19.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 225/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1394

(2016. gada 16. augusts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktu, 59. panta 1., 2. un 5. punktu un 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 (2) 19.a panta 2. punktā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz samazinātiem administratīviem sodiem par platības pārdeklarēšanu konkrētas platībatkarīgā atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma ietvaros, ja saņēmējs šādu sodu par minēto attiecīgo platībatkarīgā atbalsta shēmu vai atbalsta pasākumu līdz šim nav saņēmis. Ja saņēmējs nākamajā pieprasījumu gadā atkal saņem minētās regulas 19.a un 21. pantā minēto administratīvo sodu minētās attiecīgās platībatkarīgā atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma ietvaros, saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem, lai nepieļautu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un veicinātu pareizu deklarēšanu nākotnē, summas starpība būtu jāatmaksā. Tāpēc ir pamatoti šā noteikuma pēckontroles nolūkā paredzēt konkrētu kontroles intensitāti.

(2)

Jāprecizē, ka Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (3) 50. panta 1. punktā minēto pārbaužu uz vietas nolūkā avansa maksājumi vai starpmaksājumi būtu jāņem vērā, aprēķinot 5 % kontroles intensitāti, kas piemērojama pārbaudēm uz vietas. Tāpēc ir lietderīgi grozīt minētās regulas 50. panta 1. punkta otro daļu.

(3)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tiešo maksājumu komiteja un lauku attīstības komiteja nav sniegušas atzinumu priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 809/2014

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014 groza šādi:

1)

regulā iekļauj šādu 33.a pantu:

“33.a pants

Papildu kontroles intensitāte, kas piemērojama Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 19.a panta 2. punktā minēto saņēmēju pēckontrolēm uz vietas

1.   Saņēmējiem, kuriem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 19.a panta 2. punktu tika piemēroti samazināti administratīvie sodi par pārbaudē uz vietas konstatētu pārdeklarēšanu platībatkarīgā atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma ietvaros, nākamajā pieprasījumu gadā saistībā ar attiecīgo atbalsta shēmu vai atbalsta pasākumu veic pēckontroli uz vietas.

2.   Šā panta 1. punktā minētā pēckontrole uz vietas nav nepieciešama, ja konstatēšanas gadā pēc konstatētās pārdeklarēšanas ir veikta attiecīgo atsauces zemes gabalu atjaunināšana lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmā, kas minēta Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014 5. pantā.”;

2)

regulas 50. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja par darbību, kuru pārbauda uz vietas, ir saņemti avansa maksājumi vai starpmaksājumi, minētos maksājumus ieskaita izdevumos, kurus aptver pārbaudes uz vietas, kā minēts pirmajā daļā.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro tiešo maksājumu atbalsta pieteikumiem, lauku attīstības atbalsta pieteikumiem un maksājuma pieprasījumiem, kas attiecas uz pieprasījumu gadiem vai piemaksu periodiem, sākot no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 16. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).