1.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1443

(2016. gada 29. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (1) un jo īpaši tās 15. pantu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 30.a pantu,

tā kā:

(1)

Gan Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā, gan Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā ir iekļauts saraksts ar klasificētām vielām, uz kurām attiecas vairāki saskaņoti kontroles un uzraudzības pasākumi, kas paredzēti minētajās regulās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā uzskaitītās klasificētās vielas ir iedalītas kategorijās, kurām piemēro atšķirīgus pasākumus, lai panāktu proporcionālu līdzsvaru starp katras konkrētās vielas radīto apdraudējuma līmeni un likumīgajai tirdzniecībai radīto slogu.

(3)

Stingrākie kontroles un uzraudzības pasākumi noteikti attiecībā uz vielām, kuras klasificētas 1. kategorijā. Lai glabātu minētās vielas un veiktu jebkādas ar tām saistītas transakcijas, uzņēmējiem un lietotājiem ir jāsaņem licence.

(4)

Hlorefedrīnu un hlorpseidoefedrīnu iespējams tieši pārveidot metamfetamīnā, kam ir augsta ienesīguma likme. Dalībvalstis ir sniegušas liecības, ka kopš 2013. gada Savienībā hlorefedrīns un hlorpseidoefedrīns vairākos gadījumos ir tikuši izmantoti kā prekursori, lai nelikumīgi ražotu metamfetamīnu (pazīstams arī ar nosaukumu “kristāls”). Turklāt ir ziņots par vairākiem gadījumiem, kad abas minētās vielas ir tikušas izmantotas metamfetamīna ražošanai ārpus Savienības.

(5)

Patlaban uz hlorefedrīna un hlorpseidoefedrīna tirdzniecību un glabāšanu neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi, un to vienīgā kontrole ir Savienības uzņēmēju brīvprātīga apņemšanās uzraudzīt tirdzniecību un ziņot par aizdomīgiem darījumiem ar minētajām vielām.

(6)

Notika apspriešanās ar dalībvalstīm un ķīmiskās rūpniecības pārstāvjiem, bet tās laikā netika atklāti nozīmīgi hlorefedrīna un hlorpseidoefedrīna likumīgi lietošanas veidi. 2013. un 2014. gadā dalībvalstu kompetentās iestādes konfiscēja vairāk nekā trīs tonnas minēto vielu, lai nepieļautu to izmantošanu nelikumīgai metamfetamīna ražošanai.

(7)

Ņemot vērā, ka hlorefedrīna un hlorpseidoefedrīna novirzīšanas risks ir augsts un ka šo vielu klasificēšana neradīs būtisku ietekmi uz likumīgo tirdzniecību, šīs vielas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, klasificējot tās 1. kategorijā.

(8)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 273/2004 un Regula (EK) Nr. 111/2005.

(9)

Ar abām regulām kopā – Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Regulu (EK) Nr. 111/2005 – tiek īstenoti konkrēti pasākumi, ko paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas 1988. gada 19. decembra Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti (3). Ņemot vērā ciešo būtisko saistību starp abām regulām, ir pamatoti pieņemt grozījumus ar vienu deleģēto aktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 273/2004

Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā 1. kategorijas klasificēto vielu tabulai pievieno šādas rindas:

“(1R,2S)-(-)-hlorefedrīns

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-hlorefedrīns

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns

 

2939 99 00

771434-80-1”

2. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 111/2005

Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 1. kategorijas klasificēto vielu tabulai pievieno šādas rindas:

“(1R,2S)-(-)-hlorefedrīns

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-hlorefedrīns

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns

 

2939 99 00

771434-80-1”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 326, 24.11.1990., 56. lpp.