22.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1695

(2016. gada 21. septembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 (1) atcelšanu, un jo īpaši tās 11. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā uzskaitītas Irākas iepriekšējās valdības valsts iestādes, sabiedrības, aģentūras un fiziskās un juridiskās personas, struktūras un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas tādu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kas 2003. gada 22. maijā atradušies ārpus Irākas.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2016. gada 16. septembrī nolēma svītrot deviņpadsmit organizācijas no to personu vai organizāciju saraksta, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājs


(1)  OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā svītro šādus ierakstus:

 

“10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adrese: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.”;

 

“49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias a) STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adreses: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.”;

 

“55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Adrese: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.”;

 

“56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adrese: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.”;

 

“57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adrese: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.”;

 

“59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adrese: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.”;

 

“83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adrese: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.”;

 

“100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Adrese: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.”;

 

“102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adrese: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.”;

 

“107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Adrese: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah – Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.”;

 

“110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Adrese: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.”;

 

“111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adrese: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.”;

 

“125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Adrese: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.”;

 

“127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adrese: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.”;

 

“129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adreses: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.”;

 

“131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adrese: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.”;

 

“137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adreses: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.”;

 

“139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adreses: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.”;

 

“142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Adrese: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.”