 10 ribām (pirmajām četrām ribām jābūt veselām, pārējās var būt sacirstas), ar pakrūti vai bez tās;

f)

“nesadalītas pakaļējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 50 un 0202 20 50 ir liemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ieskaitot fileju, ar vismaz trijiem pāriem veselu vai sacirstu ribu, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

g)

“sadalītas pakaļējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 50 un 0202 20 50 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ar vismaz trijām veselām vai sacirstām ribām, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

h)

1.

“pakrūtes gabals un pleca gabals” apakšpozīcijā 0202 30 50 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas muguras daļa ar pleča augšējo daļu, ko iegūst no liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar vismaz 4, bet ne vairāk par 10 ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas;

2.

“krūšu gabals” apakšpozīcijā 0202 30 50 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšu gabala augšējo un apakšējo daļu.

B.

Produkti, uz kuriem attiecas šās nodaļas 1. piezīmes A punkta a)–g) apakšpunkts, var būt kopā ar mugurkaulāju vai bez tā.

C.

Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaulāja. Ja mugurkaulājs ir atdalīts, vērā ņem tikai tās veselās vai sacirstās ribas, kuras pretējā gadījumā būtu tieši piestiprinātas pie mugurkaulāja.

2.

A.

Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liemeņi vai pusliemeņi” apakšpozīcijā 0203 11 10 un 0203 21 10 ir mājas cūku liemeņi pēc asiņu notecināšanas un iekšu izņemšanas, pēc saru un nagu noņemšanas; pusliemeni iegūst, sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru, pa vai gar krūšu kaulu un caur sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzes centru. Šie liemeņi un pusliemeņi var būt ar galvu vai bez galvas, ar žokli, kājiņām, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez minētajām daļām. Pusliemeņi var būt ar mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēli vai bez šīm daļām. Sivēnmāšu liemeņi vai pusliemeņi var būt ar piena dziedzeriem vai bez tiem;

b)

“šķiņķi (gurni)” apakšpozīcijās 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 un 0210 11 31 ir pusliemeņa pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Šķiņķi (gurnu) atdala no pusliemeņa pārējās daļas pa līniju, kas ietver ne vairāk kā pēdējo jostas skriemeli;

c)

“priekšējās daļas” apakšpozīcijās 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 un 0210 19 60 ir pusliemeņa galvas daļa (priekša) bez galvas, ar žokli, ieskaitot kaulus, vai bez tā, ar kājiņām, apakšcisku, ādu un speķi vai bez šīm daļām.

Priekšējo daļu no pusliemeņa pārējās daļas atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.

Priekšējās daļas mugurdaļu ar lāpstiņu un muskuļu gaļu (kakla daļa svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa) vai bez tās uzskata par muguras gabala izcirtni, ja tā ir atdalīta no priekšējās daļas apakšējās (vēdera) daļas pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

d)

“pleči” apakšpozīcijās 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 un 0210 11 39 ir priekšējās daļas apakšējā daļa ar lāpstiņu un muskuļu gaļu vai bez tās, ar kauliem, ar kājiņām, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Lāpstiņu ar tai piegulošo muskuļu gaļu, ko uzrāda atsevišķi, ietver šajā apakšpozīcijā kā daļu no pleča;

e)

“garie muguras gabali” apakšpozīcijās 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 un 0210 19 70 ir pusliemeņa augšējā daļa no pirmā kakla skriemeļa līdz astes skriemeļiem, ieskaitot kaulus, ar fileju, lāpstiņu, speķi, ādu vai bez šīm daļām.

Garo muguras gabalu atdala no pusliemeņa pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

f)

“vēderdaļas” apakšpozīcijās 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 un 0210 12 19 ir pusliemeņa apakšējā daļa starp šķiņķi (gurnu) un pleci, parasti saukta par “cauraugušu”, ar kauliem vai bez tiem, bet ar ādu un speķi;

g)

“bekona sāni” apakšpozīcijā 0210 19 10 ir cūku pusliemeņi bez galvas, vaigiem, vaigu apakšām, kājiņām, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšu kaula, mugurkaulāja, iegurņa kaula un diafragmas;

h)

“pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)” apakšpozīcijā 0210 19 10 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa;

ij)

“3/4 pusliemeņi” apakšpozīcijā 0210 19 20 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez priekšējās daļas;

k)

“viducis” apakšpozīcijā 0210 19 20 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa un priekšējās daļas.

Šajā apakšpozīcijā ietilpst arī viduča izcirtņi ar muguras un vēdera gabalu audiem samērīgā attiecībā pret visu cūkas liemeņa vidusdaļu.

B.

Izcirtņu daļas, kas minētas 2. piezīmes A punkta f) apakšpunktā, ietilpst tajās pašās apakšpozīcijās tikai tad, ja tām ir klāt āda un speķis.

Ja izcirtņi, kas minēti apakšpozīcijās 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 un 0210 19 60, ir iegūti no bekona sāniem, no kuriem jau ir atdalīti 2. piezīmes A punkta g) apakšpunktā norādītie kauli, tad griezuma līnijas ir tādas pašas, kādas attiecīgi noteiktas 2. piezīmes A punkta b), c) un d) apakšpunktā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.

C.

Apakšpozīcijās 0206 49 00 un 0210 99 49 īpaši ietveramas mājas cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, un to daļas.

Galvu no pārējā pusliemeņa atdala šādi:

ar taisnu cirtienu paralēli galvaskausam vai

ar cirtienu paralēli galvaskausam līdz acu līmenim un tad novirzot uz galvas priekšdaļu, tādējādi atstājot žokli pie pusliemeņa.

Vaigi, šņukurs un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, jo īpaši aizmugurējā daļā, uzskatāmi par galvas daļām. Bet priekšējās daļas atkaulotās gaļas gabali, ko uzrāda atsevišķi (žokļa locītavas un rīkles apvidus gabali, pakakles vai vaigi), attiecīgi klasificējami apakšpozīcijās 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 vai 0210 19 81.

D.

Apakšpozīcijās 0209 10 11 un 0209 10 19“cūkas speķis” ir taukaudi, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, neatkarīgi no tā, no kuras liemeņa daļas tie iegūti; jebkurā gadījumā taukaudu svaram jābūt lielākam par ādas svaru.

Šajās apakšpozīcijās ietverts arī cūku speķis, kas atdalīts no ādas.

E.

Apakšpozīcijās 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 un 0210 19 60–0210 19 89 izstrādājumus, kuros ūdens/olbaltumvielu attiecība ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs × 6,25), uzskata par “žāvētiem vai kūpinātiem”. Slāpekļa saturu nosaka pēc metodes ISO 937-1978.

3.

A.

Pozīcijā 0204 turpmāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liemeņi” apakšpozīcijās 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 un 0204 50 51 ir nokauto lopu veseli liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvām vai bez tām, ar kājiņām vai bez tām un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez kājiņām, tām jābūt nocirstām karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā;

b)

“pusliemeņi” apakšpozīcijās 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 un 0204 50 51 ir produkts, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru;

c)

“īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 un 0204 50 53 ir liemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un pleci, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz pieciem, bet ne vairāk kā septiņiem pāriem veselu vai sacirstu ribu;

d)

“īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 un 0204 50 53 ir pusliemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un plečiem, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz piecām, bet ne vairāk kā septiņām veselām vai sacirstām ribām;

e)

“muguras gabali un/vai pakaļgali” apakšpozīcijās 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 un 0204 50 55 ir liemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

f)

“muguras gabali un/vai pakaļgali” apakšpozīcijās 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 un 0204 50 55 ir pusliemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas, ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

g)

“kājas” apakšpozīcijās 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 un 0204 50 59 ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un kājām, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei;

h)

“kājas” apakšpozīcijās 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 un 0204 50 59 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem un kāju, kas nocirstas taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei.

B.

Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 3. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.

