23.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1005

(2016. gada 22. jūnijs),

ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 6. ierakstā ir aizliegts ražot, laist tirgū un lietot azbesta šķiedras un izstrādājumus vai maisījumus, kam šīs šķiedras ir pievienotas ar nolūku.

(2)

Dalībvalstis esošajām elektrolīzes instalācijām varēja noteikt atbrīvojumu attiecībā uz diafragmu, kas satur krizotila šķiedras, laišanu tirgū un lietošanu. Tas iekļāva iespēju noteikt atbrīvojumu attiecībā uz krizotila šķiedru laišanu tirgū ar mērķi tās izmantot šādu diafragmu ražošanai un remontam un attiecībā uz krizotila šķiedru izmantošanu minētajiem mērķiem.

(3)

No piecām elektrolīzes instalācijām, par kurām dalībvalstis 2011. gadā ziņoja (2), ka tām ir noteikts atbrīvojums, tikai divas – Zviedrijā un Vācijā – turpina darboties.

(4)

Eiropas Komisija saskaņā ar 6. ieraksta 1. punktā noteikto pienākumu 2013. gada 18. janvārī lūdza Eiropas Ķimikāliju aģentūru (“Aģentūra”) atbilstīgi REACH regulas 69. panta 1. punktam sagatavot dokumentāciju, kas atbilst XV pielikuma prasībām, nolūkā aizliegt krizotilu saturošu diafragmu laišanu tirgū un lietošanu. Aģentūra 2014. gada 17. janvārī pabeidza dokumentāciju, kas atbilst XV pielikuma prasībām, un tajā ierosināja grozīt esošo ierobežojumu, nosakot termiņu dalībvalstu piešķirtajiem atbrīvojumiem attiecībā uz krizotilu saturošu diafragmu un krizotila šķiedru, ko izmanto vienīgi diafragmu remontam, laišanu tirgū un lietošanu līdz 2025. gada 31. decembrim, un ļaut dalībvalstīm noteikt ziņošanas prasību, kas uzlabos monitoringu un izpildi.

(5)

Pēc tam par dokumentāciju notika sabiedriskā apspriešana un to novērtēja Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC).

(6)

RAC2014. gada 26. novembrī pieņēma atzinumu, kurā secināja, ka vienā ražotnē nav strādājošo ekspozīcijas krizotilam un otrajā ražotnē ekspozīcija ir samazināta līdz minimumam, izmantojot riska pārvaldības pasākumus, kas efektīvi samazina krizotila izmantošanas potenciālos riskus līdz riska līmenim, kurš rada mazas bažas. Atzinumā arī secināts, ka krizotils nenonāk vidē un tāpēc, nekavējoties slēdzot abas ražotnes, ieguvumi cilvēka veselībai un videi būtu nelieli. Turklāt konkrētu procesa un tehnoloģisko apsvērumu dēļ vienā no ražotnēm nav bijusi pieejama piemērota alternatīva.

(7)

Lai sekmētu krizotila izmantošanas pakāpeniskas izbeigšanas mērķa sasniegšanu Eiropas Savienībā un uzlabotu esošo atbrīvojumu skaidrību un pārredzamību, RAC piekrita ierosinātajam grozījumam, kas tika izklāstīts saskaņā ar XV pielikumu sagatavotajā dokumentācijā. Atzinumā arī secināts, ka ir vajadzīga rīcība Savienības mērogā.

(8)

SEAC2015. gada 9. martā pieņēma atzinumu, kurā konstatēja, ka vienā ražotnē pašreiz azbestu saturošās kameras tiks demontētas līdz 2025. gadam un attiecībā uz otro ražotni operators apgalvoja, ka pēc pašreizējās ražošanas līmeņa testēšanas, kurā esošajā instalācijā tiek izmantotas diafragmas bez krizotila, pilnīga aizstāšana tiks panākta vēlākais līdz 2025. gadam. SEAC arī secināja, ka šīs ražotnes tūlītēja slēgšana radītu izmaksas zaudētas pievienotās vērtības un darbvietu ziņā, un ņēma vērā otrās ražotnes operatora apņemšanos izbeigt visu krizotila importu līdz 2017. gada beigām. Ņemot vērā vispārīgo mērķi pakāpeniski izbeigt krizotila lietošanu Eiropas Savienībā un lai uzlabotu esošo atbrīvojumu skaidrību un pārredzamību, SEAC ieteica, ka tādu atbrīvojumu termiņš, kurus dalībvalstis piešķīrušas attiecībā uz diafragmu un šķiedru laišanu tirgū, jāierobežo līdz 2017. gada beigām, un secināja, ka ierosinātais esošā ierobežojuma grozījums redakcijā, kurā SEAC veikusi izmaiņas, ir atbilstošākais Savienības mēroga pasākums.

