16.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/952

(2016. gada 15. jūnijs),

ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu saistībā ar 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Francija 2013. gada 9. aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta 1. punktu saņēma uzņēmuma Agro-Levures et Dérivés pieteikumu uz darbīgās vielas Saccharomyces cerevisiae celma LAS02 apstiprināšanu. Saskaņā ar minētās regulas 9. panta 3. punktu Francija kā ziņotāja dalībvalsts 2013. gada 15. oktobrī pieteikuma iesniedzējam, pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) paziņoja, ka pieteikums ir pieņemams.

(2)

2014. gada 4. decembrī ziņotāja dalībvalsts Komisijai iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu, kurā novērtēts, vai gaidāms, ka šī darbīgā viela varētu atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un Iestādei nosūtīja tā kopiju.

(3)

Iestāde rīkojās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 1. punktam. Tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 3. punktu pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei sniegtu papildu informāciju. Papildu informācijas novērtējumu ziņotāja dalībvalsts Iestādei iesniedza 2015. gada 14. septembrī kā atjauninātu novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

2015. gada 3. decembrī Iestāde pieteikuma iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai darīja zināmu savu secinājumu par to, vai gaidāms, ka darbīgā viela Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 varētu atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem (2). Iestāde savu secinājumu darīja pieejamu sabiedrībai.

(5)

2016. gada 7. martā Komisija Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgo komiteju iepazīstināja ar pārskata ziņojumu par Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 un projektu regulai, ar ko paredzēts Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 apstiprināt par zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu.

(6)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja iesniegt komentārus par pārskata ziņojumu.

(7)

Attiecībā uz vismaz viena darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem un, konkrētāk, attiecībā uz lietojumiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti pārskata ziņojumā, ir konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā norādītie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc uzskatāms, ka minētie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Līdz ar to Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 ir lietderīgi apstiprināt.

(8)

Komisija turklāt uzskata, ka Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 ir darbīgā viela ar zemu kaitīguma pakāpi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 22. pantu. Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 nav viela, kas izraisa bažas, un tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 5. punkta nosacījumiem. Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 ir dabā sastopams raugs, ko plaši izmanto pārtikā. Tas ir arī plaši sastopams vidē. Gaidāms, ka cilvēku, dzīvnieku un vides papildu eksponētība, ko radītu ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 apstiprinātie lietojumi, salīdzinājumā ar eksponētību reālistiskās dabiskās situācijās būs niecīga.

(9)

Tāpēc ir lietderīgi Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02 uz 15 gadiem apstiprināt par darbīgo vielu ar zemu kaitīguma pakāpi. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (3) pielikums.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi apstiprināšana

Darbīgo vielu Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02, kā specifikācija dota I pielikumā, apstiprina ar nosacījumu, ka tiek ievēroti minētajā pielikumā izklāstītie nosacījumi.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(12):4322. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(3)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Saccharomyces cerevisiae celms LAS02

Pastēra institūta kolekcijas Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM) piešķirtais pievienošanas numurs: CNCM I-3936

Neattiecas

Minimālā koncentrācija: 1 × 1013 KVV/kg

2016. gada 6. jūlijs

2031. gada 6. jūlijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas izklāstīti pārskata ziņojumā par Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02, un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu.

Šai vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai un ņem vērā, ka Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 uzskatāms par potenciālu sensibilizatoru. Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Ražotājs ražošanas procesā nodrošina stingru vides apstākļu uzturēšanu un kvalitātes kontroles analīzi.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma D daļā pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (*)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“6

Saccharomyces cerevisiae celms LAS02

Pastēra institūta kolekcijas Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM) piešķirtais pievienošanas numurs: CNCM I-3936

Neattiecas

Minimālā koncentrācija: 1 × 1013 KVV/kg

2016. gada 6. jūlijs

2031. gada 6. jūlijs

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus, kas izklāstīti pārskata ziņojumā par Saccharomyces cerevisiae celmu LAS02, un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu.

Šai vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai un ņem vērā, ka Saccharomyces cerevisiae celms LAS02 uzskatāms par potenciālu sensibilizatoru. Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Ražotājs ražošanas procesā nodrošina stingru vides apstākļu uzturēšanu un kvalitātes kontroles analīzi.”


(*)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.