4.

Šādiem apzīmējumiem tiek piešķirta šāda nozīme:

a)

“mājputnu gabali ar kauliem” apakšpozīcijās 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 44 21–0207 44 61, 0207 45 21–0207 45 61, 0207 54 21–0207 54 61, 0207 55 21–0207 55 61 un 0207 60 21–0207 60 61 ir minētie gabali ar visiem kauliem.

Mājputnu gabali, kas minēti a) apakšpunktā un kuri ir daļēji atkauloti, ietverti apakšpozīcijās 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 un 0207 60 81;

b)

“puses” apakšpozīcijās 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 un 0207 60 21 ir mājputnu liemeņu puses, kas iegūtas ar garengriezumu plaknē pa krūšu kaulu un mugurkaulu;

c)

“ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 un 0207 60 21 ir stilbiņu ceturtdaļas vai krūtsgabalu ceturtdaļas, kas iegūtas, pārgriežot pusi šķērsvirzienā;

d)

“veseli spārni, ar spārnu galiem vai bez tiem” apakšpozīcijās 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 un 0207 60 31 ir mājputnu gabali, kas sastāv no pleca un spārna daļas kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali, ietverot karpālos kaulus, var būt un var nebūt nogriezti. Griezienus izdara locītavu vietās;

e)

“krūtiņas” apakšpozīcijās 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 un 0207 60 51 ir mājputnu gabali, kas sastāv no krūšu kaula un ribām, kuras ir abās krūšu kaula pusēs, kopā ar apkārtējo muskulatūru;

f)

“stilbiņi” apakšpozīcijās 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 un 0207 60 61 ir mājputnu gabali, kuros ietilpst ciskas kauls, stilba kauls un liela kauls kopā ar apkārtējo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

g)

“tītaru stilbiņi” apakšpozīcijās 0207 26 60 un 0207 27 60 ir tītaru gabali, kas sastāv no stilba kaula un liela kaula kopā ar tos apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

h)

“tītaru kājas, izņemot stilbiņus” apakšpozīcijās 0207 26 70 un 0207 27 70 ir tītaru gabali, kas sastāv no ciskas kaula kopā ar apņemošo muskulatūru vai no ciskas kaula, stilba kaula un liela kaula kopā ar apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

ij)

“pīļu vai zosu liemeņi” apakšpozīcijās 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 un 0207 55 71 ir pīles vai zosis, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām un kājām, ar izņemtiem liemeņa kauliem (krūšu kauls, ribas, mugurkauls un krustu kauls), bet ar ciskas kauliem, stilba kauliem un plecu kauliem.

5.

Šajā nodaļā iekļautajiem maisījumiem piemēro šādu nodokļa likmi:

a)

maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b)

citādiem maisījumiem piemērojama tai sastāvdaļai noteiktā likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

6.

a)

Uz termiski neapstrādātu gaļu ar piedevām attiecas 16. nodaļa; “gaļa ar piedevām” ir termiski neapstrādāta gaļa, kurai ar neapbruņotu aci redzamas vai skaidri sagaršojamas garšvielu piedevas ir iestrādātas produktā vai pārkaisītas visam produktam;

b)

pozīcijas 0210 produkti, kuriem piedevas pievienotas gatavošanas procesā, jāklasificē minētajā pozīcijā, ja vien garšvielu pievienošana nav mainījusi produktu īpašības.

7.

Apakšpozīcijā 0210 11 līdz 0210 93 termini “gaļa un gaļas subprodukti, sālīti vai sālījumā” nozīmē gaļu un gaļas subproduktus, kas dziļi un vienmērīgi piesātināti ar sāli un kuru kopējais sāls saturs ir 1,2 % no svara vai vairāk, ar noteikumu, ka minētā sālīšana nodrošina ilgstošu produkta saglabāšanu. Apakšpozīcijā 0210 99 termini “sālīta gaļa un sālīti gaļas subprodukti vai gaļa un subprodukti sālījumā” nozīmē gaļu un gaļas subproduktus, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli un kuru kopējais sāls saturs ir 1,2 % no svara vai vairāk.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

 

 

0201 10 00

–  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0201 20 20

– –  rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  citādas

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  bezkaula izcirtņi

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Saldēta liellopu gaļa

 

 

0202 10 00

–  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0202 20 10

– –  rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  citādas

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  bezkaula izcirtņi

 

 

0202 30 10

– –  liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, kuras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos, no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ceturtdaļa – vesela vai sacirsta ne vairāk kā piecos gabalos, un otrā – pakaļējā ceturtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu gabali (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  citāda

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

 

 

 

–  svaiga vai atdzesēta

 

 

0203 11

– –  liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 11 10

– – –  mājas cūku

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 12

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 12 11

– – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 19

– –  citādi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 19 11

– – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  citādi

 

 

0203 19 55

– – – – –  bezkaula

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  citādi

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  citādi

bez nod.

 

–  saldēta

 

 

0203 21

– –  liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 21 10

– – –  mājas cūku

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 22

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 22 11

– – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 29

– –  citāda

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 29 11

– – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  citāda

 

 

0203 29 55

– – – – –  bezkaula

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  citāda

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  citāda

bez nod.

0204

Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa

 

 

0204 10 00

–  svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  citāda svaiga vai atdzesēta aitas gaļa

 

 

0204 21 00

– –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 22 10

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  kājas

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  citādi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  citāda saldēta aitas gaļa

 

 

0204 41 00

– –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 42 10

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  kājas

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  citādi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  bezkaula

 

 

0204 43 10

– – –  jēru

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  citādi

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  kazas gaļa

 

 

 

– –  svaiga vai atdzesēta

 

 

0204 50 11

– – –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  kājas

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  citādi

 

 

0204 50 31

– – – –  neatkauloti izcirtņi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  saldēta

 

 

0204 50 51

– – –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  kājas

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  citādi

 

 

0204 50 71

– – – –  neatkauloti izcirtņi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

 

 

0205 00 20

–  svaiga vai atdzesēta

5,1

0205 00 80

–  saldēta

5,1

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti

 

 

0206 10

–  svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti

 

 

0206 10 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (12)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 10 95

– – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  citādi

bez nod.

 

–  saldēti liellopu subprodukti

 

 

0206 21 00

– –  mēles

bez nod.

0206 22 00

– –  aknas

bez nod.

0206 29

– –  citādi

 

 

0206 29 10

– – –  farmaceitisku produktu ražošanai (12)

bez nod.

 

– – –  citādi

 

 

0206 29 91

– – – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  citādi

bez nod.

0206 30 00

–  svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

bez nod.

 

–  saldēti cūku subprodukti

 

 

0206 41 00

– –  aknas

bez nod.

0206 49 00

– –  citādi

bez nod.

0206 80

–  citādi svaigi vai atdzesēti subprodukti

 

 

0206 80 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (12)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 80 91

– – –  zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0206 80 99

– – –  aitu un kazu

bez nod.

0206 90

–  citādi saldēti subprodukti

 

 

0206 90 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (12)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 90 91

– – –  zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0206 90 99

– – –  aitu un kazu

bez nod.

0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti

 

 

 

–  vistas

 

 

0207 11

– –  nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0207 11 10

– – –  noplūktas un izķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “83 % cāļi”

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  nesadalītas, saldētas

 

 

0207 12 10

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 13 10

– – – –  bezkaula

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 13 20

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  citādi

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 13 91

– – – –  aknas

6,4

0207 13 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 14 10

– – – –  bezkaula

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 14 20

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  citādi

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 14 91

– – – –  aknas

6,4

0207 14 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

 

–  tītari

 

 

0207 24

– –  nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

 

 

0207 24 10

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  nesadalīti, saldēti

 

 

0207 25 10

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 26 10

– – – –  bezkaula

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 26 20

– – – – –  tītaru puses vai ceturtdaļas

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 26 60

– – – – – –  stilbiņi un to gabali

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  citādi

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  citādi

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 26 91

– – – –  aknas

6,4

0207 26 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 27 10

– – – –  bezkaula

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 27 20

– – – – –  tītaru puses vai ceturtdaļas

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 27 60

– – – – – –  stilbiņi un to gabali

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  citādi

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  citādi

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 27 91

– – – –  aknas

6,4

0207 27 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

 

–  pīles

 

 

0207 41

– –  nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0207 41 20

– – –  noplūktas, atasiņotas, bez zarnām, bet neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “85 % pīles”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  nesadalītas, saldētas

 

 

0207 42 30

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

bez nod.