(9)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/732/ES (3), ar ko pieņem labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumus par hlora un sārmu rūpniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES (4) par rūpnieciskajām emisijām, paredz, ka azbesta diafragmu lietošana nav uzskatāma par LPTP un tāpēc atļaujas nosacījumi hlora un sārmu ražošanas iekārtām, kas darbojas Savienībā, ir jāatjaunina līdz 2017. gada 12. decembrim, lai no šī datuma minētajās iekārtās vairs netiktu lietotas azbesta diafragmas. Tomēr atšķirībā no dzīvsudraba katoda elektrolīzeriem, kas nekādos apstākļos nav uzskatāmi par LPTP, dalībvalstis var noteikt, ka īpašos un ārkārtas apstākļos konkrētās instalācijās azbesta diafragmas drīkst izmantot konkrēti noteiktu ilgāku laika periodu un saskaņā ar nosacījumiem, kas atbilst Rūpniecisko emisiju direktīvas vides mērķiem, tad, ja šādas izmantošanas apstākļi un ilgums ir precizēti juridiski saistošā veidā.

(10)

Pēc SEAC atzinuma pieņemšanas tās ražotnes operators, kurā aizvietošana ir paredzēta līdz 2025. gadam, ir noslēdzis saistošu nolīgumu ar attiecīgās dalībvalsts iestādēm nolūkā garantēt krizotolu saturošu diafragmu pakāpenisku aizstāšanu ar azbestu nesaturošu alternatīvu materiālu, sākot ar 2014. gadu, un panākt pilnīgu aizstāšanu vēlākais līdz 2025. gada 30. jūnijam. Tāpēc ir lietderīgi atbrīvojumu, ko dalībvalstis piešķīrušas attiecībā uz krizotilu saturošu diafragmu un krizotila šķiedru, ko izmanto vienīgi šo diafragmu remontam, lietošanu noteikt vēlākais līdz 2025. gada 30. jūnijam.

(11)

Turklāt, lai gan saskaņā ar šo saistošo nolīgumu operators apņēmās izbeigt krizotila šķiedru un krizotilu saturošu diafragmu importēšanu līdz 2017. gada beigām, pēc tam tas apstiprināja, ka importēšana jau ir izbeigta, jo tas ir iegādājies pietiekamu daudzumu krizotila šķiedru, lai sekmīgi pārietu uz alternatīva materiāla izmantošanu. Tāpēc ir lietderīgi vairs nedot dalībvalstīm iespēju atļaut laist tirgū krizotilu saturošas diafragmas un krizotola šķiedras, ko izmanto vienīgi šo diafragmu remontam.

(12)

Būtu jāiesniedz Komisijai ziņojums, kurā norādīts krizotila daudzums, ko lieto diafragmās instalācijās, kurām piešķirts atbrīvojums. Savienības tiesību aktos par strādājošo drošības un veselības aizsardzību jau paredzēts, ka darba devējiem ir jāsamazina līdz minimumam strādājošo ekspozīcija krizotilam un katrā gadījumā tā jāsamazina līdz līmenim, kas ir zemāks par noteikto robežvērtību. Dalībvalstis var noteikt stingrākas robežvērtības attiecībā uz šādām šķiedrām gaisā un var noteikt prasību tās regulāri mērīt/monitorēt. Jebkuras šādas mērīšanas/monitoringa rezultāti būtu jāiekļauj ziņojumā.

(13)

Notika apspriešanās ar Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā ieteikumi tika ņemti vērā.

(14)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Exemptions granted by EU countries and EEA-EFTA States on asbestos contained in articles pursuant to Entry 6 of Annex XVII of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Komisijas 2013. gada 9. decembra Īstenošanas lēmums 2013/732/ES, ar ko pieņem labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumus par hlora un sārmu rūpniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (OV L 332, 11.12.2013., 34. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas XVII pielikuma 6. ieraksta otrās slejas 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

“1.

Šīs šķiedras un izstrādājumus vai maisījumus, kam šīs šķiedras ir pievienotas ar nolūku, ražot, laist tirgū un lietot ir aizliegts.

Tomēr, ja 2016. gada 13. jūlijā saskaņā ar šā punkta redakciju, kas bijusi spēkā līdz minētajam datumam, elektrolīzes instalācijām, kas darbojas, ir dalībvalsts piešķirts atbrīvojums, kas ļauj lietot krizotilu saturošas diafragmas, šā punkta pirmo daļu līdz 2025. gada 1. jūlijam nepiemēro šādu diafragmu vai krizotila, ko izmanto vienīgi šādu diafragmu remontam, lietošanai minētajās instalācijās tad, ja šī lietošana notiek saskaņā ar atļauju piešķiršanas nosacījumiem, kas noteikti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2010/75/ES (*).

Jebkurš pakārtots lietotājs, kuram ir šāds atbrīvojums, dalībvalstij, kurā atrodas attiecīgā elektrolīzes instalācija, līdz katra kalendārā gada 31. janvārim nosūta ziņojumu, kurā norādīts saskaņā ar atbrīvojumu diafragmās izmantotais krizotila daudzums. Dalībvalsts nosūta šā ziņojuma kopiju Eiropas Komisijai.

Ja, lai aizsargātu strādājošo veselību un drošību, dalībvalsts pakārtotiem lietotājiem nosaka prasību monitorēt krizotilu gaisā, rezultātus iekļauj minētajā ziņojumā.