20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir jānodrošina efektīvi mehānismi visa iekšējā tirgus aizsardzībai, lai palielinātu juridisko noteiktību ekonomikas dalībnieku un ieinteresēto personu attiecībās ar trešo valstu jurisdikcijām. Finanšu tirgus integritāti un iekšējā tirgus normālu darbību nopietni apdraud jurisdikcijas, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas regulējumā ir stratēģiskas nepilnības. Jurisdikcijas, kuru tiesiskajam regulējumam un iestāžu sistēmai ir būtiskas nepilnības un kuras nav noteikušas pietiekami stingrus standartus naudas plūsmas kontrolei, rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 visiem Savienības atbildīgajiem subjektiem, veidojot attiecības ar fiziskām vai juridiskām personām, kas veic uzņēmējdarbību augsta riska trešās valstīs, būtu jāpiemēro pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi, tādējādi nodrošinot līdzvērtīgas prasības visiem tirgus dalībniekiem visā Savienībā.

(3)

Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā ir noteikti kritēriji, kuriem jābūt Komisijas veiktā novērtējuma pamatā, un ar šo pantu Komisija tiek pilnvarota apzināt augsta riska trešās valstis, ņemot vērā minētos kritērijus.

(4)

Augsta riska trešo valstu apzināšanas pamatā ir jābūt skaidram un objektīvam novērtējumam, kurā galvenā uzmanība pievērsta tam, vai konkrētā jurisdikcija atbilst Direktīvā (ES) 2015/849 noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz šīs jurisdikcijas tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā, kompetento iestāžu pilnvarām un procedūrām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti, vēršoties pret trešās valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskiem.

(5)

Visiem secinājumiem, uz kuriem Komisija pamatojas, pieņemot lēmumu par jurisdikcijas iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā, būtu jābūt dokumentāri apstiprinātiem, izmantojot drošus, pārbaudāmus un aktuālus informācijas avotus.

(6)

Ir svarīgi, lai Komisija pilnībā atzītu un novērtētu darbu, kas jau ir ieguldīts starptautiskā līmenī, apzinot augsta riska trešās valstis, un jo īpaši Finanšu darījumu darba grupas (“FATF”) veikumu. Lai nodrošinātu globālās finanšu sistēmas integritāti, ir ļoti svarīgi, lai trešo valstu saraksts, kas noteikts Savienības līmenī, attiecīgā gadījumā tiktu cieši saskaņots ar sarakstiem, par kuriem panākta starptautiska vienošanās. Atbalstot globālu pieeju starptautiskā līmenī, Savienība palīdz veicināt finanšu integritāti visā pasaulē un labāk aizsargāt starptautisko finanšu sistēmu pret augsta riska valstu ietekmi. Šāda globāla pieeja palīdz nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus visiem atbildīgajiem subjektiem un novērst situācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt starptautisko finanšu sistēmu.

(7)

Atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 2015/849, Komisija ņēma vērā visus pieejamos ekspertu novērtējumus attiecībā uz faktoriem, kuru dēļ valsti vai jurisdikciju varētu īpaši apdraudēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana vai citas nelikumīgas finanšu darbības. Atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam Komisija attiecīgā gadījumā ņēma vērā jaunāko FATF publisko paziņojumu, FATF dokumentus (“Centieni uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību izpildi pasaules mērogā: nepārtraukts process”), FATF starptautiskās sadarbības pārskata ziņojumus un FATF un FATF pielīdzināmo reģionālo struktūru veiktā sasvstarpējā novērtējuma ziņojumu attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(8)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirdzniecības operatoriem, lielo ES ienākošo un izejošo pārrobežu darījumu skaitu, kā arī tirgus atvērtības līmeni, tiek uzskatīts, ka draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīms rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz ES finanšu sistēmu.

(9)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka Afganistāna, Bosnija un Hercegovina, Gajāna, Irāka, Jemena, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Sīrija, Uganda un Vanuatu būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šīs valstis ir rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF ir sagatavojušas rīcības plānu, kas tām ļautu izpildīt Direktīvas (ES) 2015/849 prasības.

(10)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka arī Irāna būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šī valsts, kas minēta FATF publiskajā paziņojumā, ir paudusi augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un ir nolēmusi lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu, kas tai ļautu izpildītu Direktīvas (ES) 2015/849 prasības.

(11)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka arī Korejas Tautas Demokrātiskā Republika būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šī valsts, kas minēta FATF publiskajā paziņojumā, vairākkārt nav izmantojusi iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus.

(12)

Ir svarīgi, lai Komisija aicinātu trešo valstu jurisdikcijas, kas ir atzītas par augsta riska jurisdikcijām, pilnīgi sadarboties ar Komisiju un starptautiskajām organizācijām, lai saskaņotu un efektīvi īstenotu atbilstošus pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu stratēģisko nepilnību labošanai.

(13)

Nolūkā precizēt to augsta riska trešo valstu sarakstu, kurās konstatētas stratēģiskas nepilnības, ir ļoti svarīgi, lai Komisija pastāvīgi sekotu tam, kā mainās vērtējums attiecībā uz trešo valstu tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu, kompetento iestāžu pilnvarām un procedūrām un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To trešo valstu jurisdikciju saraksts, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”), ir norādīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.


PIELIKUMS

Augsta riska trešās valstis

I.   Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Afganistāna

2.

Bosnija un Hercegovina

3.

Gajāna

4.

Irāka

5.

Laosas TDR

6.

Sīrija

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemena

II.   Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Irāna

III.   Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)