0207 44

– –  citādi, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 44 10

– – – –  bezkaula

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 44 21

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  krūtiņas un to gabali

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  pīļu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 44 91

– – – –  aknas, izņemot treknās aknas

6,4

0207 44 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  citādi, saldēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 45 10

– – – –  bezkaula

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 45 21

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  krūtiņas un to gabali

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  pīļu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

 

– – – –  aknas

 

 

0207 45 93

– – – – –  treknās aknas

bez nod.

0207 45 95

– – – – –  citādas

6,4

0207 45 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

 

–  zosis

 

 

0207 51

– –  nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0207 51 10

– – –  noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “82 % zosis”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  nesadalītas, saldētas

 

 

0207 52 10

– – –  noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “82 % zosis”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

bez nod.

0207 54

– –  citādi, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 54 10

– – – –  bezkaula

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 54 21

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  krūtiņas un to gabali

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  kājas un to gabali

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  zosu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 54 91

– – – –  aknas, izņemot treknās aknas

6,4

0207 54 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  citādi, saldēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 55 10

– – – –  bezkaula

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 55 21

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  krūtiņas un to gabali

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  kājas un to gabali

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  zosu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

 

– – – –  aknas

 

 

0207 55 93

– – – – –  treknās aknas

bez nod.

0207 55 95

– – – – –  citādas

6,4

0207 55 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  pērļu vistiņas

 

 

0207 60 05

– –  nesadalītas, svaigas, atdzesētas vai saldētas

49,3 €/100 kg/net

 

– –  citādi, svaigi, atdzesēti vai saldēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 60 10

– – – –  bezkaula

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 60 21

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  krūtiņas un to gabali

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 60 91

– – – –  aknas

6,4

0207 60 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

 

 

0208 10

–  trušu vai zaķu

 

 

0208 10 10

– –  mājas trušu

6,4

0208 10 90

– –  citāda

bez nod.

0208 30 00

–  primātu

9

0208 40

–  vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūraslauvu un valzirgu (roņveidīgo apakškārtas zīdītāju)

 

 

0208 40 10

– –  vaļu gaļa

6,4

0208 40 20

– –  roņu gaļa

6,4

0208 40 80

– –  citāda

9

0208 50 00

–  rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

9

0208 60 00

–  kamieļu un pārējo kamieļveidīgo (Camelidae)

9

0208 90

–  citāda

 

 

0208 90 10

– –  mājas baložu

6,4

0208 90 30

– –  medījumu, izņemot trušus vai zaķus

bez nod.

0208 90 60

– –  ziemeļbriežu

9

0208 90 70

– –  varžu kājiņas

6,4

0208 90 98

– –  citāda

9

0209

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

 

 

0209 10

–  cūku

 

 

 

– –  cūku speķis

 

 

0209 10 11

– – –  svaigs, atdzesēts, saldēts, sālīts vai sālījumā

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  žāvēts vai kūpināts

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  cūku tauki, izņemot apakšpozīcijā 0209 10 11 vai 0209 10 19 minētos

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  citādi

41,5 €/100 kg/net

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

 

 

 

–  cūkgaļa

 

 

0210 11

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

 

– – – –  sālīti vai sālījumā

 

 

0210 11 11

– – – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 11 31

– – – – –  šķiņķi un to izcirtņi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  pleči un to izcirtņi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  citāda

15,4

0210 12

– –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0210 12 11

– – – –  sālīti vai sālījumā

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  žāvēti vai kūpināti

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  citāda

15,4

0210 19

– –  citādi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

 

– – – –  sālīti vai sālījumā

 

 

0210 19 10

– – – – –  bekona sāni vai pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 pusliemeņi vai viduči

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  muguras gabali un to izcirtņi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  citādi

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 19 60

– – – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  muguras gabali un to izcirtņi

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  citādi

 

 

0210 19 81

– – – – – –  bezkaula

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  citādi

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  citādi

15,4

0210 20

–  liellopu gaļa

 

 

0210 20 10

– –  neatkaulota

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  atkaulota

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  citādi, ieskaitot pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

 

 

0210 91 00

– –  primātu

15,4

0210 92

– –  vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūraslauvu un valzirgu (roņveidīgo apakškārtas zīdītāju)

 

 

0210 92 10

– – –  vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

15,4

 

– – –  citādi

 

 

0210 92 91

– – – –  gaļa

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  subprodukti

15,4

0210 92 99

– – – –  gaļas vai gaļas subproduktu milti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

15,4

0210 99

– –  citādi

 

 

 

– – –  gaļa

 

 

0210 99 10

– – – –  sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

6,4

 

– – – –  aitu un kazu

 

 

0210 99 21

– – – – –  neatkaulota

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  atkaulota

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  ziemeļbriežu

15,4

0210 99 39

– – – –  citāda

130 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

 

– – – –  mājas cūku

 

 

0210 99 41

– – – – –  aknas

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  citādi

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  liellopu

 

 

0210 99 51

– – – – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  citādi

12,8

 

– – – –  citādi

 

 

 

– – – – –  mājputnu aknas

 

 

0210 99 71

– – – – – –  taukās zosu vai pīļu aknas, sālītas vai sālījumā

bez nod.

0210 99 79

– – – – – –  citādas

6,4

0210 99 85

– – – – –  citādi

15,4

0210 99 90

– – –  gaļas vai gaļas subproduktu milti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. NODAĻA

ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

Piezīmes

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pozīcijas 0106 zīdītāji;

b)

pozīcijas 0106 zīdītāju gaļa (pozīcija 0208 vai 0210);

c)

beigtas zivis (ieskaitot to aknas, ikrus un pieņus) vai vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (5. nodaļa); pārtikai nederīgi milti vai granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (pozīcija 2301); vai

d)

kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (pozīcija 1604).

2.

Šajā nodaļā “granulas” ir produkti, kas aglomerēti, tieši presējot, vai kuriem pievienots neliels daudzums saistvielu.

Papildu piezīmes

1.

Apakšpozīcijās 0305 32 11 un 0305 32 19 mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) filejas, kurās kopējais sāls saturs ir vismaz 12 % no svara un kuras ir derīgas lietošanai pārtikā bez tālākas rūpnieciskas apstrādes, uzskata par sālītām zivīm.

Savukārt saldētas mencu filejas, kurās kopējais sāls saturs ir mazāks par 12 % no svara, klasificējamas apakšpozīcijās 0304 71 10 un 0304 71 90, ciktāl faktiska un ilgstoša iekonservēšana atkarīga galvenokārt no saldēšanas.

2.

Saistībā ar trešajā daļā minētajām apakšpozīcijām termins “fileja” ietver “pusliemeņus”, t. i., zivs mīkstuma gabalus, kas veido zivs augšējo vai apakšējo daļu, labo vai kreiso pusi, ar nosacījumu, ka galva, ķidas, spuras (muguras, anālā, astes, vēdera, krūšu) un asakas (mugurkauls jeb lielā muguras asaka, vēdera jeb ribu asakas, žaunu vāki un žaunu loki, u. tml.) ir atdalītas.

Tādu produktu klasificēšana kā filejas neietekmē to sagriešana gabalos, ciktāl šos gabalus var identificēt kā iegūtus no filejām.

