9.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/896

(2016. gada 8. jūnijs)

par atļauju lietot dzelzs nātrija tartrātus par lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju dzelzs nātrija tartrātiem. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju dzelzs nātrija tartrātus lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un to prasīts klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2015. gada 30. aprīļa atzinumā (2) secināja, ka, lietojot preparātu atbilstīgi ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem, tam nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Iestāde arī secināja, ka preparāts var būt iedarbīgs kā pretsalipes viela sālī. Iestāde neuzskata, ka būtu nepieciešamas īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Dzelzs nātrija tartrātu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “pretsalipes vielas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4114.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts, analītiskās metodes

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu datums

mg aktīvās vielas/kg NaCl

Tehnoloģiskās piedevas: pretsalipes vielas

1i534

Dzelzs nātrija tartrāti

Piedevas sastāvs

Preparāts, kas sastāv no nātrija tartrātu kompleksu veidošanas produktiem ar dzelzs (III) hlorīdu ūdens šķīdumā ≤ 35 % no kopējās masas

Aktīvās vielas raksturojums

Dzelzs (III) kompleksu veidošanas produkts, kas sastāv no D(+)-, L(-)- un mezo-2,3-dihidroksibutāndiskābēm

 

Attiecība: dzelzs pret mezotartrātu 1:1;

 

Attiecība: dzelzs pret tartrātu izomēru summu 1:1.5

CAS numurs: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Hlorīds: ≤ 25 %

 

Oksalāti: ≤ 1,5 %, izteikti kā skābeņskābe

 

Dzelzs: ≥ 8 % dzelzs (III)

Analīzes metode  (1)

Kvantitatīva mezotartrāta un D(–), L (+)-tartrātu noteikšana barības piedevā:

augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija ar refrakcijas koeficienta noteikšanu (HPLC-RI)

Kopējā dzelzs daudzuma kvantitatīva noteikšana barības piedevā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621, vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN ISO 11885, vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869, vai

stomabsorbcijas spektrometrija (AAS) – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2); kā arī

Kopējā nātrija daudzuma kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621, vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN ISO 11885, vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) vai EN ISO 6869; kā arī

Kopējā hlorīda daudzuma kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

titrimetrija –Regula (EK) Nr. 152/2009 vai ISO 6495.

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevu drīkst izmantot tikai nātrija hlorīdā (NaCl).

2.

Mazākā ieteicamā deva: 26 mg dzelzs nātrija tartrātu/kg NaCl (kas atbilst 3 mg dzelzs/kg NaCl).

3.

Maksimālā ieteicamā deva: 106 mg dzelzs nātrija tartrātu/kg NaCl.

2026. gada 29. jūnijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).