28.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/30


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/840

(2016. gada 27. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Divām personām vairs nevajadzētu būt iekļautām Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertajā to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(3)

Būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.

(4)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 27. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A.G. KOENDERS


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.

Ierakstus par turpmāk minētajām personām svītro no Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā dotā saraksta:

 

Nr. 15. Mohamed Farahat (jeb Muhammad Farahat)

 

Nr. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (jeb Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā, aizstāj ar turpmāk norādītajiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Dzimšanas datums: 1969. gada 10. jūlijs;

dzimšanas vieta: Damascus;

pases Nr. 454224

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses telekomunikāciju, finanšu pakalpojumu, transporta un īpašuma nozarēs; viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga un izpildvaras amati Syriatel, kas ir Sīrijas vadošais mobilo sakaru operators, un investīciju fondos Al Mashreq, Bena Properties un Cham Holding.

Ar savu darījumdarbības interešu starpniecību viņš nodrošina finansējumu un atbalstu Sīrijas režīmam.

Viņš ir ietekmīgs Makhlouf ģimenes loceklis un ir cieši saistīts ar Assad ģimeni; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns.

9.5.2011.

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Dzimšanas datums: 1966. gada 20. maijs;

pases Nr. 002954347

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses inženierijas un būvniecības, plašsaziņas līdzekļu, viesnīcu un veselības nozarēs. Viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga un izpildvaras amati vairākos uzņēmumos Sīrijā, jo īpaši Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project un Syria Metal industries.

Viņam ir svarīga loma Sīrijas darījumdarbības aprindās, jo viņš ir Damaskas Tirdzniecības kameras ģenerālsekretārs (2014. gada decembrī viņu iecēla tālaika ekonomikas ministrs Khodr Orfali), Ķīnas un Sīrijas divpusējo darījumdarbības padomju priekšsēdētājs (kopš 2014. gada marta) un Sīrijas Metāla un tērauda padomes priekšsēdētājs (kopš 2015. gada decembra).

Viņam ir ciešas darījumu attiecības ar nozīmīgām Sīrijas režīma personām, tostarp ar Maher Al-Assad.

Ar savu darījumdarbības interešu starpniecību Mohammed Hamcho gūst labumu no Sīrijas režīma un nodrošina tam atbalstu, un ir saistīts ar personām, kas gūst labumu no režīma un to atbalsta.

27.1.2015.

22.

Ihab (

Image

) (jeb Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Dzimšanas datums: 1973. gada 21. janvāris;

dzimšanas vieta: Damascus;

pases Nr. N002848852

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. Ihab Makhlouf ir viceprezidents un akcionārs Syriatel – Sīrijas vadošajā mobilo sakaru operatorā. Viņam ir arī darījumdarbības intereses vairākos citos Sīrijas uzņēmumos un vienībās, tostarp Ramak Construction Co un Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Tā kā Syriatel nodod lielu daļu savas peļņas Sīrijas valdībai ar licences līguma starpniecību, tad Ihab MakhloufSyriatel viceprezidents arī tieši atbalsta Sīrijas režīmu.

Viņš ir ietekmīgs Makhlouf ģimenes loceklis un cieši saistīts ar Assad ģimeni; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns.

23.5.2011.

28.

Khalid (

Image

) (jeb Khaled) Qaddur (

Image

) (jeb Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības telekomunikāciju, naftas un plastmasas rūpniecības nozarēs un ir ciešās darījumu attiecībās ar Maher Al-Assad.

Ar savas darījumdarbības starpniecību viņš gūst labumu no Sīrijas režīma un nodrošina tam atbalstu.

Maher Al-Assad līdzgaitnieks, tostarp saistībā ar darījumu attiecībām.

27.1.2015.

29.

Khalid (

Image

) (jeb Khaled) Qaddur (

Image

) (jeb Qadour, Qaddour, Kaddour)

Dzimšanas datums: 1967. gada 3. februāris;

dzimšanas vieta: Damascus

Maher Al-Assad darījumu partneris un atbildīgs par dažu viņa darījumu interešu pārvaldību; nodrošina finansiālu atbalstu režīmam.

23.6.2011.

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (jeb Abu Rami)

Dzimšanas datums: 1932. gada 19. oktobris;

dzimšanas vieta: Latakia, Sīrija

Ietekmīgs Makhlouf ģimenes loceklis un Rami, Ihab un Iyad Makhlouf darījumu partneris un tēvs. Cieši saistīts ar Assad ģimeni un Bashar un Mahir al-Assad tēvocis no mātes puses. Pazīstams arī kā Abu Rami.

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp kam ir intereses un/vai būtiska ietekme General Organisation of Tobacco un naftas un gāzes, ieroču un banku nozarēs.

Assad režīma uzdevumā iesaistīts ieroču iepirkumu un banku darījumos. Ņemot vērā, cik ciešas ir viņa darījumu un politiskās saistības ar režīmu, viņš sniedz atbalstu Sīrijas režīmam un gūst no tā labumu.

1.8.2011.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (jeb Aiman Jaber)

Dzimšanas vieta: Latakia

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, iesaistīts tērauda, plašsaziņas līdzekļu, patēriņa preču un naftas nozarēs, tostarp šo preču tirdzniecībā. Viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga izpildvaras amati vairākos uzņēmumos un vienībās Sīrijā, jo īpaši Al Jazira (jeb Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV un Sama Satellite Channel.