Pirmo divu daļu noteikumus piemēro šādām zivīm:

a)

tunzivs (Thunnus ģints) apakšpozīcijās 0304 49 90 un 0304 87 00;

b)

zobenzivs (Xiphias gladius) apakšpozīcijās 0304 45 00 un 0304 84 00;

c)

marlīns, buriniekzivs un šķēpnesis (Istiophoridae dzimta) apakšpozīcijās 0304 49 90 un 0304 89 90;

d)

okeāna haizivis (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus vai Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae un Isuridae dzimtu zivju) apakšpozīcijās 0304 47 90 un 0304 88 19.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Dzīvas zivis

 

 

 

–  dekoratīvās zivis

 

 

0301 11 00

– –  saldūdens zivis

bez nod.

0301 19 00

– –  citādas

7,5

 

–  citādas dzīvās zivis

 

 

0301 91

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0301 91 90

– – –  citādas

12

0301 92

– –  zuši (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  kuru garums ir mazāks par 12 cm

bez nod.

0301 92 30

– – –  kuru garums ir 12 cm vai vairāk, bet ir mazāks par 20 cm

bez nod.

0301 92 90

– – –  kuru garums ir 20 cm vai vairāk

bez nod.

0301 93 00

– –  karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  dienvidu tunzivs (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  citādas

 

 

 

– – –  saldūdens zivis

 

 

0301 99 11

– – – –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  citādas

8

0301 99 85

– – –  citādas

16

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

–  lašu dzimtas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 11

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0302 11 20

– – –  varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0302 11 80

– – –  citādas

12

0302 13 00

– –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  citādas

8

 

–  plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 21

– –  paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  jūrasmēles (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  akmeņplekstes (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  citādas

 

 

0302 29 10

– – –  megrimi (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  citādas

15

 

–  tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 31

– –  garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  citādas

22 (10)

0302 32

– –  dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  citādas

22 (10)

0302 33

– –  svītrainās tunzivis

 

 

0302 33 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  citādas

22 (10)

0302 34

– –  lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  citādas

22 (10)

0302 35

– –  Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  citādas

22 (10)

 

– – –  Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  citādas

22 (10)

0302 36

– –  dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  citādas

22 (10)

0302 39

– –  citādas

 

 

0302 39 20

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  citādas

22 (10)

 

–  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšovi (Engraulis spp.), sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus), makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), tropu makreles (Rastrelliger spp.), karaliskās makreles (Scomberomorus spp.), stavridas (Trachurus spp.), karanksi (Caranx spp.), kobijas (Rachycentron canadum), pampusi (Pampus spp.), sairas (Cololabis saira), stavridas (Decapterus spp.), moivas (Mallotus villosus), zobenzivis (Xiphias gladius), plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis), pelamīdas (Sarda spp.), marlīni, buriniekzivis, šķēpneši (Istiophoridae), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 41 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  anšovi (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0302 43 30

– – –  Sardinops ģints sardīnes (ivasi); sardinellas (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  brētliņas (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  stavridas (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  parastās stavridas (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Trachurus murphyi sugas stavridas

15

0302 45 90

– – –  citādas

15

0302 46 00

– –  kobijas (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Zobenzivis (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  citādas

 

 

 

– – –  plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 49 19

– – – –  citādas

22 (18)  (10)

0302 49 90

– – –  citādas

15

 

–  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 51

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0302 51 90

– – –  citādas

12

0302 52 00

– –  pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  saidas (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merlūzas

 

 

0302 54 11

– – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzas (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzas (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  citādas

15 (10)

0302 54 90

– – –  Urophycis ģints heki

15

0302 55 00

– –  Aļaskas saida (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  putasu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  citādas

 

 

0302 59 10

– – –  polārmencas (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  pollaki (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  citādas

15

 

–  tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 71 00

– –  tilapijas (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  zuši (Anguilla spp.)

bez nod.

0302 79 00

– –  citādas

8

 

–  citādas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0302 99

 

 

0302 81

– –  dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0302 81 15

– – –  dzeloņu haizivis (Squalus acanthias) un kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  siļķu haizivis (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  zilās haizivis (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  citādas

8

0302 82 00

– –  rajas (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  ilkņzivis (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  jūrasasari (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  labraks (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  citādas

15

0302 85

– –  zobaines (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  citādas

15

0302 89

– –  citādas

 

 

0302 89 10

– – –  saldūdens zivju

8

 

– – –  citādas

 

 

 

– – – –  Euthynnus, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0302 33, un izņemot plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis), kas minētas apakšpozīcijā 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  citādas

22 (10)

 

– – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasari

7,5

0302 89 39

– – – – –  citādas

7,5

0302 89 40

– – – –  jūras plaužu (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  citādas

15

 

–  aknas, ikri, pieņi, zivju spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami zivju subprodukti

 

 

0302 91 00

– –  aknas, ikri un pieņi

10

0302 92 00

– –  haizivju spuras

8

0302 99 00

– –  citādi

10

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

–  lašu dzimtas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 11 00

– –  zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  citādi Klusā okeāna laši (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

9

0303 14 20

– – –  varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0303 14 90

– – –  citādas

12

0303 19 00

– –  citādi

9 (10)

 

–  tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 23 00

– –  tilapijas (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  zuši (Anguilla spp.)

bez nod.

0303 29 00

– –  citādas

8

 

–  plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 31

– –  paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  jūrasmēles (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  akmeņplekstes (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  citādas

 

 

0303 39 10

– – –  plekstes (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Rhombosolea ģints zivis

7,5

0303 39 50

– – –  Pelotreis flavilatus vai Peltorhamphus novaezelandiae sugas zivis

7,5

0303 39 85

– – –  citādas

15

 

–  tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 41

– –  garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  citādas

22 (10)

0303 42

– –  dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  citādas

22 (10)

0303 43

– –  svītrainās tunzivis

 

 

0303 43 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  citādas

22 (10)

0303 44

– –  lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  citādas

22 (10)

0303 45

– –  Atlantijas un Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantijas okeāna zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  citādas

22 (10)

 

– – –  Klusā okeāna zilās tunzivis (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  citādas

22 (10)

0303 46

– –  dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  citādas

22 (10)

0303 49

– –  citādas

 

 

0303 49 20

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  citādas

22 (10)

 

–  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšovi (Engraulis spp.), sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus), makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), tropu makreles (Rastrelliger spp.), karaliskās makreles (Scomberomorus spp.), stavridas (Trachurus spp.), karanksi (Caranx spp.), kobijas (Rachycentron canadum), pampusi (Pampus spp.), sairas (Cololabis saira), stavridas (Decapterus spp.), moivas (Mallotus villosus), zobenzivis (Xiphias gladius), plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis), pelamīdas (Sarda spp.), marlīni, buriniekzivis, šķēpneši (Istiophoridae), izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0302 91–0303 99

 

 

0303 51 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0303 53 30

– – –  Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  brētliņas (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Atlantijas makreles (Scomber scombrus) un austrumu makreles (Scomber japonicus)

 (21)

0303 54 90

– – –  dienvidjūru makreles (Scomber australasicus)

15

0303 55

– –  stavridas (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  parastās stavridas (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Trachurus murphyi sugas stavridas

15

0303 55 90

– – –  citādas

15

0303 56 00

– –  kobijas (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  zobenzivis (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  citādas

 

 

0303 59 10

– – –  anšovi (Engraulis spp.)

15

 

– – –  plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 59 29

– – – –  citādas

22 (10)

0303 59 90

– – –  citādas

15

 

–  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 63

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0303 63 30

– – –  Grenlandes mencas (Gadus ogac)

12

0303 63 90

– – –  Gadus macrocephalus sugas mencas

12

0303 64 00

– –  pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  saidas (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merlūzas (Merluccius)

 

 

0303 66 11

– – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Argentīnas (Patagonijas) merlūzas (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  citādas

15 (10)

0303 66 90

– – –  Urophycis ģints heki

15

0303 67 00

– –  Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  putasu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  dienvidu putasu (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  citādas

 

 

0303 69 10

– – –  polārmencas (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  pollaki (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  zilie makruroni (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  citādas

15

 

–  citādas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus apakšpozīcijās 0303 91–0303 99

 

 

0303 81

– –  dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0303 81 15

– – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias) un kaķu haizivju (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  siļķu haizivis (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  zilās haizivis (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  citādas

8

0303 82 00

– –  raju dzimtas zivis (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  ilkņzivis (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  jūrasasari (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  labraks (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  citādas

15

0303 89

– –  citādas

 

 

0303 89 10

– – –  saldūdens zivju

8

 

– – –  citādas

 

 

 

– – – –  Euthynnus, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0303 43, un izņemot plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis), kas minētas apakšpozīcijā 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  citādas

22 (10)

 

– – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasari

7,5

0303 89 39

– – – – –  citādas

7,5

0303 89 40

– – – –  parastās pelamīdas (Orcynopsis unicolor)

 (22)

0303 89 50

– – – –  zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  jūras plaužu (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  citādas

15

 

–  aknas, ikri, pieņi, zivju spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami zivju subprodukti

 

 

0303 91

– –  aknas, ikri un pieņi

 

 

0303 91 10

– – –  ikri un pieņi dezoksiribonukleīnskābes vai protamīna sulfāta ražošanai (12)

bez nod.

0303 91 90

– – –  citādi

10

0303 92 00

– –  haizivju spuras

8

0303 99 00

– –  citādi

10

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

 

 

 

–  svaigas vai atdzesētas tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju (Channa spp.) filejas

 

 

0304 31 00

– –  tilapiju (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Nīlas asaru (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  citādas

9

 

–  svaigas vai atdzesētas citādu zivju filejas

 

 

0304 41 00

– –  Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas katra sver vairāk par 400 g

12

0304 42 50

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas foreļu

9

0304 42 90

– – –  citāda

12

0304 43 00

– –  plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae)

18

0304 44

– –  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju

 

 

0304 44 10

– – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  saidu (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  citāda

18

0304 45 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 47 10

– – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias) un kaķu haizivju (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  siļķu haizivju (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  zilo haizivju (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  citādu

18

0304 48 00

– –  raju dzimtas zivju (Rajidae)

18

0304 49

– –  citāds

 

 

0304 49 10

– – –  saldūdens zivju

9

 

– – –  citādas

 

 

0304 49 50

– – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  citādas

18

 

–  citādas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0304 51 00

– –  tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  lašu dzimtas zivju

8

0304 53 00

– –  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju

15

0304 54 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 56 10

– – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias) un kaķu haizivju (Scyliorhinus spp.)

15 (10)

0304 56 20

– – –  siļķu haizivju (Lamna nasus)

15 (10)

0304 56 30

– – –  zilo haizivju (Prionace glauca)

15 (10)

0304 56 90

– – –  citādu

15 (10)

0304 57 00

– –  raju dzimtas zivju (Rajidae)

15 (10)

0304 59

– –  citādu zivju

 

 

0304 59 10

– – –  saldūdens zivju

8

 

– – –  citādas

 

 

0304 59 50

– – – –  siļķu plētnes

 (19)

0304 59 90

– – – –  citādas

15 (10)

 

–  saldētas tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju (Channa spp.) filejas

 

 

0304 61 00

– –  tilapiju (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Nīlas asaru (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  citādu zivju

9

 

–  saldētas Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju filejas

 

 

0304 71

– –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0304 71 90

– – –  citāda

7,5

0304 72 00

– –  pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  saidu (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merlūzas (Merluccius)

 

 

0304 74 11

– – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Argentīnas (Patagonijas) merlūzas (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  citāda

6,1

0304 74 90

– – –  Urophycis ģints heki

7,5

0304 75 00

– –  Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  citāda

 

 

0304 79 10

– – –  polārmencas (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  zilie makruroni (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  citāda

15

 

–  citādu zivju saldētas filejas

 

 

0304 81 00

– –  Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  foreļu (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas sver vairāk par 400 g gabalā

12

0304 82 50

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas foreļu

9

0304 82 90

– – –  citāda

12

0304 83

– –  plekstveidīgo zivju (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  jūras zeltplekstu (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  plekstu (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  citāda

15

0304 84 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  tunzivju (Thunnus ģints), svītraino tunzivju (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis)

18

0304 88

– –  dzeloņu haizivju, citu haizivju, raju dzimtas zivju (Rajidae)

 

 

 

– – –  dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 88 11

– – – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias) un kaķu haizivju (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  siļķu haizivju (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  zilo haizivju (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  citādu

7,5

0304 88 90

– – –  raju dzimtas zivju (Rajidae)

15 (10)

0304 89

– –  citāda

 

 

0304 89 10

– – –  saldūdens zivju

9

 

– – –  citāda

 

 

 

– – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasaru

7,5

0304 89 29

– – – – –  citāda

7,5

0304 89 30

– – – –  Euthynnus ģints zivju, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0304 87 00

18

 

– – – –  makreļu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) un parasto pelamīdu (Orcynopsis unicolor)

 

 

0304 89 41

– – – – –  Scomber australasicus sugas makreļu

15

0304 89 49

– – – – –  citāda

15

0304 89 60

– – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  citāda

15 (10)

 

–  citāda, saldēta

 

 

0304 91 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  citādi

8

0304 94

– –  Aļaskas saidu (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  citādi

7,5

0304 95

– –  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  citādi

 

 

 

– – – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0304 95 25

– – – – –  Gadus morhua sugas mencu

7,5

0304 95 29

– – – – –  citāda

7,5

0304 95 30

– – – –  pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  saidu (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  merlūzas (Merluccius)

7,5

0304 95 60

– – – –  putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  citāda

7,5

0304 96

– –  dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 96 10

– – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias) un kaķu haizivju (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  siļķu haizivju (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  zilo haizivju (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  citādu

7,5

0304 97 00

– –  raju dzimtas zivju (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  citāds

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  citādi

 

 

0304 99 21

– – – –  saldūdens zivju

8

 

– – – –  citādi

 

 

0304 99 23

– – – – –  siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  jūras plaužu (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  citādi

7,5

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0305 10 00

–  zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

13

0305 20 00

–  zivju aknas, ikri un pieņi, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā

11

 

–  žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

 

 

0305 31 00

– –  tilapiju (Oreochromis spp.), samu (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpu (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zušu (Anguilla spp.), Nīlas asaru (Lates niloticus) un čūskgalvju (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivju

 

 

 

– – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac un Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  Gadus macrocephalus sugas mencu

16

0305 32 19

– – – –  citāda

20

0305 32 90

– – –  citāda

16

0305 39

– –  citāda

 

 

0305 39 10

– – –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho), sālīta vai sālījumā

15

0305 39 50

– – –  melno jeb Grenlandes paltusu (Reinhardtius hippoglossoides), sālīta vai sālījumā

15

0305 39 90

– – –  pārējo

16

 

–  kūpinātas zivis, ieskaitot filejas, bet izņemot ēdamus zivju subproduktus

 

 

0305 41 00

– –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  zuši (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  citādas

14

0305 49

– –  citādas

 

 

0305 49 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  citādas

14

 

–  vītinātas zivis, izņemot ēdamus zivju subproduktus, sālītas vai nesālītas, bet ne kūpinātas

 

 

0305 51

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  žāvētas, bet ne sālītas

13 (10)

0305 51 90

– – –  žāvētas, sālītas

13 (10)

0305 52 00

– –  tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.)