Ar savu uzņēmumu Al Jazira Ayman Jaber ir veicinājis naftas importu no Overseas Petroleum Trading uz Sīriju.

Ar savu darījumdarbības interešu starpniecību Ayman Jaber gūst labumu no režīma un nodrošina tam atbalstu.

Nodrošina tiešu atbalstu darbībām, ko veic ar režīmu saistīti paramilitāri grupējumi, kas pazīstami kā Shabiha un/vai Suqur as-Sahraa, un uzņemas tajās vadošu lomu.

Rami Makhlouf līdzgaitnieks saistībā ar savu darījumdarbību un Maher Al-Assad līdzgaitnieks saistībā ar savu lomu ar režīmu saistītos paramilitāros grupējumos.

27.1.2015.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Dzimšanas datums: 1933. gads;

dzimšanas vieta: Karfis, Sīrija

Atbildīgs par slepkavībām Hamā 1980. gadā, izsaukts atpakaļ uz Damasku kā prezidenta Bashar Al-Assad īpašais padomdevējs.

23.8.2011.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņš ir ieinteresēts un/vai viņam ir būtiska ietekme Amir Group un Cham Holdings, kas ir divi konglomerāti ar interesēm nekustamā īpašuma, tūrisma, transporta un finanšu nozarēs. Kopš 2014. gada marta, kad viņu iecēla ekonomikas ministrs Khodr Orfali, viņš ir ieņēmis par sadarbību ar Krieviju atbildīgā priekšsēdētāja amatu divpusējās darījumu padomēs.

Samir Hassan ar naudas ziedojumiem atbalsta režīma izvērsto karadarbību.

Samir Hassan ir saistīts ar personām, kas gūst labumu no režīma vai atbalsta to. Jo īpaši viņš ir saistīts ar Rami Makhlouf un Issam Anbouba, kurus Padome ir iekļāvusi sarakstā un kuri gūst labumu no Sīrijas režīma.

27.9.2014.

108.

Mohammad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Dzimšanas datums: 1945. gads;

dzimšanas vieta: Damascus

Bijušais finanšu ministrs, kurš ieņēma šo amatu līdz 2013. gada 9. februārim. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

1.12.2011.

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Dzimšanas datums: 1958. gads;

dzimšanas vieta: Damascus

Bijušais valsts ministrs, kurš ieņēma šo amatu vismaz līdz 2014. gada 21. janvārim. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.3.2012.

112.

Hussein (

Image

) (jeb Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (jeb Hussein Mahmud Farzat)

Dzimšanas datums: 1957. gads;

dzimšanas vieta: Hama

Bijušais valsts ministrs, kurš ieņēma šo amatu vismaz līdz 2014. gadam. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.3.2012.

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (jeb Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Dzimšanas datums: 1964. gads;

dzimšanas vieta: Damascus

Bijušais telekomunikāciju un tehnoloģiju ministrs, kurš ieņēma šo amatu vismaz līdz 2014. gada aprīlim. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

27.2.2012.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Dzimšanas datums: 1966. gads;

dzimšanas vieta: Tartous

Bijušais informācijas ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

23.9.2011.

192.

Hashim Anwar al-Aqqad jeb Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Dzimšanas datums: 1961. gads;

dzimšanas vieta: Mohagirine, Sīrija

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņš ir ieinteresēts un/vai viņam ir būtiska ietekme Anwar Akkad Sons Group (AASG) un tās meitasuzņēmumā United Oil. AASG ir konglomerāts ar interesēm tādās nozarēs kā nafta, gāze, ķimikālijas, apdrošināšana, rūpniecības iekārtas, nekustamie īpašumi, tūrisms, izstādes, līgumslēgšana un medicīnas iekārtas.

Hashim Anwar al-Aqqad vēl tik nesen kā 2012. gadā bija Sīrijas parlamenta deputāts.

Al-Aqqad nebūtu varējis turpināt gūt panākumus bez režīma atbalsta. Ņemot vērā, cik ciešas ir viņa darījumu un politiskās saistības ar režīmu, viņš sniedz atbalstu Sīrijas režīmam un gūst no tā labumu.

23.7.2014.

201.

Wael Abdulkarim

(jeb Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Sīrija

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā naftas, ķimikāliju un pārstrādes rūpniecības nozarēs. Konkrēti viņš pārstāv Abdulkarim Group jeb Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group ir vadošais eļļošanas materiālu, smērvielu un rūpniecības ķimikāliju ražotājs Sīrijā.

7.3.2015.

203.

George Haswani

(jeb Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adrese: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sīrija

Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības inženierijas, būvniecības, naftas un gāzes nozarēs. Viņam ir intereses un/vai viņam ir būtiska ietekme vairākos uzņēmumos un vienībās Sīrijā, jo īpaši HESCO Engineering and Construction Company, kas ir liels inženierijas un būvniecības uzņēmums.

George Haswani ir ciešas saiknes ar Sīrijas režīmu. Kā vidutājs naftas iepirkumos no ISIL Sīrijas režīma vajadzībām George Haswani nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam un gūst labumu no tā. Viņš gūst labumu no režīma, arī saņemot labvēlīgu attieksmi, tostarp līgumu, kas piešķirts viņam kā liela Krievijas naftas uzņēmuma Stroytransgaz apakšuzņēmējam.

7.3.2015.