12

0305 53

– –  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae un Muraenolepididae dzimtu zivis, izņemot mencu (Gadus morhua,Gadus ogac un Gadus macrocephalus)

 

 

0305 53 10

– – –  polārmencas (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 53 90

– – –  citādas

12

0305 54

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), anšovi (Engraulis spp.), sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus), makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), tropu makreles (Rastrelliger spp.), karaliskās makreles (Scomberomorus spp.), stavridas (Trachurus spp.), karanksi (Caranx spp.), kobijas (Rachycentron canadum), pampusi (Pampus spp.), sairas (Cololabis saira), stavridas (Decapterus spp.), moivas (Mallotus villosus), zobenzivis (Xiphias gladius), plankumainās tunzivis (Euthynnus affinis), pelamīdas (Sarda spp.), marlīni, buriniekzivis, šķēpneši (Istiophoridae)

 

 

0305 54 30

– – –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – –  anšovi (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – –  citādas

12

0305 59

– –  citādas

 

 

0305 59 70

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – –  citādas

12

 

–  sālītas zivis, bet ne vītinātas vai kūpinātas, un zivis sālījumā, izņemot ēdamus zivju subproduktus

 

 

0305 61 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  anšovi (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  tilapijas (Oreochromis spp.), sami (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zuši (Anguilla spp.), Nīlas asari (Lates niloticus) un čūskgalves (Channa spp.)

12

0305 69

– –  citādas

 

 

0305 69 10

– – –  polārmencas (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  citādas

12

 

–  Zivju spuras, galvas, astes, peldpūšļi un citi ēdami zivju subprodukti

 

 

0305 71 00

– –  haizivju spuras

12

0305 72 00

– –  zivju galvas, astes un peldpūšļi

13

0305 79 00

– –  citādi

13

0306

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

 

–  saldēti

 

 

0306 11

– –  langusti un citādi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  jūras vēžu astes

12,5

0306 11 90

– – –  citādi

12,5

0306 12

– –  omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  veseli

6

0306 12 90

– – –  citādi

16

0306 14

– –  krabji

 

 

0306 14 10

– – –  Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugas krabji

7,5

0306 14 30

– – –  ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  citādi

7,5

0306 15 00

– –  Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– –  aukstūdens garneles un ziemeļgarneles (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 91

– – –  Crangon crangon sugas garneles

18

0306 16 99

– – –  citādas

12

0306 17

– –  citas garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 17 91

– – –  sārtās dziļūdens garneles (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – –  Penaeus ģints garneles

12

0306 17 93

– – –  Pandalidae dzimtas garneles, izņemot Pandalus ģints garneles

12

0306 17 94

– – –  Crangon ģints garneles, izņemot Crangon crangon sugas garneles

12

0306 17 99

– – –  citādas

12

0306 19

– –  citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 19 10

– – –  saldūdens vēži

7,5

0306 19 90

– – –  citādi

12

 

–  dzīvi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0306 31 00

– –  langusti un citādi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– –  omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 32 10

– – –  dzīvi

8

 

– – –  citādi

 

 

0306 32 91

– – – –  veseli

8

0306 32 99

– – – –  citādi

10

0306 33

– –  krabji

 

 

0306 33 10

– – –  ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0306 33 90

– – –  citādi

7,5

0306 34 00

– –  Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– –  aukstūdens garneles un ziemeļgarneles (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – –  Crangon crangon sugas garneles

 

 

0306 35 10

– – – –  svaigas vai atdzesētas

18

0306 35 50

– – – –  citādas

18

0306 35 90

– – –  citādas

12

0306 36

– –  citas garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 36 10

– – –  Pandalidae dzimtas garneles, izņemot Pandalus ģints garneles

12

0306 36 50

– – –  Crangon ģints garneles, izņemot Crangon crangon sugas garneles

18

0306 36 90

– – –  citādas

12

0306 39

– –  citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 39 10

– – –  saldūdens vēži

7,5

0306 39 90

– – –  citādi

12

 

–  citādi

 

 

0306 91 00

– –  langusti un citādi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– –  omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 92 10

– – –  veseli

8

0306 92 90

– – –  citādi

10

0306 93

– –  krabji

 

 

0306 93 10

– – –  ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0306 93 90

– – –  citādi

7,5

0306 94 00

– –  Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– –  garneles un ziemeļgarneles

 

 

 

– – –  aukstūdens garneles un ziemeļgarneles (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – – –  Crangon crangon sugas garneles

 

 

0306 95 11

– – – – –  termiski apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī

18

0306 95 19

– – – – –  citādas

18

0306 95 20

– – – –  Pandalus spp.

12

 

 

– – –  citas garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 95 30

– – – –  Pandalidae dzimtas garneles, izņemot Pandalus ģints garneles

12

0306 95 40

– – – –  Crangon ģints garneles, izņemot Crangon crangon sugas garneles

18

0306 95 90

– – – –  citādas

12

0306 99

– –  citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 99 10

– – –  saldūdens vēži

7,5

0306 99 90

– – –  citādi

12

0307

Mīkstmieši, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti mīkstmieši, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; mīkstmiešu milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

 

–  austeres

 

 

0307 11

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0307 11 10

– – –  dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, katra svarā (ieskaitot gliemežvākus) līdz 40 g

bez nod.

0307 11 90

– – –  citādas

9

0307 12 00

– –  saldētas

9

0307 19 00

– –  citādas

9

 

–  Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmīšgliemenes, ieskaitot karaliskās vēdekļgliemenes

 

 

0307 21 00

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

8

0307 22

– –  saldētas

 

 

0307 22 10

– – –  svētceļnieku gliemenes (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – –  citādas

8

0307 29 00

– –  citādas

8

 

–  ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 32

– –  saldētas

 

 

0307 32 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 32 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  citādas

 

 

0307 39 20

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 80

– – –  Perna spp.

8

 

–  sēpijas un kalmāri

 

 

0307 42

– –  dzīvi, svaigi vai atdzesēti

 

 

0307 42 10

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

0307 42 20

– – –  Loligo spp.

6

0307 42 30

– – –  Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 42 40

– – –  Todarodes sagittatus

6

0307 42 90

– – –  citādi

11

0307 43

– –  saldēti

 

 

 

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

 

 

 

– – – –  Sepiola spp.

 

 

0307 43 21

– – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 43 25

– – – – –  citādi

8

0307 43 29

– – – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma

8

 

– – –  Loligo spp.

 

 

0307 43 31

– – – –  Loligo vulgaris

6

0307 43 33

– – – –  Loligo pealei

6

0307 43 35

– – – –  Loligo gahi

6

0307 43 38

– – – –  citādi

6

0307 43 91

– – –  Ommastrephes spp., izņemot Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 43 92

– – –  Illex spp.

8

0307 43 95

– – –  Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 43 99

– – –  citādi

11

0307 49

– –  citādi

 

 

0307 49 20

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

0307 49 40

– – –  Loligo spp.

6

0307 49 50

– – –  Ommastrephes spp., izņemot Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 49 60

– – –  Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 80

– – –  citādi

11

 

–  astoņkāji (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

8

0307 52 00

– –  saldēti

8

0307 59 00

– –  citādi

8

0307 60 00

–  gliemeži, kas nav jūras gliemeži

bez nod.

 

–  gliemenes, sirsniņgliemenes un Arcidae dzimtas gliemenes (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae un Veneridae dzimta)

 

 

0307 71 00

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

11

0307 72

– –  saldētas

 

 

0307 72 10

– – –  svītrotās veneras vai citas cietgliemenes (Veneridae)

8

0307 72 90

– – –  citādas

11

0307 79 00

– –  citādas

11

 

–  jūrasausis (Haliotis spp.) un spārngliemeži (Strombus spp.)

 

 

0307 81 00

– –  dzīvas, svaigas vai atdzesētas jūrasausis (Haliotis spp.)

11

0307 82 00

– –  dzīvi, svaigi vai atdzesēti spārngliemeži (Strombus spp.)

11

0307 83 00

– –  saldētas jūrasausis (Haliotis spp.)

11

0307 84 00

– –  saldēti spārngliemeži (Strombus spp.)

11

0307 87 00

– –  citādas jūrasausis (Haliotis spp.)

11

0307 88 00

– –  citādi spārngliemeži (Strombus spp.)

11

 

–  citādas, ieskaitot miltus, rupja maluma miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0307 91 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0307 92 00

– –  saldēti

11

0307 99 00

– –  citādi

11

0308

Ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā; kūpināti ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

 

–  jūrasgurķi (Stichopus japonicus, Holothuroidea)

 

 

0308 11 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0308 12 00

– –  saldēti

11

0308 19 00

– –  citādi

11

 

–  jūraseži (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0308 22 00

– –  saldēti

11

0308 29 00

– –  citādi

11

0308 30

–  medūzas (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 10

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

11

0308 30 50

– –  saldētas

bez nod.

0308 30 90

– –  citādas

11

0308 90

–  citādi

 

 

0308 90 10

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0308 90 50

– –  saldēti

11

0308 90 90

– –  citādi

11

4. NODAĻA

PIENA PĀRSTRĀDES PRODUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS; DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1.

Ar jēdzienu “piens” jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2.

Pozīcijā 0405:

a)

“sviests” ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai atjaunotais sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, ieskaitot konservētu sviestu), ko iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 95 %, piena beztauku sausnas – ne vairāk par 2 %, un ūdens saturs nepārsniedz 16 %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b)

“piena tauku pasta” ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 %.

3.

Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami pozīcijā 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a)

piena tauku saturs sausnā ir 5 % vai vairāk;

b)

sausna ir vismaz 70 % no svara, bet ne vairāk kā 85 %, un

c)

tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (pozīcija 1702);

b)

produkti, kas iegūti no piena, aizstājot kādu no tā dabiskajām sastāvdaļām (piemēram, sviestskābes taukus) ar citu sastāvdaļu (piemēram, oleīnskābes taukiem) (pozīcija 1901 vai 2106); un

c)

albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (pozīcija 3502), un globulīni (pozīcija 3504).

Piezīmes par apakšpozīcijām

1.

Apakšpozīcijā 0404 10“pārveidotās sūkalas” ir produkti, ko veido sūkalu sastāvdaļas, tas ir, sūkalas, no kurām pilnīgi vai daļēji atdalīta laktoze, proteīni un minerālvielas, sūkalas, kurām pievienotas dabiskas sūkalu sastāvdaļas, un produkti, kas iegūti, sajaucot dabiskas sūkalu sastāvdaļas.

2.

Apakšpozīcijā 0405 10“sviests” neattiecas uz atūdeņotu sviestu un kausētu bifeļmātes piena sviestu (apakšpozīcija 0405 90).

Papildu piezīmes

1.

Tarifa likmes maisījumiem, kas ietilpst pozīcijās 0401–0406, piemērojamas šādi:

a)

maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b)

citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

2.

Uz apakšpozīcijām 0408 11 un 0408 19 attiecas turpmāk minētais.

Formulējums “citādi konservēti” attiecas arī uz olu dzeltenumiem ar ierobežotiem sāls daudzumiem (parasti aptuveni līdz 12 svara %) vai arī nelieliem daudzumiem ķīmisko vielu, ko pievieno konservēšanas vajadzībām, ja vien ir izpildīti abi no šiem nosacījumiem:

i)

izstrādājumi saglabā apakšpozīciju 0408 11 un 0408 19 olu dzeltenumu raksturu;

ii)

sāli vai ķīmisko vielu nedrīkst lietot lielākos daudzumos, kā nepieciešams konservēšanai.

3.

4. nodaļā iekļautie piena pārstrādes produkti ietver piena pārstrādes permeātus, kas ir piena produkti, kuriem raksturīgs augsts laktozes saturs un kurus iegūst, ar ultrafiltrāciju vai citu apstrādes metodi no piena, sūkalām, krējuma un/vai svaigām paniņām un/vai tamlīdzīgām izejvielām atdalot piena taukus un piena proteīnus.

4.

Uz apakšpozīcijām 0404 10 un 0404 90 attiecas turpmāk minētais:

Piena permeātu var analītiski atšķirt no sūkalu permeāta, nosakot tādu vielu klātbūtni, kuras ir saistītas ar sūkalu ražošanu (piemēram, pienskābe, laktāti un glikomakropeptīdi).

Apakšpozīcija 0404 10 ietver “sūkalu permeātu”, kas ir produkts, kuram parasti ir nedaudz skābena smarža un kuru iegūst ar sūkalu vai dabisko sūkalu sastāvdaļu maisījumu ultrafiltrāciju.

Tādu vielu klātbūtne, kuras ir saistītas ar sūkalu ražošanu (piemēram, pienskābe, laktāti un glikomakropeptīdi), ir nosacījums sūkalu permeātu klasifikācijai šajā apakšpozīcijā.

Apakšpozīcija 0404 90 ietver “piena permeātu”, kas ir produkts, kuram parasti ir piena smarža un kuru ar ultrafiltrāciju vai citu apstrādes metodi iegūst no piena. Kvantitatīvi ierobežots pienskābes un laktātu daudzums vai to neesība (maks. 0,1 masas % pulverveida piena permeātos vai maks. 0,015 masas % šķidra veida piena permeātos), kā arī glikomakropeptīdu neesība ir nosacījums piena permeātu klasifikācijai apakšpozīcijā 0404 90.

Metode laktātu klātbūtnes noteikšanai ir ISO 8069:2005 metode, un metode siera sūkalu klātbūtnes noteikšanai (t. i., kazeīnmakropeptīdu, tādu kā glikomakropeptīdu, klātbūtnes noteikšanai) ir metode, kas izklāstīta Komisijas Regulas (EK) Nr. 273/2008 (163) XII pielikumā.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

 

 

0401 10

–  kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara

 

 

0401 10 10

– –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  citāds

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara

 

 

 

– –  nepārsniedz 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  citāds

17,9 €/100 kg/net

 

– –  pārsniedz 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  citāds

21,8 €/100 kg/net

0401 40

–  kura tauku saturs ir lielāks par 6 %, bet nepārsniedz 10 % no svara

 

 

0401 40 10

– –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– –  citāds

56,6 €/100 kg/net

0401 50

–  kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara

 

 

 

– –  nepārsniedz 21 %

 

 

0401 50 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – –  citāds

56,6 €/100 kg/net

 

– –  vairāk nekā 21 %, bet nepārsniedz 45 %

 

 

0401 50 31

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – –  citāds

109,1 €/100 kg/net

 

– –  pārsniedz 45 %

 

 

0401 50 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – –  citāds

182,8 €/100 kg/net

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

0402 10

–  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara

 

 

 

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

0402 10 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  citāds

118,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  citāds

 

 

0402 10 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26)

0402 10 99

– – –  citāds

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26)

 

–  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk nekā 1,5 % no svara

 

 

0402 21

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

0402 21 18

– – – –  citāds

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  citāds

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  citāds

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 11

– – – –  piens speciāli zīdaiņu barībai hermētiskā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g, kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  citāds

 

 

0402 29 15

– – – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0402 29 19

– – – – –  citāds

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26)

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0402 29 99

– – – –  citāds

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26)

 

–  citāds

 

 

0402 91

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

0402 91 10

– – –  ar tauku saturu līdz 8 svara %

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  ar tauku saturu virs 8 %, bet ne vairāk kā 10 svara %

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  ar tauku saturu virs 10 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 91 51

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  citāds

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 91 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  citāds

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  citāds

 

 

0402 99 10

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 % no svara

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  ar tauku saturu virs 9,5 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 99 31

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26)

0402 99 39

– – – –  citāds

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26)

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 99 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26)

0402 99 99

– – – –  citāds

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

0403 10

–  jogurts

 

 

 

– –  nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 11

– – – –  nepārsniedz 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  pārsniedz 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 31

– – – –  nepārsniedz 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 10 33

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 10 39

– – – –  pārsniedz 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

 

– –  aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 51

– – – –  nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 91

– – – –  nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  citāds

 

 

 

– –  nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 11

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 31

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0403 90 33

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0403 90 39

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – –  citāds

 

 

 

– – – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 51

– – – – –  nepārsniedz 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  pārsniedz 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 61

– – – – –  nepārsniedz 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 90 63

– – – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 90 69

– – – – –  pārsniedz 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

 

– –  aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 71

– – – –  nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 91

– – – –  nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur

 

 

0404 10

–  sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem

 

 

 

– –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 02

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 12

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 26

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26)

0404 10 28

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 32

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 34

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 36

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 38

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– –  citādas

 

 

 

– – –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 48

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net (27)

0404 10 52

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 56

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 72

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28)

0404 10 74

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 76

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 78

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 82

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 84

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90

–  citādas

 

 

 

– –  bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 21

– – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  citādas, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 81

– – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90 83

– – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90 89

– – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

 

 

0405 10

–  sviests

 

 

 

– –  ar tauku saturu līdz 85 svara %

 

 

 

– – –  dabisks sviests

 

 

0405 10 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 19

– – – –  citāds

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 30

– – –  atjaunotais sviests

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 50

– – –  sūkalu sviests

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 90

– –  citāds

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 20

–  piena tauku pastas

 

 

0405 20 10

– –  ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

9 + EA (23)

0405 20 30

– –  ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

9 + EA (23)

0405 20 90

– –  ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 75 %, bet mazāk par 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  citāds

 

 

0405 90 10

– –  ar tauku saturu pēc svara 99,3 % vai vairāk un ūdens saturu pēc svara līdz 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 90 90

– –  citāds

231,3 €/100 kg/net (10)

0406

Siers un biezpiens

 

 

0406 10

–  svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī sūkalu siers un biezpiens

 

 

 

– –  kura tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara

 

 

0406 10 30

– – –  Mozzarella, šķidrumā vai bez šķidruma

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 50

– – –  citāds

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 80

– –  citāds

221,2 €/100 kg/net (10)

0406 20 00

–  visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 30

–  kausētais siers, nerīvēts un neberzts

 

 

0406 30 10

– –  kura ražošanā izmantots tikai Ementāles, Grijēras un Apencelles siers un kurā kā piedeva var būt Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger); safasēts mazumtirdzniecībai, kura tauku saturs sausnā nepārsniedz 56 % no svara

144,9 €/100 kg/net (10)

 

– –  citāds

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 36 % no svara un tauku saturs sausnā

 

 

0406 30 31

– – – –  nepārsniedz 48 %

139,1 €/100 kg/net (10)

0406 30 39

– – – –  pārsniedz 48 %

144,9 €/100 kg/net (10)

0406 30 90

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 36 % no svara

215 €/100 kg/net (10)

0406 40

–  zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas

 

 

0406 40 10

– –  rokfors

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 90

– –  citāds

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 90

–  citādi sieri

 

 

0406 90 01

– –  pārstrādei (29)

167,1 €/100 kg/net (10)

 

– –  citādi

 

 

0406 90 13

– – –  Ementāles siers

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 15

– – –  Grijēras siers, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 17

– – –  Bergkäse un Apencelles siers

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 18

– – –  Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or un Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 21

– – –  Čedaras siers

167,1 €/100 kg/net (10)

0406 90 23

– – –  Edamas siers

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 25

– – –  Tilzītes siers

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 29

– – –  kaškavals

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 35

– – –  Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (10)

 

– – –  citāds

 

 

0406 90 50

– – – –  siers no aitas vai bifeļmātes piena traukos ar sālījumu vai aitādas vai kazādas maisos

151 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  citādi

 

 

 

– – – – –  kuru tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara un ūdens saturs beztauku vielā

 

 

 

– – – – – –  nepārsniedz 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 69

– – – – – – –  citādi

188,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – – – –  pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 74

– – – – – – –  Maasdamas siers

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 78

– – – – – – –  Haudas siers

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhemb, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, Čestras siers, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 82

– – – – – – –  kamambērs

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 84

– – – – – – –  Brī siers

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  citādi sieri, kuru ūdens saturs beztauku vielā

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 52 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 89

– – – – – – – –  pārsniedz 52 %, bet nepārsniedz 62 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 92

– – – – – – – –  pārsniedz 62 %, bet nepārsniedz 72 %

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 93

– – – – – –  pārsniedz 72 %

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 99

– – – – –  citādi

221,2 €/100 kg/net (10)

0407

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas

 

 

 

–  apaugļotas olas inkubācijai

 

 

0407 11 00

– –  Gallus domesticus sugas mājputnu (31)

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19

– –  citādas

 

 

 

– – –  no mājputniem, kas nav Gallus domesticus sugas putni (31)

 

 

0407 19 11

– – – –  tītaru vai zosu

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – –  citādas

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – –  citādas

7,7

p/st

 

–  citādas svaigas olas

 

 

0407 21 00

– –  Gallus domesticus sugas mājputnu

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29

– –  citādas

 

 

0407 29 10

– – –  no mājputniem, kas nav Gallus domesticus sugas putni

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29 90

– – –  citādas

7,7

p/st

0407 90

–  citādas

 

 

0407 90 10

– –  no mājputniem

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 90 90

– –  citādas

7,7

p/st

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

–  olu dzeltenumi

 

 

0408 11

– –  žāvēti

 

 

0408 11 20

– – –  nederīgi pārtikai (32)

bez nod.

0408 11 80

– – –  citādi

142,3 €/100 kg/net (10)

0408 19

– –  citādi

 

 

0408 19 20

– – –  nederīgi pārtikai (32)

bez nod.

 

– – –  citādi

 

 

0408 19 81

– – – –  šķidri

62 €/100 kg/net (10)

0408 19 89

– – – –  citādi, arī saldēti

66,3 €/100 kg/net (10)

 

–  citādi

 

 

0408 91

– –  žāvēti

 

 

0408 91 20

– – –  nederīgi pārtikai (32)

bez nod.

0408 91 80

– – –  citādi

137,4 €/100 kg/net (10)

0408 99

– –  citādi

 

 

0408 99 20

– – –  nederīgi pārtikai (32)

bez nod.

0408 99 80

– – –  citādi

35,3 €/100 kg/net (10)

0409 00 00

Dabiskais medus

17,3

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

7,7

5. NODAĻA

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pārtikas produkti (kas nav zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali, un šķidras vai kaltētas dzīvnieku asinis);

b)

ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot pozīcijā 0505 minētās, kā arī jēlādu atgriezumi un atkritumi, kas iekļauti pozīcijā 0511 (41. vai 43. nodaļā);

c)

dzīvnieku materiāli tekstilrūpniecībai, izņemot astrus un to atlikumus (XI sadaļa), un

d)

gatavi pušķi vai kūlīši suku vai slotu izgatavošanai (pozīcija 9603).

2.

Pozīcijā 0501 matu šķirošanu pēc garuma (ja vien matu saknes daļas vai gali nav sastiprināti), neuzskata par apstrādi.

3.

Visā nomenklatūrā ar terminu “ziloņkauls” jāsaprot ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežacūku ilkņi, degunradžu ragi un visādu dzīvnieku zobi.

4.

Ar terminu “astri” visā nomenklatūrā jāsaprot zirgu vai liellopu krēpju vai astes sari. Pozīcija 0511 attiecas uz, inter alia, astriem un to atkritumiem, arī saliktiem kārtās, arī ar stiprinājumu.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi

bez nod.

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi

 

 

0502 10 00

–  mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumi

bez nod.

0502 90 00

–  citādi

bez nod.

0503